Protein

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
177
lượt xem
98
download

Protein

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nói tổng quát, protein được tạo thành do các axit amin kết hợp với hơn 80 axit amin được tìm thấy ở sinh vật nhưng chỉ 20 axit amin là cấu tử thường gặp của protein

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Protein

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ Gi¸o tr×nh dinh d−ìng gia sóc ch−¬ng 7 protein Chñ biªn: PTS. L−u H÷u M·nh Tham gia biªn so¹n: Th.S. NguyÔn Nhùt Xu©n Dung vµ PTS Vâ V¨n S¬n Th¸ng 1 n¨m 1999
 2. &Kˆ‡QJ 3527(,1 , .+$v, 1,j€0 3527(,1 3URWHLQ ODŽ FKƒšW FR‘ SKƒQ Wˆ NK†šL FDR FƒšX WD›R E‡L FD‘F QJX\…Q W†š FKŒQK ODŽ & + 2 1 1JRDŽL UD FRŽQ FR‘ 6 3 )H 6DX „ƒ\ ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q FƒšX WD›R FXD P†œW SURWHLQ &DUERQ +\GURJHQ 1LWURJHQ 2[\JHQ 6XOSKXU 3KRVSKRUXV 7URQJ SURWHLQ 1 E‰QK TXƒQ WKˆ‡ŽQJ Oƒš\ ODŽ   „D›P FXD VˆD „…šQ  „D›P FXD OX‘D P‰ 'R „R‘ WURQJ SKƒQ WŒFK SKRQJ „QK WD WŒQK SURWHLQ WK† 1 × 1 ×  3URWHLQ WK†  1R‘L W†˜QJ TXD‘W SURWHLQ „ˆ‡œF WD›R WKDŽQK GR FD‘F DFLG DPLQ N…šW K‡œS Y‡‘L QKDX &R‘ K‡Q DFLG DPLQ „ˆ‡œF W‰P WKƒš\ ‡ VLQK Yƒ›W QKˆQJ FKŠ FR‘ DFLG DPLQ ODŽ FƒšX Wˆ WKˆ‡ŽQJ J‚›S FXD SURWHLQ &KƒšW „D›P WURQJ WKˆ‘F ‚Q JLD VX‘F FR‘ WK…˜ FKLD ODŽP KDL QKR‘P SURWHLQ YDŽ FKƒšW „D›P SKL SURWHLQ &KƒšW „D›P SKL SURWHLQ WURQJ WKˆ‘F ‚Q JLD VX‘F SKƒ—Q O‡‘Q FXQJ FR‘ DFLG DPLQ KR‚›F FKX\…˜Q FKƒšW WˆŽ DFLG DPLQ QXFOHRWLF FD‘F OLSLG FR‘ „D›P DPLQ SXULQ S\ULPLGLQ QLWUDW YDŽ FD‘F YLWDPLQ % FR‘ FKˆ‘D „D›P ,, 3+h1 /2$€, 3527(,1 7521* 7+mv& g1 *,$ 68v& 3URWHLQ ODŽ FKX†™L DFLG DPLQ N…šW K‡œS Y‡‘L QKDX E‚“QJ OL…Q N…šW SHSWLG &2 1+ 
 3. 5 &+ &2 5 &+&22+ 5 &+ &2 1+ &+ 5 1+ 2+ + 1+ OL‹Q N‹W &2 1+ SHSWLG 2+ 'LSHSWLG + 5 &+ &2 1+ &+ &2 1+ &+ &22+ 5 &+ 1+ &22+ 1+ 5 5 7ULSHSWLG DD DDD3 3RO\SHSWLG 3URWHLQ 3KƒQ Wˆ Oˆ‡œQJ FXD SURWHLQ Y‰ WK…š UƒšW FDR NKRDQJ 3URWHLQ FXD P†™L ORDŽL QJD\ FD WURQJ FXŽQJ P†œW F‡ WK…˜ SURWHLQ FXD P†™L P† EDŽR FXQJ NKD‘F QKDX 6ˆ› NKD‘F EL…›W ƒš\ GR ‡ V†š Oˆ‡œQJ ORD›L YDŽ WKˆ‘ Wˆ› FXD FD‘F DFLG DPLQ FƒšX WD›R Q…Q SURWHLQ 9‰ WK…š SURWHLQ FXD P†™L ORD›L WKˆ‘F ‚Q NKD‘F QKDX Y…— WKDŽQK SKƒ—Q YDŽ WKˆ‘ Wˆ› FD‘F DFLG DPLQ %DQJ 7KDŽQK SKƒ—Q DFLG DPLQ FXD YDŽL ORD›L WKˆ‘F ‚Q $FLG DPLQ Loaûi Arg Cys Gly His Leu Ile Lys Met Phe Thr Try Ty Va thæïc p r l àn - 0,5 0,1 0,3 0,2 1,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,1 0, 0, Bàõp. 7 9 1 2 0 8 7 0 5 8 1 39 73 - Luïa 0,4 - - 0,2 1,3 0,5 0,2 0,1 0,4 0,3 0,1 0, 0, miãún. 5 0,6 - 4 7 4 8 1 9 2 1 19 57 - Bäüt 3,9 0 1,1 4,0 2,4 4,0 1,5 2,0 2,4 0,6 1, 2, caï. 1 1 0 8 7 6 2 6 1 95 07 ,,, $&,' $0,1 $FLG DPLQ „ˆ‡œF K‰QK WKDŽQK NKL SURWHLQ E WKX\ SKƒQ E‡L FD‘F HQ]\PH DFLG KR‚›F EDVH 0‚›F GXŽ FR‘ WU…Q DFLG DPLQ „ˆ‡œF SKƒQ Oƒ›S WˆŽ FD‘F Yƒ›W OL…›X VLQK KRœF FKŠ FR‘ DFLG DPLQ ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q SK†˜ EL…šQ FXD SURWHLQ $FLG DPLQ FƒšX WD›R FKX \…šX J†—P FR‘ P†œW QKR‘P FR‘ FKˆ‘D QLWURJHQ JRœL ODŽ QKR‘P DPLQR 1+ YDŽ QKR‘P DFLG FDUER[\OLF &22+ 3Kƒ—Q O‡‘Q FD‘F DFLG DPLQ FR‘ WURQJ Wˆ› QKL…Q ‡ GD›QJ α FR‘ QKR‘P DPLQR J‚–Q Y‡‘L QKƒQ FDUERQ „†šL [ˆ‘QJ Y‡‘L QKR‘P FDUER[\O F†QJ WKˆ‘F W†˜QJ TXD‘W QKˆ VDX 
 4. NH2 RCH COOH 7URQJ Wˆ› QKL…Q Kƒ—X K…šW FD‘F DFLG DPLQ „…—X FR‘ GD›QJ / .KL W†˜QJ K‡œS DFLG DPLQ QJˆ‡ŽL WD WKX „ˆ‡œF GD›QJ / YDŽ GD›QJ ' 1Jˆ‡ŽL WD QJKL…Q Fˆ‘X FKR EL…šW ODŽ FKŠ FR‘ P†œW V†š DFLG DPLQ ODŽ JLD Fƒ—P YDŽ KHR Vˆ GX›QJ „ˆ‡œF FD GD›QJ ' / QKˆ '/ O\VLQ '/ YDOLQH '/ PHWKLRQLQH &D‘F DFLG DPLQ FRŽQ OD›L JLD Fƒ—P FKŠ Vˆ GX›QJ „ˆ‡œF GD›QJ / PDŽ WK†L YDŽ JLD Fƒ—P Vˆ GX›QJ 'PHWKLRQLQH FR‘ KL…›X TXD 9‰ Yƒ›\ NKL SK†šL K‡œS NKƒ˜X SKƒ—Q FKX‘QJ WD Fƒ—Q SKDL EL…šW GD›QJ FƒšX WD›R KR‘D KRœF „…˜ FRQ Yƒ›W FR‘ WK…˜ Vˆ GX›QJ KL…›X TXD H NH2 O O C RC RC C OH OH NH2 H 'D›QJ ' 'D›QJ / &+h7 ik, .+$v1* $&,' $0,1 3Kƒ—Q O‡‘Q „ƒ\ ODŽ QKˆQJ FKƒšW „†œF FKX‘QJ FR‘ FƒšX WUX‘F Wˆ‡QJ Wˆ› DFLG DPLQ Q…Q FKX‘QJ FD›QK WUDQK Y WUŒ WUDR „†˜L Y‡‘L FD‘F DFLG DPLQ E‰QK WKˆ‡ŽQJ Jƒ\ UD Vˆ› U†šL ORœDQ WURQJ WUDR „†˜L DFLG DPLQ 7KŒ GX› PLPRVLQ ODŽ FKƒšW FR‘ QKL…—X WURQJ Fƒ\ E‰QK OLQK KD\ Fƒ\ NHR JLƒ›X E‰QK OLQK /HXFDHQD OHXFRFHSKDOD FR‘ FƒšX WD›R Jƒ—Q JL†šQJ W\URVLQ 7\URVLQ ODŽ P†œW DFLG DPLQ „ˆ‡œF LRG KR‘D „…˜ FKX\…˜Q „†˜L WKDŽQK KRUPRQ WK\UR[LQ ODŽ KRUPRQ FXD WX\…šQ JLD‘S WUD›QJ 0LPRVLQ VH ˆ‘F FK…š YDŽ WUDQK JLDŽQK LRGLQH Y‡‘L W\URVLQ Y‰ WK…š NK†QJ WD›R WKDŽQK SKDQ ˆ‘QJ LRG KR‘D „ˆ‡œF 9‰ Yƒ›\ WUƒX ERŽ ‚Q WKˆ‘F ‚Q FKˆ‘D QKL…—X PLPRVLQ VH FKƒ›P O‡‘Q UX›QJ O†QJ α δ O OH I2 OH N CH2 CH2 CH-NH2 CH-NH2 COOH COOH Tyrosin Mimosin 7URQJ KD›W Fƒ\ VR „XD 6HVEDQLD JUDQGLIORUD FR‘ FKƒšW FDQDYDQLQH „†šL NKD‘QJ Y‡‘L DUJLQLQH 
 5. H 2N C=N H H 2N - C=N H NH O CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH - N H 2 CH - NH 2 COOH COOH A rgi ni ne Canavani ne γ- (α -ami no- δ ( -ami no- guani di nydox y -n-butyri c aci d ) guani di no-n-v al eri c aci d ) - $&,' $0,1 7+,j7
 6. &D‘F FKƒšW DFLG DPLQ VDX „ƒ\ NK†QJ WKL…šW \…šX $OD *O\ 6HU &\V &\V66&\V 7\U 3UR 3UR2+ 0†œW YDŽL DFLG DPLQ FXŽQJ ORD›L FR‘ WK…˜ WKD\ WK…š QKDX „ˆ‡œF &\V &\V66&\V YDŽ 0HW ODŽ QKˆQJ DFLG DPLQ FR‘ 6 &\V FR‘ WK…˜ WKD\ WK…š QKX Fƒ—X FXD 0HW FXD KHR 7KŒ GX› 0†œW NKƒ˜X SKƒ—Q FR‘ &\V 0HW   0DŽ QKX Fƒ—X 0HW ODŽ  WK‰ ×   0HW FR‘ WK…˜ „ˆ‡œF &\V EXŽ „‚–S 1Kˆ WK…š WURQJ  &\V FXD NKƒ˜X SKƒ—Q FKŠ [DŽL „ˆ‡œF W†šL „D  YDŽ NKƒ˜X SKƒ—Q FKŠ FXQJ FƒšS „ˆ‡œF    0HW QKˆ WK…š WKL…šX  0HW 7\URVLQ YDŽ SKHQ\ODODQLQ ODŽ QKˆQJ DFLG DPLQ FR‘ SKHQ\O 7\U FR‘ WK…˜ WKD\ WK…š QKX Fƒ—X 3KH FXD JLD VX‘F 7X\ QKL…Q „ƒ\ ODŽ SKDQ ˆ‘QJ P†œW FKL…—X Y‰ Yƒ›\ NK†QJ WK…˜ FXQJ FƒšS W\URVLQ „…˜ W†˜QJ K‡œS SKHQ\ODODQLQ OH 3ˆ R[\G KRD CH2 CH2 CH-NH2 CH-NH2 COOH COOH Phenylalanin Tyrosin 7X\ QKL…Q FXQJ FR‘ SKDQ ˆ‘QJ WKHR FKL…—X WKXƒ›Q QJKFK QKˆ JO\FLQ YDŽ VHULQ )RUPDOGHK\GH 1+&+&22+ +2&+&+&22+ )RUPDOGHK\GH 1+ *O\FLQH 6HULQ 
 7. 7URQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS SKDQ ˆ‘QJ WKXƒ›Q QJKFK QJˆ‡ŽL WD NK†QJ WŒQK „‡Q OH PDŽ WŒQK ORD›L WKDŽQK P†œW 7KŒ GX› WKHR WL…X FKXƒ˜Q ‚Q FXD JLD Fƒ—P 15& WŒQK WKHR FD‘FK JO\FLQ VHULQ $&,' $0,1 *,lv, +$€1 7URQJ NKƒ˜X SKƒ—Q FR‘ QKˆQJ DFLG DPLQ WKL…šW \…šX WKL…šX YDŽ ODŽP FKR FD‘F DFLG DPLQ NKD‘F NKL…šP NKX\…šW WKHR „ˆ‡œF JRœL ODŽ FD‘F DFLG DPLQ JL‡‘L KD›Q 7D FR‘ WK…˜ GXŽQJ K‰QK DQK FXD dWKXŽQJ J†™ JKH‘Se „…˜ GL…™Q WD FD‘F NKD‘L QL…›P QDŽ\ $FLG DPLQ JL‡‘L KD›Q ODŽ WƒšP J†™ WKƒšS QKƒšW FXD WKXŽQJ 1ˆ‡‘F WURQJ WKXŽQJ GL…˜Q WD NKD Q‚QJ W†˜QJ K‡œS SURWHLQ PX†šQ QƒQJ FDR Pˆ‘F W†˜QJ K‡œS SURWHLQ WK‰ SKDL QƒQJ FDR Pˆ‘F DFLG DPLQ JL‡‘L KD›Q *L—L KD£Q PŽ£F QŽ—F $FLG DPLQ JLÇÑL KDÝQ 0ˆ‘F „…˜ JL‡‘L KD›Q FXD P†™L DFLG DPLQ NK†QJ SKDL GR ‡ V†š Oˆ‡œQJ FXD QR‘ ŒW KD\ QKL…—X VR Y‡‘L FD‘F DFLG DPLQ NKD‘F PDŽ ODŽ GR ŒW KD\ QKL…—X VR Y‡‘L QKX Fƒ—X /ˆ‡œQJ DD WURQJ NKƒ˜X SKƒ—Q × 3DD „†šL Y‡‘L QKX Fƒ—X DD QKX Fƒ—X DD $FLG DPLQ QDŽR FR‘ 3 WKƒšS QKƒšW ODŽ DFLG DPLQ JL‡‘L KD›Q QKƒšW 7KŒ GX› 0HW 3KH 7U\ .Kƒ˜X SKƒ—Q    1KX Fƒ—X    7\ O…›    3  3KH FXD NKƒ˜X SKƒ—Q FKŠ WKRD PDQ QKX Fƒ—X ODŽ DFLG DPLQ JL‡‘L KD›Q QKƒšW Y‰ „R‘ ODŽ 7U\ 0HW WK‰ ŒW JL‡‘L KD›Q K‡Q 
 8. %DQJ $F‰G DPLQ JL‡‘L KD›Q QKƒšW QK‰ ED WURQJ P†œW V†š WKˆ‘F ‚Q SK†˜ EL…šQ ‡ KHR YDŽ JDŽ (DVWHU 5$ $'0 %LRSURGXFWV ,/ 7Kˆ‘F ‚Q +HR *DŽ 1KƒšW 1K‰ %D 1KƒšW 1K‰ %D %‚–S /\V 7KU $$6 /\V $UJ ,OH /X‘D JD›R /\V $$6 7KU /\V $$6 7KU /X‘D PL…šQ /\V 7KU $$6 /\V $UJ $$6 /X‘D P‰ /\V $UJ 9DO /\V 7KU $UJ &D‘P JD›R /\V $$6 7KU /\V $$6 ,OH &D‘P P‰ /\V 7KU 0HW /\V $$6 7KU %D‘QK Gƒ—X SKRœQJ /\V $$6 7KU /\V $$6 7KU %D‘QK Gƒ—X PHŽ /\V 7KU /HX /\V 7KU /HX %D‘QK Gƒ—X QDŽQK $$6 7KU /\V $$6 7KU 9DO *OXWHQ E‚–S /\V 7US 7KU /\V 7US 9DO %D‘QK Gƒ—X GˆŽD /\V $$6 7KU /\V $$6 7KU %†œW KX\…šW ,OH $$6 7KU ,OH $$6 7KU %†œW O†QJ YX /\V +LV 7US /\V +LV 7US %†œW FD‘ 7US 7KU $$6 $$6 $UJ 7KU %†œW WKW [ˆRQJ 7US $$6 ,OH $$6 7US ,OH iƒ›X K†œW QJRDŽL „ƒ›X $$6 7US $$7 $$6 $$7 7US QDŽQK 6ˆD E†œW /\V 7KU $$6 *KL FKX‘ $$6 $FLG DPLQ FR‘ OˆX KXŽ\QK Wˆ‘F ODŽ 0HW F\VWLQ 
 9. $77 $FLG DPLQ WK‡P Wˆ‘F ODŽ 3KH 7\U %†˜ VXQJ DFLG DPLQ &D‘F SURWHLQ VH E†˜ VXQJ FKR QKDX Y…— V†š Oˆ‡œQJ DFLG DPLQ NKL FKX‘QJ K†™Q K‡œS Y‡‘L QKDX WURQJ NKƒ˜X SKƒ—Q 7KŒ GX› 3URWHLQ WKL…šX 0HW Gˆ /\V 3URWHLQ Gˆ 0HW WKL…šX /\V +†™Q K‡œS NKD‘F QKDX 3URWHLQ E†˜ VXQJ /\V FKR 3URWHLQ YDŽ QJˆ‡œF OD›L 3URWHLQ VH E†˜ VXQJ 0HW FKR 3URWHLQ  SK‰žQ EŒ¤W EˆS +Œ¡Q K¤S %Œ¤W PD—X %Œ¤W EˆS  SK‰žQ EŒ¤W PD—X /\V 7U\ ,OH 1KX F‰žX 1KX F‰žX 1KX F‰žX ,9 7,j8 +2v$ 9$s +h3 7+8 ;HP FKˆ‡QJ WL…X KR‘DKƒšS WKX 9 6mt '8€1* '$&,' $0,1 9$s i$€0 3+, 3527(,1 121 3527(,1 1,752*(1 131 &D‘F „†—QJ SKƒQ ' FXD FD‘F DFLG DPLQ W†˜QJ K‡œS „…—X NK†QJ WK…˜ Vˆ GX›QJ FR‘ KL…›X TXD FKR W‚QJ WUˆ‡QJ FXD Kƒ—X K…šW FD‘F „†œQJ Yƒ›W Y‰ WK…š YL…›F E†˜ VXQJ FD‘F „†—QJ SKƒQ ' DFLG DPLQ „ˆ‡œF [HP ODŽ P†œW QJX†—Q FXQJ FƒšS 1 NK†QJ „‚›F KL…›X FKR Vˆ› W‚QJ WUˆ‡QJ FXD FKX†œW YDŽ FR‘ OH FKR WKX‘ „†œF Y NKD‘F &D‘F K‡œS FKƒšW 131 QKˆ ODŽ GLDPRQLXP FLWUDWH FR‘ WK…˜ „ˆ‡œF [HP QKˆ SKX›F YX› FKR PX›F „LFK Qƒ—\ iD›P SKL UƒšW „D GD›QJ FR‘ WURQJ WKˆ›F Yƒ›W Oƒ™Q „†œQJ Yƒ›W ‡ GD›QJ FKˆ‘D 1 FR‘ JLD‘ WU FDR J†—P FD‘F DFLG DPLQ WKL…šW \…šX YDŽ NK†QJ WKL…šW \…šX KR‚›F FD‘F FKƒšW FR‘ KRD›W WŒQK VLQK KRœF FDR QKˆ P†œW V†š KRUPRQ QKˆ FKROLQ EHWDLQH KD\ ODŽ FD‘F YLWDPLQ QKR‘P % FR‘ FKˆ‘D „D›P QKˆ % % % 33 DFLG SDQWKRWKHQLF % 1JRDŽL UD 131 ODŽ QKˆQJ K‡œS FKƒšW FKˆ‘D „D›P FR‘ JLD‘ WU WKƒšS QKˆ DPLGH SXULQV S\ULPLGLQHV QLWUDWH QLWULF XUHD DFLG XULF DPRQLXP FD‘F DONDORLGV O…Q N…šW JO\FRVLG FR‘ FKˆ‘D „D›P QKˆ +&1 7X\ QKL…Q WKX‘ QKDL OD›L FR‘ NKD Q‚QJ EL…šQ „†˜L FD‘F FKƒšW 131 FR‘ JLD‘ WU WKƒšS Qƒ—\ WKDŽQK DFLG DPLQ SURWHLQ 131 FR‘ P‚›W UƒšW QKL…—X ‡ Q‡L FR‘ Vˆ› W‚QJ WUˆ‡QJ QKDQK QR‘ FKL…šP QLWURJHQ FXD FR „†—QJ 
 10. YDŽ FR F‚–W V‡‘P FKƒšW „D›P FR X FKXD ‡ GD›QJ 131 Y‰ FR „ˆ‡œF WKX KRœDFK V‡‘P YDŽ P†œW SKƒ—Q GR Vˆ› O…Q PHQ WKX\ SKƒQ SURWHLQ WKDŽQK DFLG DPLQ 7URQJ Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q KD›W FXD WKˆ›F Yƒ›W 131 FR‘ WKŠ O…› UƒšW FDR ‡ JLDL „RœDQ FRŽQ QRQ QKˆQJ NKL KD›W JLDŽ WK‰ FKŠ FRŽQ NKRDQJ  7URQJ QKˆQJ Q‚P Jƒ—Q „ƒ\ 131 QKˆ ODŽ P†œW QJX†—Q †˜ VXQJ 1 YDŽR NKƒ˜X SKƒ—Q WKX‘ QKDL OD›L QKˆ XUHD ELXUHW ; XUHD DFLG XULF YDŽ FD‘F K‡œS FKƒšW DPRQ NKD‘F „ˆ‡œF [HP ODŽ FR‘ KL…›X TXD 9L…›F VX GX›QJ 131 WURQJ GLQK Gˆ‡QJ WKX‘ QKDL OD›L FR‘ QJX†—Q NKD‘ OƒX GDŽL [XƒšW SKD‘W WˆŽ ‡ iˆ‘F YDŽ „ˆD YDŽR QJKL…Q Fˆ‘X ‡ :LVFRQVLQ 0\ WˆŽ Q‚P 8UHD „ˆ‡œF [HP ODŽ TXDQ WURœQJ QKƒšW &D‘F DPLQ $PLQ ODŽ QKˆQJ K‡œS FKƒšW F‡ EDQ FR‘ P‚›W WURQJ P† WKˆ›F Yƒ›W YDŽ „†œQJ Yƒ›W Y‡‘L V†š Oˆ‡œQJ QKR &KX‘QJ ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q FXD QKˆQJ VDQ SKƒ˜P SKƒQ KX\ FKƒšW KˆX F‡ YDŽ FR‘ „†œF WŒQK 0†œW V†š FD‘F YL VLQK Yƒ›W FR‘ NKD Q‚QJ VDQ VLQK UD DPLQ E‚“QJ FD‘FK NKˆ J†šF FDUER[\O FXD DFLG DPLQ EDQJ  1KˆQJ VDQ SKƒ˜Q Qƒ—\ „ˆ‡œF K‰QK WKDŽQK WURQJ GD› FR WURQJ P†œW V†š „L…—X NL…›Q QKƒšW „QK WKŒ GX› FKƒšW KLVWDPLQ ODŽ P†œW DPLQ „ˆ‡œF K‰QK WKDŽQK WˆŽ DFLG DPLQ KLVWLGLQH P†œW FKƒšW Jƒ\ G ˆ‘QJ %HWDLQH ODŽ P†œW DPLQ K‰QK WKDŽQK GR Vˆ› R[LG KR‘D FKROLQH EHWDLQH FR‘ QKL…—X WURQJ FX FDL „ˆ‡ŽQJ OD‘ QRQ FKˆ‘D NKRDQJ JNJ iƒ\ ODŽ P†œW DPLQ FR‘ PXŽL WDQK FD‘ dILVK\e NKL O\ WUŒFK „ˆ‡ŽQJ WˆŽ FX FDL $PLGH $VSDUDJLQH YDŽ JOXWDPLQH ODŽ QKˆQJ Gƒ™Q [XƒšW DPLGH TXDQ WURœQJ FXD DFLG DVSDUWLF YDŽ DFLG JOXWDPLF &KX‘QJ „R‘QJ YDL WURŽ TXDQ WURœQJ WURQJ YL…›F FKX\…˜Q Yƒ›Q QKR‘P DPLQ 8UHD ODŽ P†œW DPLGH ODŽ VDQ SKƒ˜P FX†šL FXŽQJ WURQJ Vˆ› WUDR „†˜L QLWURJHQ ‡ WKX‘ KˆX QKX P‚›F GXŽ FKX‘QJ FRŽQ FR‘ P‚›W ‡ WKˆ›F Yƒ›W QKˆ ‡ OX‘D P‰ „ƒ›X QDŽQK NKRDL Wƒ\ YDŽ E‚–S FDL iˆ‡QJ QKL…Q XUHD NK†QJ FKˆ‘D 0HW YDŽ &\V KRŽDQ WRŽDQ NKD‘F EL…›W Y‡‘L DFLG DPLQ %DQ WKƒQ FXQJ NK†QJ FXQJ FƒšS Q‚QJ Oˆ‡œQJ UƒšW KRŽD WDQ YDŽ FKX\…˜Q KR‘D WKDŽQK DPRQLD VDQ VLQK TXD‘ QKDQK YDŽ QKL…—X .KL E†˜ VXQJ XUHD FKR WKX‘ QKDL OD›L SKDL FR‘ WK‡ŽL JLDQ FKR YL VLQK Yƒ›W WKŒFK QJKL Y‡‘L NKƒ˜X SKƒ—Q XUHD WˆŽ WXƒ—Q .KL WU†œQ XUHD YDŽR FD‘F QJKX†—Q WKˆ‘F ‚Q NKD‘F SKDL OˆX \‘ Pƒ›W „ˆ‡ŽQJ FR‘ JLD‘ WU NH‘P YDŽ O…Q PHQ TXD‘ QKDQK FD‘F WKˆ‘F ‚Q JLDŽX FKƒšW [‡ O…Q PHQ TXD‘ FKƒ›P 7LQK E†œW „ˆ‡œF [HP QKˆ ODŽ QJX†—Q „…˜ WU†œQ Oƒ™Q XUHD WKŒFK K‡œS QKƒšW 0†œW NJ WLQK E†œW Y‡‘L XUHD ODŽ W†šW QKƒšW $FLG XULF FXQJ ODŽ VDQ SKƒ˜P WUDR „†˜L 1 FX†šL FXŽQJ ‡ O‡‘S FKLP FKˆ‘F Q‚QJ FXD QR‘ JL†šQJ QKˆ XUHD ‡ WKX‘ KˆX QKX 
 11. O H NH2 N OC N O NH2 N O N Urea H H Uric acid %DQJ 0†œW YDŽL DPLQ TXDQ WURœQJ YDŽ FD‘F DFLG DPLQ E†š PH› $FLG DPLQ $PLQ $UJLQLQH 3XWUHVFLQH +LVWLGLQH +LVWDPLQH /\VLQH &DGDYHULQH 3KHQ\ODODQLQH 3KHQ\OHWK\ODPLQH 7\URVLQH 7\UDPLQH 7U\SWRSKDQ 7U\SWDPLQH %DQJ $FLG DPLQ WKˆ‡ŽQJ J‚›S WURQJ SURWHLQ *O\FLQ $VSDUWLF aci d 3KHQ\ODQLQ &+ &+ &22+ &+ &22+ &22+ &+ &+ &22+ 1+ 1+ 1+ $ODQLQ *OXWDPLF 7\URVLQ aci d &+ &+ &22+ &+ &+ &22+ &22+ &+ &+ &+ &22+ 1+ 1+ 1+ 2+ /HXFLQ /LVLQ 7U\WRSKDQ &+ &+ &+ &+ &22+ &+ &+ &22+ &+ &+ &+ &22+ 1+ 1+ 1+ &+ 1+ +LVWLGLQ Isoleucin $UJLQLQ 1+ &+  &+ &22+ &+ &+ &+ &22+ &+ &+ &22+ & 1+ 1+ 1 1+ 1+ &+ 1+ 1+ 
 12. 3UROLQ &\VWHLQ 9DOLQ &+ &22+ &+ &+ &22+ &+ &+ &22+ &+ 6+ 1+ 1+ 1+ +\GUR[\SUROLQ &\VWLQ 6HULQ 2+ &+ &+ &22+ &+ 2+ &+ &22+ 6 1+ &22+ 1+ 6 1+ &+ &+ &22+ 1+ 0HWKLRQLQ $VSDUDJLQ 7KUHRQLQ &+ &+ &+ &22+ &2 &+ &+ &22+ &+&+ 2+ &+ &22+ 6 &+ 1+ 1+ 1+ 1+ *OXWDPLQ &2 &+ &+ &+ &22+ 1+ 1+ 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản