Quản lý chất thải nguy hại

Chia sẻ: Nguyễn Văn Quân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

2
374
lượt xem
145
download

Quản lý chất thải nguy hại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chất thải nguy hại đã được nhiều nước trên thế giới quan tâm nghiên cứu từ lâu vì chất thải nguy hại ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người. Ở việt nam, CTNH phát sinh với khối lượng lớn, đa dạng và phức tạp về thành phần: kim loại nặng, dầu mỡ, thuốc trừ sâu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý chất thải nguy hại

 1. Qu¶n lý chÊt th¶i nguy h¹i
 2. Nh÷ng Néi dung chÝnh ► Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i vµ ®Æc ®iÓm chÊt th¶i nguy h¹i ► Gi¸m s¸t, kiÓm so¸t chÊt th¶i nguy h¹i ► Phßng ngõa, h¹n chÕ rñi ro tõ chÊt th¶i nguy h¹i ► Lîi Ých trong qu¶n lý chÊt th¶i nguy h¹i 2
 3. ®Æt vÊn ®Ò ChÊt th¶i nguy h¹i (CTNH) ®· ®−îc nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi quan t©m nghiªn cøu tõ l©u v× CTNH ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng vµ søc khoÎ con ng−êi. ë ViÖt Nam, CTNH ph¸t sinh víi khèi l−îng lín, ®a d¹ng vµ phøc t¹p vÒ thµnh phÇn: kim lo¹i nÆng, dÇu mì, thuèc trõ s©u,… Thùc tÕ ViÖt Nam ch−a qu¶n lý triÖt ®Ó CTNH: CTNH vÉn ®−îc thu gom cïng víi chÊt th¶i sinh ho¹t. §©y lµ nguån « nhiÔm tiÒm tµng rÊt ®¸ng lo ng¹i. 3
 4. I. kh¸i niÖm, ph©n lo¹i vµ tÝnh ®éc cña chÊt th¶i nguy h¹i I.1. Kh¸i niÖm chÊt th¶i nguy h¹i I.2. Thµnh phÇn chÊt th¶i nguy h¹i I.3. Ph©n lo¹i chÊt th¶i nguy h¹i I.4. TÝnh ®éc cña chÊt th¶i nguy h¹i 4
 5. Kh¸i niÖm chÊt th¶i nguy h¹i ChÊt th¶i nguy h¹i Lµ chÊt th¶i cã chøa c¸c chÊt hoÆc c¸c hîp chÊt cã mét trong c¸c ®Æc tÝnh nguy h¹i trùc tiÕp (dÔ ch¸y, dÔ næ, lµm ngé ®éc, dÔ ¨n mßn, dÔ l©y nhiÔm vµ c¸c ®Æc tÝnh g©y nguy h¹i kh¸c), hoÆc t−¬ng t¸c víi c¸c chÊt kh¸c vµ g©y nªn c¸c t¸c ®éng nguy h¹i ®èi víi m«i tr−êng vµ søc khoÎ con ng−êi. 5
 6. Thµnh phÇn chÊt th¶i nguy h¹i Møc ®é nguy h¹i cña chÊt th¶i còng rÊt kh¸c nhau, tuú thuéc vµo liÒu l−îng vµ kh¶ n¨ng g©y h¹i cña mét sè chÊt ®éc h¹i lÉn trong ®ã. ThËm trÝ tÝnh chÊt nguy h¹i cña chÊt th¶i chØ thÓ hiÖn trong ®iÒu kiÖn m«i tr−êng nh− pH, nhiÖt ®é, ¸p suÊt nhÊt ®Þnh. B¶ng 1.1. Thµnh phÇn nguy h¹i trong CTR Y tÕ TT Thµnh phÇn Tû lÖ, % 1 H÷u c¬ 49 53 2 V« c¬ phi kim lo¹i 21 23 3 Kim lo¹i, vá hép 2,3 2,9 ChÊt th¶i nguy h¹i (bÖnh phÈm, b«ng b¨ng, 4 20 25 ho¸ chÊt) 5 GiÊy b×a c¸c lo¹i 0,7 3,7 6
 7. Ph©n lo¹i chÊt th¶i nguy h¹i Ph©n lo¹i theo tÝnh chÊt nguy h¹i Ph©n lo¹i theo møc ®é ®éc h¹i Ph©n lo¹i theo lo¹i h×nh c«ng nghiÖp Ph©n lo¹i theo kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ xö lý 7
 8. tÝnh ®éc cña chÊt th¶i nguy h¹i ViÖt Nam: Ch−a cã ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tÝnh ®éc cña CTNH d¹ng r¾n. Côc M«i tr−êng (EPA) Mü: §−a ra 2 ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch t−¬ng ®èi ®¬n gi¶n: ph−¬ng ph¸p trÝch ly vµ ph−¬ng ph¸p läc ®éc tÝnh. 8
 9. II. Phßng ngõa, h¹n chÕ rñi ro tõ chÊt th¶i nguy h¹i Nguy c¬ rñi ro tõ CTNH rÊt cao C¸c biÖn ph¸p tæng hîp phßng ngõa « nhiÔm do CTNH bao gåm toµn bé c¸c ho¹t ®éng kiÓm so¸t CTNH an toµn trong suèt qu¸ tr×nh ph¸t sinh ®Õn thu gom, vËn chuyÓn, l−u tr÷, xö lý, tiªu huû. 9
 10. II. Phßng ngõa, h¹n chÕ rñi ro tõ chÊt th¶i nguy h¹i II.1. ng¨n ngõa rñi ro b»ng nhËn d¹ng nh·n m¸c II.2. ng¨n ngõa rñi ro trong qu¸ tr×nh thu gom, vËn chuyÓn II.3. ng¨n ngõa, rñi ro trong qu¸ tr×nh l−u chøa II.4. ng¨n ngõa rñi ro trong qu¸ tr×nh xö lý tiªu huû chÊt th¶i nguy h¹i 10
 11. ng¨n ngõa rñi ro b»ng nhËn d¹ng nh·n m¸c Mäi lo¹i chÊt nguy h¹i vµ CTNH ph¶i ®−îc d¸n nh·n. Nh·n c¶nh b¸o b¸o nguy hiÓm. Nh·n chØ dÉn b¶o qu¶n. TÊt c¶ c¸c nh·n trªn thïng hµng chøa chÊt nguy h¹i hoÆc CTNH ph¶i cã h×nh d¹ng, mµu s¾c, ký hiÖu, ch÷ viÕt theo ®óng quy ®Þnh. 11
 12. ng¨n ngõa rñi ro trong thu gom, vËn chuyÓn Cung ®−êng vËn chuyÓn ph¶i ng¾n, tr¸nh ®i qua c¸c khu ®«ng d©n c−. §¬n vÞ thu gom, vËn chuyÓn ph¶i cã nhËt ký hµnh tr×nh. Ph¶i cã kÕ ho¹ch øng cøu khi cã sù cè x¶y ra: th«ng b¸o kÞp thêi víi c¬ quan chøc n¨ng gi¶i quyÕt sù cè, s¬ t¸n n¹n nh©n, thu gom chÊt th¶i r¬i v·i.... ViÖc vËn chuyÓn CTNH xuyªn biªn giíi, c¸c n−íc cÇn tu©n thñ c«ng −íc Basel. 12
 13. ng¨n ngõa rñi ro trong l−u chøa CTNH chØ ®−îc l−u chøa t¹m thêi t¹i nh÷ng khu vùc quy ®Þnh theo ®óng nguyªn t¾c, tiªu chuÈn. Khu l−u chøa ph¶i cã biÓn b¸o tõ xa Thêi h¹n l−u chøa t¹m thêi th−êng kh«ng qu¸ 90 ngµy Kho chøa ph¶i ®¸p øng tiªu chuÈn vÒ: ®Þa ®iÓm, kÕt cÊu, kiÕn tróc c«ng tr×nh, phßng chèng ch¸y næ. 13
 14. ng¨n ngõa rñi ro trong xö lý tiªu huû Ph¶i tu©n thñ tuyÖt ®èi quy tr×nh kü thuËt xö lý vµ an toµn lao ®éng. C¸c th«ng tin liªn quan ®Õn CTNH cÇn ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh ®Ó gi¶m nhÑ c¸c nguy c¬ sù cè §Þnh kú b¶o tr×, gi¸m s¸t, kiÓm tra trang thiÕt bÞ, kho chøa, quy tr×nh vËn hµnh xö lý. 14
 15. III. Lîi Ých trong qu¶n lý chÊt th¶i nguy h¹i III.1. lîi Ých trong ng¨n ngõa ph¸t sinh CTNH III.2. lîi Ých trong t¸i sinh, t¸i chÕ CTNH III.3. Lîi Ých trong qu¶n lý tæng hîp CTNH 15
 16. lîi Ých trong ng¨n ngõa ph¸t sinh chÊt th¶i nguy h¹i Lîi Ých kinh tÕ: - Gi¶m bít chi phÝ cho c«ng t¸c qu¶n lý CTNH - Gi¶m chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu vµ n¨ng l−îng do sö dông cã hiÖu qu¶ h¬n - T¨ng lîi thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng: c¶i thiÖn h×nh ¶nh doanh nghiÖp 16
 17. lîi Ých trong ng¨n ngõa ph¸t sinh chÊt th¶i nguy h¹i Lîi Ých m«i tr−êng vµ x· héi: - Gi¶m rñi ro ®èi víi c«ng nh©n, céng ®ång vµ c¸c thÕ hÖ sau. - Gãp phÇn ®¸p øng tiªu chuÈn m«i tr−êng hiÖn hµnh, gióp b¶o vÖ m«i tr−êng tèt h¬n. - Gãp phÇn b¶o tån tµi nguyªn vµ n¨ng l−îng - C¶i thiÖn mèi quan hÖ víi céng ®ång xung quanh khu vùc nhµ m¸y. 17
 18. lîi Ých trong t¸i sinh, t¸i chÕ chÊt th¶i nguy h¹i Lîi Ých kinh tÕ: - §em l¹i thu nhËp cho ng−êi lao ®éng - TiÕt kiÖm chi phÝ mua nguyªn liÖu, khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn - Gi¶m chi phÝ xö lý CTNH 18
 19. lîi Ých trong t¸i sinh, t¸i chÕ chÊt th¶i nguy h¹i Lîi Ých m«i tr−êng vµ x· héi: - Gi¶m l−îng CTNH th¶i ra m«i tr−êng ph¶i xö lý. - Gi¶m khai th¸c tµi nguyªn qu¸ møc. - Gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng−êi lao ®éng. - Gi¶m rñi ro ®èi víi m«i tr−êng vµ søc khoÎ céng ®ång v× gi¶m l−îng ph¸t sinh CTNH. 19
 20. lîi Ých trong qu¶n lý tæng hîp chÊt th¶i nguy h¹i chÊt th¶i nguy h¹i Gi¶m hoÆc lo¹i trõ t¹i nguån (gi¶m thiÓu, trao ®æi, t¸i sinh, t¸i sö dông) BiÕn ®æi thµnh chÊt th¶i kh«ng ®éc h¹i hoÆc Ýt ®éc h¹i h¬n (xö lý vËt lý, ho¸ häc, sinh häc, nhiÖt) Th¶i bá an toµn vµo m«i tr−êng G¸im s¸t c¸c ¶nh h−ëng H×nh 3.1. S¬ ®å tæng qu¸t mét hÖ thèng qu¶n lý chÊt th¶i nguy h¹i 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản