intTypePromotion=1
ADSENSE

Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vận động thanh niên và sự vận dụng của Đảng ta

Chia sẻ: Namamanh Namamanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

174
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chúng ta cần nhận thức sâu sắc hệ thống quan điểm định hướng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động thanh niên, lấy đó làm cơ sở nền tảng cho Đảng tiếp tục đổi mới công tác vận động thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vận động thanh niên và sự vận dụng của Đảng ta".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vận động thanh niên và sự vận dụng của Đảng ta

Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2015. ISBN: 978-604-82-1710-5<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN,<br /> TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẬN ĐỘNG THANH NIÊN<br /> VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA<br /> <br /> Đào Thu Hiền<br /> Đại học Thủy lợi, email: daothuhien@tlu.edu<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1. GIỚI THIỆU CHUNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> Thanh niên là một bộ phận xã hội quan 3.1. Một số khái niệm cơ bản<br /> trọng, thể hiện khá rõ sức sống của một đất<br /> nước, một dân tộc. Ngày nay, với sự nghiệp 1. Thanh niên<br /> xây dựng và đổi mới đất nước, thanh niên Thanh niên là nhóm xã hội – nhân khẩu<br /> Việt Nam vẫn luôn là lực lượng được coi đặc thù, với độ tuổi nằm trong giới hạn từ<br /> trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. 15 - 30 tuổi. Đây là lứa tuổi phát triển mạnh<br /> Thanh niên là lực lượng “rường cột của nước mẽ về thể chất, tinh thần, trí tuệ và phẩm<br /> nhà” và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí chất, nhân cách của một công dân, hình thành<br /> Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, là đội thế giới quan và lý tưởng sống. Có thể hiểu,<br /> quân xung kích cách mạng. Trước yêu cầu lứa tuổi thanh niên là thời kỳ quan trọng nhất<br /> xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định trong quá trình phát triển của con người, kết<br /> hướng XHCN, thúc đẩy sự phát triển của thúc giai đoạn thiếu niên, để đạt đỉnh cao tuổi<br /> khoa học công nghệ, mở rộng hội nhập quốc trưởng thành với trách nhiệm đầy đủ của<br /> tế, giải quyết những vấn đề môi trường, công công dân.<br /> tác thanh niên cần phải phát huy hơn nữa vai<br /> trò xung kích của lực lượng thanh niên trên 2. Đặc điểm tuổi thanh niên<br /> mọi chiến tuyến. Để thực hiện mục tiêu này, Những đặc điểm tâm sinh lý đặc thù của<br /> chúng ta cần nhận thức sâu sắc hệ thống quan thanh niên là: Đó là tuổi trưởng thành của<br /> điểm định hướng của chủ nghĩa Mác – Lênin, nhân cách, đạo đức, văn hóa. Thanh niên có<br /> tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động nhiều ưu điểm biểu hiện của sức trẻ dồi dào,<br /> thanh niên, lấy đó làm cơ sở nền tảng cho bầu nhiệt huyết. Tuy nhiên, họ cũng có<br /> Đảng tiếp tục đổi mới công tác vận động những hạn chế của sự thiếu kinh nghiệm<br /> thanh niên trong giai đoạn hiện nay. sống, thiếu sự từng trải.<br /> 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3. Công tác vận động thanh niên<br /> Nghiên cứu dựa trên cơ sở nguyên tắc Đảng ta chỉ rõ: Công tác thanh niên là vấn<br /> phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện đề sống còn của dân tộc, quyết định sự thành<br /> chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, trong đó bại của Đảng. Công tác vận động thanh niên<br /> chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích và của Đảng là toàn bộ công tác tổ chức, giáo<br /> tổng hợp tư liệu để làm nổi bật vấn đề: Quan dục, rèn luyện thanh niên của Đảng nhằm<br /> điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng đưa thanh niên vào những hành động cách<br /> Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về mạng, phát huy đội ngũ này thành lực lượng<br /> công tác vận động thanh niên. xung kích, sáng tạo, đội dự bị tin cậy của<br /> <br /> 190<br /> Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2015. ISBN: 978-604-82-1710-5<br /> <br /> <br /> Đảng, kế thừa trung thành và xuất sắc sự Hai là, Đoàn Thanh niên cộng sản phải là<br /> nghiệp cách mạng của Đảng, vì mục tiêu dân trường học cộng sản chủ nghĩa trong quá<br /> giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng trình giáo dục, đoàn kết tập hợp thanh niên,<br /> và văn minh. thực hiện lý tưởng cách mạng của Đảng<br /> cộng sản.<br /> 3.2. Những quan điểm của Mác, Ăngghen,<br /> Lênin về công tác thanh niên Ba là, Đảng cộng sản cần quan tâm, chăm<br /> sóc, giáo dục, đào tạo thanh niên thông qua<br /> Cuối thế kỷ XIX, trong bối cảnh của xã sự nghiệp đấu tranh cách mạng và sự nghiệp<br /> hội tư bản chủ nghĩa với những mâu thuẫn lãnh đạo các phong trào thực tiễn của Đảng.<br /> ngày càng gay gắt, phong trào đấu tranh của Bốn là, cách mạng là sự nghiệp của quần<br /> giai cấp vô sản lên cao. C.Mác và Ph.Ănghen chúng, sự nghiệp của thanh niên.<br /> đã khẳng định cách mạng là sự nghiệp của Năm là, những luận thuyết của C.Mác,<br /> quần chúng, trong đó có thanh niên. Mác gọi Ănghen, Lênin đã chỉ ra những điều kiện và<br /> thanh niên là cội nguồn của sự sống dân tộc. khả năng tập hợp rộng rãi quần chúng thanh<br /> Công tác giáo dục phải làm thường xuyên, niên vào lực lượng cách mạng dưới sự lãnh<br /> liên tục, giáo dục ở trường lớp và giáo dục đạo của Đảng cộng sản.<br /> trong thực tế lao động.<br /> Phát triển những luận điểm này trong điều 2.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh<br /> kiện lịch sử mới đầu thế kỷ XX, V.I.Lênin đã niên và công tác vận động thanh niên<br /> coi thanh niên là “nguồn sinh lực chiến đấu Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát triển một<br /> của cách mạng”. Lênin chỉ rõ vai trò cách cách sáng tạo tư tưởng của Mác, Ăngghen,<br /> mạng to lớn không chỉ đối với thanh niên Lênin về công tác thanh niên trong điều kiện<br /> công nhân mà còn cả đối với thanh niên học lịch sử cách mạng Việt Nam.<br /> sinh, sinh viên. Lênin phê phán gay gắt Một là, Hồ Chí Minh khẳng định vị trí, vai<br /> những đảng viên bảo thủ, không đánh giá trò, khả năng, động lực cách mạng to lớn của<br /> đúng vai trò của lực lượng trẻ trong cách thanh niên đối với sự nghiệp giải phóng dân<br /> mạng, coi thường thanh niên và chế giễu sự tộc và xây dựng xã hội mới. “Thanh niên là<br /> ngây thơ, thiếu kinh nghiệm của họ. Lênin người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy,<br /> nhấn mạnh: cần có thái độ khoan dung, độ nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một<br /> lượng với lớp trẻ và cần thiết phải phòng phần lớn là do các thanh niên”2.<br /> ngừa khuynh hướng “dè dặt” của các cán bộ<br /> Hai là, Hồ Chí Minh đã nêu tư tưởng về<br /> đảng viên cho rằng, lớp trẻ tuy đầy nhiệt tình<br /> chiến lược “trồng người”, về đào tạo, bồi<br /> và sáng kiến, nhưng lại chưa qua trường học<br /> dưỡng thanh niên thành lớp người có đức, có<br /> của cuộc đấu tranh giai cấp. tài, “vừa hồng, vừa chuyên”, kế tục sự nghiệp<br /> Mác, Ăngghen, Lênin nêu lên quan điểm cách mạng một cách trung thành và xuất sắc.<br /> thể hiện sự kiên quyết không khoan nhượng Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Vì lợi ích mười<br /> với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội trong năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng<br /> vấn đề thanh niên. Những tư tưởng của người”3. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc<br /> C.Mác, Ănghen, Lênin về thanh niên và công nhở cán bộ, đảng viên phải “chăm lo dìu dắt<br /> tác vận động thanh niên nêu trên có thể khái thanh niên vì thanh niên chưa từng trải và<br /> quát thành 5 nội dung: thiếu kinh nghiệm”, “không được hẹp hòi,<br /> Một là khẳng định rõ vị trí, vai trò to lớn thành kiến với thanh niên, cho rằng trứng<br /> của tầng lớp thanh niên trong xã hội mới và khôn hơn vịt”.<br /> chỉ ra những nhược điểm của thanh niên,<br /> cũng như những vấn đề cơ hội chủ nghĩa 2<br /> Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia,<br /> trong phong trào công nhân cần được quan HN, 2000, t.5, tr.185.<br /> tâm chú ý. 3<br /> Sdd, t.9, tr.222.<br /> <br /> 191<br /> Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2015. ISBN: 978-604-82-1710-5<br /> <br /> <br /> Bản thân cuộc đời và sự nghiệp cách mạng Một số ý nghĩa phương pháp luận khoa<br /> của Hồ Chí Minh cũng đã là một tấm gương học từ quá trình đánh giá công tác vận<br /> giáo dục sáng ngời cho lớp lớp thanh niên động thanh niên của Đảng:<br /> Việt Nam noi theo.<br /> Thứ nhất, cần có quan điểm khách quan,<br /> 3.4. Công tác thanh niên của Đảng ta toàn diện, khoa học trong quá trình xem xét,<br /> trong giai đoạn hiện nay đánh giá thanh niên và công tác thanh niên<br /> Đảng ta kế thừa lý luận của chủ nghĩa Thứ hai, đánh giá công tác vận động thanh<br /> Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng niên phải gắn liền với công tác dân vận của<br /> thời luôn coi vấn đề đoàn kết, tập hợp, giáo Đảng, đòi hỏi phải tuân thủ một hệ thống các<br /> dục thanh niên thành thế hệ thống nhất nguyên tắc trong quá trình đánh giá.<br /> về ý chí và hành động là nhiệm vụ hết sức<br /> 4. KẾT LUẬN<br /> quan trọng.<br /> Đảng cộng sản Việt Nam luôn thể hiện Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt<br /> sự đánh giá cao vai trò của phong trào Nam, Đảng ta luôn kế thừa, vận dụng một<br /> thanh niên. Trải qua các thời kỳ kháng cách sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác –<br /> chiến, công tác thanh niên định hướng cho Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác<br /> họ sẵn sàng cống hiến hết mình trong đấu thanh niên. Đảng luôn quan tâm xây dựng đội<br /> tranh cách mạng đã là nhiệm vụ khó khăn, hậu bị tin cậy là Đoàn Thanh niên cộng sản<br /> thì trong công cuộc xây dựng đất nước hiện để trở thành đội tiên phong chiến đấu của<br /> nay, công tác thanh niên còn phức tạp hơn thanh niên. Công tác vận động thanh niên<br /> nhiều. Do vậy, Đảng ta nhấn mạnh công tác trong thời kỳ đổi mới, thực hiện đẩy mạnh sự<br /> thanh niên (công tác thanh vận) là nhiệm nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất<br /> vụ của toàn Đảng, toàn dân và của tất cả nước là: đào tạo, bồi dưỡng thanh niên Việt<br /> các tổ chức chính trị - xã hội hiện nay. Nam thành lớp người kế tục trung thành và<br /> Trong đó, vai trò của Đoàn Thanh niên xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của<br /> cộng sản Hồ Chí Minh là nòng cốt, cần dân tộc, phát huy tiềm năng to lớn của thanh<br /> được phát huy cao nhất nhằm tổ chức, giáo niên xung kích, sáng tạo thực hiện thắng lợi<br /> dục và rèn luyện thanh niên đáp ứng yêu mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân<br /> cầu của thời đại mới. chủ, công bằng, văn minh. Do đó, chúng ta<br /> Đảng ta luôn chăm lo cho công tác thanh cần coi trọng và phát huy hơn nữa vai trò, sức<br /> niên, phát triển tổ chức Đoàn Thanh niên mạnh của Đoàn Thanh niên và các tổ chức<br /> cộng sản Hồ Chí Minh và Mặt trận thanh thanh niên dưới sự lãnh đạo của Đảng.<br /> niên, cũng như rất quan tâm lãnh đạo các tổ<br /> chức thanh niên. 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> Trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, [1] Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội<br /> Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương<br /> đứng trước yêu cầu đổi mới cả về tổ chức và khóa VII, tháng 2 – 1993.<br /> phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu [2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc<br /> và nhiệm vụ mới của cách mạng. Hội nghị gia, HN, 2000, t.5.<br /> lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng [3] Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến Bộ, Matsxcova,<br /> khóa VII về công tác thanh niên trong thời kỳ 1977, tập 41.<br /> mới đã đánh giá thanh niên một cách toàn [4] Văn Tùng: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh<br /> diện hơn. về vận động thanh niên. Nxb Thanh niên,<br /> 2000.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 192<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2