Phương thức bán hàng trực tuyến: cơ hội trong suy thoái

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
91
lượt xem
23
download

Phương thức bán hàng trực tuyến: cơ hội trong suy thoái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đầu tư kênh bán hàng trực tuyến vào lúc này có thể xem như 1 mũi tên trúng 2 đích: Tăng doanh số bán hàng và đón đầu tương lai. Bán hàng qua internet được gọi là bán hàng trực tuyến. Dù mới xuất hiện từ giữa thập niên 1990, nhưng hiện nay, bán hàng trực tuyến đã phát triển mạnh mẽ và gần như bao phủ mọi ngành hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương thức bán hàng trực tuyến: cơ hội trong suy thoái

  1. Bán hàng tr c tuy n: cơ h i trong suy thoái u tư kênh bán hàng tr c tuy n vào lúc này có th xem như 1 mũi tên trúng 2 ích: Tăng doanh s bán hàng và ón u tương lai. Bán hàng qua internet ư c g i là bán hàng tr c tuy n. Dù m i xu t hi n t gi a th p niên 1990, nhưng hi n nay, bán hàng tr c tuy n ã phát tri n m nh m và g n như bao ph m i ngành hàng. Có công ty phát tri n t trang web bán l thành t p oàn bán l tr c tuy n v i giá tr th trư ng cao hơn c t p oàn bán l truy n th ng có l ch s lâu i. Ví d , T p oàn Amazon. com kh i s năm 1995 b ng vi c bán sách qua m ng, giá tri th trư ng hi n nay kho ng 35 tr USD, g p 20 l n so v i Barnes & Nobles (kho ng 1,5 t USD dù Barnes & Nobles là t p oàn bán sách có tu i ig n 100 năm, v i g n 800 c a hàng trên kh p nư c M . T i Vi t Nam, kênh tr c tuy n dù ã có m t nhi u ngành hàng như i n tho i di ng, sách, m ph m, vé máy bay… nhưng a ph n chưa th c hi n h t ch c năng bán hàng, ch y u ư c dùng làm kênh marketing. i u này cũng d hi u khi h th ng thanh toán Vi t Nam chưa h tr thanh toán tr c tuy n. Theo VISA, t p oàn M qu n lý m ng thư tín d ng, ch 1% dân s Vi t Nam có th tín d ng và theo công b c a Ngân hàng Nhà nư c h i tháng 3.2008, ch 10% dân s Vi t Nam có tài kho n. Ngư i Vi t Nam cũng chưa quen
  2. v i vi c mua hàng mà không c n nhìn , ng m ho c ki m tra trư c. Tâm lý này r t khó thay i, nh t là khi ni m tin vào nhà bán l chưa cao (ch ng h n vi c i, tr hàng trong m t th i h n nh t nh thư ng r t khó khăn). Tuy nhiên, v i kho ng 19 tri u ngư i ang s d ng internet (th ng kê c a Trung tâm Internet Vi t Nam) năm 2008, con s này ư c d báo s tăng nhanh trong th i gian t i), v lâu dài, ngành bán hàng tr c tuy n Vi t Nam cũng s có bư c phát tri n nh y v t như M , Nh t, Anh... Trong th i i m kinh t khó khăn hi n nay, vi c phát tri n kênh tr c tuy n v a giúp doanh nghi p tăng doanh s bán hàng nh có thêm khách hàng m i mà kênh truy n th ng không ti p c n ư c, v a t o thêm vi c làm cho nhân viên, có th i gian ti p c n ưu khuy t i m c a bán hàng tr c tuy n, i u ch nh d n sai sót chu n b cho vài năm t i, khi thương m i i n t bùng n . u tư kênh bán hàng tr c tuy n vào lúc này có th xem như m t tên trúng 2 ích: Tăng doanh s bán hàng và ón u tương lai. Kênh bán hàng tr c tuy n còn giúp doanh nghi p gi m m t s chi phí. Th nh t, v i c a hàng tr c tuy n, doanh nghi p có th c p nh t giá và các thông tin khác liên t c, không ph i in catalogue ( ã in ra thì không thay i ư c) Th hai, c a hàng truy n th ng thư ng gi i h n v di n tích, trong khi v i c a hàng tr c tuy n, công ty có th gi i thi u t t c s n ph m mà không lo h t ch .
  3. Nâng cao hi u qu bán hàng tr c tuy n Tuy nhiên, thay vì ch phát tri n kênh bán hàng tr c tuy n, doanh nghi p nên k t h p c 2 kênh khai thác m t m nh c a m i kênh, t ó em l i giá tr gia tăng cho khách hàng. Ví d , khách có th vào c a hàng tr c tuy n xem và t hàng, sau ó nh n s n ph m t i c a hàng truy n th ng. Ho c khách mua hàng c a hàng truy n th ng, nhưng khi th c m c thì lên m ng h i áp tr c tuy n v i nhân viên chuyên trách. Có th dùng c a hàng truy n th ng qu ng bá cho khách hàng bi t n c a hàng tr c tuy n. M t s siêu th châu Âu trong th i kỳ u phát tri n kênh bán hàng tr c tuy n ã làm nh ng ki- t có máy tính n i m ng và nhân viên hư ng d n khách hàng truy c p th vào trang web bán hàng tr c tuy n c a siêu th . N u ph i h p nh p nhàng c 2 kênh thì hi u qu , d u n thương hi u và ch t lư ng d ch v s r t m nét trong khách hàng. Vì a s ngư i dùng internet t p chung các ô th nên doanh nghi p bán hàng tr c tuy n c n t p trung vào phân khúc khách hàng sinh s ng t i các a bàn này, c bi t là nhóm khách hàng tr . Theo nghiên c u m i nh t c a Yahoo!, 80% ngư i dùng internet Vi t Nam có tu i t 15-30, nhu c u mua s m c a h r t cao. Ngoài ra, doanh nghi p c n n m b t i m khác bi t gi a hành vi c a ngư i tiêu dùng tr c tuy n và ngư i tiêu dùng kênh truy n th ng, t ó có chính sách h p lý làm khách hàng hài lòng.
  4. Hành vi c a ngư i tiêu dùng tr c tuy n ư c th hi n qua 2 y u t chính: Mong mu n v ch t lư ng d ch v và tr i nghi m mua hàng. Mong mu n v ch t lư ng d ch v T góc ngư i tiêu dùng, ch t lư ng d ch v là s ánh giá v tính ưu vi t c a d ch v ư c cung c p. i v i môi trư ng kinh doanh tr c tuy n, ngư i tiêu dùng thư ng t p trung vào các y u t : nhanh chóng, tín nhi m, d s d ng, tin c y và ti n l i. Nhanh chóng là d ch v nhanh, giao hàng nhanh, tr l i th c m c ho c gi i quy t v n c a khách hàng nhanh. Tín nhi m ư c th hi n qua ni m tin vào ch t lư ng s n ph m - d ch v và ni m tin vào thương hi u. Công ty có thương hi u m nh s có nhi u l i th khi tham gia bán l tr c tuy n, do ã có s n m t lư ng l n khách hàng. D s d ng t c là giao di n trang web thân thi n, t c truy xu t nhanh, thi t k giúp khách di chuy n d dàng. Tin c y th hi n qua vi c tính ti n úng, giao hàng úng lo i, úng quy cách và th i gian ã h a, n u khách i tr hàng úng quy nh thì ph i hoàn ti n y . Ti n l i là kh năng giúp khách hàng c m th y tho i mái khi mua và có th mua m i lúc m i nơi. Tr i nghi m mua hàng tr c tuy n
  5. kênh bán hàng truy n th ng, cách nâng cao tr i nghi m mua hàng là thi t k không gian c a hàng thu n l i; khai thác các hi u ng âm thanh, ánh sáng, cách trưng bày hàng, s quan tâm c a nhân viên i v i khách… kênh tr c tuy n, tr i nghi m mua hàng là quá trình khách vào trang web tìm, xem hàng, thanh toán tr c tuy n và ch nh n hàng. tăng tr i nghi m mua hàng kênh này, doanh nghi p c n: Thi t k trang web sao cho khách hàng c m th y tho i mái, h p d n. Th i gian khách vi ng thăm trang web càng lâu càng t t, càng tăng kh năng bán thêm ư c hàng. Quy trình ch n, xem và mua hàng ph i d dàng thông su t, tránh làm ph c t p ti n trình này vì nhi u nghiên c u ch ra r ng môi trư ng tr c tuy n, khách hàng tr nên kém kiên nh n hơn ngoài i r t nhi u. N u m t quá nhi u th i gian mày mò trong trang web h r t d b ngang và ngán quay tr l i. V n i dung: Cách dùng câu t c n ơn gi n và chính xác, phù h p v i s thích, văn hóa, nhu c u c a khách hàng m c tiêu, tránh vi t sai chính t , vi t t t dùng các thu t ng chuyên ngành khó hi u. Hình nh trên trang web v a nhưng ch t lư ng ph i t t. N u có càng nhi u hình thì t c truy xu t càng ch m, d làm khách hàng s t ru t, b qua. Thông tin v món hàng như giá c , thông s k thu t, i u ki n b o hành… c n c th và luôn ư c c p nh t. Ch s d ng các hi u ng âm thanh, hình nh, video clip
  6. khi th t s c n thi t và nh ng hi u ng này r t t n kém và làm ch m th i gian t i d li u. M t ch c năng c n thi t khác là công c tìm ki m n i dung trang web, giúp khách hàng d dàng tìm úng món hàng và thông tin liên quan. Quy trình thanh toán an toàn và nhanh chóng. tránh vi c khách hàng b ngang, không nên b t ăng ký thông tin cá nhân khi mua hàng, nên h t nguy n. Nhưng n u khách hàng ã cung c p thông tin thì ph i lưu l i và l n sau khi h vào mua hàng, trang web ph i có công c nh n di n ư c khách hàng. Tránh vi c b t khách hàng ăn nh p i nh p l i nh ng d li u ó, v a m t th i gian, v a làm khách có c m giác không ư c quan tâm. Thói quen thanh toán b ng ti n m t thay vì b ng th c a ngư i dân cũng là y u t mà các doanh nghi p bán hàng tr c tuy n c n lưu ý. Nhưng thay vì ch i ngư i dân thay i hành vi, doanh nghi p c n sáng t o cách th c thanh toán linh ng, phù h p v i tình hình th c ti n. Ví d doanh nghi p có th ch n gi i pháp giao hàng t n nhà cho khách và nh n ti n cùng lúc. Giao hàng chuyên nghi p. ây là m t trong nh ng y u t làm nên s khác bi t gi a các công ty bán hàng trên m ng. Thông s k thu t c a hàng hóa có th xem trên m ng nhưng ch t lư ng d ch v giao hàng thì ph i ch khi nh n hàng m i ánh giá ư c. Doanh nghi p c n giao ng món hàng khách t mua trong tình tr ng
  7. nguyên v n, úng th i gian h n, nhân viên giao hàng ph i có - tinh th n ph c v cao. Có d ch v h tr , tư v n khách hàng tr c tuy n. N u khách hàng th c m c, có th liên h v i b ph n d ch v ho c qua i n tho i. C n u tư cơ s d li u khách hàng vì kênh bán hàng tr c tuy n t o i u ki n cho doanh nghi p d dàng thu th p thông tin khách hàng như email, công vi c, s thích... Ch b o hành t t. Nhi u k t qu nghiên c u cho th y khách khi mua hàng tr c tuy n thư ng lo l ng trư ng h p hàng b hư h ng, mua c a hàng thì còn có ch khi u n i, ch trên m ng thì bi t âu mà tìm. Vì v y, doanh nghi p c n có ch b o hành, i tr s n ph m cho khách hàng b ng ho c t t hơn ch b o hành c a các c a hàng truy n th ng. Và tùy i tư ng khách hàng, doanh nghi p ph i lưu tâm thêm nh ng v n khác. Ví d i v i nh ng món hàng giá th p (th i n tho i, nh c chuông), khách hàng thư ng thích trang web có giao di n h p d n, vui, nhi u hi u ng… Ngư c l i, i v i các món hàng có giá cao (máy tính, i n t gia d ng, xe hơi), tính chính xác c a trang web r t quan tr ng. N u n i dung trang web l c h u khách s gi m s tin tư ng và e ng i trong vi c quy t nh mua hàng. Thay vì phát tri n kênh bán hàng tr c tuy n, doanh nghi p nên k t h p
  8. c kênh bán hàng truy n th ng t n d ng th m nh m i kênh
Đồng bộ tài khoản