intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phương thức thanh toán nhờ thu và Phương thức tín dụng chứng từ

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1.919
lượt xem
275
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là phương thức TT mà người bán sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng sẽ ký phát hối phiếu đòi tiền người mua nhờ NH thu hộ số tiền nghi trên hối phiếu đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương thức thanh toán nhờ thu và Phương thức tín dụng chứng từ

  1. @ Phöông thöùc thanh toaùn nhôø thu : ( collection) KN: Laø phöông thöùc TT maø ngöôøi baùn sau khi hoaøn thaønh nghóa vuï giao haøng seõ kyù phaùt hoái phieáu ñoøi tieàn ngöôøi mua nhôø NH thu hoä soá tieàn nghi treân hoái phieáu ñoù. Caên cöù vaøo chöùng töø coù 2 loaïi nhôø thu: Nhôø thu trôn: Laø phöông thöùc TT trong ñoù nhaø XK sau khi giao haøng vaø giao boä chöùng töø tröïc tieáp cho nhaø NK, laäp hoái phieáu vaø uyû nhieäm cho NH thu hoä tieàn töø nhaø NK Nhôø thu keøm chöùng töø: Laø phöông thöùc TT maø nhaø XK sau khi hoaøn thaønh nghóa vuï giao haøng seõ laäp hoái phieáu vaø boä chöùng töø gôûi vaøo NH yeâu caàu thu hoä soá tieàn treân hoái phieáu. Ngöôøi mua chæ nhaän ñöôïc boä chöùng töø ñeå nhaän haøng khi ñaõ traû tieàn hoaëc ñaõ chaáp nhaän traû tieàn treân hoái phieáu. Caên cöù vaøo thôøi gian coù 2 loaïi laø nhôø thu traû ngay (D/P) vaø nhôø thu traû chaäm (D/A) Aùp duïng vôùi caùc tröôøng hôïp: - Giaù trò haøng hoaù nhoû. - Hai beân mua baùn tín nhieäm nhau. - Haøng baùn ra laàn ñaàu. @ Phöông thöùc tín duïng chöùng töø : KN: Laø phöông thöùc TT trong ñoù 1 NH theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng cam keát seõ traû moät soá tieàn nhaát ñònh cho ngöôøi thuï höôûng hoaëc chaáp nhaän hoái phieáu do ngöôøi naøy kyù phaùt trong phaïm vi soá tieàn ñoù neáu ngöôøi naøy xuaát trình boä chöùng töø TT phuø hôïp vôùi nhöõng quy ñònh neâu ra trong tín duïng thö. Caùc beân tham gia: - NH môû thö tín duïng. - Ngöôøi xin môû thö tín duïng: ngöôøi mua haøng, nhaø nhaäp khaåu. - NH thoâng baùo: thöôøng laø NH ñaïi lyù cuûa NH môû thö tín duïng. - Ngöôøi thuï höôûng: ngöôøi baùn, nhaø XK. 1
  2. Ngoaøi ra coù theå coøn coù moät soá thaønh vieân khaùc: NH thanh toaùn, NH chieát khaáu, NH xaùc nhaän, NH xuaát trình…. Tuyø theo yeâu caàu cuûa töøng L/C Moái quan heä phaùp lyù trong tín duïng chöùng töø: - Hôïp ñoàng thöông maïi- Hôïp ñoàng phaùt haønh thö tín duïng- Tín duïng thö Thö tín duïng: (L/C): Laø vaên baûn cam keát cuûa NH môû L/C seõ thanh toaùn cho ngöôøi thuï höôûng moät soá tieàn nhaát ñònh neáu ngöôøi naøy xuaát trình boä chöùng töø TT phuø hôïp vôùi nhöõng quy ñònh neâu trong thö. Noäi dung cuûa L/C: - Soá hieäu cuûa L/C - Ñòa ñieåm vaø ngaøy môû L/C - Loaïi L/C - Teân, ñòa chæ, soá phone…cuûa nhöõng ngöôøi lieân quan. - Soá tieàn - Thôøi gian hieäu löïc cuûa L/C - Thôøi gian traû tieàn - Thôøi gian giao haøng Caùc chöùng töø trong boä chöùng töø maø nhaø XK phaûi trình. - Cam keát cuûa NH môû L/C Phaân loaïi L/C: - L/C coù theå huyû ngang: Sau khi phaùt haønh, beân mua coù theå ñôn phöông yeâu caàu NH phaùt haønh huyû boû thö tín duïng baát kyø luùc naøo. - L/C khoâng theå huyû ngang: Trong suoát thôøi gian hieäu löïc, thö tín duïng mang cam keát TT chaéc chaén cuûa NH phaùt haønh. - L/C tuaàn hoaøn: Loaïi L/C maø sau khi ñaõ söû duïng xong hoaëc ñaõ heát thôøi haïn hieäu löïc thì noù laïi coù giaù trò nhö cuõ vaø tieáp tuïc ñöôïc söû duïng trong moät thôøi gian nhaát ñònh cho ñeán khi hoaøn taát giaù trò cuûa hôïp ñoàng. - L/C döï phoøng: Loaïi L/C nhaèm baûo veä quyeàn lôïi cho nhaø nhaäp khaåu trong tröôøng hôïp ñôn vò xuaát khaåu khoâng giao haøng ñuùng theo hôïp ñoàng. 2
  3. - L/C ñoái öùng: Loaïi L/C khoâng theå huyû ngang trong ñoù quy ñònh noù chæ coù giaù trò hieäu löïc khi L/C ñoái öùng vôùi noù ñöôïc môû ra. - L/C chuyeån nhöôïng: laïoi L/C khoâng huyû ngang , cho pheùp chuyeån töø ngöôøi höôûng lôïi ban ñaàu sang moät hoaëc nhieàu ngöôøi khaùc theo yeâu caàu cuûa ngöôøi höôûng lôïi thöù nhaát, nhöng chæ ñöôïc chuyeån nhöôõng 1 laàn maø thoâi vaø toång giaù trò cuûa caùc phaàn chuyeån nhöôïng khoâng vöôït quaù soá tieàn cuûa L/C, thuû tuïc phí do ngöôøi thöù nhaát chòu. - L/C giaùp löng: Loaïi L/C khoâng theå huyû ngang, ñöôïc môû ra caên cöù vaøo 1 L/C khaùc laøm ñaûm baûo. Theo yeâu caàu cuûa L/C naøy nhaø XK caên cöù vaøo L/C cuûa nhaø NK môû cho mình höôûng goïi laø L/C goác, yeâu caàu NH môû 1 L/C cho nhaø XK höôûng- goïi laø L/C giaùp löng. 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2