intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ: Chương 1 - Nguyễn Văn Minh

Chia sẻ: Gdfb Gdfb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
89
lượt xem
5
download

Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ: Chương 1 - Nguyễn Văn Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Giới thiệu về quản trị sản xuất và dịch vụ nằm trong bài giảng quản trị sản xuất và dịch vụ giới thiệu chung về môn học, đối tượng nghiên cứu của môn học và đánh giá quá trình và kiểm tra môn học này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ: Chương 1 - Nguyễn Văn Minh

 1. QU N TR S N XU T VÀ D CH V CHƯƠNG TRÌNH CAO H C TS. NGUY N VĂN MINH, KHOA QU N TR KINH DOANH, I H C NGO I THƯƠNG 098 311 8969, nguyenvm2002@gmail.com; minhnv@ftu.edu.vn; www.qac.ftu.edu.vn Hà N i, 2009 BÀI M U Gi i thi u chung v môn h c i tư ng nghiên c u c a môn h c M c ích c a môn h c Yêu c u i v i h c viên Phương pháp gi ng d y ánh giá quá trình và ki m tra © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 2 Hà n i, 2006-2009. BÀI M U Gi i thi u chung v môn h c Qu n tr s n xu t và d ch v (Production and Operation Management – POM). M t s tên g i khác: qu n tr s n xu t và tác nghi p; qu n tr s n xu t; qu n tr tác nghi p. i tư ng nghiên c u c a môn h c Ho t ng s n xu t và cung ng d ch v c a doanh nghi p. M c ích c a môn h c Trang b cho h c viên nh ng ki n th c chuyên sâu v qu n tr quá trình s n xu t và cung ng d ch v . Rèn luy n nh ng k năng cơ b n v qu n tr tác nghi p. Yêu c u i v i h c viên H c cho mình Ch ng trong h c t p nghiên c u H c i ôi v i hành: ng d ng th c t thông qua bài t p th c hành. Ch p hành nghiêm túc qui ch c a Trư ng và B . © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 3 Hà n i, 2006-2009. 1
 2. BÀI M U Phương pháp gi ng d y Th c hi n theo nh hư ng: ngư i h c là trung tâm. Tăng cư ng nêu v n , tình hu ng th o lu n. Xâm nh p th c t . Giao lưu v i gi i qu n lý DN. ánh giá quá trình và ki m tra ánh giá theo quá trình: 1) ki m tra gi a kỳ (1 bài); 2) bài t p th o lu n, th c hành; 3) ki m tra cu i kỳ. T l i m: 10% (chuyên c n)+30%+60%. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 4 Hà n i, 2006-2009. BÀI M U N i dung và th i lư ng c a môn h c STT Tên chương T ng s bu i Lý thuy t Th c hành 1. Nh ng v n chung 02 2. D báo nhu c u s n ph m 01 3. T ch c s n xu t 01 4. Qu n tr d tr 01 5. Qu n lý ch t lư ng 01 Ki m tra, th o lu n, hư ng 01 d n vi t ti u lu n T ng c ng: 07 © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 5 Hà n i, 2006-2009. BÀI M U Tài li u tham kh o 1. Richard B. Chase, Nicholas J. Aquilano, F. Robert Jacobs. Production and Operations Management: Eighth Edition. Irwin McGrawHill. 1998.-690p. 2. Trương oàn Th và các tác gi . Qu n tr s n xu t và tác nghi p: Giáo trình. Hà N i: Th ng Kê, 2002. 359tr. 3. ng Th Thanh Phương. Qu n tr s n xu t và d ch v . Hà N i: Th ng Kê, 2002. 291 tr. 4. ng Minh Trang. Qu n tr s n xu t và tác nghi p. Hà N i: Th ng Kê, 2003. 306tr. 5. Nguy n Văn Nghi n, Gerard Chavulier. Qu n lý s n xu t. Hà N i: Th ng Kê, 1998. 6. Sách bài t p i kèm v i các giáo trình trên. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 6 Hà n i, 2006-2009. 2
 3. BÀI M U Tài li u tham kh o 7. T Th Ki u An và các tác gi . Qu n lý ch t lư ng trong các t ch c. Hà N i: Th ng Kê, 2004. 474 tr. 8. Phó c Trù, Ph m Hùng. ISO 9000-2000. Hà N i: Khoa h c và K thu t, 2002. 521tr. 9. Tr n S u. Qu n lý ch t lư ng s n ph m. Hà N i: Th ng Kê, 2004. 214 tr. 10. Phillip Crosby. Quality is Free. NY.: McGraw-Hill, 1979 (b n d ch ti ng vi t: Ch t lư ng là th cho không. Mai Huy Tân, Nguy n Bình Giang d ch. Hà N i: Khoa h c – Xã h i, 1989). 11. Kaoru Ishikawa. What is Total Quality Control? – the Japanrse Way. NY.: Prentice Hall, 1985. (B n ti ng Vi t: Qu n lý ch t lư ng theo phương pháp Nh t. Nguy n Như Th nh, Tr nh Trung Thanh d ch. Hà N i: Khoa h c và K thu t, 1990. 12. Nguy n Văn Minh và các tác gi . Qu n tr s n xu t và d ch v : Bài gi ng. Hà N i: HNT, 2007. 13. B sách qu n tr s n xu t và v n hành c a Bussiness Edge. TP.HCM: Tr , 2004-2007. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 7 Hà n i, 2006-2009. CH1. NH NG V N CHUNG V QU N TR S N XU T & D CH V N i dung chính I. M t s khái ni m cơ b n II. i tư ng, m c ích, nhi m v và phương pháp nghiên c u qu n tr s n xu t III. N i dung c a QTSX&DV IV. L ch s phát tri n c a QTSX&DV V. Quá trình ra quy t nh c a nhà qu n tr s n xu t VI. Phân lo i quá trình s n xu t và d ch v VII. Câu h i, tài và tình hu ng th o lu n © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 8 Hà n i, 2006-2009. CHƯƠNG 1 NH NG V N CHUNG I. M T S KHÁI NI M CƠ B N 1.1. Doanh nghi p và ho t ng s n xu t, cung ng d ch v Doanh nghi p là gì? • Doanh nghi p là t ch c kinh t có tên riêng, có tài s n, có tr s giao d ch n nh, ư c ăng ký kinh doanh theo qui nh c a pháp lu t nh m m c ích th c hi n các ho t ng kinh doanh (Lu t Doanh nghi p – 2005). T ch c kinh t là gì? c i m c a m t t ch c kinh t © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 9 Hà n i, 2006-2009. 3
 4. CHƯƠNG 1. NH NG V N CHUNG S n ph m? - S n ph m là k t qu c a các ho t ng hay các quá trình (ISO 9000:2000). S n ph m ư c chia làm hai lo i: - s n ph m v t ch t; - s n ph m d ch v ; - Hàng hóa là nh ng s n ph m ư c trao i trên th trư ng. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 10 Hà n i, 2006-2009. CHƯƠNG 1 NH NG V N CHUNG Các thu c tính c a SP Giá tr - o b ng giá tr c a lư ng lao ng k t tinh trong SP. Giá tr s d ng – là giá tr mà SP em l i cho ngư i tiêu dùng khi s d ng. Giá tr này có th : h u hình (ích l i, công d ng), vô hình (c m h ng, s hài lòng). © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 11 Hà n i, 2006-2009. CHƯƠNG 1 NH NG V N CHUNG So sánh gi a s n ph m v t ch t và s n ph m d ch v Làm th nào so sánh hai ho c nhi u s v t, hi n tư ng? Làm th nào thi t l p tiêu chí so sánh hai lo i hình s n ph m? © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 12 Hà n i, 2006-2009. 4
 5. CH 1. NH NG V N CHUNG So sánh SP v t ch t và SP d ch v Tiêu chí so sánh S n ph m v t ch t S n ph m d ch v Quá trình s n xu t B n ch t c a s n ph m Ch t lư ng Quy n s h u H u qu c a sai sót Ph m vi ti p xúc v i ngư i s d ng Kh năng d tr © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 13 Hà n i, 2006-2009. CHƯƠNG 1 NH NG V N CHUNG S n xu t? S n xu t là m t trong nh ng ch c năng c a doanh nghi p, bao hàm quá trình chuy n hóa các y u t u (còn g i là các y u t SX hay ngu n l c) vào thành SP u ra nh m áp ng nhu c u c a th trư ng (ngư i tiêu th ) © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 14 Hà n i, 2006-2009. CHƯƠNG 1 NH NG V N CHUNG Sơ quá trình s n xu t (cung ng DV) Các y u t u vào: S n ph m u ra: -Tài nguyên -SP v t ch t Quá trình s n xu t - Lao ng -SP d ch v . -V n -Tri th c (công ngh , thông tin) -Tài năng KD Ki m tra, ánh giá H i áp H i áp Quá trình chuy n i, t o giá tr gia tăng © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 15 Hà n i, 2006-2009. 5
 6. CHƯƠNG 1 NH NG V N CHUNG Cung ng d ch v ? Cung ng d ch v là quá trình s n xu t t o ra s n ph m d ch v thông qua ho t ng ti p xúc gi a bên cung ng và bên s d ng d ch v . Hãy rút ra i m khác bi t cơ b n trong quá trình s n xu t SPVC và cung ng d ch v ? © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 16 Hà n i, 2006-2009. CH 1. NH NG V N CHUNG S khác bi t gi a quá trình s n xu t SPVC và cung ng DV # Tiêu chí so sánh Quá trình s n Quá trình cung xu t SPVC ng d ch v 1 Quan h v i khách hàng trong quá trình SX 2 Yêu c u i v i qui trình SX 3 c i m c a quá trình lao ng 4 Thu c tính c a SP cu i cùng 5 Năng su t quá trình SX 6 B o hành ch t lư ng © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 17 Hà n i, 2006-2009. CHI. NH NG V N CHUNG 1.2. Khái ni m qu n tr s n xu t và d ch v Qu n tr s n xu t và d ch v là gì? Qu n tr SX&DV là qu n tr quá trình bi n i các y u t s n xu t u vào (ngu n l c) thành s n ph m u ra (hàng hóa và d ch v ) nh m th a mãn t i a nhu c u c a th trư ng, th c hi n m c ích kinh doanh c a doanh nghi p. M ts i m lưu ý xung quanh khái ni m Tên g i c a môn h c: hi n có r t nhi u tên g i, ngoài qu n tr s n xu t và d ch v , còn có qu n lý s n xu t, qu n tr s n xu t và tác nghi p. ? Vì sao như th ? Và gi i quy t như th nào? © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 18 Hà n i, 2006-2009. 6
 7. CHƯƠNG I NH NG V N CHUNG II. i tư ng, m c ích, nhi m v và phương pháp nghiên c u QTSX&DV 2.1. i tư ng i tư ng nghiên c u c a QTSX&DV là quá trình s n xu t s n ph m v t ch t và cung ng d ch v c a m t t ch c kinh t . © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 19 Hà n i, 2006-2009. CHƯƠNG I NH NG V N CHUNG 2.2. M c ích M c ích c a QTSX&DV là tìm ra các phương th c qu n tr hi u qu nh t các y u t SX t o s n ph m th a mãn t i a nhu c u c a khách hàng. 2.3. Nhi m v Nghiên c u so n th o các lý thuy t, phương pháp lu n, phương pháp. Tìm cách ng d ng hi u qu lý thuy t vào th c ti n. Không ng ng c i ti n, i m i phát tri n các phương pháp qu n tr c v lý thuy t và kh năng ng d ng th c ti n, áp ng k p th i thay i c a môi trư ng. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 20 Hà n i, 2006-2009. CHƯƠNG I NH NG V N CHUNG 2.3. Phương pháp Ti p c n h th ng Ti p c n theo quá trình Ti p c n theo tình hu ng Ti p c n t h p Phương pháp mô hình hóa Phương pháp toán kinh t Phương pháp th c nghi m Phương pháp nghiên c u xã h i h c. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 21 Hà n i, 2006-2009. 7
 8. CHƯƠNG 1. NH NG V N CHUNG III. N i dung c a qu n tr s n xu t và d ch v D báo nhu c u Qu n tr s n ph m (Ch.2) Thi t k SP Ch t lư ng Ho ch inh (Ch.5) công su t Qu n tr T ch c D ch v s n xu t (Ch.3) Ho ch nh Qu n tr Nhu c u D tr Ngu n l c (Ch.4) © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 22 Hà n i, 2006-2009. CHƯƠNG 1. NH NG V N CHUNG IV. L CH S PHÁT TRI N C A QTSX&DV 4.1.Quá trình phát tri n Th i c i: V n lý Trư ng thành, Kim T tháp, vư n treo Babylon. Cu c cách m ng công nghi p Anh (nh ng năm 70 c a th k 18). Khoa h c qu n lý s n xu t cũng b t u hình thành và phát tri n t ây. ? Cách m ng CN b t u t Anh, nhưng vì sao khoa h c qu n lý nói chung và qu n tr s n xu t nói riêng ln tri scó nguch vn g c t M ? © Nguy n Văn Minh, Hà n i, 2006-2009. Qu n xu t và d 23 CHƯƠNG 1. NH NG V N CHUNG M t s m c l ch s áng ghi nh # Giai o n Trư ng phái Tác gi 1 ~1770 Cách m ng công nghi p Anh 2 1764 Phát minh máy hơi nư c 3 1785 Phát minh máy d t 4 1776 Tác ph m “C a c i c a các Adam Smit qu c gia” 5 1911 Qu n lý khoa h c F. Taylor 6 1911 Tâm lý công nghi p F. Gibreth 7 1912 Bi u k ho ch công vi c Henry Gantt © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 24 Hà n i, 2006-2009. 8
 9. CH 1. NH NG V N CHUNG M t s m c l ch s áng ghi nh # Giai o n Trư ng phái Tác gi 8 1913 S n xu t dây chuy n H. Ford 9 1930 Nghiên c u ng cơ làm Elton Mayo vi c 10 1935 Ki m tra ch t lư ng b ng W.Shewhart th ng kê 11 1950-60 PP qu n tr tác nhi p: mô Nhi u tác gi hình hóa, PERT, CMP 12 1970 ng d ng r ng rãi máy tính IBM, J.Orlicsky i n t trong SX: MRP 13 1980 Mô hình chi n lư c SX: 5Ps Harvard © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 25 Hà n i, 2006-2009. CH1. NH NG V N CHUNG M t s m c l ch s áng ghi nh # Giai o n Trư ng phái Tác gi 14 JIT, TQC, t ng hóa Toyota, Deming 15 1990 - nay TQM, qu n lý ch t lư ng toàn di n, ISO 16 Doanh nghi p i n t 17 C i t qui trình s n xu t kinh M. Hammer doanh (RBP) 18 Ho ch nh ngu n l c DN – SAP, Oracle ERP System © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 26 Hà n i, 2006-2009. CHƯƠNG 1 NH NG V N CHUNG 4.2. Xu hư ng phát tri n c a t ch c s n xu t hi n i 4.2.1. Các y u t nh hư ng n ho t ng t ch c s n xu t Cu c cách m ng công ngh thông tin và công ngh . Xu th toàn c u hoá. V n dân s . V n môi trư ng sinh thái. Tính ch t m i c a n n kinh t h u công nghi p (cu i TK 20- n nay). © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 27 Hà n i, 2006-2009. 9
 10. CHƯƠNG 1 NH NG V N CHUNG Tính ch t m i c a n n kinh t h u công nghi p: công ngh và thông tin óng vai trò quy t nh trong phát tri n; Xu hư ng tích h p, liên k t các ho t ng s n xu t kinh doanh; t o công ngh m i là d ng s n xu t quan tr ng nh t, quy t nh hi u qu ho t ng c a ch th kinh t ; Tri th c là ngu n v n quan tr ng và quí giá nh t phát tri n. ? Theo b n, các y u t trên s nh hư ng như th nào n t ch c s n xu s t xu t vàn ch v i? © Nguy n Văn Minh, Hà n i, 2006-2009. Qu n tr n hi d 28 CHƯƠNG 1. NH NG V N CHUNG 3.2.2. c i m m i c a t ch c s n xu t hi n i Ch c năng s n xu t chuy n t th b ng sang ch ng Trư c: Ch c năng c a DN là bi n i ngu n l c u vào thành s n ph m u ra phù h p v i yêu c u c a th trư ng Nay: DN là các ch th t p trung và sáng t o ngu n l c s n xu t ng th i góp ph n hình thành các nhu c u m i (t o c u). M m d o trong c u trúc, linh ho t trong qu n lý và b n v ng trong phát tri n: C u trúc có xu hư ng phát tri n theo hư ng r ng và ph ng, rút ng n n m c có th s lư ng các c p, tâng trong qu n lý; Chú tr ng ho t ng c a t (nhóm) lao ng c l p; Không ng ng t o n i l c c nh tranh cho DN; Vai trò hàng u c a qu n tr tri th c. (Gi i thi u v cách gi i quy t mâu thu n trong các t ch c kinh t hi n i và mô hình T ch c gia ình). © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 29 Hà n i, 2006-2009. CHƯƠNG 1 NH NG V N CHUNG 3.2.3. M t s nh hư ng phát tri n c a các DN SX hi n i Chú tr ng qu n tr chi n lư c trong qu n tr s n xu t. m b o ch t lư ng toàn di n. Rút ng n th i gian s n xu t, t o l i th c nh tranh. u tư c p nh t công ngh m i. Phân quy n trong qu n lý, t o i u ki n cho phép ngư i lao ng tham gia vào quá trình ra quy t nh. Không ng n ng i c i t các qui trình s n xu t – kinh doanh. Quan tâm c bi t n b o v môi trư ng. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 30 Hà n i, 2006-2009. 10
 11. CHƯƠNG 1 NH NG V N CHUNG 3.2.4. M t s mô hình s n xu t hi n i • Mô hình MRP (Materials Requirements Planing) - Ho ch nh nhu c u nguyên v t li u Xu t hi n vào nh ng năm 70 c a TK20 Ngư i kh i xư ng: Joshep Orlicky c a IBM và các chuyên gia c a Hi p h i Qu n lý d tr s n xu t Hoa kỳ (American Production & Inventory Control Society) N i dung: dùng ph n m m ho ch inh, qu n lý và i u ch nh nhu c u cũng nhu l ch trình v nguyên v t li u. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 31 Hà n i, 2006-2009. CHƯƠNG 1 NH NG V N CHUNG • Mô hình MRP (Materials Requirements Planing) - Ho ch nh nhu c u nguyên v t li u ng d ng r t hi u qu cho nh ng dây chuy n s n xu t s . Hi n ang phát tri n thành mô hình MRP II (Manufacturing Requirements Planing) - ho ch nh không ch ngu n nguyên v t li u mà toàn b ngu n l c liên quan n quá trình s n xu t./. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 32 Hà n i, 2006-2009. CHƯƠNG 1 NH NG V N CHUNG • Mô hình JIT (Just In Time) – Chính xác – úng th i h n Xu t hi n vào nh ng năm 80 c a TK20 t i Nh t B n. N i dung: T ch c qu n lý luôn gi ư c ngu n nguyên li u cung ng và d tr t i thi u chính xác v a cho các ho t ng s n xu t kinh doanh. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 33 Hà n i, 2006-2009. 11
 12. CHƯƠNG 1 NH NG V N CHUNG • Mô hình TQC (Total Quality Control) – Ki m soát ch t lư ng toàn di n Xu t hi n vào nh ng năm 80, g n li n v i tên tu i c a m t s chuyên gia ch t lư ng n i ti ng như: Deming E., Juran J. N i dung: Xây d ng h th ng ki m tra, ki m soát ch t lư ng toàn di n xuyên su t quá trình s n xu t c a DN. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 34 Hà n i, 2006-2009. CHƯƠNG 1 NH NG V N CHUNG • Mô hình 5Ps (People, Plants, Parts, Processes, Planning & Control System) – Ho ch nh chi n lư c s n xu t Do các nhà kinh t h c thu c ih c Harvard Business School kh i xư ng vào nh ng năm 80 c a TK 20. N i dung: D a trên cơ s phân tích 5P - 5 ngu n l c cơ b n ho ch nh chi n lư c, chi n thu t và tác nghi p phù h p cho quá trình s n xu t c a DN. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 35 Hà n i, 2006-2009. CHƯƠNG 1 NH NG V N CHUNG Mô hình TQM (Total Quality Management) - Qu n lý ch t lư ng toàn di n và tiêu chu n hoá ch t lư ng Là bư c phát tri n ti p theo c a mô hình TQC cũng v i các tên tu i như: Deming E., Juran J., Crosby P. N i dung:TQM l y khách hàng làm trung tâm, l y c i ti n liên t c làm công c và s cam k t toàn di n c a m i thành viên trong Dn làm phương châm hành ng. H th ng tiêu chu n ch t lư ng ISO là bư c chu n hoá tư tư ng TQM b ng văn b n. ISO là h th ng tiêu chu n qu c t do T ch c Tiêu chu n Qu c t ưa ra vào năm 1987, v i phiên b n m i nh t ISO 9000:2008. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 36 Hà n i, 2006-2009. 12
 13. CHƯƠNG 1 NH NG V N CHUNG • Mô hình RBP (Reengineering Business Processes) – C i t quá trình s n xu t kinh doanh Hình thành vào u th p k 90 M . N i dung: Khác v i TQM v i công c ch l c là c i ti n liên t c (kaizen), RBP kêu g i DN m nh d n xem xét và c i t t n g c toàn b quá trình s n xu t kinh doanh – có nghĩa là làm m t cu c cách m ng t ng th ch không d ng l i m c c i ti n. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 37 Hà n i, 2006-2009. CHƯƠNG 1 NH NG V N CHUNG • Mô hình xí nghi p i n t Phát tri n cùng v i s phát tri n c a m ng toàn c u Internet và thương m i i n t vào gi a nh ng năm 90 c a TK 20. V i d ng xí nghi p này Internet v a là môi trư ng ho t ng v a là công c s n xu t kinh doanh. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 38 Hà n i, 2006-2009. CHƯƠNG 1 NH NG V N CHUNG Mô hình qu n tr chu i cung ng Mô hình ư c xây d ng trên ý tư ng m t h th ng qu n tr DN g m ba chu i (dòng ch y) cơ b n – business process: dòng thông tin; dòng v t ch t và dòng tài chính, ch y t u vào u tiên (như nhà cung ng)t i u ra cu i cùng (như ngư i tiêu dùng). Công c h tr c l c cho mô hình này là h th ng ERP-System (Enterprise Resource Planning). © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 39 Hà n i, 2006-2009. 13
 14. CHƯƠNG 1 NH NG V N CHUNG 3.2.5. T ch c s n xu t trong th k 21 M ng kinh t T p oàn liên k t o Công ty a chi u T ch c trí tu T ch c h c h i © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 40 Hà n i, 2006-2009. CHƯƠNG 1 NH NG V N CHUNG V. Quá trình ra quy t nh c a nhà qu n tr s n xu t và d ch v 5.1. Ch c năng cơ b n c a nhà qu n tr tác nghi p Ra quy t nh Ho ch nh chi n lư c T ch c ho t ng s n xu t Ki m tra th c hi n Qu n tr nhân l c i u ph i và qu n lý chung. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 41 Hà n i, 2006-2009. CHƯƠNG 1 NH NG V N CHUNG 5.2. Nhi m v c a nhà qu n tr s n xu t trong i u ki n hi n i H c viên t suy nghĩ và trình bày © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 42 Hà n i, 2006-2009. 14
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2