Phương pháp giải bài tập Hóa ôn thi tốt nghiệp và đại học

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
142
lượt xem
49
download

Phương pháp giải bài tập Hóa ôn thi tốt nghiệp và đại học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phương pháp giải bài tập hóa ôn thi tốt nghiệp và đại học', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp giải bài tập Hóa ôn thi tốt nghiệp và đại học

  1. http://maichoi.vuicaida.com Download Ebook Chuyên Nghi p Nh t VN Phương pháp gi i bài t p Hoá H c - THPT A. Phương pháp b o toàn. 1. B o toàn ñi n tích: -Nguyên t c : T ng ñi n tích dương luôn b ng t ng ñi n tích âm vè giá tr tuy t d i. Dung d ch luôn trung hòa v ñi n. -Các ví d : Ví d 1: Dung d ch A ch a các ion: Na+ (a mol), HCO3 (b mol), CO32- (c mol), SO42- (d mol).ð t o ra k t t a l n nh t ngư i ta dùng 100 ml Ba(OH)2 x mol/l. Tính X theo a,b. Gi i HCO3- + OH- ---> CO32- + H2O b --> b Ba2+ + CO32- ---> BaCO3 Ba2+ + SO42- ---> BaSO4 Dung d ch sau PU ch có Na+ (ban ñ u) là a mol. V y ñ dung d ch trung hòa v ñi n thì c n a mol OH-, trong khi ñó ñã tiêu t n b mol OH- trên. V y nOH- = a+b mol ---. x = (a+b)/0,2. 2. B o toàn kh i lư ng: -Nguyên t c: +Trong PƯHH thì t ng kh i lư ng các s n ph m b ng t ng kh i lư ng các ch t tham gia PƯ. +Khi cô c n dung d ch thì kh i lư ng h n h p mu i thu ñư c b ng t ng kh i lư ng các cation kim lo i và anion g c axit. -Các ví d : Ví d 1: Cho t t m t lu ng khí CO qua ng s ñ ng m gam h n h p Fe và các oxit c a Fe ñun nóng thu ñư c 64 gam Fe, khi ñi ra sau PƯ t o 40 gam k t t a v i dung d ch Ca(OH)2 dư. Tính m. Gi i Ta có: nCO2 = nCaCO3 = 40/100 = 0,4 mol mCO + m = mFe + mCO2 mà nCO pư = nCO2 = 0,4 nên: m = mFe + mCO2 - mCO = 64 + 0,4.44 - 0,4.28 = 70,4 g Ví d 3: M t dung d ch ch a 0,1 mol Fe2+ , 0,2 mol Al3+, x mol Cl- và y mol SO4 2-Tính x,y bi t r ng cô c n dung d ch thu ñư c 46,9 gam ch t r n khan. Gi i Theo ñ nh lu t b o toàn kh i lư ng: 56.0,1 + 27.0,2 + 35,5x + 96y = 46,9 Theo ñ nh lu t b o toàn ñi n tích: 0,1.2 + 0,2.3 = x + 2y Gi i h phương trình ---> x = 0,2 y = 0,3 Ví d 4: ðun 132,8 gam h n h p 3 rư u no, ñơn ch c v i H2SO4 ñ c thu dư c 111,2 g h n h p 6 ete có s mol b ng nhau. Tính s mol mõi ete. Gi i Theo ðLBT kh i lư ng: mrư u = mete + mH2O ---> mH2O = mrư u - mete = 132,5 - 111,2 = 21,6 g trong PƯ ete hóa thì: nete = nH2O = 21,6/18 = 1,2 mol ---> S mol m i ete là 1,2/6 = 0,2 mol Ví d 5: Hòa tan hoàn toàn 23,8 gam h n h p hai mu i cacbonat c a kim lo i hóa tr I và II vào dung d ch HCl ñ thu ñư c 0,2 mol CO2. Tính kh i lư ng mu i m i thu dư c. Gi i
  2. Trong các PƯ c a HCl v i mu i cacbonat thì nCO2 = nH2O = nHCl/2 mà nCO2 = 0,2 mol ---> nH2O = 0,2 mol và nHCl = 0,4 mol theo ðLBT kh i lư ng: 23,8 + 0,4.36,5 = m + 44.0,2 + 18.0,2 ---> m = 26 g 3. B o toàn electron: -Nguyên t c: ðây là trư ng h p riêng c a b o toàn ñi n tích, ch áp d ng cho các PU oxi hóa kh . Khi ñó ne cho = ne nh n. -Các ví d : Ví d 1: Tr n 60 gam b t Fe v i 30 gam b t S r i ñun nóng trong ñi u ki n không có không khí thu ñư c ch t r n A. Hòa tan A b ng HCl dư thu ñư c h n h p khí B. ð t cháy hoàn toàn B c n bao nhiêu lit Òxi ñktc. Gi i Ta th y nFe = 60/56 > nS = 30/32 nên Fe dư, S h t. Khí B là h n h p H2, H2S. ð t B thu ñư c SO2, H2O Phân tích: -S nh n m t ph n e c a Fe ñ t o S2- (FeS) và không thay ñ i trong PƯ v i HCl (v n là S2- trong H2S), cu i cùng nó như ng l i toàn b e do Fe ñã cho và e do nó v n có ñ t o SO2 trong PƯ v i O2. -Fe như ng m t ph n e cho S ñ t o Fe2+ (FeS) và cu i cùng lư ng e này l i ñ y sang cho O2 (theo trên). Ph n Fe dư còn l i như ng e cho H+ ñ t o H2, sau ñó H2 l i tr s e này cho O2 trong PƯ cháy t o H2O ---> Như v y, m t cách gián ti p thì toàn b e do Fe như ng và S như ng ñã ñư c O2 thu nh n. V y: ne cho = 2nFe + 4nS = 5,89 mol. ---> nO2 = 5,89/4 = 1,47 mol VO2 = 1,47.22,4 = 32,928 lit. Ví d 2: H n h p X g m hai kim lo i A,B có hóa tr không ñ i, chúng ñ u không PƯ v i nư c và m nh hơn Cu. Cho X tác d ng hoàn toàn v i CuSO4 dư, l y Cu thu ñư c cho PƯ hoàn toàn v i HNO3 dư th y thoát ra 1,12 lit NO ñktc. N u cho lư ng X trên PƯ hoàn toàn v i HNO3 thì thu ñư c bao nhiêu lit N2 ñktc. Gi i Phân tích: Cu2+ nh n a mol e c a A,B ñ t o Cu, Cu l i như ng l i a mol e cho N5+ ñ t o NO. N5+ + 3e ---> N2+ ---> nNO = a/3 = 1,12/22,4 = 0,05 mol --> a = 0,15 mol thí nghi m sau, A,B như ng a mol e cho N5+ ñ t o N2: 2N5+ 10e ---> N2 ---> nN2 = 0,15/10 = 0,015 mol ---> VN2 = 0,015.22.4 = 0,336 lit Ví d 3: Cho 1,35 gam h n h p Cu,Mg,Al tác d ng h t v i HNO3 thu ñư c 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2. Tính kh i lư ng mu i t o ra? Gi i ð t s mol Mg,Al,Cu l n lư t là a,b,c --->S mol e như ng = 2a + 3b + 2c = nNO3- trong mu i. S mol e nh n = 3nNO + nNO2 = 0,07 mol = 2a + 3b + 2c V y: m = 1,35 + 0,07.62 = 5,69 gam Chú ý: S mol HNO3 làm môi trư ng = s mol HNO3 t o mu i = s mol e cho = s mol e nh n. S mol HNO3 oxi hóa tính ñư c theo s mol các sp kh , t ñó ta tính ñư c s mol HNO3 ph n ng. B. Phương pháp ñ i s : + Vi t phương trình PƯ. + ð t n s cho các ñ i lư ng c n tìm sao cho ñơn gi n. + Tính theo PTPƯ và ñ bài cho ñ l p các PT toán h c.
  3. + Gi i các PT hay h PT này và bi n lu n k t qu n u c n. Nh n xét: ðây là m t cách không hay nhưng l i ñư c áp d ng nhi u do thói quen, c n h n ch làm theo cách này vì: - M t s bài có h PT r t ph c t p, không gi i ñư c v m t toán h c (s PT ít hơn n), r t khó ñ bi n lu n ñ tìm ra ñ i lư ng c n tìm. - Tính ch t toán h c c a bài toán ñã l n át tính ch t hóa h c, làm tính ch t hóa h c b lu m --> không có tác d ng kh c sâu ki n th c hóa h c, làm gi m tác d ng c a bài t p. Ví d : ð m gam b t Fe ngoài không khí sau m t th i gian thu ñư c 12 gam h n h p A g m Fe và các oxit Fe. Cho h n h p tan hoàn toàn trong HNO3 thu ñư c 2,24 l NO duy nh t. Tính m. Gi i 1. Phương pháp ñ i s : Fe + 4HNO3 ---> Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 3FeO + 10HNO3 ---> 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O 3Fe3O4 + 28HNO3 ---> 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O Fe2O3 + 6HNO3 ---> 2Fe(NO3)3 + 3H2O ð t s mol Fe , FeO , Fe3O4 , Fe2O3 l n lư t là a,b,c,d. Ta có các PT sau: mA = 56a + 72b + 232c + 160d = 12 (1) nFe = a + b + 3c + 2d = m/56 (2) nO trong oxit = b + 4c + 3d = (12-m)/16 (3) nNO = a + b/3 + c/3 = 0,1 (4) Có 4 phương trình 5 n s nên ph i bi n lu n, ñ không yêu c u tính a,b,c,d nên ta tính v trái c a 2 ho c 3 --> m. ð làm ñi u ñó ta có th t h p 1,4 ñ ñư c v trái c a 2 ho c kh a c a 1,4 ñ thu ñư c v trái c a 3 K t qu : m = 10,08 g 2.Phương pháp b o toàn kh i lư ng: nFe(NO3)3 = nFe = m/56 nHNO3 = nNO + 3nFe = 0,1 + 3m/56 nH2O = 1/2 nHNO3 Thay các giá tr vào PT: mA + mHNO3 = mFe(NO3)3 + mNO + mH2O ---> m = 10,08 g 3. Phương pháp b o toàn e: ne Fe như ng = ne do O2 thu + ne do N5+ thu 3m/56 = (12-m).4/32 + 0,1.3 ---> m = 10,08 g 4. Suy bi n c a PP b o toàn e: Gi s h n h p ch g m có Fe và Fe2O3 PU: 4Fe + 3O2 ---> 2Fe2O3 ---> nFe = 4/3nO2 = 4/3 . (12-m)/32 S mol Fe trong A: = m/56 - 4/3 . (12-m)/32 Theo PƯ (1,2,3,4) --> nFe = nNO ---> m/56 - 4/3 . (12-m)/32 = 0,1 ---> m = 10,08 Ta có th qui h n h p A g m có Fe và m t trong s các oxit kia c a Fe nhưng ph c t p hơn do các oxit này PƯ v i HNO3 có t o NO. C. Phương pháp trung bình - Phương pháp trung bình ch áp d ng cho bài toán h n h p các ch t, các ch t này ph i PU hoàn toàn hay có hi u su t như nhau. - T giá tr trung bình ta bi n lu n tìm ra : nguyên t kh i, phân t kh i , s nguyên t trong phân t .
  4. Các ví d : Ví d 1. Hòa tan 4,68 gam h n h p mu i cacbonat c a hai kim lo i A,B k ti p nhau trong nhóm II A vào dung d ch HCl dư thu ñư c 1,12 l CO2 (ñktc). Xác ñ nh A,B. Gi i ð t M là nguyên t kh i trung bình c a A,B: MCO3 + 2HCl ---> MCl2 + CO2 + H2O ---> nMCO3 = nCO2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol --->MCO3 = 4,68/0,05 = 93,6 --> M = 33,6 Bi n lu n A < M = 33,6 < B --> A = 24, B = 40 : Mg,Ca Ví d 2. ð t cháy hoàn toàn a gam h n h p 2 rư u no, ñơn ch c k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng thu ñư c 3,584 l CO2 và 3,96 g H2O. Tính a và CTPT c a hai rư u. Gi i G i n là s C trung bình và x là t ng s mol. T PƯ ñ t cháy : nCO2 = nx = 3,584/22,4 = 0,16 mol nH2O = (n+1)x = 3,96/18 = 0,22 mol ---> x = 0,06 và n = 2,67 ---> a = (14n+18).x = 3,32 g Hai rư u là:C2H5OH và C3H7OH Ví d 3. H n h p 3 rư u ñơn ch c A,B,C có t ng s mol là 0,08 , t ng kh i lư ng là 3,387 g. Xác ñ nh CTPT c a A,B,C bi t B,C có cùng s C và nA = 5/3(nB+nC). Gi i Giá tr trung bình: M = 3,387/0,08 = 42,23 --> có ít nh t m t rư u có phân t kh i nh hơn 42,23, ñó là CH3OH = 32 và ñó ph i là rư u A do B,C có cùng s C. Ta có: nA = 0,05 mol ---> mA = 32.0,05 = 1,6 g --> n(B+C) = 0,08 - 0,05 = 0,03 mol và m(B+C) = 3,38-1,6 = 1,78 Kh i lư ng M trung bình c a B,C: 1,78/0,03 = 59,3 G i y là s H trung bình, x là s C thì: 12x + y + 17 = 59,3 y12x + y = 42,3 . Thay x = 1,2,3,4 vào (x>=4 thì y 6,3 ch t kia có s H < 6,3. Ta có 2 c p B,C: CH2=CH-CH2OH và C3H7OH CHC-CH2OH và C3H7OH D. Phương pháp ghép n s - Th c ra ñây là m t cách bi n lu n c a PP ñ i s khi bài toán cho thi u nhi u d ki n. -Các ví d : Ví d 1. ð t cháy hoàn toàn a gam h n h p hai rư u no, ñơn ch c r i d n toàn b SP qua bình 1 ñ ng H2SO4 và bình 2 ñ ng Ca(OH)2 dư th y bình 1 tăng 1,98 g và bình 2 có 8 g k t t a. Tính a. Gi i (Bài này có th gi i theo PP trung bình ph n trên). ð t công th c c a 2 rư u là CnH2n+1OH và CmH2m+1OH và x,y là s mol tương ng. ---> nCO2 = nx + my = 0,08 mol nH2O = (n+1)x + (m+1)y = 0,11 mol ---> nx + my + x + y = 0,11 ---> x + y = 0,03 mà: a = (14n+18)x + (14m+18)y = 14(nx+my) + 18(x+y) = 14.0,08 + 18.0,03 = 1,66 g Ví d 2. ðun p gam hh 2 rư u no, ñơn ch c v i H2SO4 ñ c thu ñư c V lit (ñktc) hai anken. ð t cháy hoàn toàn 2 anken thu ñư c x lit CO2 và y gam H2O. Tính x,y theo p,V. Bài này làm hoàn toàn tương t như trên.
  5. E. Phương pháp tăng, gi m kh i lư ng: - Khi chuy n t ch t này sang ch t khác, kh i lư ng có th tăng ho c gi m do các ch t khác nhau có kh i lư ng mol phân t khác nhau. D a vào tương quan t l thu n c a s tăng, gi m kh i lư ng v i s mol ch t mà ta gi i bài toán. -Các ví d : Ví d 1. Nhúng thanh kim lo i A hóa tr 2 vào dung d ch CuSO4 m t th i gian th y kh i lư ng thanh gi m 0,05% , cũng nhúng thanh kim lo i trên vào dd Pb(NO3)2 thì kh i lư ng thanh tăng 7,1%. Xác ñ nh M bi t s mol CuSO4 và Pb(NO3)2 pư là như nhau. Gi i G i m là kh i lư ng thanh kim lo i, A là nguyên t kh i, x là s mol mu i pư M + CuSO4 ----> MSO4 + Cu A(g) 1 mol 64 (g). Gi m : A-64 (g) x mol Gi m : 0,0005m (g) ---> x = 0,0005m/(A-64) (1) M + Pb(NO3)2 ---->M(NO3)2 + Pb A(g) 1 mol 207 (g). Tăng: 207-A (g) x mol Tăng: 0,071m (g) ---> x = 0,071m/(207-A) (2) K t h p 1,2 ---> A = 65, M là Zn Ví d 2. Nung 100 gam hh Na2CO3 và NaHCO3 ñén kh i lư ng không ñ i dư c 69 gam ch t r n. Xác ñ nh % t ng ch t trong hh. Gi i Bài toán có th gi i theo PP ñ i s . ðây là PP khác. 2NaHCO3 ---> Na2CO3 + CO2 + H2O 2.84 (g) Gi m: 44 + 18 = 62 g x (g) Gi m: 100 - 69 = 31 g ---> x = 84 g ---> %NaHCO3 = 84%, %Na2CO3 = 16% Ví d 3. Hòa tan 23,8 g mu i M2CO3, RCO3 vào HCl th y thoát ra 0,2 mol khí. Cô c n dd thu ñư c bao nhiêu g mu i khan. Gi i M2CO3 + 2HCl ----> 2MCl + CO2 + H2O 2M+60 2(m+35,5) .Tăng 11 g x 11x RCO3 + 2HCl ----> RCl2 + CO2 + H2 O R+60 (R+71) .Tăng 11g y 11y mà nCO2 = x + y = 0,2 mol --> Kh i lư ng mu i tăng : 11x + 11y = 2,2 g Kh i lư ng mu i clorua: 23,8 + 2,2 = 26 g F. Phương pháp sơ ñ ñư ng chéo -Phương pháp sơ ñ ñư ng chéo dùng ñ gi i các bài toán tr n l n các ch t v i nhau, lúc ñ u có th là ñ ng th hay d th nhưng hh cu i ph i ñ ng th . -N u tr n l n các dd thì ph i là dd c a cùng m t ch t ho c khác ch t nhưng do PƯ v i H2O l i cho cùng m t ch t. -Tr n hai dd c a ch t A có n ng ñ khác nhau thu ñư c dd A v i n ng ñ duy nh t.V y lư ng ch t tan trong ph n ñ c gi m xu ng ph i b ng lư ng ch t tan trong ph n loãng tăng lên. -Sơ ñ t ng quát: D1 x1 x-x2 x D2 x2 x1-x T ñó: D1/D2 = (x-x2)/(x1-x) Các ví d :
  6. Ví d 1. C n thêm bao nhiêu g H2O vao 500 g dd NaOH 12% ñ có dd NaOH 8% mH2O ......... 0 ..........4 .................................. 500 ............12 .........8 ---> mH2O = 500.4/8 = 250g Ví d 2. C n thêm bao nhiêu g Na2O vào 100 g dd NaOH 20% ñ thu ñư c dd NaOH 34,63% Gi i PTPƯ: Na2O + H2O ---> 2NaOH 62 2.40 Coi Na2O là dd NaOH có n ng ñ 2.80/62 = 129% 100....... 20 ......... 94,37 ............................ 34,63 m ......... 29 .........14,63 ---> m = 15,5 gam Ví d 3. Hòa tan Al b ng dd HNO3 loãng thu ñư c hh khí NO,N2O có t kh i so v i H2 là 16,75. Vi t PTPƯ. Gi i Ta có: M = 16,75.2 = 33,5 N2O ....... 44 ........ 3,5 .............................. 33,5 NO ......... 30 ........ 10,5 ---. N2O/NO = 3,5/10,5 = 1/3 (t l th tích = t l s mol) Các PU: 8Al + 30HNO3 ---> 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O (1) Al + 4HNO3 ---> Al(NO3)3 + NO + 2H2O (2) ð th a mãn t l ta nhân (2) v i 9 r i c ng v i (1) 17Al + 66HNO3 ---> 17Al(NO3)3 + 3N2O + 9NO + 33H2O Ví d 4. T 1 t n hematit A ñi u ch ñư c 420 kg Fe.T 1 t n hematit B ñi u ch ñư c 504 kg Fe .C n tr n A,B theo t l nào ñ t 1 t n qu ng hh ñi u ch ñư c 480 kg Fe A ......... 420........ 24 ............................ 480 B ......... 504 ........ 60 V y t l tr n là 24/60 = 2/5 M t s bài t p tr c nghi m A. C u trúc c a m t câu tr c nghi m: 1. Ph n d n là m t câu h i tr n v n, thư ng là m t m nh ñ , m t bài toán hay m t tính ch t nào ñó...và m t câu l nh. 2. Ph n ch n thư ng g m b n m nh ñ , trong ñó có duy nh t m t m nh ñ ñúng nh t mà ta ph i tr n. Trong 3 m nh ñ còn l i có 1,2 m nh ñ g i là câu nhi u - ñó là câu m i nh nh ng b n không hi u ñúng b n ch t c a m t hi n tư ng hóa h c hay mô t không d y ñ các PU hóa h c x y ra trong ph n d n. B. Các phương pháp làm bài thi tr c nghi m: 1. Bài tr c nghi m tính toán: Do ñ c thù c a bài toán tr c nghi m là ph i tìm ra ñáp s trong th i gian r t ng n nên c n ph i áp d ng linh ho t các phương pháp gi i bài t p hóa h c k trên nhưng ñi u quan tr ng nh t là ph i n m rõ ñi m m u ch t c a v n ñ t ñó có phương pháp gi i quy t nhanh chóng nh t. Câu 1. Cho m gam Cu ph n ng h t v i dung d ch HNO3 thu ñư c 8,96 lit khí ñktc h n h p khí NO và NO2 có kh i lư ng 15,2 gam. Giá tr c a m là: A. 25,6 gam B. 16 gam C. 2,56 gam D. 8 gam - Phát hi n v n ñ : Dùng ñ nh lu t b o toàn e, thông thư ng ph i tính rõ s mol NO, NO2, nhưng bài này nh n th y kh i lư ng mol trung bình c a 2 khí là 15,2/0,4 = 38 l i là trung bình c ng
  7. c a phân t kh i hai khí ( 30 và 44). V y có th thay 2 khí b ng 1 khí duy nh t có s mol là 0,4 và S oxh c a N là +3. - Gi i quy t v n ñ : vì S oxh c a Cu tăng = S oxh c a N5+ gi m nên: nCu = n khí = 0,4 V y m = 0,4.64 = 25,6 ---> Ch n A. Câu 2. Hòa tan hoàn toàn oxit FexOy b ng dd H2SO4 ñ,n v a ñ thu ñư c 2,24 l khí SO2. Cô c n dd sau pu thu ñư c 120 gam mu i khan. Công th c c a FexOy là: A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. t t c ñ u sai. - Phát hi n v n ñ : FexOy pư v i H2SO4 t o SO2 nên nó ph i là FeO ho c Fe3O4. Quan sát hai oxit này ta th y 1 mol m i oxit ñ u như ng 1 mol e. - Gi i quy t v n ñ : S mol e trao ñ i = 0,1.2 = 0,2 mol, nFe2(SO4)3 = 120/400 = 0,3 mol ---> nFexOy = 0,3.2/x = 0,6/x.1 mol oxit như ng 1 mol e nên 0,6/x = 0,2 ---> x = 3 ---> Fe3O4: ch n B. Câu 3. Khi hòa tan hoàn toàn cùng m t lư ng kim lo i R vào dd HNO3 loãng và dd H2SO4 loãng thì th tích NO và H2 thu dư c b ng nhau cùng ñi u ki n, kh i lư ng mu i nitrat thu ñư c b ng 159,21% mu i sunfat. R là kim lo i nào sau ñây: A. Mg B. Cu C. Al D. Fe - Phát hi n v n ñ : ð t o 1 mol NO thì R ñã như ng 3 mol e, ñ t o 1 mol H2 thì R ñã như ng 2 mol e mà nNO = nH2 nên R ph i th hi n hai m c oxi hóa +2, +3 - Gi i quy t v n ñ : D dàng ch n D. Fe luôn vì ch có Fe m i có hai s oxh như trên còn con s 159,21% dùng ñ ñánh l c hư ng chúng ta, n u tính theo nó thì s m t r t nhi u th i gian. Câu 4. Cho 1,35 gam h n h p X g m Cu,Mg,Al tác d ng h t v i HNO3 thu ñư c h n h p khí g m 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2. Kh i lư ng mu i t o thành trong dd là: A. 5,69 gam B. 4,45 gam C. 5,07 gam D. 2,485 gam - Phát hi n v n ñ : Kh i lư ng mu i = Kh i lư ng kim lo i + G c axit. S mol g c axit = necho = nenh n ( xem bài t p t lu n) - Gi i quy t v n ñ : S mol e trao ñ i = 0,01.3 + 0,04.1 = 0,07 mol ---> m = 1,35 + 0,07.62 = 5,69 gam ---> ch n A Câu 5. Hòa tan 7,2 gam hh 2 mu i sunfat c a hai kim lo i hóa tr 1&2 vào H2O ñư c dd X. Thêm vào dd X m t lư ng v a ñ dd BaCl2 thì thu ñư c 11,65 gam BaSO4 và dd Y. T ng kh i lư ng hai mu i clorua trong dd Y là: A. 5,95 gam B. 6,50 gam C. 7,00 gam D. 8,20 gam - Phát hi n v n ñ : Cation trong dd Y chính là cation trong dd X, anion trong Y là Cl- l y t BaCl2. Ta tính ñư c s mol các ion này thông qua nBaSO4 = 0,05 mol - Gi i quy t v n ñ : nCl- = 2nBaSO4 = 0,1 mol, kh i lư ng cation = 7,2 - 0,05.96 = 2,4 gam ---> m = 2,4 + 0,1.35,5 = 5,95 gam ---> Ch n A Câu 6. Hòa tan hoàn toàn 104,25 gam hh X g m NaCl, NaI vào H2O ñư c dd A. S c Cl2 dư vào A. K t thúc thí nghi m cô c n dd thu ñư c 58,5 gam mu i khan. Kh i lư ng NaCl có trong X là: A. 29,25 gam B. 58,5 gam C. 17,55 gam D. 23,4 gam - Phát hi n v n ñ : Khi thay 1 mol NaI b ng 1 mol NaCl thì kh i lư ng mu i gi m 127 - 35,5 = 91,5 gam. - Gi i quy t v n ñ : Th c t ñã gi m ñi 104,25 - 58,5 = 45,75 gam, dùng pp tăng, gi m kh i lư ng thì: nNaI = 45,75/91,5 = 0,5 mol ---> mNaCl = 104,25 - 0,5.150 = 29,25 gam ---> Ch n A Câu 7. Cho 11 gam h n h p Al,Fe vào dd HNO3 loãng, dư th y thoát ra 6,72 lit NO ñktc. Kh i lư ng c a Al,Fe trong h n h p tương ng là: A. 5,4 và 5,6 B. 5,6 và 5,4 C. 8,1 và 2,9 D. 8,2 và 2,8 - Phát hi n v n ñ :1 mol Fe hay Al ñ u cho 3 mol e, ñ t o 1 mol NO thì N5+ cũng ph i nh n 3 mol e. Như v y nAl + nFe = nNO = 0,3 mol, n u ñ n ñây ñ t n r i gi i h thì cũng ñư c, nhưng có cách khác như sau: Nh n th y kh i lư ng mol trung bình c a 2 kim lo i là 11/0,3 = 110/3, có nghĩa 3 mol hh n ng 110 gam, phát hi n ra r ng 110 = 2.27 + 56. ( ki u thi TN nó hay cho con s ñ c bi t như th !) - Gi i quy t v n ñ : T l nAl:nFe = 2:1 --> V y có 0,2 mol Al và 0,1 mol Fe trong hh ---> Ch n A.
  8. Câu 8. H p th 2 gam HBr vào dd ch a 2 gam NaOH, cho thêm m u gi y quì.Gi y quì chuy n sang m u gì? A. ð B. Xanh C. M t m u D. Không ñ i m u -Vì HBr và NaOH ph n ng v i nhau theo t l 1:1, ta ch c n ñi so sánh hai phân s cùng t 2/81 và 2/40. D nh n th y 2/40 l n hơn, t c dư ki m, ch n B. Câu 9. Tr n 0,81 gam b t Al v i b t Fe2O3,CuO r i ñ t nóng ñ ti n hành pư nhi t nhôm, thu ñư c h n h p A. Hòa tan hoàn toàn A vào HNO3 nóng, thoát ra V lit NO ñktc. Tính V. A. 0,224 B. 0,672 C. 2,24 D. 6,72 - Phát hi n v n ñ : S oxh c a Fe,Cu trong oxit là c c ñ i nên chúng ch ñóng vai trò "tr m trung chuy n e" t Al sang N5+, t c là có th coi 0,81 gam Al pư tr c ti p v i HNO3, l i th y ñ tăng s oxh c a Al = ñ gi m s oxh c a N5+. - Gi i quy t v n ñ : nNO = nAl = 0,81/27 = 0,03 ---> V = 0,03.22,4 = 0,672 lit Ch n B. Câu 10. Hòa tan 9 gam hh X g m b t Mg,Al b ng H2SO4 loãng, dư thu ñư c khí A và dd B. Thêm t t NaOH vào B t i khi ñ t k t t a l n nh t thì d ng.L c k t t a, nung hoàn toàn thu ñư c 16,2 gam ch t r n. Th tích khí a là: A. 6,72 B. 7,84 C. 8,96 D. 10,08 - Phát hi n v n ñ :16,2 gam chính là kh i lư ng hai oxit, bi t kh i lư ng kim lo i ta tính ñư c kh i lư ng O2 ---> tính s mol e mà O2 ñã nh n, ñó cũng chính là s mol e do X như ng. - Gi i quy t v n ñ : mO = 16,2 - 9 = 7,2 ---> ne = (7,2/16).2 = 0,9 mol e ---> nH2 = 0,9/2 = 0,45 mol --> V = 0,45.22,4 = 10,08 lit --> Ch n D Câu 11. H n h p X g m 2 kim lo i A,B m nh hơn H2 và hóa tr không ñ i. Chia m gam X thành hai ph n b ng nhau. Hòa tan ph n 1 vào dd hh H2SO4 và HCl loãng t o ra 3,36 lit H2. Ph n 2 tác d ng hoàn toàn v i dung d ch HNO3 thu ñư c V lit khí NO, các khí ño ñktc, giá tr c a V là: A. 2,24 B. 3,36 C. 4,48 D. 6,72 - Phát hi n v n ñ : Lư ng kim lo i b ng nhau, hóa tr không ñ i nên lư ng e như ng trong hai thí nghi m b ng nhau. - Gi i quy t v n ñ : Lư ng e trao ñ i là 2.3,36/22,4 = 0,3 mol --> T o 0,1 mol NO, t c là 2,24 lit. Ch n A. Câu 12. Hòa tan hoàn toàn 20 gam hh A g m Mg, Fe2O3 b ng dd H2SO4 loãng, dư th y thoát ra V lit H2 ñktc và thu ñư c dd B, k t thúc thí nghi m l c l y k t t a ñem nung trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i ñư c 28 gam ch t r n. V có giá tr : A. 11,2 B. 22,4 C. 5,6 D. 33,6 - Phát hi n v n ñ : Ôxit Fe trong A ñã ñ t hóa tr c c ñ i, v y trong quá trình thí nghi m ch có Mg --> MgO làm tăng kh i lư ng r n. ð tăng chính là mO. - Gi i quy t v n ñ : Lư ng e trao ñ i: 2.(28-20)/16 = 1 mol --> Có 0,5 mol H2 thoát ra, ch n A. Câu 13. M t hh khí X g m ankin B và H2 có t kh i so v i CH4 là 0,6. Nung nóng X có xúc tác Ni ñ pư x y ra hoàn toàn, thu ñư c hh khí Y có t kh i so v i CH4 là 1. Cho hh Y qua dd Br2 thì kh i lư ng bình tăng lên: A. 8 B. 16 C. 0 D. 24 Kh i lư ng mol trung bình c a Y là 16 --> Trong Y có H2 --> B ph n ng h t và ñ n cùng nên không có ch t nào b Br2 gi l i --> ch n C. Câu 14. ð t cháy hoàn toàn m gam hh X g m CH4, C3H6, C4H10 thu ñư c 17,6 gam CO2 và 10,8 gam H2O. V y m có giá tr là: A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 - Gi i quy t v n ñ : Dùng ðLBT kh i lư ng, t t c C,H trong hidrocacbon n m trong CO2 và H2O: m = 12.17,6/44 + 2.10,8/18 = 6 gam --> Ch n C

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản