intTypePromotion=1

Phương pháp giảng dạy và đánh giá - Sổ tay

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

0
265
lượt xem
98
download

Phương pháp giảng dạy và đánh giá - Sổ tay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để thực hiện tốt điều này, việc trang bị những kiến thức cơ bản và cập nhật về các phương pháp giảng dạy và đánh giá là rất cần thiết. Để đáp ứng yêu cầu trên và được sự đồng ý của Giám hiệu, Phòng Đào tạo ĐH & SĐH tổ chức xây dựng tài liệu trên cơ sở biên soạn và biên dịch các tài liệu thích hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp giảng dạy và đánh giá - Sổ tay

 1. SOÅ TAY PHÖÔNG PHAÙP GIAÛNG DAÏY VAØ ÑAÙNH GIAÙ LÖU HAØNH NOÄI BOÄ
 2. i m i phương pháp gi ng d y và ánh giá là nhi m v thư ng xuyên i v i m i cán b gi ng d y. th c h i n t t i u này, vi c trang b nh ng ki n th c cơ b n và c p nh t v các phương pháp gi ng d y và ánh giá là r t c n thi t. áp ng yêu c u trên và ư c s ng ý c a Giám hi u, H & S H t ch c xây d ng tài li u “S tay Phòng ào t o phương pháp gi ng d y và ánh giá” trên cơ s biên so n và biên d ch các tài li u thích h p. ây là tài li u tham kh o tóm t t, vì v y chúng tôi h n ch t i a vi c gi i thi u các n i dung thu c v phương pháp lu n. Vì là tài li u xu t b n có tính nh kỳ nh m c p nh t các phương pháp gi ng d y và ánh giá tiên ti n, cho nên chúng tôi r t mong nh n ư c s tham gia v m t chuyên môn c a t t c quý Th y, Cô; cũng như nh ng phê bình, góp ý v hình th c và n i dung c a S tay này. PHÒNG ÀO T O H & S H TRƯ NG I H C NHA TRANG (Ch biên: TS. Lê Văn H o)
 3. M CL C A. PHƯƠNG PHÁP GI NG D Y 1. CÁC PHƯƠNG PHÁP GI NG D Y TÍCH C C ....................................... 7 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U TRƯ NG H P ....................................... 22 3. PHƯƠNG PHÁP D Y H C D A TRÊN V N .................................... 27 4. S D NG CÔNG TRÌNH NGHIÊN C U TRONG GI NG D Y I H C .......................................................................................................... 31 5. D Y H C V I CÁC NHÓM NH ............................................................... 34 6. D Y L P ÔNG SINH VIÊN: NH NG KINH NGHI M T T ............... 40 7. TÓM T T M T S PHƯƠNG PHÁP GI NG D Y VÀ HƯ NG D N TÀI LI U THAM KH O.......................................................................45 B. PHƯƠNG PHÁP ÁNH GIÁ 8. KHÁI NI M, M C ÍCH, VÀ YÊU C U C A ÁNH GIÁ H C T P...51 9. CÁC HÌNH TH C TR C NGHI M KHÁCH QUAN................................ 57 10. T CÂU H I TRONG GI NG D Y ......................................................... 66 11. XÂY D NG CÂU H I T LU N ................................................................. 69
 4. A. PHƯƠNG PHÁP GI NG D Y “Giáo d c không nh m m c tiêu nh i nhét ki n th c mà là th p sáng ni m tin” (Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire) - W. B. Yeats -
 5. I. TH NÀO LÀ PHƯƠNG PHÁP GI NG D Y TÍCH C C? Như chúng ta ã bi t, m i m t phương pháp gi ng d y dù c i n hay hi n i u nh n m nh lên m t khía c nh nào ó c a cơ ch d y-h c ho c nh n m nh lên m t nào ó thu c v vai trò c a ngư i th y. Chúng tôi cho r ng, cho dù các phương pháp th hi n hi u qu như th nào thì nó v n t n t i m t vài khía c nh mà ngư i h c và ngư i d y chưa khai thác h t. Chính vì th mà không có m t phương pháp gi ng d y nào ư c cho là lý tư ng. M i m t phương pháp u có ưu i m c a nó do v y ngư i th y nên xây d ng cho mình m t phương pháp riêng phù h p v i m c tiêu, b n ch t c a v n c n trao i, phù h p v i thành ph n nhóm l p h c, các ngu n l c, công c d y-h c s n có và cu i cùng là phù h p v i s thích c a mình. Theo chúng tôi, phương pháp gi ng d y ư c g i là tích c c n u h i t ư c các y u t sau: - Th hi n rõ vai trò c a ngu n thông tin và các ngu n l c s n có - Th hi n rõ ư c ng cơ h c t p c a ngư i h c khi b t u môn hc - Th hi n rõ ư c b n ch t và m c ki n th c c n huy ng - Th hi n rõ ư c vai trò c a ngư i h c, ngư i d y, vai trò c a các m i tương tác trong quá trình h c - Th hi n ư c k t qu mong i c a ngư i h c II. M T VÀI PHƯƠNG PHÁP GI NG D Y TÍCH C C M t s phương pháp gi ng d y ư c gi i thi u trong ph n này g m: - D y h c d a trên v n - D y h c theo nhóm
 6. mt cương gi ng d y ho c là m t trong nh ng cách ư c ngư i d y áp d ng xây d ng cương gi ng d y cho m t môn h c. Phương pháp này xu t hi n vào năm 1970 t i trư ng i h c Hamilton-Canada, sau ó ư c phát tri n nhanh chóng t i Trư ng i h c Maastricht-Hà Lan. Phương pháp này ra i và ư c áp d ng r ng rãi d a trên nh ng l p lu n sau: - S phát tri n như vũ bão c a KHCN trong nh ng th p niên g n ây, trái ngư c v i nó là kh năng không th d y h t cho ngư i h c m i i u. - Ki n th c c a ngư i h c thì ngày càng hao mòn t năm này qua năm khác, c ng thêm là s chêch l ch gi a ki n th c th c t và ki n th c thu ư c t nhà trư ng. - Vi c gi ng d y còn quá n ng v lý thuy t, còn quá coi tr ng vai trò c a ngư i d y, chưa sát th c và chưa áp ng ư c yêu c u c a th c t . - Tính ch t th ng trong h c t p c a ngư i h c so v i vai trò truy n t i c a ngư i d y còn cao khi mà s lư ng ngư i h c trong m t l p ngày càng tăng. - Ho t ng nh n th c còn m c th p so v i yêu c u c a th c t (ví d như kh năng c và khai thác m t cu n sách ho c m t công trình nghiên c u). - S nghèo nàn v phương th c ánh giá ngư i h c, vi c ánh giá còn quá n ng v ki m tra kh năng h c thu c. Chính vì nh ng lý do trên mà phương pháp d y h c d a trên vi c gi i quy t v n xu t phát t tình hu ng th c t c a cu c s ng, th c t ngh
 7. ngư i h c. - Các ho t ng ph i ư c ngư i h c tri n khai như tvn , quan sát, phân tích, nghiên c u, ánh giá, tư duy,… - Ki n th c c n ư c ngư i h c t ng h p trong m t th th ng nh t (ch không mang tính li t kê), i u ó cũng có nghĩa là vi c gi i quy t v n d a trên cách nhìn nh n a d ng và ch ng t ư c m i quan h gi a các ki n th c c n huy ng. - Ph i có kho ng cách th i gian gi a giai o n làm vi c trong nhóm và giai o n làm vi c c l p mang tính cá nhân. - Các hình th c ánh giá ph i a d ng cho phép chúng ta có th iu ch nh và ki m tra quá trình sao cho không ch ch m c tiêu ã ra. m b o m i ho t ng có th bao ph ư c toàn b các yêu c u trên, Trư ng i h c Rijkuniversiteit Limbourg t i Maastricht ã ra các bư c ti n hành như sau: Bư c 1: Làm rõ các thu t ng và khái ni m liên quan Bư c 2: Xác nh rõ v n t ra Bư c 3: Phân tích v n Bư c 4: L p ra danh m c các chú thích có th Bư c 5: ưa ra m c tiêu nghiên c u và m c tiêu h c t p Bư c 6: Thu th p thông tin Bư c 7: ánh giá thông tin thu ư c Trong s các bư c trên, ngư i h c thư ng g p khó khăn trong vi c phân tích v n và t ng h p các thông tin liên quan v n . 1.1 Các c trưng c a m t v n hay
 8. v nh n th c, lĩnh h i ki n th c,..) cũng như không bao gi xa r i m c tiêu h c t p. Dư i ây chúng tôi trình bày m t vài cách xây d ng v n c gi tham kh o. - Xây d ng v n d a vào ki n th c có liên quan n bài h c. Toàn b bài gi ng ư c xây d ng dư i d ng v n s kích thích tính tò mò và s h ng thú c a ngư i h c. Tính ph c t p hay ơn gi n c a v n luôn luôn là y u t c n ư c xem xét. - Xây d ng v n d a trên các tiêu chí thư ng xuyên bi n i trong công vi c, ngh nghi p (V n ó có thư ng xuyên g p ph i? Và nó có ph i là ngu n g c c a nh ng thi u sót trong s n xu t? Nó có tác ng l n t i khách hàng hay không? Tuỳ theo t ng hoàn c nh thì các gi i pháp t ra cho v n này có a d ng và khác bi t không?) V n ph i ư c xây d ng xung quanh m t tình hu ng (m t s vi c, hi n tư ng,…) có th c trong cu c s ng. V n c n ph i ư c xây d ng m t cách c th và có tính ch t v n. Hơn n a, v n t ra ph i d cho ngư i h c di n t và tri n khai các ho t ng liên quan. M t v n hay là m t v n không quá ph c t p cũng không quá ơn gi n. Cu i cùng là cách th hi n v n và cách ti n hành gi i quy t v n ph i a d ng. Vn t ra c n ph i có nhi u tài li u tham kh o nhưng tr ng tâm nh m giúp ngư i h c có th t tìm tài li u, t khai thác thông tin và t trau d i ki n th c; các phương ti n thông tin i chúng như sách v , băng cát sét, ph n m m mô ph ng, internet,… cũng c n ph i a d ng nh m ph c v m c ích trên. 1.2 V n và cách ti p c n v n Vn t ra c n ph i có tác d ng kích thích các ho t ng nh n th c cũng như các ho t ng xã h i c a ngư i h c. Theo chúng tôi, các ho t
 9. - ưa ra các gi thuy t (Các câu tr l i trư c và i ch ng v i các câu h i ã ư c t ra trong tình hu ng) - Ti n hành các ho t ng thích h p nh m ki m tra các gi thuy t c a mình (nghiên c u, phân tích, ánh giá tài li u liên quan, sau cùng là t ng h p vi c nghiên c u) - Th o lu n và ánh giá các gi i pháp khác nhau d a theo t ng tiêu chí mà hoàn c nh ưa ra - Thi t l p m t b n t ng quan và ưa ra k t lu n Các bư c t ra trên ây s giúp cho ngư i h c nâng cao kh năng t ng h p ki n th c. Ví d như m t v n liên quan n sinh thái s có nhi u khái ni m liên quan: các khái ni m v t lý, hoá h c, các khái ni m v kinh t , s c kho c ng ng, chính sách,.. 1.3 Chu trình và cách th c t ch c d y h c d a trên v n . Trong chu trình h c t p theo phương pháp này, th i gian làm vi c c l p (cá nhân) luôn luân phiên v i th i gian làm vi c trong nhóm (có s giúp c a gi ng viên, tr gi ng, ho c ngư i hư ng d n). Theo chúng tôi, công vi c c n th o lu n theo nhóm thư ng xu t hi n vào hai th i i m c bi t ư c miêu t trong chu trình dư i ây: Th o lu n trong nhóm 2 1 2 Làm vi c Làm vi c cl p cl p 3 4 Th o lu n
 10. ng và ngu n l c c n thi t), h c viên b t u nhóm h p theo các nhóm nh - giai o n 2 (có ho c không s tr giúp c a tr gi ng) nh m phân tích ch , ưa ra các câu h i và gi thi t u tiên, phân chia nhi m v cho các thành viên nhóm. Ti p theo ó các thành viên làm vi c c l p theo nhi m v ã ư c phân chia (giai o n 3). K t thúc giai o n 3, t ng cá nhân s gi i thi u thành qu làm vi c trong nhóm. Cu i cùng m i cá nhân t vi t m t b n báo cáo (giai o n 4). Kèm theo các giai o n này thư ng có các bu i h i th o trong m t nhóm l n, ho c các ho t ng th c t hay ti n hành thí nghi m. Có th k t thúc quá trình t i giai o n này ho c ti p t c quá trình n u m t v n m i ư c nêu ra. Vi c th o lu n trong nhóm là b t bu c i v i t t c các cá nhân, nó không nh ng giúp h c viên phát tri n ư c kh năng giao ti p và các k năng xã h i mà còn phát tri n ư c quá trình nh n th c ( c hi u, phân tích, ánh giá,…) 1.4 Tác ng tích c c c a phương pháp d y h c d a trên v n - H c viên có th thu ư c nh ng ki n th c t t nh t, c p nh t nh t - Có th bao ph ư c trên m t di n r ng các trư ng h p và các b i c nh thư ng g p - Tính ch ng, tinh th n t giác c a ngư i h c ư c nâng cao - ng cơ h c t p và tinh th n trách nhi m c a h c viên ư c nâng cao - Vi c nghiên c u và gi i quy t v n ngày càng ư c b o m Tuy nhiên, áp d ng phương pháp này v i cơ h i thành công cao òi h i chúng ta ph i ti n hành m t lo t nh ng chuy n i sau: - Chuy n i các ho t ng c a ngư i h c t tính th ng sang tính tích c c, ch ng
 11. - Coi tr ng th i gian t h c c a ngư i h c như th i gian h c trên lp 2. D y h c theo nhóm giúp ngư i h c tham gia vào i s ng xã h i m t cách tích c c, tránh tính th ng, l i thì phương pháp d y h c trong nhà trư ng có m t vai trò r t to l n. D y h c theo nhóm ang là m t trong nh ng phương pháp tích c c nh m hư ng t i m c tiêu trên. V i phương pháp này, ngư i h c ư c làm vi c cùng nhau theo các nhóm nh và m i m t thành viên trong nhóm u có cơ h i tham gia vào nhi m v ã ư c phân công s n. Hơn n a v i phương pháp này ngư i h c th c thi nhi m v mà không c n s giám sát tr c ti p, t c th i c a gi ng viên. M t nhi m v mang tính c ng tác là nhi m v mà ngư i h c không th gi i quy t m t mình mà c n thi t ph i có s c ng tác th c s gi a các thành viên trong nhóm tuy nhiên v n ph i m b o tính c l p gi a các thành viên. Hơn n a, ngư i d y c n ph i có yêu c u rõ ràng và t o i u ki n thu n l i cho vi c h p tác gi a ngư i h c. Chúng tôi s d ng thu t ng “h p tác” nh m nh n m nh n công vi c mà ngư i h c ti n hành trong su t quá trình th c thi nhi m v . Trong quá trình h p tác, công vi c thư ng ư c phân công ngay t u cho m i thành viên. C n chú ý r ng t m quan tr ng c a nhi m v ư c phân công và vai trò c a nhi m v s quy t nh ng cơ h c t p c a ngư i h c. Ngư i h c s có ng cơ th c hi n nhi m v c a mình n u h bi t rõ ư c vai trò c a các ngu n thông tin ban u, c a các ngu n l c s n có, bi t ư c ý nghĩa c a v n , c a các y u t u vào. có ư c m t nhi m v h p d n, có kh năng kích thích ng cơ h c t p c a ngư i h c, chúng tôi xin trình bày dư i ây các c trưng c a m t nhi m v hay.
 12. là nhi m v ư c tóm lư c trong 4C sau: - Choix (S l a ch n): S t do trong l a ch n nhi m v c a ngư i h c s thúc y ng cơ n i t i c a h , d n n gi i phóng h hoàn toàn và thúc y h tham gia vào nhi m v m t các sâu s c hơn. B n ch t và th i i m l a ch n cũng r t a d ng: l a ch n m t nhi m v riêng trong t ng th các nhi m v , l a ch n các bư c ti n hành, các ngu n l c c n huy ng,…Cu i cùng tuỳ thu c vào m c tiêu sau ó mà ngư i d y quy t nh nhân s cho nhi m v ã ư c l a ch n. - Challenge (Thách th c): Thách th c chính là m c khó khăn c a nhi m v . M t nhi m v có tính ph c t p trung bình s mang tính thúc y hơn b i l n u nó quá d thì s d n n s nhàm chán, ngư c l i n u quá khó thì h c viên d n n lòng. Thách th c i v i ngư i d y là ch xác nh ư c úng m c khó khăn c a nhi m v . - Contrôle (Ki m soát): i u quan tr ng là ngư i h c ph i ánh giá ư c k t qu mong i, kh năng c n huy ng và c n phát tri n i v i chính b n thân mình. Vi c ki m soát là r t quan tr ng thi t l p nên m i quan h gi a tính t ch c a ngư i h c và ng cơ cho các nhi m v còn l i. i v i ngư i d y thì i u quan tr ng là bi t ưa ra các ch d n, các m c tiêu c n t ư c, khuôn kh ho t ng cũng như là m c òi h i i v i ngư i h c. - Coopération (H p tác): Nh m phát tri n k năng giao ti p xã h i. Vi c c ng tác s làm tăng ng cơ h c t p c a ngư i h c. C n chú ý r ng phương pháp h c t p theo nhóm ư c ánh giá cao hay th p tuỳ theo vào n i dung mà ta mu n truy n t. Theo m t vài tác gi , phương pháp này s hi u qu hơn i v i vi c gi i quy t các v n ,
 13. hơn. Nhi m v như v y c n ph i có các c trưng sau: - Phát huy tinh th n trách nhi m c a ngư i h c b ng cách trao cho h quy n ư c ch n nhi m v - Ph i thích áng trên bình di n cá nhân, xã h i và ngh nghi p - Th hi n s thách th c i v i ngư i h c - Cho phép ngư i h c có th trao i thông tin qua l i l n nhau - ư c ti n hành trong m t kho ng th i gian v a - Nhi m v ph i rõ ràng 2.2 Các c trưng c a nhóm S lư ng ngư i h c trong m t nhóm thư ng vào kho ng t 5 n 10 (con s này có th tăng ho c gi m tuỳ theo nhi m v c a nhóm, cơ s v t ch t hi n có, trình c a ngư i h c, th i gian dành cho nhi m v ,..). Th c t thì m c tiêu c a h c t p c ng tác là giúp ngư i h c th o lu n, trao i ý ki n và ch t v n nhau. N u như có quá ít ngư i trong m t nhóm thì chúng ta không ch c là s thu th p ư c các quan i m a d ng và khác nhau. Ngư c l i, n u s lư ng ngư i trong nhóm quá l n thì khó có th cho phép t ng thành viên tham gia trình bày quan i m c a mình, ho c khó có th qu n lý ư c h t các ý ki n khác nhau. M t nhóm lý tư ng là nhóm cho phép m i thành viên tham gia di n t ý ki n c a mình, bình lu n và ch t v n ý ki n c a ngư i khác. S không ng nh t gi a các thành viên trong nhóm cũng là m t ch tiêu áng ư c quan tâm, nó cho phép s n sinh ra nhi u ý ki n a d ng hơn m t nhóm ng nh t. S không ng nh t bi u hi n các khía c nh sau: - c trưng c a t ng cá nhân (tu i, gi i tính, o c xã h i,…) - Ki n th c, trình h c v n, trình ngh nghi p
 14. viên cũng có th có nh ng như c i m như: quá n ng i v i m t vài thành viên d n n ch m tr trong công vi c, ho c khó th c thi. Trong b t kỳ trư ng h p nào, ngư i d y luôn ph i t ch c t t vi c ch t v n ý ki n vì chính vi c này s làm thay i v nh n th c c a ngư i h c. Ngư i d y không nên can thi p quá sâu vào n i dung mà ch gi vai trò ch d n th c s trong các nhóm v các v n sau: - T ch c l y ý ki n - Hư ng d n th o lu n - Cung c p nh ng thông tin c n thi t - Theo dõi ý ki n, quan i m c a m i m t thành viên - Duy trì hư ng i cho các nhóm theo úng nhi m v ư c giao 2.3 Tác ng tích c c c a phương pháp d y h c theo nhóm. Phương pháp d y h c theo nhóm có nh ng tác ng tích c c v m t nh n th c sau: - H c viên ý th c ư c kh năng c a mình - Nâng cao ni m tin c a h c viên vào vi c h c t p - Nâng cao kh năng ng d ng khái ni m, nguyên lý, thông tin v s vi c vào gi i quy t các tình hu ng khác nhau Ngoài nh ng tác ng v m t nh n th c, m t s tác gi còn cho r ng phương pháp này còn có tác ng c v quan i m xã h i như: - C i thi n m i quan h xã h i gi a các cá nhân - D dàng trong làm vi c theo nhóm - Tôn tr ng các giá tr dân ch - Ch p nh n ư c s khác nhau v cá nhân và văn hoá
 15. 3.1 c trưng c a án môn h c án môn h c thông thư ng ư c xây d ng t m t v n gn gũi v i cu c s ng (nhu c u, s thi u h t, mâu thu n v nh n th c xã h i, mong mu n tìm ra m t i u gì m i m ,…) ho c t ngư i d y ho c cũng có th là t ngư i h c (cá nhân xây d ng ho c m t t p th ) . Vi c xây d ng m t án môn h c òi h i ngư i h c ph i có kh năng t ng h p ki n th c, có kh năng d oán, sáng t o và tư duy i m i. Trong quá trình xây d ng án luôn òi h i ph i có s trao i, th o lu n gi a ngư i h c và ngư i d y nh m gi i thích và th ng nh t m c tiêu. Ngư i h c luôn th y ư c l i ích và t o ư c ng cơ h c t p b i án luôn g n li n v i m c tiêu và các phương ti n i nm c tiêu ó. Cho phép ngư i h c: - Thu ư c nhi u ki n th c, k năng - Nâng cao kh năng ki m soát tình hu ng thông qua vi c tr l i các câu h i liên quan t i v n , thông qua nh ng phát hi n trong quá trình ti n hành án - Hi u bi t hơn v chính mình, nh ng h n ch c a b n thân, ánh giá ư c nh ng nhu c u c a b n thân và cách th c mà mình ã ti n hành.
 16. Ch c năng giáo d c: ngư i h c có ng cơ h c t p t t hơn thông qua vi c tham gia vào m t ho t ng có ý nghĩa. Ch c năng kinh t và s n xu t: Vi c th c thi m t công trình òi h i ph i tính n nh ng khía c nh v kinh t , th i gian, v t l c và nhân l c. Do v y òi h i ngư i h c ph i c p t i v n này khi làm án Ch c năng d y h c: th c h i n án, vi c nghiên c u các phương ti n và thông tin là h t s c c n thi t do dó òi h i ngư i h c ph i bi t x lý và t ch c chúng. Ch c năng xã h i: N u vi c th c hi n án c n có s giúp ca các bên liên quan thì phương pháp này cho phép ngư i h c có cơ h i h c h i t các cá nhân, t ch c khác thông qua trao i kinh nghi m và tham kh o ý ki n. Thông qua phương pháp này, ngư i h c ư c phát tri n các kh năng như: tính t ch , tính sáng t o, kh năng phân tích m t v n và kh năng quan h xã h i. Ngư i h c ư c làm ch hành ng c a mình tuỳ theo m c tiêu c n t. 3.3 Các bư c hư ng d n ti n hành m t án Vi c hư ng d n ti n hành m t án (có th là án nh m c th hoá hơn m t ý tư ng cá nhân, m t án thi t k ho c cũng có th là các bư c ti n hành xây d ng m t v t d ng k thu t áp ng m t s tính ch t nào ó) bao g m m t s công o n sau: CHU N B , TH C HI N, T NG H P, ÁNH GIÁ. Vi c hư ng d n các công o n này ư c ngư i d y th c hi n thông qua vi c tr l i các câu h i liên quan dư i ây:
 17. CÔNG O N CHU N B 1. Xác nh án Tr Câu h i li Làm th nào gi i thi u n i dung án v i ngư i h c sao cho kích thích tính tò mò c a h ? Làm th nào hư ng ngư i h c t ưa ra m c ích c a mình? Làm th nào giúp ngư i h c huy ng ư c các ki n th c v n có c a mình? Làm th nào giúp ngư i h c t ra ư c nhi u câu h i liên quan n ch ? 2. L p k ho ch Làm th nào có th t p h p ư c ngư i tham gia vào công tác l p k ho ch? Làm th nào giúp ngư i h c m ương ư c vai trò và trách nhi m c a mình âu là ngu n l c h u hi u nh t i v i ngư i h c? CÔNG O N TH C HI N 3. Thu th p và x lý thông tin thu ư c Hư ng d n ngư i h c tìm ki m thông tin như th nào? Làm th nào giúp ngư i h c phân tích, so sánh và hi u ư c thông tin thu ư c? Hư ng d n ngư i h c l a ch n thông tin như th nào?
 18. Nh ng ki n th c và chi n lư c gì là h u ích cho ngư i h c? 4. Xây d ng s n ph m ho c b n báo cáo Làm th nào hư ng d n ngư i h c xác nh các y u t ch y u báo cáo? Nh ng nh n xét c a ngư i d y và v t ch t h tr ngư i h c hoàn thi n s n ph m? 5. Gi i thi u s n ph m Hư ng d n ngư i h c ti p thu ý ki n ph n h i như th nào? N u có s ch nh s a hoàn thi n thì ti n hành âu, như th nào? CÔNG O N T NG H P 6. S khách quan hoá Hư ng d n ngư i h c xem xét l i các bư c ti n hành như th nào? Hư ng d n ngư i h c xem xét l i k t qu ho c s n ph m như th nào? Làm th nào hư ng d n ngư i h c xác nh ư c nh ng b i c nh m i áp d ng nh ng ki n th c, k năng, năng l c có ư c? Làm th nào hư ng d n ngư i h c hình thành nh ng ý tư ng, m c tiêu m i?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2