Quan hệ sản xuất và trình độ phát triển của Lực lượng sản xuất là 2 mặt của quá trình phát triển kinh tế -2

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
4
download

Quan hệ sản xuất và trình độ phát triển của Lực lượng sản xuất là 2 mặt của quá trình phát triển kinh tế -2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bước ra từ hai cuộc chiến tranh ác liệt nền kinh tế sản xuất của ta gần như không có gì, nền sản xuất nhỏ trình độ khoa học kém phát triển, sau khi giành độc lập nước ta chủ trương quá độ đi lên xã hội chủ nghĩa nhưng không qua tư bản chủ nghĩa, nhưng do trong thời gian đó chúng ta đã có những quan niệm không đúng cho rằng đưa quan hệ sản xuất đi trước để mở đường cho sự phát triển lực lượng sản xuất, thiết lập công hữu sở hữu toàn dân trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quan hệ sản xuất và trình độ phát triển của Lực lượng sản xuất là 2 mặt của quá trình phát triển kinh tế -2

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com th ời gian ngắn hoà bình, đ ất n ước ta bước vào cuộ c đ ấu tranh khốc liệt với đế quố c Mỹ với mục tiêu thống nhâtý đ ất nước. Bước ra từ hai cuộc chiến tranh ác liệt nền kinh tế sản xuất của ta gần như không có gì, nền sản xu ất nhỏ trình độ khoa họ c kém phát triển, sau khi giành độc lập nước ta chủ trương quá độ đi lên xã hội chủ n ghĩa nhưng không qua tư b ản chủ nghĩa, nhưng do trong thời gian đó chúng ta đ ã có những quan niệm không đúng cho rằng đư a quan h ệ sản xuất đi trước để mở đường cho sự phát triển lực lượng sản xuất, thiết lập công hữu sở h ữu toàn dân trong khi trình độ sản xu ất và quản lý yếu kém dẫn đến mâu thu ẫn sâu sắc n ảy sinh không lường trước được. Đất nước rơi vào tình trạng trị trệ không phát triển cán bộ tham ô, ngư ời công nhân với nông dân không hăng hái tham gia sản xuất, cuộ c sống khó khăn, kinh tế giảm sút đất nước rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Nhận thức được sai lầm đó Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra những chính sách mới, cho phép phục hồ i và phát triển chủ ngh ĩa tư bản, buôn bán tự do rộng rãi có lợi cho sự phát triển sản xuất, đư a ra ph ương hướng phát triển nền kinh tế nhiều thành phần có định hướng xã hội chủ nghĩa, dần dần đư a nư ớc ta ra khỏi khủng hoảng và phát triển kinh tế, giảm d ần sự tụt hậu so với các n ền kinh tế phát triển. c. Sự đa dạng củ a quan h ệ sản xuất trong thời k ỳ đ ổi mới Công cuộc đổ i mới ở nước ta bắt đầu từ năm 1986 cho đ ến nay tuy không phải là một th ời gian dài, nhưng đã tạo ra sự thay đổi m ạnh m ẽ về kinh tế d ẫn đến sự biến đổi về các quan hệ sản xu ất. Ngày nay, quan hệ sản xu ất ở nư ớc ta rất phong phú đ a d ạng nh ằm phụ c vụ cho một nền kinh tế h àng hoá phát triển với nhiều thành phần thm gia, các quan h ệ sản xuất biến đổi mạnh mẽ và nhanh chóng nhằm phục vụ cho các trình độ các lĩnh vực sản xu ất hàng hoá khác nhau. Với số lượng các công ty
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com tăng lên nhanh chóng với cấp số nhân đ ã tạo động lực mạnh m ẽ cho quá trình sản xuất hàng hoá, tạo ra nguồn vốn, tạo việc làm, tăng cả chất và lượng của lực lượng lao động, đưa đất nư ớc phát triển với tốc độ cao, tăng thu nhập cải thiện đời sống, giảm đói nghèo thu hẹp khoảng cách với các nước đ i trước nâng cao vị thế củ a đ ất n ư ớc 2 . Công nghiệp hoá hiện đại hoá là vận dụng tuyệt vời quy lu ật quan hệ sản xu ất phù h ợp với tính chất và trình độ phát triển củ a lực lượng sản xuất trong sự n ghiệp đổi m ới ở nước ta hiện nay Để làm một việc gì đó trước hết chúng ta phải có nguồn lực có sự h iểu biết phần n ào về lĩnh vực công việc đó, trước khi đ i vào công nghiệp hoá - hiện đại hoá đ ất nước thì chúng ta phải có tiềm lực về kinh tế về con người. Trong đó lực lượng lao động là một yếu tố quan trọng, ngoài ra có sự phù h ợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển lực lượng sản xuất đấy là nhân tố cơ bản nhất. Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá - h iện đại hoá với tiềm năng lao động lớn cần cù, thông minh và kh ả n ăng sáng tạo, nh ưng máy móc củ a ta còn lạc h ậu và tư liệu sản xuất củ a chúng ta rất nghèo nàn đã có tác động rất lớn đ ến sản xuất hàng hoá phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế ở nước ta. Đảng ta đang triển khai mạnh mẽ một số vấn đề của đất nước về công nghiệp hoá - h iện đại hoá trước h ết trên cơ sở tạo ra một cơ cấu phù hợp, để phát huy được hiệu qu ả của quan h ệ sản xuất trong bối cảnh nền kinh tế với nhiều thành phần đ a dạng ở nước ta. Quy lu ật sản xuất phù hợp với trình độ phát triển củ a lực lượng sản xu ất là quy luật quan trọng cần được nhận thức và thực hiện đúng đắn theo đường lỗ i ch ỉ huy củ a Đảng và Nhà nước. Thời cơ lớn đang tới cùng những thử thách mới cũng đã tới buộ c
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com chúng ta phải có những giải pháp mang tính chiến lược phù hợp với công cu ộc công n ghiệp hoá đất nư ớc đưa đất nước đi lên xã hội chủ ngh ĩa, dân giàu, nước m ạnh, xã hội công bằng văn minh là mục tiêu mà Đảng ta toàn dân ta hướng tới và quyết tâm thực hiện cho được. 3 . Họ c thuyết Mác về hình thái kinh tế - xã hội cơ sở lý lu ận của sự nghiệp công n ghiệp hoá - hiện đại hoá Từ trước tới nay công nghiệp hoá - hiện đ ại hoá là khuynh hướng phát triển tất yếu của các nước. Đối với nước ta đi lên từ một nền kinh tế tiểu nông mu ốn thoát khỏi n ghèo nàn lạc hậu, nhanh chóng đ ạt tới trình độ của một nước có nền kinh tế phát triển thì tất yếu chúng ta phải đẩy m ạnh sự công nghiệp hoá, coi phát triển đất nư ớc trong lĩnh vực kinh tế là một cuộ c cách mạng toàn diện và sâu sắc. Đại hộ i đại biểu lần thứ VIII củ a đảng ta đã khẳng đ ịnh "xây d ựng nước ta thành một n ước công n ghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đ ại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan h ệ sản xu ất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật ch ất và tinh th ần cao, quốc phòng an ninh đ ảm bảo vững ch ắc, dân giàu, nư ớc mạnh xã hội công bằng văn minh". Theo quan đ iểm củ a các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác lịch sữ của con người đ ã h ình thành một cách rất phổ biến trong đời sống, con ngư ời luôn có mối quan tâm gắn bó với tự nhiên để phục vụ cho đ ời sống của mình và cũng cải tạo, tác động vào giới tự nhiên. Các Mác đã đư a ra kết lu ận rằng xã hội loài người phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau với nhiều hình thức khác nhau ứng với mỗi một giai đoạn đó . Mỗi m ột mối quan hệ sản xuất lại ch ịu những tác động khách quan khác nhau. Mác và Ănghen đã đư a ra những lý luận, tư tưởng khác nhau về các hình thái kinh tế xã hội
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com chính, là cơ sở cho chúng ta kh ẳng định sự công nghiệp hoá - h iện đại hoá theo định hướng XHCN ở nước ta hiện nay là phù hợp với quy luật khách quan và trình đ ộ lao động sản xuất ở nước ta. Do xuất phát đ iểm của chúng ta ở trình độ th ấp nên để tiến kịp với các nước phát triển hơn chúng ta phải thực hiện cùng lúc hai mụ c tiêu quan trọng đó là công nghiệp hoá phải đ i đô i với hiện đ ại hoá, thực hiện một cách tuần tự của các bước phát triển công nghiệp nhưng cũng phải có nh ững bước đột phá đi tắt, đón đ ầu, hình thành và tập trung phát triển những ngành mũi nhọn với trình độ khoa học tiên tiến tăng cư ờng sứ c cạnh tranh. Nhưng chúng ta cũng phải chú trọng đến việc xây d ựng nền kinh tế sản xuất hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết củ a nhà nước. Hai vấn đề trên phải được thực hiện đồng thời giúp chúng hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển kinh tế, thúc đ ẩy nhau phát triển nhằm đưa nước ta phát triển mạnh về kinh tế, với một n ền kinh tế nhiều thành ph ần như vậy các quan hệ sản xuất rất cần thiết và phải gắn bó một cách ch ặt chẽ mật thiết đưa nước ta đến gần với mụ c tiêu của Đảng và Nhà nước ta có một n ền công nghiệp hoá, hiện đ ại hoá đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế, giúp con tàu Việt Nam đ i đến được mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta mong muốn và đang dùng mọi công sức, của cải nhằm đ ạt được, thự c hiện công cuộc công nghiệp hoá, h iện đại hoá đầy khó khăn này. Kết luận Qua những đ iều đã nói ở trên đ ã phần nào giúp ta hiểu rõ đ ược tình hình quan h ệ sản xu ất ở nước ta hiện nay về các mặt, quan hệ sản xuất, lực lượng lao động, trình độ phát triển xã hộ i. ở đ âu cũng không có được một quan h ệ sản xuất hoàn toàn phù h ợp với trình độ sản xuất mà ta phải chọn được một mối quan hệ sản xuất thật phù
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com h ợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Tùy vào tình hình phát triển ở mỗi nước quan hệ sản xu ất và trình độpt của lao động cũng khác nhau, tìm hiểu được mố i liên hệ giữa lực lượng sản xu ất và quan h ệ sản xuất sẽ giúp ta tìm ra được phương hư ớng cho sự phát triển kinh tế, một quan hệ phù hợp với lực lượng sản xuất sẽ giúp kinh tế phát triển nhanh, quan hệ sản xu ất không phù hợp với lực lượng sản xuất sẽ làm cho phát triển kinh tế bị tụ t hậu, sản xu ất b ị ngừng trệ. Trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đ ại hoá ở nư ớc ta hiện nay nhà nước đã và đ ang th ực h iện chính sách đa dạng hoá các hình thức sản xuất, với mộ t nền kinh tế phát triển nhiều thành ph ần tham gia có đ ịnh hướng xã hội chủ ngh ĩa, phấn đ ấu để cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020 như Nghị quyết của Đảng và Nhà nước đ ã đ ề ra. Để trở thành nư ớc công nghiệp như mong muốn toàn dân ta phải cùng nhau cố gắng phấn đấu đ ạt được mụ c tiêu đưa đất nước trở nên giàu mạnh, xã hội công b ằng dân chủ văn minh, đời sống ấm no hạnh phúc. Muốn vậy quan hệ sản xu ất phải phù h ợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và ph ải coi đ ây nh ư điều then ch ốt đ ể thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta. Tuy nhiên, do trình độ hiểu biết về mọi mặt còn h ạn chế nên không tránh khỏi những sai sót. Em mong nhận được sự góp ý củ a th ầy cô để bài tiểu luận đư ợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản