intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị rủi ro - PGS.TS Nguyễn Minh Duệ

Chia sẻ: Tran Minh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:93

413
lượt xem
129
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị rủi ro giúp người học nâng cao lý thuyết và phương pháp phân tích và quản lý rủi ro trong kinh doanh và đầu tư, vận dụng tính toán và đề xuất biện pháp quản lý rủi ro trong doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị rủi ro - PGS.TS Nguyễn Minh Duệ

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ BÀI GiẢNG MÔN HỌC: QUẢN TRỊ RỦI RO Giảng viên: NGƯT.PGS.TS Nguyễn Minh Duệ Hà Nội 2007 1
 2. MỤC ĐÍCH MÔN HỌC  Nâng cao lý thuyết và phương pháp phân tích và quản lý rủi ro trong kinh doanh và đầu tư  Vận dụng tính toán và đề xuất biện pháp quản lý rủi ro trong doanh nghiệp 2
 3. BÀI1- Lý thuyÕt quyÕt ®Þnh VÀ RỦI RO C¸c quyÕt ®Þnh tro ng qu¶n lý:  Nhµ qu¶n lý th­êng chän nh÷ quyÕt ® ng Þnh hiÖu qu¶ nhÊt ® ® ® môc tiªu cña doanh nghiÖp Ó ¹t ­îc  QuyÕt ® Þnh cã thÓ x¶y ra: - QuyÕt ® Þnh ® óng sinh lîi thµnh c«ng - QuyÕt ® Þnh sai rñi ro thÊt b¹i  Lý thuyÕt quyÕt ® Þnh: ph© tÝch mét c¸ch cã hÖ n thèng nh÷ vÊn ® trong qu¶n lý ® t¹o ra c¸c ng Ò Ó quyÕt ® Þnh cã hiÖu qu¶  Ph­¬ ph¸p ra quyÕt ® ng Þnh liªn quan ® m« h× Õn nh ra quyÕt ® Þnh 3
 4. Qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh  ThiÕt lËp tiªu chuÈn vµ môc tiªu  §Ò xuÊt c¸c ph­¬ ¸n trong kinh doanh ng hoÆc ® t­ Çu  X© dùng m« h× vµ c¸c th«ng sè cña qu¸ y nh tr×nh  X¸c ®Þnh ph­¬ ¸n tèi ­u ng 4
 5.  m« h×nh quyÕt ®Þnh M« h× lµ tËp hîp c¸c quan hÖ gi÷ c¸c nh a biÕn nh»m ® hiÖu qu¶ ® ® vµ tho¶ m·n o ¹t ­îc c¸c rµng buéc BiÕn ngoµi BiÕn M« h×nh Hµm quyÕt môc tiªu ®Þnh §iÒu kiÖn rµng buéc 5
 6. Thµnh phÇn c ña m« h×nh  BiÕn quyÕt ®Þnh (de c is io n variable s ): lµ biÕn n»m trong ph¹m vi kiÓm so¸t cña nhµ qu¶n lý (s¶n l­îng, gi¸ b¸n, . . .)  BiÕn ng o µi (e xo g e no us s variable s ): lµ biÕn n»m ngoµi ph¹m vi kiÓm so¸t cña nhµ qu¶n lý, phô thuéc vµo c¸c yÕu tè bªn ngoµi (nhu cÇu thÞ tr­êng, gi¸ nguyªn vËt liÖu, ® thñ c¹nh tranh, . . .) èi  §iÒu kiÖn rµng bué c (c o ns traints ): lµ nh÷ ® ng iÒu kiÖn mµ c¸c quyÕt ® Þnh ph¶i tho¶ m·n (luËt ph¸p, giíi h¹n vÒ c«ng suÊt, vèn ® t­, . . .) Çu  §é ®o hiÖu qu¶ (me as ure o f pe rfo rmanc e ): lµ hµm môc tiªu, tiªu chuÈn quyÕt ® Þnh (lîi nhuËn, NPV, IRR, . . .) 6
 7. Quan hÖ g i÷a c ¸c biÕn vµ hµm mô c tiªu Lîi nhuËn CP CP v.hµnh CP b¸n CP phô CP CP nh©n §Þnh CP thiÕt hµng liÖu nguyªn c«ng phÝ bÞ liÖu Doanh C«ng S¶n l­îng Nguyªn Sè giê thu suÊt liÖu c«ng CP Gi¸ b¸n C.suÊt Nhu cÇu NSL§ Giê c«ng nguyªn thªm liÖu 7
 8. M«i tr-ê ng ra quyÕt ®Þnh  T×nh huè ng x¸c ®Þnh  Th«ng tin ®Çu vµo hoµn toµn x¸c ®Þnh  KÕt qu¶ ®Çu ra lµ duy nhÊt, x¸c s uÊt: 1  DÔ dµng, nhanh c hãng ra quyÕt ®Þnh  T×nh huè ng rñi ro  Th«ng tin ®Çu vµo c ã nhiÒu gi¸ trÞ, c ã ph©n bè s ¸c xuÊt  KÕt qu¶ ®Çu ra c òng vËy, tËp hîp c ¸c kÕt qu¶ c ã ph©n bè x¸c s uÊt  ¸p dông lý thuyÕt x¸c s uÊt ®Ó ra quyÕt ®Þnh  T×nh huè ng bÊt ®Þnh  Th«ng tin ®Çu vµo kh«ng ch¾c c h¾n, kh«ng c ã ph©n bè x¸c s uÊt.  KÕt qu¶ ®Çu ra kh«ng x¸c ®Þnh, kh«ng c ã ph©n bè x¸c s uÊt 8
 9. X¸c s uÊt kÕt qu¶ X¸c s uÊt X¸c s uÊt X¸c s uÊt kÕt qu¶ kÕt qu¶ kÕt qu¶ 1  kÕt qu¶ kÕt qu¶ kÕt qu¶ X¸c ®Þnh Rñi ro BÊt ®Þnh 9
 10. Kh¸i niÖm Rñi ro  Mét sè ®Þnh nghÜa chän läc: .Rñi ro lµ kh¶ n¨ng x¶y ra mét sù cè kh«ng may .Rñi ro lµ sù kÕt hîp cña nguy c¬ .Rñi ro lµ sù kh«ng thÓ ® oµn tr­íc ® nguyªn ­îc nh© dÉn ® kÕt qu¶ thùc kh¸c víi kÕt qu¶ n Õn dù ® o¸n ..Rñi ro lµ kh¶ n¨ng x¶y ra tæn thÊt 10
 11. Kh¸i niÖm vÒ Rñi ro  Sù thèng nhÊt gi÷ c¸c ® a Þnh nghÜa: . §Ò cËp ® sù kh«ng ch¾c ch¾n, ® coi la Õn ­îc mèi ngê vùc cña t­¬ lai ng . Mø c ®é rñi ro lµ kh¸c nhau . HËu qu¶ do mét hoÆc nhiÒu nguyªn nh© n 11
 12. §Þnh nghÜa c hung Rñi ro Rñi ro lµ sù kiÖn bÊt ngê x¶y ra g© tæn thÊt y cho con ng­êi C¸c ® Æc tr­ng cña rñi ro: . Rñi ro lµ sù kiÖn ngÉu nhiªn (bÊt ngê) . Rñi ro lµ sù cè g© tæn thÊt y . Rñi ro lµ sù kiÖn ngoµi mong muèn 12
 13. HËu qu¶ Rñi ro Tæn thÊt rñi ro: con ng­êi vµ tµi s¶n Chi phÝ rñi ro: Phßng ngõa, h¹n chÕ vµ bæi th­êng Quan hÖ tÇn sè vµ møc ® nghiªm träng rñi ro: é TÇn sè rñi ro Th­¬ tÝch nghiªm träng ng 1 Th­¬ tÝch Ýt nghiªm träng ng 30 Kh«ng g© th­¬ tÝch y ng 300 Møc ® nghiªn träng é Tam gi¸c Heinrich (t¹i n¹n lao ®éng) 13
 14. Th¸i ®é c on ng-ê i víi Rñi ro . ThÝch rñi ro, m¹o hiÓm - ThÝch nh­ng t× c¸ch h¹n chÕ m - ChÊp nhËn, phã mÆc, liÒu lÜnh . Bµng quan víi rñi ro . Sî rñi ro -->Hµnh vi con ng­êi víi rñi ro: cã ý thøc vµ v« thøc 14
 15. Nguyªn nh©n Rñi ro Kinh doanh vµ ĐÇu t- . Ng uyªn nh©n kh¸c h quan: - §iÒu kiÖn tù nhiªn: b·o lôt, ®éng ® biÕn ® khÝ hËu,… Êt, æi - §iÒu kiÖn m«i tr­êng KD§T: ChÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«, tµi chÝnh tiÒn tÖ, biÕn ® thÞ tr­êng, khñng ho¶ng kinh tÕ. æi . Ng uyªn nh©n c hñ quan: - Ho¹ch ® Þnh sai chiÕn l­îc - Ph­¬ thøc KD, Nghiªm cøu thÞ tr­êng kh«ng ® ® ng Çy ñ - ThiÕu th«ng tin - ThiÕu kiÕn thøc - ThiÕu tr¸ch nhiÖm - Tham nhòng, chñ quan….. 15
 16. Rủi ro Kinh doanh  Đầu tư Rñi ro ? Lµ kh¶ n¨ng s ai lÖc h x¶y ra g i÷a g i¸ trÞ thùc tÕ vµ kú väng kÕt qu¶; s ai lÖc h c µng lín, rñi ro c µng nhiÒu Lµ to µn bé biÕn c è ng Éu nhiªn tiªu c ùc t¸c ®é ng lªn qu¸ tr×nh ®Çu t-, kinh do anh lµm thay ®æ i kÕt qu¶ the o c hiÒu h-íng bÊt lîi 16
 17. Ph©n Lo¹i rñi ro Ph©n lo ¹i the o b¶n c hÊt:  C¸c rñi ro tù nhiªn  C¸c rñi ro vÒ c «ng ng hÖ vµ tæ c hø c  C¸c rñi ro vÒ kinh tÕ-tµi c hÝnh c Êp vi m« vµ vÜ m«  C¸c rñi ro vÒ c hÝnh trÞ-x· hé i  C¸c rñi ro vÒ th«ng tin khi ra quyÕt ®Þnh DA§T Ph©n lo ¹i the o yÕu tè : Chñ quan vµ kh¸c h quan  Rñi ro kh¸c h quan thuÇn tuý 17
 18. Ph©n Lo¹i rñi ro  Ph© lo¹i theo n¬ ph¸t sinh n i  Rñi ro do b¶n th© dù ¸n g© ra n y  Rñi ro x¶y ra bªn ngoµi (m«i tr­êng) vµ t¸c ®éng xÊu ® dù ¸n Õn  Ph© lo¹i theo møc ® khèng chÕ rñi ro n é  Rñi ro kh«ng thÓ khèng chÕ ® (bÊt kh¶ ­îc kh¸ng)  Rñi ro cã thÓ khèng chÕ ®­îc  Ph© lo¹i theo giai ® ® t­ n o¹n Çu  Rñi ro giai ® chuÈn bÞ ® t­ (chñ yÕu do o¹n Çu ra quyÕt ® Þnh)  Rñi ro giai ® thùc hiÖn ® t­ o¹n Çu 18
 19. Mé t s è quan ®iÓm vÒ rñi ro  Rñi ro kh«ng cã tÝnh ® xøng, chØ cã h¹i èi  Rñi ro cã tÝnh ® xøng, th¾ng hoÆc b¹i, ® èi ­îc hoÆc thua  Rñi ro cã c¸c ® tr­ng: Æc - TÇn suÊt xuÊt hiÖn (nhiÒu, Ýt) - Biªn ® thiÖt h¹i (lín, nhá) é - C¸c rñi ro ®ång thêi, xem xÐt tæng thÓ c¸c rñi ro 19
 20. Qu¶n lý rñi ro “Qu¶n lý rñi ro lµ dù kiÕn ng¨n ngõa vµ ® xuÊt Ò biÖn ph¸p kiÓm so¸t c¸c rñi ro nh»m lo¹i bá, gi¶m nhÑ hoÆc chuyÓn chóng sang mét t¸c nh© kinh tÕ n kh¸c, t¹o ®iÒu kiÖn sö dông tèi ­u nguån lùc cña doanh nghiÖp” So s¸nh qu¶n lý rñi ro víi c«ng viÖc thÇy thuèc - Phßng bÖnh (con ng­êi, doanh nghiÖp): chÈn ® o¸n bÖnh (rñi ro), ¸p dông biÖn ph¸p phßng ngõa vµ b¶o vÖ - Ch÷ bÖnh, tiÕn hµnh ch¨m sãc bÖnh nh© vµ a n chÈn trÞ bÖnh 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2