intTypePromotion=1

Đề cương học phần Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại - ĐH Thuỷ Lợi

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
6
lượt xem
0
download

Đề cương học phần Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại - ĐH Thuỷ Lợi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học phần Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại, cụ thể là: Các nguồn và phân loại rác thải rắn; các dạng và thành phần chất thải rắn, chất thải nguy hại;quy hoạch, quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương học phần Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại - ĐH Thuỷ Lợi

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN KHOA: MÔI TRƯỜNG Trình độ đào tạo: Đại học BỘ MÔN:QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TÊN HỌC PHẦN: QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI Tên môn học: SOLID AND HAZADOUS WASTE MANAGEMENT Mã số : ENV 235 1. Số tín chỉ : 3 (2,0,0) 2. Số tiết : tổng : 45; Trong đó: LT: 32; TL, BT: 8; KT: 1 TN: 0; ĐA: 0; BTL: 4; TQ,TT: 0) 3. Thuộc chương trình đào tạo ngành: - Học phần bắt buộc cho ngành: KTMT - Học phần tự chọn cho ngành: CTN 4. Phương pháp đánh giá: - Hình thức/thời gian thi: Thi Viết, Thời gian thi: 90 phút - Thành phần điểm: Điểm quá trình: 30%; Điểm thi kết thúc: 70% Cụ thể phân bố như sau: Các thành phần điểm Số lần Mô tả Thời gian Trọng số Lên lớp đầy đủ Vắng 1 buổi không có lý do trừ 10% điểm quá trình 40% Bài tập tiểu luận 1 lần lấy Chọn nội dung chủ đề tự chọn - Tuần 2 30% điểm liên quan đến CTR & CTNH giao bài và nộp và trình bày trước khi kết thúc môn học 1 tuần Bài kiểm tra trên lớp 1 lần lấy Thời gian kiểm tra là 50 phút - Hết 30% điểm với 2 câu tự luận ngắn gọn từ chương 5 chương 1 đến chương 5 Tổng điểm quá trình 30% Thi cuối kỳ 1 - 90 phút thi viết cấm sử dụng 1-2 tuần 70% tài liệu sau khi - 4 câu hỏi tự luận: kết thúc môn học Ghi chú: Nghỉ quá 20% số tiết sẽ không được thi - Cấu trúc đề thi (theo thang nhận thức Bloom): 1
  2. Mức Nhớ Hiểu Vận dụng Phân tích Tổng hợp Tỷ lệ (%) 35 35 20 5 5 5. Điều kiện ràng buộc môn học - Môn tiên quyết : Không có - Môn học trước : Tùy thuộc từng ngành - Môn học song hành: Tùy thuộc từng ngành - Ghi chú khác: không 6. Nội dung tóm tắt môn học Tiếng Việt: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại, cụ thể là: Các nguồn và phân loại rác thải rắn; các dạng và thành phần chất thải rắn, chất thải nguy hại;quy hoạch, quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại (CTR&CTNH). Tiếng Anh: Provide to students general knowledge on solid and hazadous waste management, namely: source and classification of solid waste; forms and compositions of solid and hazardous waste; planning, management, collection, transportation and treatment of solid and hazardous waste 7. Cán bộ tham gia giảng dạy: Chức Học hàm, Điện thoại TT Họ và tên Email danh, học vị liên hệ chức vụ Vu Hoàng Hoa PGS.TS 0918355497 hoanghoavu@tlu.edu.vn GVCC, phó 2 trưởng BM Nguyễn Thị ThS 0982141355 nphuonglan@tlu.edu.vn GV 4 Phương Lan 5 Nguyễn Văn Sỹ TS 0913593356 Ngvansy@tlu.edu.vn GVC 8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo Giáo trình/bài giảng: [1] Võ ĐÌnh Long, Nguyễn Văn Sơn, 2008, Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại [2] Trần Hiếu Nhuệ, Ưng Quốc Dũng và Nguyễn Kim Thái, 2012, Quản lý chất thải rắn, tập 1: Chất thải rắn đô thị, NXB xây dựng, (#00004797) Tài liệu tham khảo: [1] Nguyễn Đức Khiển, 2003, Quản lý chất thải nguy hại, NXB Xây dựng, 2011 (#00014798) [2] David,Mackenzie L, Introduction to environmental engineering //Mackenzie L. David; David A. Cornwell. - Boston, Massachusetts: Mc Graw Hill,,1998.[ISBN 0070159181] (#000000098), chapter 8 and 9 2
  3. [3]: Các thông tin lấy trên mạng internet về Luật, nghị định, thông tư môi trường …liên quan quản lý CTR&CTNH 9. Nội dung chi tiết: Chương Nội dung Hoạt động dạy và học Số tiết LT BT TH, TL, KT 1 Nhập môn CTR&CTRNH *GV: Tự giới thiệu và cung 0.5 0 0 cấp thông tin GV. Tóm tắt đề cương và ý nghĩa của môn học; truyền đạt cho sinh viên kinh nghiệm và phương pháp học tập để đạt kết quả tốt; cách đánh giá quá trình và thi hết môn, giáo trình và tài liệu tham khảo. *SV: Đặt câu hỏi thắc mắc về môn học nếu cần thiết; Chương 1 Giới thiệu chung và tổng quan * GV thuyết giảng, truy vấn, sử 3.5 1 0 về chất thải rắn dụng hình ảnh, tài liệu thực tế; 1.1 Khái niệm chất thải rắn Ra bài tập về nhà: tự đọc về 0.5 1.2 Ảnh hưởng của chất thải rắn các cơ sở pháp lý chính của 1 (CTR) đến sức khỏe con người QLTR & CTNH; và chất lượng môi trường Khái niệm chung về quản * SV: Trả lời các câu hỏi truy 1 1.3 lý/quản lý tổng hợp CTR vấn; Đặt câu hỏi thắc mắc nếu 1.3.1. Lịch sử phát triển của có quản lý CTR&CTNH 1.3.2. Khái niệm về quản lý/quản lý tổng hợp CTR 1.4 Các cơ quan chức năng quản lý 1 CTR Thảo luận chương 1 1 Chương 2 Nguồn gốc phát sinh và phân * GV thuyết giảng, truy vấn, 4 1 0 loại Sử dụng hình ảnh, tài liệu thực 2.1 Nguồn gốc hình thành chất thải 1 rắn tế; 2.2 Phân loại chất thải rắn 0.5 2.3 Tính chất thành phần chất thải 1 rắn 2.4 Định lượng chất thải rắn 0.5 2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến thành 1 phần và khối lượng CTR Thảo luận chương 2 1 Chương 3 Thu gom, trung chuyển và vận * GV thuyết giảng, truy vấn; 5 1 chuyển chất thải rắn * Trình chiếu video 3.1 Thu gom 3 3.1.1 Khái quát về hệ thống thu * SV: Trả lời các câu hỏi truy 3
  4. Chương Nội dung Hoạt động dạy và học Số tiết LT BT TH, TL, KT gom vấn; Làm bài tập về nhà. 3.1.2. Các phương thức thu gom 3.1.3 Các tiêu chí chính đặc trưng cho hiệu quả thu gom 3.1.4 Vạch định hành trình cho xe rác 3.2 Các yếu tố xem xét khi chọn 1 tuyến đường thu gom 3.3 Trạm trung chuyển 1 3.3.1 Khái niệm 3.3.2 Những yêu cầu trong thiết kế trạm trung chuyển 3.3.3 Lựa chọn vị trí trạm trung chuyển Thảo luận chương 3 1 Chương 4 Tái chế, tái sử dụng và xử lý * GV thuyết giảng, truy vấn, 5 1 CTR Sử dụng hình ảnh, tài liệu thực 4.1 Thu hôi, tái chế và tái sử dụng 2 chất thải rắn tế; 4.1.1 Các khái niệm 4.1.2 Hoạt động thu hồi, tái chế và tái sử dụng chất thải rắn 4.1.3 Quản lý môi trường trong thu gom, tái chế và tái sử dụng chất thải rắn 4.2 Các biện pháp xử lý chất thải 3 rắn 4.2.1 Các nguyên tắc cơ bản trong xử lý CTR 4.2.2 Giới thiệu các phương pháp và công nghệ xử lý CTR Thảo luận chương 4 1 Chương 5 Chôn lấp chất thải rắn hợp vệ * GV thuyết giảng, truy vấn, 4 1 1 sinh Sử dụng hình ảnh, tài liệu thực 5.1 Các khái niệm về chôn lấp và 1 thải bỏ chất thải rắn tế; 5.1.1 Khái niệm và các thuật Kiểm tra giữa kỳ từ chương 1 ngữ dùng trong bãi chôn lấp đến chương 5 5.1.2 Điều kiện chôn lấp 5.2 Nguyên tắc thiết kế, xây dựng 2 các bãi chôn lấp lấp rác hợp vệ sinh 5.2.1 Các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn vị trí bãi chôn lấp 5.2.2 Các công trình xây dựng cơ bản trong bãi chôn lấp 5.2.3 Quy trình vận hành bãi chôn lấp 5.2.4 Kỹ thuật vận hành bãi 4
  5. Chương Nội dung Hoạt động dạy và học Số tiết LT BT TH, TL, KT chôn lấp 5.3 Theo dõi giám sát môi trường 1 các bãi rác trong và sau khi chôn lấp rác Thảo luận chương 5 1 Kiểm tra 1 PHẦN 2 CHẤT THẢI NGUY HẠI Chương 6 Tổng quan về quản lý chất * GV thuyết giảng, truy vấn, 4 1 thải nguy hại Sử dụng hình ảnh, tài liệu thực 6.1. Định nghĩa về chất thải độc hại 1 tế; 6.2. Ảnh hưởng có hại của chất thải 0.5 độc hại 6.3. Những quy định chung, chính 1 sách về quản lý chất thải độc hại 6.4. Nguồn gốc phát sinh và các dấu 1 hiệu nhận biết về các chất thải nguy hại 6.4.1 Nguồn gốc phát sinh chất thải nguy hại 6.4.2 Các dấu hiệu nhận biết về chất thải nguy hại 6.5 Phân loại chất thải nguy hại 0.5 6.5.1 Theo đặc tính 6.5.2 Theo danh sách liệt kê được ban hành kèm theo Luật Thảo luận chương 6 1 Chương 7 Thu gom, lưu giữ và chuyên * GV thuyết giảng, truy vấn, 3 1 chở Sử dụng hình ảnh, tài liệu thực 7.1 Quản lý CTNH 1 tế; 7.2 Thu gom, lưu giữ 1 7.3 Vận chuyển 1 Thảo luận chương 7 1 Chương 8 Ngăn ngừa, làm giảm, tái chế * GV thuyết giảng, truy vấn, 3 1 4 và tái sử dụng Sử dụng hình ảnh, tài liệu thực 8.1 Phương pháp ngăn ngừa và làm 1 giảm chất thải nguy hại tế; 8.1.1 Phương pháp luận 8.1.2 Công nghệ xử lý 8.2 Phương pháp xử lý CTNH 1 8.3 Sự cố, đánh giá và phòng tránh 0.5 sự cố 8.4 Công cụ, chính sách, chiến lược 0.5 quản lý CTR&CTNH ở VIệt Nam 8.4.1 Quản lý chất thải rắn ở Việt nam 8.4.2 Các công cụ pháp lý trong quản lý chất thải rắn 5
  6. Chương Nội dung Hoạt động dạy và học Số tiết LT BT TH, TL, KT 8.4.3 Chiến lược quản lý chất thải rắn và chất thải NH ở Việt Nam BÀI TẬP+ THẢO LUẬN 1 Trình bày Tiểu luận theo nhóm Các nhóm trình bày tiểu luận 4 ppt, thảo luận và trả lời câu hỏi Tổng cộng 32 8 5 10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần: STT CĐR của học CĐR của CTĐT tương ứng (3) phần 1 Kiến thức: Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực quản lý và xử lý chất thải rắn: khái niệm, phân loại, nguồn gốc phát sinh, thành phần, tính chất rác thải và các ảnh hưởng đến môi trường; hệ thống thu gom và các phương pháp quản lý, xử lý đã và đang áp dụng hiện nay 2 Kỹ năng: Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp, thuyết trình giải quyết một tình huống về quản lý và xử lý chất thải răn 3 Năng lực tự chủ Sinh viên có năng lực tự chủ, có trách nhiệm xã hội liên quan đến và trách nhiệm bảo vệ môi trường (nếu có): 4 Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề Có tư tưởng chính trị vững vàng, trách nhiệm công dân, nắm và nghiệp, xã hội tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, có đạo đức nghề nghiệp (nếu có): (3) CĐR của CTĐT tương ứng do Trưởng ngành đào tạo đề xuất. 11. Thông tin liên hệ của Bộ môn A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 312– Nhà A5, Trường Đại học Thủy lợi B. Trưởng bộ môn: PGS.TS. Bùi Quốc Lập - Số điện thoại: 0902087509 - Email: buiquoclap@tlu.edu.vn Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2019 Trưởng khoa Trưởng Bộ môn PGS.TS. Bùi Quốc Lập PGS.TS. Bùi Quốc Lập 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2