intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 7 - ThS. Hà Lâm Oanh

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
110
lượt xem
6
download

Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 7 - ThS. Hà Lâm Oanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 7 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Phân tích và đo lường rủi ro tỷ giá đối với NHTM, quyết định quản lý rủi ro tỷ giá đ với NHTM, phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với tổn thất ròng giao dịch cùng thời hạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 7 - ThS. Hà Lâm Oanh

20/8/2017<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> L/O/G/O<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT<br /> KHOA KINH TẾ<br /> <br /> Chương 7<br /> GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ<br /> ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG<br /> <br /> Giáo trình chính:<br /> - TS. Nguyễn Minh Kiều, Quản trị rủi ro tài chính, 2009, NXB.<br /> Thống kê.<br /> Tài liệu tham khảo:<br /> - PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang, Quản trị rủi ro tài chính, 2005,<br /> <br /> Giảng viên: ThS. HÀ LÂM OANH<br /> Bộ môn Tài chính – Ngân hàng<br /> <br /> NXB. Thống kê.<br /> - Các tạp chí chuyên ngành.<br /> <br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> • Phân tích và đo lường rủi ro tỷ giá đối với NHTM<br /> • Quyết định quản lý rủi ro tỷ giá đ với NHTM<br /> • Phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với tổn thất ròng giao dịch cùng thời<br /> hạn.<br /> <br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> 1. Phân tích và đo lường RRTG đối với NHTM<br /> Rủi ro tỷ giá của NHTM có thể phát sinh qua những hoạt<br /> động sau:<br /> - HĐ với KH nội địa liên quan đến TS có, TS nợ và các<br /> giao dịch ngoại bảng bằng ngoại tệ.<br /> - HĐ với KH nước ngoài liên quan đến TS có, TS nợ và<br /> các giao dịch ngoại bảng bằng ngoại tệ hoặc nội tệ.<br /> - Mua và bán ngoại tệ (giao ngay và kỳ hạn) với KH hoặc<br /> cung cấp dịch vụ phòng ngừa tổn thất ngoại hối cho KH.<br /> - Giao dịch ngoại tệ trên tài khoản riêng của NHTM (kinh<br /> doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế)<br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 7.1. Phân tích và đo lường rủi ro tỷ giá đối với ngân hàng<br /> thương mại<br /> 7.2. Quyết định quản lý rủi ro tỷ giá đối với ngân hàng thương<br /> mại<br /> 7.3. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với tổn thất ròng giao dịch<br /> cùng thời hạn<br /> 7.3.1. Khi có trạng thái ngoại tệ dương.<br /> 7.3.2. Khi có trạng thái ngoại tệ âm.<br /> 7.4. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với tổn thất ròng giao dịch<br /> gộp<br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> 1. Phân tích và đo lường RRTG đối với NHTM<br /> Tổn thất ngoại hối trong giao dịch của NHTM có 2 loại<br /> chính: tổn thất giao dịch, tổn thất kế toán (tổn thất kinh tế ít<br /> phát sinh trong hoạt động ngân hàng. Môn học nghiên cứu<br /> tổn thất giao dịch được xem xét dưới hai góc độ:<br /> - Tổn thất ròng giao dịch ngoại tệ cùng thời hạn.<br /> - Tổn thất ròng giao dịch gộp<br /> <br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> 20/8/2017<br /> <br /> 1. Phân tích và đo lường RRTG đối với NHTM<br /> <br /> 1. Phân tích và đo lường RRTG đối với NHTM<br /> <br /> Tổn thất ròng giao dịch cùng thời hạn: đối với một loại<br /> ngoại tệ nào đó được xác định bằng chênh lệch giá trị giữa tài<br /> sản có và tài sản nợ, cộng với trạng thái ròng mua bán ngoại tệ<br /> đó, xét trong cùng một thời hạn nhất định.<br /> NEi = (Ai – Li) + (CLi – CSi)<br /> Ai, Li: TS có và TS nợ bằng ngoại tệ i<br /> CLi, CSi: trạng thái mua và bán đối với ngoại tệ I<br /> NEi > 0: trạng thái ròng giao dịch ngoại tệ i cùng thời hạn<br /> dương, ngoại tệ i xuống giá so với nội tệ thì ngân hàng bị tổn<br /> thất ròng đối với ngoại tệ đó. Và ngược lại.<br /> <br /> Tổn thất ròng giao dịch gộp: đối với một loại ngoại tệ nào đó<br /> được xác định bằng tổn thất ròng của từng giao dịch ngoại tệ đó<br /> sau khi đã hiệu chỉnh theo thời lượng của từng giao dịch.<br /> NTE = RiNi/D - PjNj/D<br /> Ri là giao dịch i hình thành nên khoản phải thu ngoại tệ kỳ hạn và<br /> các giao dịch mua ngoại tệ kỳ hạn<br /> Pj là giao dịch j hình thành nên khoản phải trả ngoại tệ kỳ hạn và<br /> các giao dịch bán ngoại tệ kỳ hạn<br /> D là thời lượng trung bình của tất cả các loại giao dịch (TS có,<br /> TS nợ, mua hoặc bán ngoại tệ)<br /> Ni, Nj: thời hạn tương ứng khoản phải thu I và khoản phải trả j<br /> <br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> 2. Quyết định quản lý rủi ro tỷ giá đối với NHTM<br /> <br /> Khi trạng thái ròng giao dịch cùng kỳ hạn hay trạng thái<br /> ròng giao dịch gộp đối với một ngoại tệ được mở (dương<br /> hoặc âm) thì NH có thể bị tổn thất khi tỷ giá ngoại tệ so<br /> với nội tệ thay đổi. NH có quyết định:<br /> (1) Chấp nhận trạng thái mở với kỳ vọng kiếm lợi nhuận<br /> do thay đổi tỷ giá<br /> (2) Sử dụng các giải pháp để phòng ngừa rủi ro tỷ giá<br /> <br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> 2. Quyết định quản lý rủi ro tỷ giá đối với NHTM<br /> <br /> - Trường hợp giao dịch ngoại tệ của NH không nhiều, chỉ<br /> có vài kỳ hạn, sử dụng chỉ tiêu trạng thái ròng giao dịch<br /> cùng kỳ hạn để xác định tổn thất giao dịch ngoại tệ, từ<br /> đó sử dụng giải pháp ngăn ngừa tổn thất riêng cho từng<br /> loại kỳ hạn riêng biệt.<br /> - Trường hợp giao dịch ngoại tệ của NH lớn với nhiều kỳ<br /> hạn khác nhau, sử dụng chỉ tiêu trạng thái ròng giao<br /> dịch ngoại tệ gộp để xác định tổn thất chung cho các<br /> loại giao dịch, từ đó sử dụng giải pháp ngăn ngừa tổn<br /> thất chung cho tất cả các loại giao dịch.<br /> <br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> 3. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với tổn thất ròng<br /> giao dịch cùng thời hạn<br /> <br /> 4. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với tổn thất ròng<br /> giao dịch gộp<br /> <br /> 7.3.1. Khi có trạng thái ngoại tệ dương<br /> - Bán kỳ hạn ngoại tệ<br /> - Bán giao sau ngoại tệ<br /> - Mua quyền chọn bán<br /> 7.3.2. Khi có trạng thái ngoại tệ âm<br /> - Mua kỳ hạn ngoại tệ<br /> - Mua giao sau ngoại tệ<br /> - Mua quyền chọn mua<br /> <br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> Sử dụng khái niệm thời lượng để quy các giao dịch không<br /> cùng thời hạn ra thành các giao dịch có thời hạn tương<br /> đương. Sau đó áp dụng công thức tổn thất ròng giao dịch<br /> gộp xác định trạng thái ngoại tệ dương hay âm.<br />  Lựa chọn giải pháp quản lý rủi ro tỷ giá:<br /> - Trạng thái ngoại tệ dương: Bán kỳ hạn ngoại tệ, Bán<br /> giao sau ngoại tệ, Mua quyền chọn bán.<br /> - Trạng thái ngoại tệ âm: Mua kỳ hạn ngoại tệ, Mua giao<br /> sau ngoại tệ, Mua quyền chọn mua.<br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> 2<br /> <br /> 20/8/2017<br /> <br /> L/O/G/O<br /> <br /> Thank You!<br /> <br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> 3<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2