intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 5: Quản trị tồn kho

Chia sẻ: Bui Ngoc Ngu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
200
lượt xem
69
download

Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 5: Quản trị tồn kho

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị tồn kho là nội dung Chương 5 của Bài giảng Quản trị sản xuất. Nội dung của bài giảng giới thiệu chung về quản trị tồn kho, các mô hình tồn kho. Cùng tham khảo bài giảng để bắt bắt nội dung bài giảng một cách khái quát nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 5: Quản trị tồn kho

 1. CHƯƠNG 5 QUẢN TRỊ TỒN KHO
 2. Nội dung - Giới thiệu chung về quản trị tồn kho - Các mô hình tồn kho
 3. I- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUẢN TRỊ TỒN KHO 1. Chức năng của quản trị tồn kho - Chức năng liên kết: Liên kết 3 giai đoạn: Giai đoạn cung ứng, giai đoạn sản xuất và giai đoạn tiêu thụ - Chức năng đề phòng tăng giá, đề phòng lạm phát - Chức năng khấu trừ theo sản lượng
 4. 2- Ph©n lo¹i hµng tån kho theo kü thuËt ph©n tÝch ABC • Nhãm A: 15% ®Õn 25% lo¹i s¶n phÈm chiÕm 75-85% tæng gi¸ trÞ hµng tån kho. • Nhãm B: 25% ®Õn 35% lo¹i s¶n phÈm chiÕm 10-20% tæng gi¸ trÞ hµng tån kho. • Nhãm C: 50% ®Õn 60% lo¹i s¶n phÈm chiÕm 5-10% tæng gi¸ trÞ hµng tån kho.
 5. % gi¸ trÞ 100% 95% 80% A B C O 20 50 100 Sè lo¹i s¶n phÈm,% Ph©n lo¹i ABC
 6. - Những loại vật tư giá trị cao xếp vào nhóm A – số lượng chủng loại ít - Những loại vật tư giá trị trung bình xếp vào nhóm B – Số lượng chủng loại trung bình - Những loại vật tư giá trị thấp xếp vào nhóm C – Số lượng chủng loại cao
 7. Tác dụng của kỹ thuật phân tích ABC - Đầu tư có trọng tâm khi mua hàng: Ưu tiên nhóm A và nhóm B - Xác định chu kỳ kiểm toán khác nhau cho các nhóm hàng khác nhau + Nhóm A: Kiểm toán hàng tháng + Nhóm B: Kiểm toán hàng quý + Nhóm C: Kiểm toán hàng 6 tháng
 8. Tác dụng của kỹ thuật phân tích ABC - Các báo cáo tồn kho chính xác, mức độ chính xác phụ thuộc vào giá trị hàng - Áp dụng các phương pháp dự báo khác nhau cho các nhóm hàng khác nhau: + Nhóm A, B dự báo chính xác hơn + Nhóm C dự báo khái quát hơn
 9. 3- C¸c lo¹i chi phÝ tån kho – Chi phÝ tån tr÷ – Chi phÝ ®Æt hµng – Chi phÝ mua hµng
 10. Chi phí mua hàng ( Cmh) Cmh = khối lượng hàng *Đơn giá
 11. Chi phí đặt hàng ( Cđh) S: Chi phí cho 1 lần đặt hàng, bao gồm: - Chi phí hoa hồng cho người giới thiệu - Chi phí hành chính để thực hiện 1 đơn hàng - Chi phí chuẩn bị phương tiện để thực hiện 1 đơn hàng - Chi phí khác…. D Cđ h  *S Q
 12. Chi phí tồn trữ ( Ctt) H: Chi phí tồn trữ 1 đơn vị hàng trong 1 đơn vị thời gian: - Chi phí thuê kho ( khấu hao kho) - Chi phí sử dụng máy móc thiết bị trang bị trong kho - Chi phí lao động giữ kho - Bảo hiểm - Chi phí mất mát, hao hụt, hư hỏng… Q Ctt  * H 2
 13. II- C¸c m« h×nh tån kho 1- M« h×nh sè lîng ®Æt hµng kinh tÕ (Economic Order Quantity- EOQ) 2- M« h×nh lîng ®Æt hµng theo s¶n xuÊt (POQ- Production Order Quantity Model) 3- M« h×nh khÊu trõ theo sè lîng (Quantity Discount Models) 4- M« h×nh tån kho cã sè lîng hµng ®Ó l¹i n¬i cung øng 5- M« h×nh x¸c suÊt víi thêi gian cung øng kh«ng ®æi 6- Ph©n tÝch biªn tÕ
 14. 1- M« h×nh sè lîng ®Æt hµng kinh tÕ EOQ được xây dựng dựa trên các giả định sau đây: - Nhu cầu vật tư phải biết trước và không đổi. - Thời gian vận chuyển không thay đổi - Số lượng 1 đơn hàng được vận chuyển 1 chuyến - Không có khấu trừ theo số lượng. - Không có việc thiếu hàng trong kho - Chi phí tồn kho gồm chi phí đặt hàng và chi phí tồn trữ
 15. 1- M« h×nh sè lîng ®Æt hµng kinh tÕ (tt) (Economic Order Quantity- EOQ) Q Q* Q - O A B C Thêi gian Møc tån kho trung b×nh theo thêi gian. Q* – Sè lîng cña 1 ®¬n hµng (lîng hµng tån kho tèi ®a), O – Tån kho tèi thiÓu, =Q*/2 – Tån kho trung b×nh, OA=AB=BC: Kho¶ng c¸ch thêi gian kÓ tõ khi nhËn hµng ®Õn khi sö dông hÕt hµng cña mét ®ît dù tr÷.
 16. 1- M« h×nh sè lîng ®Æt hµng kinh tÕ (tt) X©y dùng m« h×nh EOQ – Tæng chi phÝ tån kho bao gåm chi phÝ ®Æt hµng vµ chi phÝ tån tr÷: D Q TC  S H Q 2 Trong ®ã: Q- Sè lîng cña mét ®¬n hµng. Q*- Sè lîng kinh tÕ (tèi u) cho mét ®¬n hµng. D- Nhu cÇu hµng n¨m cña hµng tån kho. S- Chi phÝ ®Æt hµng. H- Chi phÝ tån tr÷ tÝnh cho mçi ®¬n vÞ hµng n¨m.
 17. 1- M« h×nh sè lîng ®Æt hµng kinh tÕ (tt) Chi phí Tæng chi phÝ Chi phÝ tån tr÷ Chi phÝ ®Æt hµng Sản lượng Tæng chi phÝ tån kho
 18. 1- M« h×nh sè lîng ®Æt hµng kinh tÕ (tt) Sè lîng kinh tÕ Q* (c«ng thøc Wilson) tÝnh ®îc khi tæng chi phÝ ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt, nghÜa lµ: * D Q * S H Q 2 2SD Q * H
 19. 1- Mô hình số lượng đặt hàng kinh tế (tt) Ví dụ: Một doanh nghiệp có nhu cầu nguyên liệu hàng năm là 500 tấn. Chi phí đặt hàng mỗi lần là 1.000.000 đ/đơn hàng. Chi phí trữ hàng 100.000đ/tấn/năm. Hãy xác định số lượng đơn hàng mong muốn, khoảng cách giữa hai lần đặt hàng và lượng mua vào tối ưu mỗi lần đặt hàng? Tổng chi phí tối thiểu? Giả sử doanh nghiệp làm việc 300 ngày/năm
 20. 1- M« h×nh sè lîng ®Æt hµng kinh tÕ (tt) 2SD 2 *1.000.000 * 500 Ta cã: Q  H  * 100.000  100 tÊn D 500 Sè lîng ®¬n hµng mong muèn N  Q  100 ®¬n hµng/n¨m. 5 Kho¶ng c¸ch thêi gian gi÷a 2 ®¬n hµng cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc: T=(sè ngµy lµm viÖc trong n¨m)/ (sè lîng ®¬n hµng mong muèn) - Kho¶ng c¸ch thêi gian gi÷a 2 ®¬n hµng lµ T=300/5=60 ngµy (hoÆc T=Q/D=100/500=0,2 n¨m x 300 ngµy= 60 ngµy). D Q Tæng chi phÝ tån kho: TC  S H Q 2 =(500*1.000.000/100)+(100*100.000/2)=10.000.000 đ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản