Quản lý chiến lược- Nguyễn Văn Nghiến

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
27
lượt xem
3
download

Quản lý chiến lược- Nguyễn Văn Nghiến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng nêu lên các khái niệm quản lý chiến lược. “Quản lý chiến lược là quá trình quản lý việc theo đuổi chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức trong khi quản lý mối quan hệ của tổ chức đó với môi trường của nó “.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý chiến lược- Nguyễn Văn Nghiến

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NÔI KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC 12/5/2013 Dr Nguyen Van Nghien 1
 2. GIỚI THIỆU GIẢNG VIÊN GIẢNG VIÊN: DR. NGUYỄN VĂN NGHIẾN 1 ĐÀO TẠO  1978 TỐT NGHIỆP KỸ SƯ KINH TẾ TẠI ĐHBK HÀ NỘI  1992 TỐT NGHIỆP QUẢN LÝ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TẠI ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CHÂU ÂU PARIS, FRANCE  1997 TỐT NGHIỆP CAO HỌC QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC TẠI ĐH TỔNG HỢP PIÈRRE MENDÈS FRANCE GRENOBLE, FRANCE  1999 TIẾN SĨ KINH TẾ ĐHBK HÀ NỘI  2000 THỰC TẬP TẠI ĐH CÔNG NGHỆ SWINBURNE, AUSTRALIA 2 KINH NGHIỆM  CBGD QUẢN LÝ SẢN XUẤT TỪ 1979  CN BM QUẢN LÝ CỤNG NGHIỜP–  GIẢNG DẠY TẠI TRUNG TÂM PHÁPVIỆT ĐÀO TẠO VỀ QUẢN LÝ CFVG) TỪ NĂM 1993  GIẢNG DẠY TẠI ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ CHÂU Á (AITCV) TỪ NĂM 1996.  THAM GIA GIẢNG DẠY Ở NHIỀU TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC (UNIDO, VCCI, SEAQIP, Nguyen Van Nghien DOANH NGHIỆP..) 12/5/2013 Dr SMEDEC, NHIỀU 2
 3. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1. Khái niệm về Chiến lược và Quản lý chiến lược 2. Các mô hình Phân tích và Hoạch định chiến lược 3. Hoạch định chiến lược Công ty 4. Cỏc chiến lược cạnh tranh 12/5/2013 Dr Nguyen Van Nghien 3
 4. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC 12/5/2013 Dr Nguyen Van Nghien 4
 5. 1- KHÁI NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC Thuật ngữ Chiến lược đem lại cho bạn ý nghĩa gì? 12/5/2013 Dr Nguyen Van Nghien 5
 6. DOANH NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG Doanh nghiÖp M«i tr­êng ngµnh M«i tr­êng vÜ m« M«i tr­êng quèc tÕ 12/5/2013 Dr Nguyen Van Nghien 6
 7. CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG  MÔI TRƯỜNG NGÀNH KINH DOANH - CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH - KHÁCH HÀNG - NHÀ CUNG CẤP - SẢN PHẨM THAY THẾ - ĐỐI THỦ TIỀM NĂNG  MÔI TRƯỜNG KINH TẾ QUỐC DÂN VÀ QUÓC TẾ - CÁC YẾU TỐ KINH TẾ - CÁC YẾU TỐ CHÍNH TRỊ - CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN - CÁC YẾU TỐ VHXH - CÁC YẾU TÔ CÔNG NGHỆ 12/5/2013 Dr Nguyen Van Nghien 7
 8. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH LÀ CÔNG CỤ CẠNH TRANH 1. Michael Porter : “Chiến lược kinh doanh là nghệ thuật xây dựng lợi thế cạnh tranh”. 2. K. Ohmae: “Mục đích của chiến lược kinh doanh là mang lại điều thuận lợi nhất cho một phía, đánh giá đúng thời điểm tấn công hay rút lui, xác định gianh giới của sự thoả hiệp” Không có đối thủ cạnh tranh thì không cần chiến lược, Mục đích của chiến lược là đảm bảo thắng lợi trước đối thủ cạnh tranh. 12/5/2013 Dr Nguyen Van Nghien 8
 9. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH LÀ MỘT PHẠM TRÙ QUẢN LÝ 1. Alfred Chandler: “Chiến lược kinh doanh là xác định các mục tiêu cơ bản và dài hạn của doanh nghiệp, lựa chọn các chính sách, chương trình hành động nhằm phân bổ các nguồn lực để đạt được các mục tiêu đó”. 2. James B.Quinn: Chiến lược kinh doanh là một dạng thức hay là một kế hoạch phối hợp các mục tiêu chính, các chính sách và các hành động thành một tổng thể kết dính lại với nhau. 3. William J. Glueck: Chiến lược kinh doanh là một kế hoạch mang tính thống nhất, tính toàn diện và tính phối hợp được thiết kế để đảm bảo các mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp sẽ được thực hiện. 12/5/2013 Dr Nguyen Van Nghien 9
 10. Phân biệt  Chiến lược (Strategy)  Chính sách (Policy) 12/5/2013 Dr Nguyen Van Nghien 10
 11. CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN Kế hoạch dài hạn Kế hoạch theo thời gian Kế hoạch ngắn hạn Chẩn đoán Chiến lược chiến lược kinh doanh Kế hoạch theo Dự án mục tiêu Chương trình 12/5/2013 Dr Nguyen Van Nghien 11
 12. TÝnh chÊt QuyÕt ®Þnh chiÕn l­îc QuyÕt ®Þnh t¸c nghiÖp Anh h­ëng Toµn bé Côc bé Thêi gian Dµi h¹n Ng¾n h¹n Kha n©ng chuyÓn ®æi ThÊp Cao M«i tr­êng BiÕn ®æi X¸c ®Þnh Môc tiªu NhiÒu, mê, tæng qu¸t Ýt , râ rµng Th«ng tin Tæng hîp, kh«ng ®Çy ®ñ DÇy ®ñ, chÝnh x¸c TÝnh chÆt chÏ YÕu Cao M« hinh Heureustique ThuËt to¸n Ban chÊt S¸ng t¹o Khai th¸c Sè l­îng Ýt NhiÒu KÕt qu¶ L©u dµi Tr­íc m¾t ThÊt b¹i NÆng nÒ, cã thÓ bÞ chÕt Cã thÓ kh¾c phôc Rñi ro Lín H¹n chÕ Ng­êi ra quyÕt ®Þnh Kh¸i qu¸t vÊn ®Ò Ph©n tÝch tû mû toµn diÖn TÝnh chÊt lÆp l¹i Mét lÇn, kh«ng lÆp l¹i LÆp l¹i 12/5/2013 Dr Nguyen Van Nghien 12
 13. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG INNKEEPERS 30 PHÚT 12/5/2013 Dr Nguyen Van Nghien 13
 14. 2- Ý NGHĨA CỦA QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC MANG LẠI GÌ CHO CÔNG TY?  Cải thiện hình ảnh của công ty  Nhiều cái khác  Cải thiện môi trường  Tăng lợi ích kinh tế  Chiếm lĩnh ưu  Tăng năng suất thế cạnh tranh 12/5/2013 Dr Nguyen Van Nghien 14
 15. XÂY DỰNG TIỀM NĂNG THÀNH CÔNG LÀ MỤC ĐÍCH CỦA QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC TIỀM NĂNG THÀNH CÔNG HIỆN TẠI PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG KỸ THUẬT THAY ĐỔI NHU CẦU CỦA CÁC ĐỐI THỦ CỦA NGƯỜI TIÊU CẠNHTRANH DÙNG XÂY DỰNG NHỮNG TIỀM NĂNG THÀNH CÔNG MỚI 12/5/2013 Dr Nguyen Van Nghien 15
 16. CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA CHIẾN LƯỢC Thắng lợi dựa trên những tiềm năng thắng lợi mới Đầu tư để duy trì và dựng xây những tiềm năng thành công mới Thành công dựa trên những tiềm năng thắng lợi hiện có GIAI ĐOẠN LẬP GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CHIẾN LƯỢC 12/5/2013 Dr Nguyen Van Nghien 16
 17. KẾT CẤU TIỀM NĂNG THÀNH CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP Vị thế cạnh Ưu thế cạnh tranh tranh dài hạn mạnh trên về nguồn lực Ưu thế thị trường cạnh tranh mục tiêu dài hạn về SP- thị trưòng Vấn đề quan trọng của chiến lược Vấn đề quan trọng của kinh doanh chiến lược công ty 12/5/2013 Dr Nguyen Van Nghien 17
 18. TIỀM NĂNG THÀNH CÔNG CỦA MC. KINSEY Vị trí mạnh về phương diện chiến lược và phát triển công ty Mắm chắc Trình độ kiến thức Tiếp xúc tốt với tình hình cao, tự chủ về các thành viên Giá cao phương pháp của ban lãnh đạo Các tổ dự án theo Ngân hàng Nhân viên Nguyên tắc lên cao hoặc ra ngoài, khách hàng dự liệu chất lượng cao Cấu trúc hình tháp của nhân viên Các chi nhánh ở Hình ảnh tốt đối với Quy trình tuyển dụng khắp thế giới sinh viên chặt chẽ 12/5/2013 Dr Nguyen Van Nghien 18
 19. 3- CÁC YÊU CẦU CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH  CLKD phải xác định rõ những mục tiêu cơ bản cần phải đạt được trong từng thời kỳ và cần phải quán triệt ở mọi cấp, mọi lĩnh vực hoạt động trong doanh nghiệp hoặc cơ quan.  CLKD phải bảo đảm huy động tối đa và kết hợp một cách tối ưu việc khai thác và sử dụng các nguồn lực trong kinh doanh, nhằm phát huy được những lợi thế, nắm bắt những cơ hội để dành ưu thế trong cạnh tranh.  CLKD của doanh nghiệp (cơ quan) được phản ánh trong một quá trình liên tục từ xây dựng đến thực hiện, đánh giá, kiểm tra, điều chỉnh chiến lược.  CLKD được lập ra cho một khoảng thời gian tương đối dài thường là 3 năm, 5 năm hay 10 năm. 12/5/2013 Dr Nguyen Van Nghien 19
 20. 4- CÁC TÍNH CHẤT CỦA CHIẾN LƯỢC E1- Doanh nghiệp (Điểm mạnh, E2- Môi trường điểm yêú) (Cơ hội và đe doạ) E3- Lãnh đạo E1- Enterprise (mong muốn, giá trị, E2- Environnement niềm tin) E3- Entrepreneur 4.1chiến lược doanh nghiệp là sự tương hợp của 3E 12/5/2013 Dr Nguyen Van Nghien 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản