intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quản lý rủi ro trong đầu tư

Chia sẻ: Dao Ngoc Bich Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1.056
lượt xem
296
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những phương pháp đơn giản để quản lý rủi ro.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý rủi ro trong đầu tư

  1. Baøi 4: QUAÛN LYÙ RUÛI RO TRONG ÑAÀU TÖ LTS - Ngoaøi hieåu bieát veà möùc ñoä ruûi ro cuõng nhö tieàm naêng lôïi nhuaän cuûa nhöõng coâng cuï ñaàu tö khaùc nhau, baïn caàn phaûi bieát khaû naêng chaáp nhaän ruûi ro cuûa baûn thaân mình cuõng nhö caùc phöông caùch ñeå quaûn lyù ruûi ro trong ñaàu tö. Xaùc ñònh khaû naêng chaáp nhaän ruûi ro cuûa baïn Khaû naêng chaáp nhaän ruûi ro phuï thuoäc raát nhieàu vaøo ñieàu kieän caù nhaân vaø muïc tieâu ñaàu tö cuûa baïn. Baïn caàn caân nhaéc caùc yeáu toá sau ñaây ñeå coù theå xaùc ñònh thaùi ñoä cuûa mình ñoái vôùi ruûi ro : • Tuoåi ñôøi Neáu coøn treû, baïn coøn nhieàu thôøi gian ñeå khaéc phuïc nhöõng thua loã taïm thôøi, do vaäy coù theå saün saøng chaáp nhaän möùc ñoä ruûi ro cao vaø mong ñôïi seõ thu ñöôïc lôïi nhuaän cao hôn. Thôøi gian troâi ñi, caøng ngaøy baïn caøng ít muoán chaáp nhaän ruûi ro hôn. ÔÛû tuoåi saép nghæ höu, baïn seõ khoù coù theå chaáp nhaän ruûi ro cao, vì theá baïn neân tìm cô hoäi ñaàu tö oån ñònh vôùi ruûi ro thaáp. • Nhöõng traùch nhieäm maø baïn phaûi gaùnh vaùc Baïn coù khoaûn nôï phaûi traû naøo khoâng? Hoïc phí cho con caùi chaúng haïn. Traùch nhieäm caøng cao, baïn caøng coù khuynh höôùng ít chaáp nhaän ruûi ro. • Muïc tieâu ñaàu tö cuaû baïn. Baïn caàn thu nhaäp ñònh kyø, taêng tröôûng voán ñaàu tö hay keát hôïp caû hai? Tuyø thuoäc vaø muïc tieâu ñaàu tö, baïn seõ phaûi saün saøng ñeå chaáp nhaän möùc nhöõng ñoä ruûi ro khaùc nhau. • Baïn coù bao nhieâu thôøi gian ñeå hoaøn thaønh muïc tieâu ñaët ra? Thôøi gian caøng ngaén, möùc ñoä ruûi ro maø baïn coù theå chaáp nhaän caøng thaáp. • Baïn muoán ñaït möùc lôïi nhuaän laø bao nhieâu? Neáu muoán laõi nhieàu thì baïn phaûi chaáp nhaän möùc ñoä ruûi ro cao. • Ñoää ‘baáp beânh” (uncertainty) maø baïn saün saøng chaáp nhaän ñeå ñaït ñöôïc möùc lôïi nhuaän mong muoán ñoù? Neáu nghó raèng mình khoâng chaáp nhaän noåi ruûi ro ôû möùc ñoä naøo ñoù, toát nhaát baïn neân choïn phöông aùn an toaøn hôn, ñöông nhieân lôïi nhuaän tieàm naêng seõ thaáp hôn. • Baïn coù nhöõng khoaûn döï tröõ naøo cho töông lai? Neáu coù döï tröõ, coù theå baïn seõ maïnh daïn hôn khi ñaàu tö, hay noùi caùch khaùc coù theå chaáp nhaän ruûi ro cao hôn.
  2. Nhöõng phöông caùch ñôn giaûn ñeå quaûn lyù ruûi ro 1. Xem xeùt laïi vaø thanh toaùn caùc khoaûn nôï. Tröôùc khi nghó tôùi ñaàu tö, ñieàu maø baïn neân laøm laø xem xeùt vaø neáu caàn haõy thanh toaùn caùc khoaûn nôï cuûa mình. Lyù do ñôn giaûn laø vì laõi suaát ñi vay thöôøng khaù cao, vaø khoâng phaûi luùc naøo lôïi nhuaän ñaàu tö cuõng cao hôn laõi suaát ñi vay. Ngoaøi ra, trong tröôøng hôïp baïn ñi vay ñeå ñaàu tö, neáu ruûi ro xaûy ra vaø baïn khoâng theå thu hoài ñöôïc voán, baïn raát coù theå bò laâm vaøo tình caûnh vôõ nôï neáu baïn khoâng coù nhöõng nguoàn döï tröõ khaùc ñeå traû nôï vay. 2. Khoâng chaáp nhaän ruûi ro laïi chính laø baïn ñang bò ruûi ro. Duø baïn laøm gì vôùi ñoàng voán cuûa mình ñi nöõa, thaäm chí caû khi khoâng laøm gì, thì ruûi ro vaãn luoân toàn taïi. Baïn caát tieàn trong nhaø? Keû troäm vaãn coù theå vieáng thaêm hoaëc hoûa hoaïn xaûy ra. Baïn göûi tieàn ôû quyõ tieát kieäm? An toaøn ñoù, nhöng baïn boû lôõ cô hoäi taêng tröôûng ñoàng voán veà laâu daøi. Ngoaøi ra, laïm phaùt cuõng seõ laøm cho ñoàng tieàn cuûa baïn bò maát giaù neáu baïn khoâng coù caùch ñeå ñoàng tieàn sinh laõi baèng hoaëc cao hôn tyû leä laïm phaùt. 3. Ña daïng hoùa caùc khoaûn ñaàu tö. Ñaàu tö coå phieáu coù theå ñem laïi lôïi nhuaän cao. Tuy nhieân, baïn khoâng neân boû heát tröùng vaøo moät gioû. Danh muïc ñaàu tö cuûa baïn neân bao goàm nhieàu khoaûn ñaàu tö khaùc nhau (traùi phieáu, coå phieáu, baát ñoäng saûn, göûi ngaân haøng v.v.). Baïn cuõng coù theå ña daïng hoùa ñaàu tö vaøo caùc ngaønh khaùc nhau nhö coâng ngheä thoâng tin, döôïc phaåm, haøng tieâu duøng, v.v. Tyû leä cuï theå töøng loaïi nhö theá naøo phuï thuoäc vaøo khaû naêng chaáp nhaän ruûi ro, tuoåi taùc vaø muïc tieâu ñaàu tö cuûa baïn. 4. Caân ñoái danh muïc ñaàu tö. Baïn coù theå taïo ra moät danh muïc ñaàu tö caân baèng thoâng qua vieäc ñaàu tö caû vaøo coå phieáu vaø traùi phieáu. Theo kinh nghieäm cuûa chuùng toâi, tyû leä traùi phieáu trong danh muïc ñaàu tö neân baèng vôùi tuoåi cuûa baïn. Ví duï, neáu baïn 55 tuoåi, tyû leä traùi phieáu trong danh muïc ñaàu tö cuûa baïn neân laø 55%. 5. Coù taàm nhìn daøi haïn. Thoâng thöôøng ngöôøi ta hay khuyeân laø baïn neân nghó tôùi ñaàu tö nhö laø moät cuoäc chaïy marathon, hôn laø moät cuoäc chaïy cöï ly 100 m. Nhöõng cô hoäi daøi haïn seõ cho pheùp baïn coù ñuû thôøi gian khaéc phuïc nhöõng khoaûn loã ngaén haïn baèng tieàm naêng lôïi nhuaän cao trong töông lai. 6. Haõy ñaàu tö lieân tuïc. Khi baïn ñaàu tö moät khoaûn lôùn, baïn seõ coá gaéng choïn thôøi ñieåm mua toát nhaát, coù nghóa laø khi giaù thaáp nhaát. Tuy nhieân ñieàu naøy chaúng deã chuùt naøo. Do vaäy, tieán haønh ñaàu tö thöôøng xuyeân seõ giuùp baïn daøn ñeàu giöõa giai ñoaïn giaù cao vaø giaù thaáp. Ñaây laø moät caùch ña daïng hoùa theo thôøi gian.
  3. 7. Ñaàu tö vaøo moät quyõ ñaàu tö. Ñaây laø caùch ñôn giaûn nhaát ñeå giaûm ruûi ro ñaàu tö. Khi tham gia vaøo quyõ ñaàu tö, tieàn cuûa baïn ñöôïc taäp hôïp laïi cuøng vôùi nhöõng nhaø ñaàu tö khaùc trong moät quyõ lôùn hôn ñeå ñaàu tö vaøo raát nhieàu coâng ty, nhieàu lónh vöïc khaùc nhau, qua ñoù ña daïng hoùa ñaàu tö. Ngoaøi ra, baïn cuõng ñöôïc höôûng lôïi töø heä thoáng quaûn lyù ruûi ro chuyeân nghieäp cuûa coâng ty quaûn lyù quyõ. 8. Ñaûm baûo raèng nhöõng khoaûn ñaàu tö vaãn ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa baïn. Ñieàu kieän caù nhaân cuûa baïn coù theå thay ñoåi vaø aûnh höôûng ñeán khaû naêng chaáp nhaän ruûi ro cuûa baïn. Do vaäy, baïn phaûi ñònh kyø kieåm tra vaø thay ñoåi cô caáu danh muïc ñaàu tö ñeå ñaûm baûo caùc khoaûn ñaàu tö vaãn phuø hôïp vôùi möùc ñoä chaáp nhaän ruûi ñaõ thay ñoåi cuûa mình. Kyø tôùi: Quaûn lyù quyõ ñaàu tö treân theá giôùi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2