intTypePromotion=1

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 - ThS. Phạm Khánh Duy

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
56
lượt xem
5
download

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 - ThS. Phạm Khánh Duy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 của bài giảng Thanh toán quốc tế trình bày về các phương thức thanh toán quốc tế. Thanh toán quốc tế gồm có các phương thức sau: Phương thức chuyển tiền, phương thức ghi sổ, phương thức nhờ thu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 - ThS. Phạm Khánh Duy

 1. Phöông thöùc thanh toùan Tín nhiệm Quan hệ Chọn Haøng hoùa Caùc yeáu toá khaùc   Phöông thöùc thanh toaùn quoác teá laø toaøn boä quaù trình, caùch thöùc giao haøng, nhaän tieàn hay caùch thöùc nhaän traû tieàn haøng trong giao dòch ngoaïi thöông. Nhaø xuaát Nhaø nhaäp 5 khaåu khaåu 3 1
 2. KHAÙI NIEÄM Hình thöùc Swift T/T Laø P/T trong ñoù moät khaùch haøng Telex yeâu caàu NH chuyeån moät soá tieàn nhaát ñònh cho ngöôøi thuï höôûng vaøo moät ngaøy xaùc ñònh taïi moät ñòa ñieåm nhaát ñònh nhaèm muïc ñích thanh toaùn M/T haøng hoaù dòch vuï hoaëc cho muïc ñích khaùc. Telegraphic Transfer Nhöõng öu ñieåm cuûa SWIFT SWIFT laø Hiệp hội viễn thoâng lieân NH vvaø caùc toå • Tính baûo maät cao chöùc taøi chính quoác teá (Society for Worldwide • Toác ñoä truyeàn tin cao Interbank and Financial Telecommunication). Ñaây laø một hiệp hội nhieáu thaønh vieân caùc NH vaø caùc • Söû duïng SWIFT seõ tuaân theo tieâu chuaån thoáng nhaát TCTCQT, mỗi ngaân haøng tham gia laø moät coå ñoâng treân toaøn theá giôùi. Ñaây laø ñieåm chung cuûa baát cöù NH cuûa SWIFT naøo tham gia SWIFT coù theå hoøa ñoàng vôùi coäng ñoàng NH treân theá giôùi 2
 3. QUY TRÌNH Traû tieàn baèng ñieän ( T/T ) THANH TOÙAN Telegraphic transfer HHDV- BCT 1 NK XK 5b GBC Traû T ngay vaø sau khi Traû T tröôùc 2 L/chi 5 GBC giao haøng 3 GBN NH A 4 LCT NH NH Traû T ngay vaø sau QUY TRÌNH Thanh toaùn HH THANH TOÙAN HHDV- BCT 5 NK XK 4b GBC 1 L/chi 2 GBN 4 GBC NH A 3 LCT NH NH 11 Traû T tröôùc 3
 4. Traû tieàn baèng thö ( M/T ) Bankdraft ? Mail transfer Laø PT theo ñoù NH chuyeån T seõ kyù phaùt bankdraft giao cho khaùch haøng hoaëc yeâu caàu NH ñaïi lyù kyù phaùt bankdraft giao cho ngöôøi thuï höôûng vaø ñoàng thôøi chæ thò cho NH ñaïi lyù traûT cho NH thöïc hieän dòch vuï thu hoä bankdraft soá T ghi treân bankdraft On site On site (1) TBaùo TT/y/caàu CT NCT (4) Bankdraft NTH (2) Hsô CT Hình thöùc kyù phaùt Remote /Noäp T/UNC (3) (5) Bankdraft Bankdraft Bankdraft (6) Ghi coù (7) T/T NHNTH NHCT (7) Ghi nôï (6) Bankdraft NHÑL 4
 5. Remote (1) TBaùo TT/y/caàu CT •  Baèng ñieän •  Bankdraft Westion Union   Thöïc hieän chuyeån   Thöï c hieä n chuyeå n   Chuyeån ngoaïi teä NCT NTH tieàn theo yeâu caàu tieàn theo yeâu caàu cuûa ra nöôù c ngoaø i (4) Bankdraft cuûa caùc TC & CN TC & CN treân laõnh cho caù nhaân (2) Hsô CT ngöôøi VN cö truù treân laõnh thoå VN ra thoå VN ra nöôùc ngoaøi /Noäp T/UNC (5) Bankdraft nöôùc ngoaøi cho caùc cho caù c muï c ñích hoaëc ngöôøi nöôùc (6) Ghi ñöôïc pheùp theo QÑ ngoaøi. muïc ñích ñöôïc pheùp coù veà qlyù ngoaïi hoái.   Ngöôøi thuï höôûøng theo QÑ qlyù ngoaïi   Ngöôøi thuï höôûøng laø toå laø toå chöùc hoaëc hoái (3)CThò chöùc hoaëc caù nhaân caù nhaân   Ngöôøi thuï höôûøng laø   Loaïi ngoaïi teä: USD,   USD (7) T/T NHNTH toå chöù c hoaë c caù NHCT JPY, EUR, CHF, nhaân GBP, AUD, SGD, (7) Ghi nôï (6) Bankdraft   Loaïi ngoaïi teä: theo CAD, NZD, THB NHÑL nhu caàu KH 18 Vaän duïng Thuû tuïc ? Thôøi gian ? Vai troø NH ? Moät hôïp ñoàng trò giaù 100 000 USD, coù Nhaäp khaåu ? quy ñònh nhaø NK traû tröôùc 40% giaù trò hôïp ñoàng tröôùc khi giao haøng 3-7 Ruûi ro ? ngaøy vaø 60 % traû tieàn sau khi nhaän boä Xuaát khaåu ? chöùng töø töø 5 ñeán 7 ngaøy . Quy trình thanh toùan ? Phí ? Thích hôïp ? b 5
 6. HÑMB XK NK HHDV (1) HHDV(2) THANH TOAÙN(3 th,6 th,9 th…. CƠ SỞ PHAÙP LYÙ Phương thức thanh toaùn nhờ thu ñưôïc thực hiện theo "Quy tắc thống nhất về nghiệp vụ nhờ thu" (Uniform rules for collection) do phoøng thương mại quoác teá ban haønh (International Collection of payment Chamber Commercial - ICC) laø vaên baûn höôùng daãn chöù khoâng phaûi laø luaät. Hoái phieáu URC laø vaên baûn phaùp lyù ñieàu chænh NH vôùi beân Phöông tieän thanh toaùn nhôø thu 6
 7. ICC ban haønh 1967 Laø P/T trong ñoù nhaø XK sau khi giao haøng seõ kyù phaùt hoái phieáu uyû thaùc NH thu tieàn nhaø NK URC No 322 -1978 URC No 522 -1995 Nhôø thu Nhôø thu trôn 2 loaïi keøm chöùng töø SELLER N0:  05/04                                                                                            Tokyo,  July  09  1999   BUYER EXPORTER IMPORTER For  :  USD  28,000.00       PRINCIPAL DRAWEE DRAWER CONSIGNEE SHIPPER At                                                sight  of  this  first  of  Bill  of  exchange   CONSIGNOR  (Second  of  the  same  tenor  and  date  being  unpaid)  pay  to  the   order  of  Tokyo  Bank  the  sum  of  US  dollars  twenty  eight   thousand  only   BUYER’S BANK PRESENTING BANK To  :  Dong  A  Co,Ltd                                                                        Sony  ,Corp   10  No  trang  Long  street                                                                     Binh  Thanh  district,HCM  city,VN                            Signed             BUYER’S BANK SELLER’S BANK COLLECTING 28 BANK REMITTING BANK 7
 8. QUY TRÌNH QUY TRÌNH THANH TOÙAN gnt THANH TOÙAN HHDV- BCT 1 HHDV- BCT 1 NK XK 5 HP NK XK 4 HP 2 HP, GNT 6 aL/chi 2 HP, GNT 5 L/chi 7 8 NH Thu hoä GBC GBC 6 b T/T 3 HP 3 HP NH thu ho NH CCT NHCCT NHXTCT NH nho thu 4 HP NHXTCT NH nho thu 6 TT 7TT Traû ngay Traû sau Traû ngay QUY TRÌNH QUY TRÌNH THANH TOÙAN THANH TOÙAN HHDV- 1 HHDV- 1 4 HP, NK XK NK XK 5 6 BCT 4 HP 2 HP, GNT BCT 6a BCT 8 2 HP, GNT BCT 5 NH XTCT 5 8 GBC GBC 6b T/T 3 HP BCT 3 HP BCT NHTH NHCCT ck NHCCT NH XTCT NH NT 4 HP, NH TH NH NT BCT 7 TT 7 TT D/P D/A D/P 8
 9. Tình huoáng Hình thöùc NTKCT HHDV- 1 NKNhaät XK VN 8 laáy CT CT 4 HP 7 thoâng 2 HP, GNT BCT 5 baùo TC 3 HP BCT Document against Document against NHTH NH NT Payment Acceptance NH Nhaät ck D/P D/A 6 thoâng NHVN baùo NH Nhaät ñuùng hay sai ? XK ñoøi kieän NH Nhaät Vaän Nhôø thu xuaát duïng Dòch vuï taøi trôï XK Hoà sô :  Boä CT ( HP )  Phieáu xuaát trình CT Chieát khaáu truy ñoøi BCT  Giaáy yeâu caàu NT NH nhôø thu : Thö yeâu caàu CK  Tieáp nhaän BCT  Laäp leänh nhôø thu XK truy ñoøi CT nhôø thu haøng xuaát  Göûi BCT cho NH nöôùc ngoaøi ( Ngay trong ngaøy )  Theo doõi vaø ghi coù vaøo TK khi nhaän ñöôïc ñieän VÑ laäp theo leänh chuyeån T NH nhôø thu 9
 10. Vaän Nhôø thu Nhaäp duïng Dòch vuï taøi trôï NK Hoà sô :   Boä CT ( HP )  Kyù haäu vaän ñôn / NH chuyeån CT ( NH ñaïi lyù ) :  Phaùt haønh thö UÛy quyeàn  Tieáp nhaän BCT nhaän haøng /  Baûo laõnh nhaän haøng  Thoâng baùo cho NK ( ngay trong ngaøy )  Giao BCT * Nhaän Tieàn (D/P ) , ñieän CT * HP kyù chaáp nhaän TT /vaên baûn Kyù quyõ / vay cam keát traû T ( D/A ) Quy trình phöông thöùc Thuû tuïc ? Thôøi gian ? nhôø thu baèng seùc Hh dv ( 1 ) Vai troø NH ? Seùc ( 2 ) Nhaäp khaåu ? (5 ) bn Seùc(3 ) Ruûi ro ? (7 ) bcoù Xuaát khaåu ? (4 ) nhôø thu Phí ? Thích hôïp ? (6 ) btoùan 10
 11. Khaùi nieäm CAD, COD HHDV TK Tín thaùc Cash again documentary (CAD ) Môû taïi NH XK 100 % GT HH Cash on delivery (COD) 11
 12. Quy trình thanh toùan 3 hhdv 2 tb 5 tt 1 TKTT 4 bct 6 bct Thôøi gian ? Thuû tuïc ? Vai troø NH ? Nhaäp khaåu ? Ruûi ro ? Xuaát khaåu ? Phí ? Thích hôïp ? 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2