Quản lý thời gian dự án xây dựng

Chia sẻ: Thanh Sang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
936
lượt xem
416
download

Quản lý thời gian dự án xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự án là 1 tập hợp các công tác, nhiệm vụ có liên quan với nhau được thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra trong điều kiện ràng buộc về thời gian, nguồn lực, ngân sách và chiến lược.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý thời gian dự án xây dựng

 1. CHUYEÂN ÑEÀ : DÖÏ AÙN QUAÛN LYÙ THÔØI GIAN DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG Döï aùn laø moät taäp hoïp caùc coâng taùc, nhieäm vuï coù lieân quan vôùi nhau, ñöôïc thöïc hieän nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu ñaõ ñeà ra trong ñieàu kieän Taùc giaû: TS. Löông Ñöùc Long raøng buoäc veà thôøi gian, Ñaïi hoïc Baùch Khoa TPHCM nguoàn löïc, ngaân saùch Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng. luongduclong@hcmut.edu.vn vaø chaát löôïng. TS. LUONG DUC LONG 1 TS. LUONG DUC LONG 2 CAÙC BEÂN THAM GIA VAØ MUÏC TIEÂU DÖÏ AÙN CAÙC TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN CHAÁT LÖÔÏNG Naêm 1913, Hieäp hoäi quoác gia caùc kyõ sö tö vaán (FIDIC) • QLDA thaønh coâng coù caùc ñaëc ñieåm sau : • Chuû ñaàu tö Hoaøn thaønh trong thôøi haïn quy ñònh (Within • Nhaø thaàu Time) • Tö vaán Hoaøn thaønh trong chi phí cho pheùp (Within Cost) Ñaït ñöôïc thaønh quaû mong muoán (Desire GIAÙ THÔØI THAØNH GIAN Performance) Quaûn lyù thôøi gian (quaûn tieán ñoä thi coâng). Tuyø töøng • =>Söû duïng nguoàn löïc ñöôïc giao moät caùch : coâng trình maø möùc ñoä phaït töø 0.5% - 1 % toång • + Hieäu quaû vaø höõu hieäu giaù trò goùi thaàu cho moät ngaøy chaäm tieán ñoä. TS. LUONG DUC LONG 3 TS. LUONG DUC LONG 4 CAÙC BÖÔÙC LAÄP KEÁ HOAÏCH DÖÏ AÙN QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN Laøm roõ raøng keá B1. Xaùc ñònh muïc tieâu hoaïch döï aùn Quaûn lyù döï aùn laø moät quaù trình hoaïch ñònh B2. Xaùc ñònh coâng vieäc (WBS) (Planning), toå chöùc (Organizing), laõnh ñaïo (Leading/Directing) vaø kieåm soaùt B3. Toå chöùc (OBS) (Controlling) caùc coâng vieäc vaø nguoàn löïc B4. Keá hoaïch taøi chính & nguoàn löïc ñeå hoaøn thaønh caùc muïc tieâu ñaõ ñònh. B5. Laäp tieán ñoä B6. Theo doõi, kieåm soaùt, ñaùnh giaù TS. LUONG DUC LONG 5 TS. LUONG DUC LONG 6
 2. YÙ NGHÓA CUÛA VIEÄC LAÄP KEÁ HOAÏCH VAØ YÙ NGHÓA CUÛA VIEÄC LAÄP KEÁ HOAÏCH TIEÁN ÑOÄ DÖÏ AÙN VAØ TIEÁN ÑOÄ DÖÏ AÙN (tt) Keá hoaïch giuùp döï aùn coù theå hoaøn thaønh ñuùng haïn Keá hoaïch vaø tieán ñoä => ñieàu khieån döï aùn Caùc coâng vieäc khoâng bò giaùn ñoaïn / chaäm treã Bieát ñöôïc thôøi gian thöïc hieän caùc phaàn vieäc Giaûm thieåu caùc coâng vieäc phaûi laøm laïi chính cuûa döï aùn Haïn cheá nhaàm laãn vaø sai laàm Bieát ñöôïc caùch thöùc phaân phoái taøi nguyeân, chi Taêng möùc ñoä hieåu bieát cuûa moïi ngöôøi veà tình traïng cuûa phí cuûa döï aùn döï aùn Xaùc ñònh roõ traùch nhieäm vaø quyeàn lôïi cuûa caùc Baùo caùo tieán trình döï aùn coù yù nghóa vaø ñuùng haïn beân tham gia cuõng nhö caùc thaønh vieân döï aùn Coù theå ñieàu khieån döï aùn thay vì bò döï aùn ñieàu khieån Bieát roõ ai laøm? laøm gì? khi naøo? vaø chi phí bao nhieâu Ñaûm baûo chaát löôïng döï aùn theo yeâu caàu cuûa chuû ñaàu tö TS. LUONG DUC LONG 7 TS. LUONG DUC LONG 8 B2. XAÙC ÑÒNH COÂNG VIEÄC BAÈNG CÔ CAÁU B1. Xaùc ñònh muïc tieâu PHAÂN CHIA COÂNG VIEÄC (WBS- WORK BREAKDOWN STRUCTURE) Muïc tieâu chung cuûa vieäc laäp keá hoaïch vaø tieán ñoä döï aùn laø hoaøn thaønh ñöôïc döï aùn trong thôøi WBS laø coâng cuï QLDA quan troïng nhaát vaø laø cô sôû haïn quy ñònh (Within Time), hoaøn thaønh trong chi cho taát caû caùc böôùc laäp keá hoaïch vaø kieåm soaùt. phí cho pheùp (Within Cost), ñaït ñöôïc thaønh quaû WBS laø phöông phaùp xaùc ñònh coù heä thoáng caùc mong muoán (Desire Performance). coâng vieäc cuûa moät döï aùn baèng caùch chia nhoû döï aùn thaønh caùc coâng vieäc nhoû daàn vôùi muïc ñích: Tuøy theo quan ñieåm cuûa ñôn vò laäp keá hoaïch Taùch döï aùn thaønh caùc coâng vieäc vôùi möùc ñoä chi /tieán ñoä maø muïc tieâu coù tuøy thuoäc vaøo nhöõng tieát, cuï theå hôn. quan ñieåm khaùc nhau: Xaùc ñònh taát caû caùc coâng vieäc. Öôùc tính nguoàn löïc, thôøi gian, chi phí vaø caùc yeâu Cöïc tieåu hoùa thôøi gian caàu kyõ thuaät khaùc 1 caùch heä thoáng. Cöïc ñaïi lôïi nhuaän cuûa nhaø thaàu Phaân chia traùch nhieäm cuï theå vaø hôïp lyù. Söû duïng nhaân löïc taøi nguyeân hieäu quaûn nhaát TS. LUONG DUC LONG 9 TS. LUONG DUC LONG 10 WBS – MUÏC ÑÍCH SÖÛ DUÏNG WBS – DAÏNG NHAÙNH CAÂY TÖØ TREÂN XUOÁNG Xaùc ñònh caùc coâng vieäc caàn thöïc hieän, ñònh roõ nhöõng chuyeân moân caàn thieát, hoã trôï Nhaø A cho vieäc löïa choïn thaønh vieân döï aùn, thieát laäp cô sôû ñeå laäp tieán ñoä Laø phöông tieän lieân keát caùc coâng vieäc laïi Keát caáu Ñieän Nöôùc vôùi nhau moät caùch hieäu quaû, ñaûm baûo khoâng boû soùt hay truøng laép Moãi coâng vieäc treân sô ñoà maïng ñöôïc hình Ñöôøng Thoaùt Moùng Khung Thieát bò Caáp nöôùc thaønh töø moät coâng vieäc cuï theå treân WBS daây nöôùc TS. LUONG DUC LONG 11 TS. LUONG DUC LONG 12
 3. WBS – DAÏNG NHAÙNH CAÂY TÖØ TRAÙI QUA PHAÛI •WBS – DAÏNG BIEÅU ÑEÀ MUÏC M oùn g K eát caáu • 1.0.0 Nhaø A • 1.1.0 Keát caáu K h un g • 1.1.1 Khung Ñ öôøn g d aây • 1.1.2 Moùng • ` 1.2.0 Heä thoáng ñieän N h aø A Ñ ieän • 1.2.1 Ñöôøng daây T h ieát b ò • 1.2.2 Thieát bò • 1.3.0 Heä thoáng nöôùc N öôùc C aáp n öôùc • 1.3.1 Heä thoáng caáp nöôùc • 1.3.2 Heä thoáng thoaùt nöôùc T h oaùt n öôùc TS. LUONG DUC LONG 13 TS. LUONG DUC LONG 14 Số lượng cấp tùy thuộc vào: QUI TẮC HÌNH THÀNH CẤP BẬC CỦA WBS Không có qui tắc chung cho mọi trường hợp, mọi Mức độ chi tiết dự án. Tuy nhiên có 1 số hướng dẫn như sau: Mức độ rủi ro Hạng mục WBS có chứa nhiều loại công việc => xuống cấp thấp hơn. Mức độ kiểm soát yêu cầu Nếu sự đúng đắn của dự toán có được cải thiện Độ chính xác của dự toán khi thêm cấp nữa => thêm cấp thấp hơn. Giá trị gói công việc Nếu thời lượng hoàn thành hạng mục không được có được xác định thích đáng => xuống cấp thấp hơn. Nếu không ước lượng được nguồn lực riêng dành cho hạng mục WBS => thì xuống cấp thấp hơn. TS. LUONG DUC LONG 15 TS. LUONG DUC LONG 16 HƯỚNG DẪN LẬP WBS (TT) Sau khi hoàn thành WBS nên kiểm tra lại mỗi nút cuối cùng (nút lá) của WBS phải là một công tác: Nếu không ước lượng được nguồn lực riêng dành cho hạng mục WBS => thì xuống cấp thấp Dễ dàng ước lượng tài nguyên yêu cầu, chi phí hơn. và thời gian Mỗi hạng mục phụ chỉ có một phần tử ‘cha’. Có mục đích dễ hiểu với mọi người liên Mỗi hạng mục WBS là duy nhất trong dự án. Có thể phân công trách nhiệm rõ ràng. Hệ thống mã hóa nên được thiết lập theo hình thức cấu trúc (phụ thuộc theo cấp bậc hạng mục) TS. LUONG DUC LONG 17 TS. LUONG DUC LONG 18
 4. MOÄT VÍ DUÏ CUÛA WBS TRONG XD Döï aùn giaûng ñöôøng B4 DD Hệ thống mã hóa PHAÀN NGAÀM PHAÀN KHUNG BTCT HEÄ THOÁNG ÑIEÄN-NÖÔÙC H.MUÏC HOAØN THIEÄN DD.01 DD.02 DD.03 DD.04 Một lợi ích nữa của WBS là khả năng để nhận dạng tất Coâng taùc maët baèng Thi coâng laàu 1 Coâng taùc ñieän Coâng taùc lieân quan kieán truùc cả các phần tử trong cấu trúc WBS bằng một hệ thống mã DD.01.01 DD.02.01 DD.03.01 DD.04.01 Thi coâng neàn moùng số hóa các phần tử. Thi coâng coät BTCT Ñöôøng daây ñieän Coâng taùc xaây DD.01.02 DD.02.01.01 Thi coâng daàm & saøn BTCT DD.03.01.01 Thieát bò ñieän DD.04.01.01 Coâng taùc sôn Với một mã số duy nhất, tất cả các phần tử trong WBS DD.02.01.02 DD.03.01.02 DD.04.01.02 có thể được liên kết với các khoản tiền dự án. Thi coâng laàu 2 Coâng taùc nöôùc Sôn cöûa DD.02.02 DD.03.02 DD.04.01.02.01 Hệ thống mã hóa được sử dụng với chức năng “Select” hoặc “filter” hoặc “sort” cho phép tạo ra các tập công tác Thi coâng maùi Thoaùt nöôùc Sôn töôøng DD.02.03 DD.03.02.01 DD.04.01.02.02 Caáp nöôùc Sôn traàn thỏa mãn tính chất yêu cầu đặt ra. DD.03.02.02 DD.04.01.02.03 Sôn coät Laép oáng caáp nöôùc DD.04.01.02.04 DD.03.02.01.01 Coâng taùc hoaøn thieän khaùc (Theo nguồn của tác giả Lưu Laép maùy bôm nöôùc DD.03.02.01.02 DD.04.02 Trường Văn) Laép boàn chöùa nöôùc DD.03.02.01.03 TS. LUONG DUC LONG 19 TS. LUONG DUC LONG 20 Dự Án: MỘT VÍ DỤ VỀ QUI TẮC MÃ B3. Toå chöùc thực hiện kế hoạch (tiến độ) DD-Dân Dụng HÓA CHO DỰ ÁN (OBS) Organization Breadown Structure CN-Công Nghiệp CD- Cầu Đường Xaùc ñònh nhu caàu nhaân söï. XX.XX.XX.XX. XX Tuyeån choïn giaùm ñoác vaø caùn boä döï aùn. Toå chöùc Ban QLDA. Gói thầu: Công Cấu Phaân coâng coâng vieäc/ traùch nhieäm/ quyeàn löïc Hạng mục: việc: Phần kiện: cho caùc thaønh vieân trong Ban QLDA. khung Sơn tường Tầng lầu Keá hoaïch toå chöùc ñeå phoái hôïp vaø giao tieáp vôùi Phần ngầm Cột Mặt bằng Sơn cữa caùc beân lieân quan khaùc. Cơ điện Dầm Móng Cốp pha • Kết quả bước 3 => Biểu đồ phân công trách Điện Bê tông nhiệm Nước TS. LUONG DUC LONG 21 TS. LUONG DUC LONG 22 Tên Công việc OBS (Organization Breakdown Structure) Tên WBS Kỹ sư Kỹ sư Kỹ Sư Kiến Kỹ sư Kỹ sư Giám công kết cấu kết cấu cơ điện trúc Dự tiến độ đốc dự Việc giao nhiệm vụ cho việc thực thi công việc dự án là 1 tác A B sư Toán án trong những chức năng chính yếu của QLDA. 1. X X X 1.1 X X X WBS/OBS liên hệ rõ rành những gói công việc và người thực 1.1.1 X X X hiện nó. 1.1.2 X X X Tuy nhiên, rất cồng kềnh để thể hiện ma trận tương giao 1.2 X X X WBS/OBS khi mức độ chi tiết của WBS quá nhiều=> Ma trận 1.2.1 X X bên trên chỉ dùng tốt nhất cho những công tác chính yếu (các 1.2.2 X X phần WBS ở các mức cao). 1.3 X X X Các công tác con (các WBS ở mức thấp, chi tiết) sẽ được X: có thể là những giá trị quy định mức độ trách nhiệm cụ thể hơn (như bên chịu trách nhiệm bởi những người quản lý công tác chính dưới) trong 1 số trường hợp. (công tác cha của nó) 1 Traùch nhieäm thöïc hieän chính 4 Coù theåã ñöôïc tham khaûo 2 Giaùm saùt chung TS. LUONG DUC LONG 5 Phaûi ñöôïc thoâng baùo 23 TS. LUONG DUC LONG 24 3 Phaûi ñöôïc tham khaûo 6 Thoâng qua cuoái cuøng
 5. B4. Kế hoạch tài chính và nguồn lực Dự án được thực hiện với khả năng tài chính và B5. Laäp tieán ñoä nguồn lực giới hạn => kế hoạch phân bố tài chính và nguồn lực phải được xác định và dùng làm cơ sở cho việc thực thi dự án. •Tieán ñoä döï aùn xaây döïng bao laø moät taøi Xem xét khả năng tài chính để thực hiện dự án (Một ví lieäu thieát keá bao goàm: dụ đơn giản: Vốn lưu động hàng tháng được dùng để thực hiện dự án là 500 triệu) Caùc coâng taùc coù quan heä logic veà thôøi gian, Xem xét khả năng của các nguồn lực để có thể lập kế chaúng haïn coâng taùc naøy khoâng theå baét ñaàu hoạch (VD: Số nhân công giới hạn 50CN, Số máy đào khi coâng taùc ñöùng tröôùc chöa keát thuùc. giới hạn 5 máy,…) Caùc coâng taùc coù thôøi löôïng laøm vieäc, Dự kiến khả năng cung ứng nguồn lực cần thiết cho Caùc coâng taùc coù söû duïng taøi nguyeân (chi phí, mọi hoạt động và lồng ghép vào ngân sách nhaân löïc..) vaø ñöôïc thöïc hieän taïi moät thôøi ñieåm xaùc ñònh. TS. LUONG DUC LONG 25 TS. LUONG DUC LONG 26 NHÖÕNG NGUYEÂN TAÉC CUÛA VIEÄC LAÄP YÙ nghóa cuûa tieán ñoä KEÁ HOAÏCH VAØ TIEÁN ÑOÄ Bieát ñöôïc thôøi gian ñeå hoaøn thaønh döï aùn ñoù coù Baét ñaàu laäp keá hoaïch tröôùc khi baét ñaàu coâng vieäc naèm trong thôøi haïn cho pheùp hay khoâng? Haõy ñeå nhöõng thaønh vieân döï aùn tham gia vaøo quaù trình laäp keá hoaïch vaø tieán ñoä Soá löôïng coâng nhaân, maùy moùc söû duïng toái ña laø Chuù troïng caùc maët cuûa döï aùn: quy moâ, chi phí, thôøi bao nhieâu? gian vaø chaát löôïng Ngaøy naøo trong quaù trình thi coâng coù soá löôïng Döï truø thôøi gian cho nhöõng thay ñoåi, xeùt duyeät vaø coâng nhaân lôùn nhaát? coù vöôït quaù khaû naêng hieän pheâ chuaån coù hay khoâng? Phaûi hieåu raèng tieán ñoâï laø keá hoaïch thöïc hieän coâng thôøi gian thi coâng coâng taùc, vaø thôøi gian döï tröõ vieäc vaø tieán ñoä seõ khoâng bao giôø ñuùng chính xaùc rieâng phaàn vaø döï tröõ toaøn phaàn cuûa töøng coâng Keá hoaïch caàn ñôn giaûn, loaïi boû nhöõng chi tieát khoâng taùc laø bao nhieâu... phuø hôïp Chi phí söõ duïng taïi töøng thôøi ñieåm Phoå bieán keá hoaïch tôùi caùc beân tham gia döï aùn, neáu Cô sôû cho quaù trình thanh quyeát toaùn theo giai khoâng thì keá hoaïch seõ trôû neân voâ duïng ñoaïn TS. LUONG DUC LONG 27 TS. LUONG DUC LONG 28 KỸ THUẬT LẬP TIẾN ĐỘ SÔ ÑOÀ THANH NGANG • Öu ñieåm: 1. Tiến độ ngang – Deã xaây döïng vaø laøm cho ngöôøi ñoïc deã nhaän bieát coâng vieäc vaø thôøi gian thöïc hieän cuûa caùc coâng 2. Tiến độ mạng dạng CPM taùc 3. Tiến độ mạng dạng PERT (Phụ lục) – Thaáy roõ toång thôøi gian thöïc hieän caùc coâng vieäc 4. Tiến độ dây chuyền (Phụ lục) • Nhöôïc ñieåm: – Khoâng theå hieän ñöôïc moái quan heä giöõa caùc coâng taùc, khoâng ghi roõ quy trình coâng ngheä. Trong döï aùn coù nhieàu coâng taùc thì ñieàu naøy theå hieän raát roõ neùt. – Chæ aùp duïng cho nhöõng döï aùn coù quy moâ nhoû, khoâng phöùc taïp. TS. LUONG DUC LONG 29 TS. LUONG DUC LONG 30
 6. PHÖÔNG PHAÙP CPM VAØ PERT Sô ñoà maïng • PHÖÔNG PHAÙP SÔ ÑOÀ MAÏNG CPM HAY “ÑÖÔØNG GAÊNG” – Baét ñaàu 1957 do c.ty DuPont Moät moâ hình daïng ñoà thò theå hieän moái quan heä cuûa – Nhaèm caân ñoái giöõa chi phí vaø thôøi gian caùc coâng taùc trong moät döï aùn. – Phöông phaùp taát ñònh- thôøi gian coâng taùc xaùc ñònh Coù hai phöông phaùp cô baûn ñeå veõ maïng CPM: sô – Coù 2 loaïi bieåu dieån AON- Coâng taùc treân nuùt (Ñang söû ñoà maïng coâng vieäc treân muõi teân (Activity On Arrow- duïng roäng raõi treân theá giôùi), AOA- Coâng taùc treân muõi AOA) vaø sô ñoà maïng coâng vieäc treân nuùt (Activity on teân Node- AON). D B • PHÖÔNG PHAÙP TIEÁN ÑOÄ XAÙC SUAÁT (PERT) F B C D A B’ H – 1958 C A H – Chöông trình Teân löûa ñaïn ñaïo cuûa Haûi quaân Myõ E C E G G – Nhaèm döï baùo thôøi gian hoaøn thaønh cho caùc DA nhieàu ruûi ro (Activity On Arrow-AOA) (Activity on Node- AON). – Phöông phaùp xaùc suaát – thôøi gian coâng taùc mang tính xaùc suaát TS. LUONG DUC LONG 31 TS. LUONG DUC LONG 32 SÔ ÑOÀ MAÏNG- CAÙC KHAÙI NIEÄM Döï tröõ toaøn Toång soá thôøi gian coâng taùc coù theå keùo daøi theâm maø phaàn khoâng laøm aûnh höôûng ñeán thôøi gian hoaøn thaønh döï Coâng taùc Moät nhieäm vuï caàn thöïc hieän ñeå hoaøn thaønh döï aùn nhö (TF) aùn TF = LF - EF = LS - ES laø thieát keá neàn moùng, xeùt duyeät baûn veõ, ñoå beâ toâng coät. Moät coâng taùc caàn thôøi gian, kinh phí hay Döï tröõ Toång soá thôøi gian coâng taùc coù theå keùo daøi maø khoâng caû thôøi gian vaø kinh phí rieâng laøm aûnh höôûng ñeán thôøi ñieåm khôûi sôùm cuûa caùc phaàn coâng taùc ñöùng sau FFi = ESj - EFi trong ñoù chæ soá i Thôøi lượng (D) Thôøi gian döï kieán caàn thieát ñeå thöïc hieän coâng taùc. (FF) theå hieän coâng taùc ñöùng tröôùc, j theå hieän coâng taùc Thôøi gian naøy coù keå ñeán taát caû caùc taøi nguyeân aán ñöùng sau ñònh cho coâng taùc ñoù Coâng taùc caùc coâng taùc trong sô ñoà maïng coù thôøi gian döï tröõ Khôûi sôùm (ES) Thôøi ñieåm sôùm nhaát coâng taùc coù theå khôûi coâng gaêng toaøn phaàn vaø rieâng phaàn baèng khoâng Keát sôùm (EF) Thôøi ñieåm sôùm nhaát coù theå hoaøn thaønh vaø baèng khôûi Coâng taùc Moät coâng taùc ( ñöôïc theå hieän baèng muõi teân ñöùt neùt sôùm coäng vôùi thôøi gian döï kieán EF = ES + D aûo trong sô ñoà maïng muõi teân ) chæ ra raèng coâng taùc Keát muoän (LF) Thôøi ñieåm muoän nhaát coâng vieäc coù theå hoaøn thaønh ñöùng sau coâng taùc aûo khoâng theå baét ñaàu chæ ñeán khi caùc coâng taùc ñöùng tröôùc coâng taùc aûo ñaõ hoaøn Khôûi muoän Thôøi ñieåm muoän nhaát coâng vieäc coù theå khôûi coâng maø thaønh. Coâng taùc aûo khoâng caàn thôøi gian (LS) khoâng laøm aûnh höôûng ñeán thôøi gian hoaøn thanh döï Ñöôøng Moät chuoãi saép xeáp caùc coâng taùc noái nhau trong sô ñoà aùn döï kieán LS = LF - D gaêng maïng coù thôøi gian döï tröõ toaøn phaàn vaø rieâng phaàn TS. LUONG DUC LONG 33 baèng khoâng. LUONG DUC LONG aán ñònh thôøi haïn hoaøn34 TS. Ñöôøng gaêng thaønh ngaén nhaát cuûa döï aùn Xaùc ñònh thôøi löôïng coâng taùc (D) Ví duï: Moät coâng vieäc coù khoái löôïng lao ñoäng laø 120 ngaøy coâng, toå saûn suaát cô baûn cuûa coâng vieäc laø 5 Baèng moät trong ba phöông phaùp: ngöôøi, neáu tuyeán coâng taùc chæ cho pheùp soá coâng Phaân tích caùc soá lieäu löu cuûa caùc döï aùn ñaõ hoaøn thaønh nhaân
 7. Quan heä giöõa caùc coâng taùc Caùc Böôùc Duøng Ñeå Laäp Tieán Ñoä Maïng FS (Finish to Start): 1 coâng taùc khoâng theå baét ñaàu tröôùc khi Böôùc 1. Hình thaønh cô caáu phaân chia coâng vieäc xaùc ñònh coâng taùc ñöùng tröôùc noù keát thuùc. VD: Khi xaây döïng 1 ngoâi caùc coâng taùc nhaø- ta phaûi ñaøo moùng, tieáp ñoù ñoå beâtoâng loùt, sau ñoù laøm Xeùt nhöõng coâng taùc caàn coù thôøi gian, chi phí, caàn phaûi moùng… saép xeáp, boá trí, muoán theo doõi. FS Böôùc 2. Thaønh laäp moät sô ñoà maïng theå hieän töøng coâng taùc SS phaûi thöïc hieän ñeå hoaøn thaønh döï aùn SS (Start to Start): 2 coâng taùc cuøng baét ñaàu taïi 1 thôøi ñieåm Xeùt trình töï nhöõng coâng taùc (theo quan ñieåm kyõ thuaät, toå VD: Baét ñaàu lôïp ngoùi nhaø beáp, baét ñaàu ñaët thaûm trong chöùc). phoøng khaùch Moái quan heä giöõa caùc coâng taùc laø söï keát hôïp giöõa coâng FF (Finish to Finish) 2 coâng taùc keát thuùc cuøng 1 thôøi ñieåm vieäc phaûi laøm nhö theá naøo ñeå thöïc hieän döï aùn vaø yù ñoà FF baïn muoán thöïc hieän coâng vieäc SF (Start to finish) 2 coâng taùc baét ñaàu cuøng thôøi ñieåm Böôùc 3. Xaùc ñònh thôøi gian, chi phí vaø taøi nguyeân caàn thieát ñeå thöïc hieän töøng coâng vieäc Tuy nhieân trong thöïc teá, caùc moái quan heä giöõa caùc coâng Xem laïi töøng ñeà muïc coâng vieäc trong cô caáu phaân chia taùc phöùc taïp hôn 4 moái quan heä ñaõ neâu VD: Coâng taùc (a) coâng vieäc (WBS) baét ñaàu ñöôïc 2 ngaøy thì coâng taùc (b) baét ñaàu => Nhaäp Thu thaäp soá lieäu töø nhöõng thaønh vieân tham gia döï aùn Predecessor cuûa coâng taùTS.(b) laø:DUC LONG day c LUONG (a)SS+2 37 TS. LUONG DUC LONG 38 Böôùc 4. Tính toaùn maïng ñeå xaùc ñònh thôøi gian khôûi, keát vaø thôøi gian döï tröõ Ví duï 1: Nhaø coâng nghieäp Thöïc hieän tính toaùn xuoâi chieàu ñeå xaùc ñònh khôûi vaø keát sôùm Thöïc hieän tính toaùn ngöôïc chieàu ñeå xaùc ñònh khôûi vaø keát Caùc coâng vieäc cuûa döï aùn thi coâng nhaø coâng nghieäp coâng ty ABC muoän Tính toaùn hieäu soá giöõa khôûi vaø keát nhaèm xaùc ñònh thôøi gian Coâng vieäc Moâ taû coâng vieäc Coâng vieäc Thôøi gian döï döï tröõ vaø caùc coâng taùc gaêng ñöùng tröôùc kieán (tuaàn) Böôùc 5. Phaân tích chi phí vaø taøi nguyeân A Chuaån bò thi coâng - 2 Tính toaùn chi phí, nhaân löïc cho töøng coâng vieäc. Laäp tieán ñoä theo keá hoaïch taøi chính, nhaân löïc (xeùt ñeán B Gia coâng vì keøo theùp - 3 nhöõng giôùi haïn veà taøi chính nhaân löïc cuûa döï aùn). C Thi coâng moùng A 2 Tính toaùn chi phí, taøi nguyeân haøng ngaøy caàn thieát ñeå hoaøn D Vaän chuyeån vaø khueách ñaïi daøn B 4 thaønh döï aùn. Tính toaùn chi phí cho toaøn döï aùn E Thi coâng coät C 4 Böôùc 6.Trình baøy keát quaû cuûa tieán ñoä F Thi coâng heä thoáng thoaùt nöôùc C 3 Trình baøy keá hoaïch thi coâng theo thôøi gian cho töøng coâng G Laép ñaët daøn maùi D, E 5 taùc. Trình baøy tieán ñoä söû duïTS. LUONG DUC LONG n löïc, taøi nguyeân 39 ng kinh phí , nhaâ cho H Hoaøn thieän F, G 2 TS. LUONG DUC LONG 40 döï aùn. Tieán ñoä maïng - AOA Tieán ñoä maïng - AON 4 6 7 F 10 3 13 2 C (0) 4 4 0 0 2 2 0 4 13 0 15 2 2 4 A C H ) 2 2 D=2 4 10 (0 F( 6) 0 2 2 2 2 4 13 2 15 A =2 D 4 0 8 = 4 4 0 D 3 7 E 0 0 0 13 13 H (0) 15 Baét ñaàu 4 4 8 0 8 0 13 D=4 1 6 7 E (0) 0 13 13 D=2 15 0 0 0 5 1 B ) 13 Chieàu xuoâi 0 1 3 3 1 7 8 2 13 (1) (0 EF = ES + D G B D D =5 8 8 = 3 D ES TF EF 1 3 4 4 4 8 3 3 D (1) 7 8 Teân/soá hieäu 4 3 5 4 D=4 8 8 LS D LF Chieàu ngöôïc LS = LF - D TS. LUONG DUC LONG 41 TS. LUONG DUC LONG 42
 8. Ví duï 2: Traïm bôm nöôùc 1. Khoan gieáng (D=4) 5. Xaây döïng traïm bôm (D=3) Soá hieäu Teân coâng taùc Thôøi Coâng taùc ñöùng gian tröôùc 9. Laép ñaët 1 Khoan gieáng. 4 - 4. Heä thoáng 8. Laép ñaët maùy bôm (D=2) 2 Vaän chuyeån vaät tö. 2 - ñieän (D=3) oáng caáp nöôùc 3 Ñaøo ñaát. 5 - (D=6) 0.Baét ñaàu 4 Heä thoáng ñieän. 3 - thi coâng 11. 5 Xaây döïng traïm bôm. 3 1 Hoaøn thaønh 6 Gia coâng beå chöùa. 4 2 3. Ñaøo ñaát 7. Neàn moùng 10. Laép ñaït (D=4) thaùp vaø beå 7 Neàn moùng. 4 3 (D=5) chöùa (D=6) 8 Laép ñaët heä thoáng caáp nöôùc. 6 3 9 Laép ñaët maùy bôm 2 3; 4 ; 5 Tieán ñoä maïng - AON 10 Laép ñaët thaùp vaø beå chöùa. 6 6; 7 2. Vaän 6. Gia coâng chuyeån vaät beå chöùa TS. LUONG DUC LONG 43 tö (D=2) (D=4) TS. LUONG DUC LONG 44 Baûng Tính Toaùn Caùc Thoâng Soá Trieån khai Sô ñoà maïng => Tieán ñoä ngang (Böôùc 1: Ñöôøng bao coâng taùc) Soá Moâ taû caùc coâ ng Thôø i Khôû i sôùm Keát sôùm Khôûi muoän Keát muoän Döï tröõ toaøn coâ ng thöï c hieä n gian ES EF LS LF à TF Soá hieäu Thôøi gian 1 Khoan gieáng 4 0 4 6 10 6 coâng taùc Moâ taû Tgian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 Vaä n chuyeå n vaä t 2 0 2 3 5 3 1 Khoan gieáng 4 3 Ñaø o ñaát 5 0 5 0 5 0 2 Vaän chuyeån vaät tö 2 4 Heä thoá ng ñieän 3 0 3 10 13 10 3 Ñaøo ñaát 5 5 Xaây döïng traï m bôm 3 4 7 10 13 6 4 Heä thoáng ñieän 3 6 Gia coâ ng beå chöùa 4 2 6 5 9 3 5 Xaây döïng traïm bôm 3 7 Thi coâng neàn moùng 4 5 9 5 9 0 6 Gia coâng beå chöùa 4 7 Thi coâng neàn moùng 4 8 Laé p ñaët oá ng caáp nöôùc 6 5 11 9 15 4 8 Laép ñaët oáng caáp nöôùc 6 9 Laép ñaë t maù y bôm 2 7 9 13 15 6 9 Laép ñaët maùy bôm 2 10 Laép ñaë t thaù p vaø beå chöù a 6 9 15 9 15 0 10 Laép ñaët thaùp vaø beå chöùa 6 TS. LUONG DUC LONG 45 TS. LUONG DUC LONG 46 Tieán ñoä ngang öùng vôùi caùc coâng taùc Tieán ñoä ngang öùng vôùi caùc coâng taùc ñeàu khôûi sôùm ñeàu khôûi muoän Soá hieäu Thôøi gian Soá hieäu Thôøi gian coâng taùc Moâ taû Tgian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 coâng taùc Moâ taû Tgian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Khoan gieáng 4 F F F F F F * * * * 1 Khoan gieáng 4 * * * * F F F F F F 2 Vaän chuyeån vaät tö 2 F F F * * 2 Vaän chuyeån vaät tö 2 * * F F F 3 Ñaøo ñaát 5 * * * * * 3 Ñaøo ñaát 5 * * * * * 4 Heä thoáng ñieän 3 F F F F F F F F F F * * * 4 Heä thoáng ñieän 3 * * * F F F F F F F F F F 5 Xaây döïng traïm bôm 3 F F F F F F * * * 5 Xaây döïng traïm bôm 3 * * * F F F F F F 6 Gia coâng beå chöùa 4 F F F * * * * 6 Gia coâng beå chöùa 4 * * * * F F F 7 Thi coâng neàn moùng 4 * * * * 7 Thi coâng neàn moùng 4 * * * * 8 Laép ñaët oáng caáp nöôùc 6 F F F F * * * * * * 8 Laép ñaët oáng caáp nöôùc 6 * * * * * * F F F F 9 Laép ñaët maùy bôm 2 F F F F F F * * 9 Laép ñaët maùy bôm 2 * * F F F F F F 10 Laép ñaët thaùp vaø beå chöùa 6 * * * * * * 10 Laép ñaët thaùp vaø beå chöùa 6 * * * * * * Ghi chuù: Kyù töï * bieåu dieãn coâng taùc TS. LUONG DUC LONG 47 TS. LUONG DUC LONG 48
 9. Sô ñoà maïng vaø taøi nguyeân KHÔÛI SÔÙM => BIEÅU ÑOÀ NGANG VAØ BIEÅU ÑOÀ NHAÂN LÖÏC Soá hieäu Thôøi gian Soá Teân coâng taùc Thôøi Coâng taùc Soá nhaân coâng taùc Moâ taû Tgian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hieäu gian ñöùng coâng 1 2 Khoan gieáng Vaän chuyeån vaät tö 4 2 4 4 4 4 4 F 4 F F F F F F F F tröôùc /ngaøy 3 Ñaøo ñaát 5 5 5 5 5 5 4 Heä thoáng ñieän 3 6 6 6 F F F F F F F F F F 1 Khoan gieáng. 4 - 4 5 Xaây döïng traïm bôm 3 2 2 2 F F F F F F 2 Vaän chuyeån vaät tö. 2 - 4 6 7 Gia coâng beå chöùa Thi coâng neàn moùng 4 4 3 3 3 3 7 F 7 F 7 F 7 3 Ñaøo ñaát. 5 - 5 8 Laép ñaët oáng caáp nöôùc 6 4 4 4 4 4 4 F F F F 9 Laép ñaët maùy bôm 2 5 5 F F F F F F 4 Heä thoáng ñieän. 3 - 6 10 Laép ñaët thaùp vaø beå chöùa 6 8 8 8 8 8 8 19 19 18 12 10 16 13 16 16 12 12 8 8 8 8 5 Xaây döïng traïm bôm. 3 1 6 Max=19 Công nhân 20 6 Gia coâng beå chöùa. 4 2 2 18 16 14 7 Neàn moùng. 4 3 3 Nhan cong 12 10 6 7 8 T=15 d 8 Laép ñaët heä thoáng caáp 3 6 4 2 nöôùc. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 Laép ñaët maùy bôm 2 3; 4 ; 5 4 TS. LUONG DUC LONG 49 TS. LUONG DUC LONG Thôøi gian 50 10 Laép ñaët thaùp vaø beå chöùa. 6 6; 7 5 KHÔÛI MUOÄN -> BIEÅU ÑOÀ NGANG VAØ BIEÅU ÑOÀ NHAÂN LÖÏC Soá hieäu coâng taùc Moâ taû Tgian 1 2 3 4 5 6 Thôøi gian 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PHAÂN BOÅ NGUOÀN LÖÏC 1 Khoan gieáng 4 F F F F F F 4 4 4 4 2 Vaän chuyeån vaät tö 2 F F F 4 4 Caân baèng nguoàn löïc laø quaù trình laäp thôøi gian 3 Ñaøo ñaát 5 5 5 5 5 5 4 Heä thoáng ñieän 3 F F F F F F F F F F 6 6 6 bieåu cho caùc coâng taùc sao cho vieäc söû duïng 5 Xaây döïng traïm bôm 3 F F F F F F 2 2 2 nguoàn löïc laø caân baèng nhau trong suoát quaù 6 Gia coâng beå chöùa 4 F F F 3 3 3 3 trình thöïc hieän döï aùn. 7 Thi coâng neàn moùng 4 7 7 7 7 8 Laép ñaët oáng caáp nöôùc 6 F 4 F F F 4 4 4 4 4 Vieäc caân baèng nguoàn löïc coù theå ñöôïc thöïc 9 Laép ñaët maùy bôm 2 F F F F F F 5 5 hieän baèng caùch dòch chuyeån caùc coâng taùc: 10 Laép ñaët thaùp vaø beå chöùa 6 8 8 8 8 8 8 5 5 5 9 9 10 14 14 14 16 20 20 20 17 17 Trong thôøi gian döï tröõ cho pheùp khoâng thay ñoåi thôøi gian thöïc hieän DA Max=20 Công nhân Vöôït quaù thôøi gian döï tröõ cho pheùp neáu 22 20 18 16 14 nguoàn löïc haïn cheá keùo daøi thôøi gian thöïc hieän döï aùn. Nhan cong 12 10 8 T=15 d 6 4 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TS. LUONG DUC LONG 51 TS. LUONG DUC LONG 52 Thôøi gian Ví dụ: Một kế hoạch tốt hơn = dịch chuyển các công tác Các bước thực hiện cân bằng tài nguyên trong thời gian dự trữ cho phép. Soá hieäu Thôøi gian Veõ sô ñoà thanh ngang (Gantt) theo phöông thöùc coân g taùc M oâ taû Tgian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trieån khai sôùm. 1-2 K hoan gieán g 4 4 4 4 4 1-3 V aän chuyeån vaät tö 2 4 4 Veõ sô ñoà cuûa moãi daïng taøi nguyeân. 1-4 Ñ aøo ñaát 5 5 5 5 5 5 1-5 H eä thoán g ñieän 3 6 6 6 Choïn nguoàn löïc caân baèng (daïng taøi nguyeân dao 2-5 X aây döïn g traïm bôm 3 2 2 2 3-6 G ia coân g beå chöùa 4 3 3 3 3 ñoäng nhieàu nhaát, khan hieám, ñaét tieàn). Dòch chuyeån 4-6 4-7 Thi coân g neàn m oùn g Laép ñaët oán g caáp nöôùc 4 6 7 7 7 4 7 4 4 4 4 4 caùc coâng vieäc coù söû duïng daïng taøi nguyeân naøy 5-7 Laép ñaët maùy bôm 2 5 5 trong thôøi gian döï tröõ cuûa chuùng ñeå caân baèng vieäc 6-7 Laép ñaët thaùp vaø beå chöùa 6 8 8 8 8 8 8 13 13 15 15 13 12 12 14 14 12 12 12 12 13 13 söû duïng daïng taøi nguyeân naøy trong suoát döï aùn. 16 Veõ laïi sô ñoà cho taát caû caùc daïng taøi nguyeân . Choïn 14 12 daïng taøi nguyeân caàn caân baèng keá tieáp vaø laëp laïi 10 Nhan cong Max=15 Công nhân 8 caùc böôùc treân. 6 4 T=15 d 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Thôøi gian TS. LUONG DUC LONG 53 TS. LUONG DUC LONG 54
 10. (2) Möùc ñoä cung caáp taøi nguyeân bò giôùi haïn coá Tuøy theo ñieàu kieän cuï theå trong quaù trình thi ñònh, caàn saép xeáp caùc coâng vieäc ñeå hoaøn döï aùn coâng => 2 baøi toaùn phaân phoái taøi nguyeân: trong thôøi gian ngaén nhaát. • (1) Thôøi gian hoaøn thaønh döï aùn ñaõ ñöôïc ñònh tröôùc, caàn phaân phoái taøi nguyeân toát nhaát Taøi nguyeân Taøi nguyeân Raøng buoäc Taøi Nguyeân Min Taøi Nguyeân Min Thôøi gian hoaøn thaønh Raøng buoäc thôøi gian Thôøi gian TS. LUONG DUC LONG Thôøi gian 55 TS. LUONG DUC LONG 56 Baøi toaùn naøy coù theå giaûi quyeát baèng phaàn meàm Micro Soft TIEÁN ÑOÄ XEM XEÙT THOÛA HIEÄP CHI PHI VAØ Project 2003 theo caùc thuaät giaûi heuristic (dòch chuyeån saép xeáp THÔØI GIAN CUÛA DÖÏ AÙN. caùc coâng taùc theo thöù töï öu tieân ñònh tröôùc). Chi phí RESOURCE LEVELING- MP2003 Cmax Ruùt ngaén thôøi Phöông phaùp tính Giöõ nguyeân khi coù söï gian coâng taùc toaù n toá i öu vöôït quaù veà nguoàn löïc Cmin Tìm kieá m söï vöôït quaù nguoà n löï c Töï ñoäng toá i öu khi coù söï vöôït quaù veà nguoàn löïc theo phuù t, giôø, ngaø y, tuaà n, thaùng. Dmin Dmax Thôøi löôïng coâng taùc Toái öu trong thôø i gian Toái öu trong thôøi gian coù theå cuû a Taäp trung ruùt ngaén nhöõng coâng taùc gaêng coù chi phí ruùt ngaén laø döï aù n (keùo daøi hoaëc ruùt ngaén) cho pheùp cuûa döï aùn nhoû nhaát. Ruùt ngaén thôøi gian coâng taùc gaêng nhö: Taêng soá ca laøm vieäc, taêng Toái öu trong khoaûng *** Nguoà n löïc trong coâng nhaân, taêng maùy moùc. TF cho pheù p cuûa khoaûng cho pheùp Ñieàu soá coâng nhaân (maùy, moùc) ôû nhöõng coâng taùc coù thôøi gian moãi coâng vieä c döï tröõ sang coâng taùc gaêng. Coù theå ngaé t quaõ ng coâ ng Toå chöùc thi coâng song song hoaëc goái ñaàu caùc coâng taùc gaêng Xoù a boû toái öu vieäc ra nhieà u ñoaï n Thay ñoåi bieän phaùp thi coâng. TS. LUONG DUC LONG 57 TS. LUONG DUC LONG 58 TIEÁN ÑOÄ XEM XEÙT THOÛA HIEÄP CHI PHI VAØ THÔØI Xem xeùt tieán ñoä döïa theo taøi chính – GIAN CUÛA DÖÏ AÙN (tt) Duøng cho nhaø thaàu chính (Contractor) Caùc coâng taùc caøng thöïc hieän vôùi thôøi gian caøng ngaén => chi phí tröïc tieáp cho coâng taùc ñaáy caøng cao. Tieán ñoä caàn xem xeùt chi phí toång coäng döï aùn Taøi chính Nhaø thaàu caàn coù cho thaùng 5 b Co TS. LUONG DUC LONG 59 TS. LUONG DUC LONG 60
 11. Laäp tieán ñoä döïa theo taøi chính –Duøng Laäp tieán ñoä döïa theo taøi chính –Duøng cho nhaø thaàu chính (tt) cho nhaø thaàu chính (tt) Muïc tieâu 1: Min Thôøi gian hoaøn thaønh (L) Toång lôïi nhuaän cuûa nhaø thaàu Muïc tieâu 2: Max giaù trò lôïi nhuaän nhaø thaàu (G) Raøng buoäc giôùi haïn taøi chính cuûa nhaø TS. LUONG DUC LONG 61 TS. LUONG DUC LONG thaàu 62 Baøi taäp –Tính toaùn döï aùn sau: B6. THEO DOÕI, KIEÅM SOAÙT, ÑAÙNH GIAÙ TT Coâng taùc Coâng taùc tröôùc Thôøi gian (ngaøy) • YÙ nghóa theo doõi vaø kieåm soaùt döï aùn 1 Ñoùng coïc - 2 Thôøi ñieåm caäp nhaät (X), ta phaûi xem xeùt: 2 Ñaøo 1 6 Phaàn vieäc ñaõ laøm (Q) nhö theá naøo so vôùi keá hoaïch? 3 Laøm saøn 2 3 Ñaït chaát löôïng hay khoâng? 4 Laøm neàn cuûa hoäp kieåm soaùt 2 2 Ñaõ söû duïng chi phí (C) nhö theá naøo ñaõ döï truø? 5 Xaây töôøng 3 6 • ⇒ Ba coâng vieäc quan troïng laø: 6 Xaây maùi 5 4 7 Laáp ñaát laàn 1 5 1 A). Caäp nhaät thoâng tin thöïc teá vaøo tieán ñoä 8 Laép ñaët HT oáng daãn 7 8 ban ñaàu. 9 Laép ñaët bôm 6 3 B). Ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän. 10 Laáp ñaát laàn 2 6,8 2 C). Döï baùo khoái löôïng coâng vieäc, chi phí vaø 11 Laép ñaët hoäp kieåm soaùt 4,9 3 tieán ñoä. 12 Haøng raøo baûo veä 10,11 TS. LUONG DUC LONG 4 63 TS. LUONG DUC LONG 64 A) CAÄP NHAÄT TIEÁN ÑOÄ DÖÏ AÙN MUÏC ÑÍCH THEO DOÕI VAØ KIEÅM SOAÙT DÖÏ AÙN Keá hoaïch cuûa döï aùn coù theå thay ñoåi vì: Muïc tieâu söû duïng vaø yeâu caàu cuûa DA thay ñoåi Khaû naêng taøi chính DA thay ñoåi Coù söï thoâng hieåu veà tình hình döï aùn Chính saùch thöïc hieän thay ñoåi Caùc yeâu caàu kyõ thuaät cuûa DA thay ñoåi Coù cô sôû ñeå tìm keá hoaïch khaû thi hôn ñaùp Phöông phaùp thi coâng thay ñoåi öùng ñöôïc tình hình môùi. Thôøi gian thöïc hieän caùc coâng vieäc thay ñoåi Bieát ñöôïc nhöõng daáu hieäu tieàm aån vaø nhöõng Cô sôû laäp tieán ñoä thi coâng khoâng chính xaùc, khoâng theå chaäm treã cuûa DA. hieän ñuùng moái quan heä giöõa caùc coâng taùc. Khoâng cung öùng vaät tö ñuùng haïn Giuùp caáp treân bieát ñöôïc tieán trình thöïc hieän Nhu caàu söû duïng taøi nguyeân thay ñoåi DA vaø ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu caàn thieát Nhöõng khoù khaên veà maët kyõ thuaät khoâng döï ñoaùn cuûa DA. ñöôïc Giuùp khaùch haøng vaø caùc beân lieän quan coù Nhöõng khoù khaên veà yeáu toá beân ngoaøi khoâng döï ñoaùn ñöôïc theå caäp nhaät ñöôïc tieán trình thöïc hieän döï aùn Thò tröôøng bieán ñoäng TS. LUONG DUC LONG 65 TS. LUONG DUC LONG 66
 12. CAÙCH THÖÙC THEO DOÕI - CAÄP NHAÄT TIEÁN ÑOÄ (Goàm 3 böôùc ñeå theo doõi tieán trình cuûa voøng ñôøi döï aùn). Böôùc1: (Establishing the Plan): Thieát laäp 1 keá hoaïch baèng vieäc löu tieán ñoä ban ñaàu. Töùc laø sau khi baïn taïo ra 1 version ñaàu tieân cuûa tieán ñoä. Save copy noù thaønh keá hoaïch ban ñaàu hoaëc goïi laø tieán ñoä keá hoaïch Baseline (MP2003). Keá hoaïch ban ñaàu naøy ñöôïc duøng ñeå so saùnh vôùi tieán ñoä thöïc hieän taïi töøng thôøi ñieåm sau naøy. TS. LUONG DUC LONG 67 TS. LUONG DUC LONG 68 Böôùc2: Periodically Update the Schedule- Caäp nhaät tieán ñoä moät caùch ñònh kyø. Ñeå ñöa ra moät tieán ñoä caäp nhaät vôùi nhöõng gì thöïc söï xaûy ra => Baïn caàn caäp nhaät thoâng tin sau: Chaúng haïn nhö khi naøo moät coâng taùc thöïc söï baét ñaàu hay keát thuùc. Coù bao nhieâu coâng taùc thöïc söï hoaøn thaønh cho ñeán thôøi ñieåm hieän haønh. Coâng taùc ñang tieán trieån thì nhö theá naøo? Coù bao nhieâu giôø coâng hoaëc tieàn baïc thöïc söï ñaõ tieâu duøng? MP 2003 seõ söû duïng nhöõng thoâng tin naøy ñeå caäp nhaät tieán ñoä vaø löu tröõ nhöõng thoâng tin caäp nhaät naøy vaøo tröôøng thöïc teá (Field Actually). Chaúng haïn Actual Start, Actual Finish, Actual Work, Actual Cost. TS. LUONG DUC LONG 69 TS. LUONG DUC LONG 70 B). ÑAÙNH GIAÙ TÌNH HÌNH THÖÏC HIEÄN • Böôùc 3: Compare the current Schedule to the plan (Baseline)- So saùnh tieán ñoä hieän thôøi vôùi keá hoaïch. Hieän nay coù 2 phöông phaùp: • Baèng caùch so saùnh ñònh kyø tieán ñoä hieän thôøi vôùi keá 1. PHÖÔNG PHAÙP EARNED VALUE METHOD (phöông phaùp naøy seõ ñöôïc trình baøy ôû hoaïch, baïn coù theå: Deã daøng kieåm tra tieán trình cuûa döï aùn nhanh hay phaàn Quaûn Lyù Chi Phí) chaäm? Chi phí vöôït quaù keá hoaïch hay khoâng? 2. PHÖÔNG PHAÙP ÑOÀ THÒ HÔÏP NHAÁT (KHOÁI LÖÔÏNG COÂNG VIEÄC, CHI PHÍ, THÔØI Thaáy nhöõng coâng taùc naøo ñang bò trì hoaõn? GIAN) Nhöõng nôi nguoàn nhaân löïc caàn thieát ñang vöôït quaù söï xeáp ñaët theo keá hoaïch ban ñaàu. TS. LUONG DUC LONG 71 TS. LUONG DUC LONG 72
 13. PHÖÔNG PHAÙP ÑOÀ THÒ HÔÏP NHAÁT (KHOÁI LÖÔÏNG COÂNG VIEÄC, CHI PHÍ, THÔØI GIAN) Phöông phaùp phoå bieán ñöôïc söû duïng bôûi Ví duï 1: Moät döï aùn thi coâng XY coù : caùc nhaø thaàu chính trong quaù trình quaûn lyù thôøi gian, khoái löôïng vaø chi phí thöïc hieän döï aùn. Toång chi phí öôùc tính 800 trieäu. Thôøi gian thi coâng cuûa döï aùn öôùc löôïng laø 60 tuaàn. Thöïc teá coù nhöõng döï aùn khi ñaõ söû duïng ñeán Toång khoái löôïng coâng vieäc ñöôïc ñaïi dieän bôûi 50% chi phí môùi hoaøn thaønh ñöôïc 20%. Ñieàu naøy (coâng) lao ñoäng laø 8000 (coâng). Baûng theå hieän chi phí keá hoaïch, chi phí thöïc teá, ñoøi hoûi caùc chuû nhieäm DA phaûi thieát laäp heä khoái löôïng coâng vieäc keá hoaïch, khoái löôïng coâng thoáng theo doõi ñoàng thôøi caû chi phí, tieán ñoä vaø vieäc thöïc teá tích luõy cho nhö beân döôùi. Thôøi ñieåm khoái löôïng coâng vieäc. xem xeùt laø cuoái tuaàn 39 TS. LUONG DUC LONG 73 TS. LUONG DUC LONG 74 %Chi phí %Chi phí % Khoái löôïng % Khoái löôïng % Thôøi gian keá hoaïch thöïc teá keá hoaïch thöïc teá Chi phí Chi phí Khoái löôïng Khoái lö ôïng 0 0 0 0 0 Thôøi gian keá hoaïch thöïc teá keá hoaïch thöïc teá 5 3 5 5 4 0 0 0 0 0 10 5 8 8 7 3 24 40 400 320 15 7 11 12 10 6 40 64 640 560 20 10 15 16 13 9 56 88 960 800 25 14 21 20 17 12 80 120 1280 1040 30 17 30 25 21 15 112 168 1600 1360 35 20 35 31 23 18 136 240 2000 1680 40 30 48 35 25 21 160 280 2480 1840 45 40 56 43 28 24 240 384 2800 2000 50 50 63 50 30 27 320 448 3440 2240 55 60 69 56 36 30 400 504 4000 2400 60 67 72 63 40 33 480 552 4480 2880 65 72 78 68 50 36 536 576 5040 3200 70 80 75 39 576 624 5440 4000 75 83 81 42 640 6000 80 86 84 45 664 6480 85 90 89 48 688 6720 90 92 95 51 720 7120 95 95 97 54 736 7600 100 100 100 57 760 7760 60 800 TS. LUONG DUC LONG 8000 75 TS. LUONG DUC LONG 76 Bieåu ñoà hôïp nhaát CP-KL-TG DÖÏ AÙN : LAØM ÑÖÔØNG 100 200 Coâng vieäc Coâng lao Tyû troïng TUAÀN 190 90 180 ñoäng (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 170 KH 20 70 100% 80 160 %Chi phí Boùc ñaát maët 750 4.7 TT 45 90 % Khoá i löôï n g coâ n g vieä c 150 70 140 keá hoaï ch KH 60 90% 60 130 120 %Chi phí Coáng tieâu nöôùc 150 0.9 TT 30 % Chi phí 110 thöï c teá KH 15 40 65 85 80% 50 100 Ñaøo ñaùp neàn 4200 26.4 TT 5 90 % Khoá i löôïng 40 80 KH 10 30 60 85 70% keá hoaï ch 70 Moùng ñöôøng 4000 25.2 TT 30 60 % Khoá i löôïng 50 KH 20 45 65 80 85 60% 20 40 thöï c teá Aùo ñöôøng 6800 42.8 TT 30 10 20 Toång soá coâng 15900 50% 10 0 0 40% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 % Thôøi gian 30% 20% Döïa vaøo ñoà thò ta thaáy döï aùn chaäm tieán ñoä, vöôït chi phí. TIEÁN ÑOÄ NGANG VAØ Thôøi gian chaäm treã tieán ñoä =65%- 50%(xaùc ñònh theo ñoà ÑÖÔØNG CONG KIEÅM SOAÙT 10% TIEÁN TRIEÅN COÄNG DOÀN thò)= 15% 0% Chi phívöôït = Chi phí thöïcLUONG DUC LONG döï truø= 78%- 50%77 TS. teá - Chi phí Khoái löôïng KH(%) = 0.94 7.79 16.16 25.28 44.16 64.24 81.24 91.44 97.86 100 Σ Σ Khoái löôïng TT(%) = TS.0 3.7 11.73 LONG LUONG DUC 78 (xaùc ñònh theo ñoà thò)= 28%
 14. Baûng theo doõi chi phí thöïc hieän döï aùn Bieåu ñoà hôïp nhaát CP-KL-TG 100.00% Coâng vieäc Chi phi keá hoaïDaïng phaân boá ch TUAÀN 200.00% 100.00% 190.00% coâng taùc chi phí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 93.05% 90.00% 180.00% CPKH 7.50 19.50 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 87.59% Boùc ñaát maët 30 tuyeán tính CPTT 14.70 33.00 170.00% CPKH 3.90 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 80.00% 160.00% Coáng tieâu nöôùc 6 tuyeán tính CPTT 1.68 5.40 150.00% CPKH 14.00 63.00 91.00 119.00140.00140.00 140.00 140.00 140.00 70.00% 140.00% 69.48% Ñaøo ñaùp neàn 140 tuyeán tính CPTT 14.00 42.00 130.00% CPKH 11.50 46.00 126.50184.00 230.00 230.00 230.00 60.00% 120.00% KHoái löôïng (%) Moùng ñöôøng 230 tuyeán tính CPTT Chi phí (%) 110.00% CPKH 40.00 140.00200.00 300.00 344.00 400.00 54.90% 50.00% 100.00% 100.00% Aùo ñöôøng 400 tuyeán tính CPTT 97.86% Toång soá coâng 91.44% 90.00% (trieäu) 806 40.00% 81.24% 80.00% Chi phí tích luõy KH 7.50 37.40 99.00 138.50241.00442.50560.00 706.00 750.00 806.00 70.00% Chi phí tích luõy TT 0.00 30.38 80.40 30.00% 64.24% 60.00% 29.90% Chi phí tích luõy KH (%) 0.93%4.64%12.28% 17.18% 29.90%54.90% 69.48%87.59%93.05% 100.00% 50.00% Chi phí tích luõy TT(%) 0.00%3.77% 9.98% 20.00% 44.16% 40.00% 17.18% 30.00% Tuaàn leã 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12.28% 25.28% 10.00% 9.98% 20.00% Khoái löôïng tích luyõ KH(%) 0.94% 7.79% 16.16% 25.28% 44.16% 64.24% 81.24% 91.44% 97.86% 100.00% 16.16% 11.73% Khoái löôïng tích luyõ TT(%) 0.00% 3.70% 11.73% 4.64% 7.79% 3.77% 3.70% 10.00% 0.93% 0.94% Chi phí tích luõy KH (%) 0.93% 4.64% 12.28% 17.18% 29.90% 54.90% 69.48% 87.59% 93.05% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chi phí tích luõy TT(%) 0.00% 3.77% 9.98% Thôøi gian (Tuaàn) Chi phí tích luõy KH (%) Chi phí tích luõy TT(%) Khoái löôïng tích luyõ KH(%) Khoái löôïng tích luyõ TT(%) TS. LUONG DUC LONG 79 TS. LUONG DUC LONG 80 Bieåu ñoà hôïp nhaát CP-KL-TG taïi cuoái tuaàn 3 15.00% 60.00% TRAÙCH NHIEÄM CUÛA CAÙC BEÂN THAM GIA QUAÛN LYÙ THÔØI GIAN 14.00% 56.00% 13.00% 52.00% 12.00% 12.28% 48.00% Chi phí tích luõy KHoái löôïng tích luyõ (%) 11.00% 44.00% KH (%) Chi phí tích luyõ (%) 10.00% 9.98% 40.00% Chi phí tích luõy 9.00% 36.00% TT(%) 8.00% 32.00% Khoái löôïng tích 7.00% 28.00% luyõ KH(%) 6.00% 24.00% Khoái löôïng tích 5.00% 20.00% 4.64% luyõ TT(%) 4.00% 3.77% 16.16% 16.00% 3.00% 11.73% 12.00% 2.00% 7.79% 8.00% 1.00% 0.93% 3.70% 4.00% 0.00% 0.94% 0.00% 0.00% 1 2 3 Thôøi gian( tuaàn) CONSTRUCTION MANAGEMENT TS. LUONG DUC LONG 81 TS. LUONG DUC LONG 82 CHUÛ ÑAÀU TÖ HÌNH THÖÙC TÖ VAÁN QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN Xaùc ñònh ngaøy hoaøn thaønh döï aùn => seõ chi phoái keá hoaïch cuûa ñôn vò thieát keá vaø nhaø thaàu thi Chuû ñaàu tö coâng. Phoái hôïp vôùi Tö vaán quaûn lyù döï aùn ñeå aán ñònh Ñôn vò tö vaán hôïp lyù ngaøy hoaøn thaønh cuûa döï aùn vaø nhöõng thôøi Ñôn vò thieát ñieåm quan troïng. QLDA- GSTC keá Xaùc laäp möùc ñoä öu tieân cho töøng phaàn vieäc caáu thaønh döï aùn. Nhaø thaàu 1 VD : coâng trình goàm coù ba toøa nhaø khaùc nhau thì Nhaø thaàu 2 taàm quan troïng cuûa töøng toøa nhaø phaûi ñöôïc xaùc Coâng Thaàu ñònh => Hoã trôï cho ñôn vò thieát keá toå chöùc saép xeáp nhaân phuï keá hoaïch ñeå taïo ra caùc baûn veõ quan öu tieân nhaát => Hoã trôï cho vieäc phoå bieán cho beân thi coâng caùc taøi lieäu kyõ thuaät vaø taøi lieäu hôïp ñoàng. TS. LUONG DUC LONG 83 TS. LUONG DUC LONG 84
 15. Phương pháp quản lý thời gian truyền thống TÖ VAÁN QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN Thiết kế Đấu thầu Xây dựng Tö vaán quaûn lyù döï aùn giuùp chuû ñaàu tö laäp toång tieán ñoä, vaø quaûn lyù döï aùn döïa theo tieán Phương pháp quản lý thời gian với tiến độ nhanh ñoä toång ñaõ ñöôïc duyeät vôùi chuû ñaàu tö. (với sự điều phối của tư vấn QLDA) Tö vaán quaûn lyù döï aùn caàn laäp rieâng cho Hoàn thành thiết kế mặt bằng mình tieán ñoä caùc chi tieát hôn ñeå theo doõi vaø Hoàn thành thiết kế kết cấu ñieàu khieån döï aùn (chaúng haïn tieán ñoä theo doõi Hoàn thành thiết kế hệ thống kỹ thuật toång theå caùc goùi thaàu ñeå trình baùo cho CÑT). Thiết kế Tö vaán quaûn lyù döï aùn thay maët chuû ñaàu tö Đấu thầu thi công mặt bằng ñieàu khieån caùc buoåi hoïp giao ban ñeå ñaùnh giaù vieäc thöïc thi tieán ñoä cuûa nhaø thaàu, kieán Đấu thầu thi công kết cấu nghò caùc giaûi phaùp. Đấu thầu thi công hệ thống kỹ thuật TS. LUONG DUC LONG 85 TS. LUONG DUC LONG 86 Xây dựng THIEÁT KEÁ NHAØ THAÀU THI COÂNG Phaûi thaønh laäp moät tieán ñoä Phaûi laäp tieán ñoä thi coâng thieát keá chi tieát phuø hôïp vôùi chi tieát goùi thaàu cho taát caû yeâu caàu tieán ñoä cuûa beân chuû coâng taùc thi coâng phuø hôïp ñaàu tö vaø tö vaán quaûn lyù döï vôùi hôïp ñoàng. aùn. Tieán ñoä phaûi xeùt ñeán caùc coâng taùc cung öùng vaø vaän Tieán ñoä naøy phaûi goàm caû vieäc xem xeùt möùc ñoä chuyeån vaät tö. öu tieân cuûa coâng vieäc tuaân theo yeâu caàu cuûa Tieán ñoä phaûi xeùt söï phoái hôïp giöõa nhaân coâng vaø beân chuû ñaàu tö thieát bò thi coâng, moái taùc ñoäng qua laïi trong coâng vieäc giöõa caùc thaàu phuï. Phaûi ñöôïc laäp döïa vaøo naêng löïc cuûa nhöõng ngöôøi ñoùng vai troø chuû ñaïo trong quaù trình thieát Muïc tieâu cuûa tieán ñoä thi coâng laø ñeå ñieàu haønh moät keá. caùch coù hieäu quaû coâng vieäc nhaèm hoaøn thaønh döï aùn vôùi chaát löôïng toát nhaát cho chuû ñaàu tö. TS. LUONG DUC LONG 87 TS. LUONG DUC LONG 88 CAÙC LOAÏI TIEÁN ÑOÄ CHO MOÄT DÖÏ AÙN b.Tieán ñoä goùi thaàu: Ñöôïc laäp döïa theo tieán ñoä a. Tieán ñoä toång: Moâ taû toång theå keá toång. hoaïch thöïc hieän caùc goùi thaàu trong döï aùn Tieán ñoä ñöôïc laäp döïa treân nhöõng thoâng tin bieát ñöôïc töø nhöõng coâng vieäc caàn phaûi thöïc hieän cho goùi thaàu. Ñeå laäp tieán ñoä naøy caàn coù söï phoái hôïp giöõa ngöôøi laäp tieán ñoä vaø moät chuyeân gia am hieåu Ñöôïc laäp döïa treân nhöõng soá lieäu toång quaùt veà caùc coâng taùc caàn thöïc hieän trong goùi thaàu. ñöôïc cung caáp töø chuû ñaàu tö, vaø kinh nghieäm Nhöõng coâng vieäc chính phaûi ñöôïc laäp tieán ñoä cuûa Giaùm ñoác döï aùn. döïa theo taøi nguyeân cuûa nhaø thaàu. Tieán ñoä toång ñöôïc laäp döïa treân qui moâ döï aùn, ñoä phöùc taïp cuûa caùc coâng vieäc chính, thôøi ñieåm keát thuùc mong muoán cuûa Chuû Ñaàu Tö. TS. LUONG DUC LONG 89 TS. LUONG DUC LONG 90
 16. HOÏP ÑÒNH VEÀ QUAÛN LYÙ THÔØI GIAN DÖÏ AÙN c. Tieán ñoä thaùng: laø baûng chi tieát cuûa tieán ñoä goùi . thaàu, ñöôïc thöïc hieän theo töøng thaùng do nhaø thaàu A.Haøng tuaàn: Hoïp giao ban ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän tieán laäp. ñoä tuaàn Tieán ñoä thaùng ñöôïc laäp döïa treân tieán ñoä goùi thaàu, trong ñoù caùc coâng taùc caàn laøm trong thaùng seõ Böôùc 1: Caùc beân tham gia, thoáng nhaát tieán ñoä caàn thöïc ñöôïc theå hieän, nhöõng coâng taùc chính coù theå ñöôïc hieän haøng tuaàn döïa theo tieán ñoä goùi thaàu. phaân chia ôû möùc ñoä chi tieát hôn. Böôùc 2: Trong caùc buoåi hoïp Giao Ban, keát quaû thöïc hieän tieán ñoä caàn ñöôïc baùo caùo ñaùnh giaù (Ñuùng tieán ñoä, Chaäm d. Tieán ñoä tuaàn: laø tieán ñoä thi coâng chi tieát bao tieán ñoä, Vöôït tieán ñoä). Böôùc 3: Döïa vaøo keát quaû ñaùnh giaù, tö vaán quaûn lyù döï aùn seõ goàm taát caû nhöõng coâng taùc phaûi ñöôïc thöïc hieän yeâu caàu nhaø thaàu ñieàu chænh tieán ñoä ñeå ñaûm baûo tieán ñoä trong tuaàn. Tieán ñoä tuaàn phaûi phuø hôïp vôùi tieán ñoä toång (VD: taêng nhaân löïc, thieát bò, laøm taêng ca, hoaëc thay thaùng, vaø coù xeùt nhöõng thoâng tin môùi treân coâng ñoåi bieän phaùp thi coâng neáu caàn thieát). tröôøng. Böôùc 4: Tieán ñoä môùi cho tuaàn phaûi ñöôc söï pheâ duyeät cuûa Tö vaán quaûn lyù döï aùn vaøo ñaàu tuaàn (döïa treân nhöõng yeâu caàu cuûa Tö vaán quaûn lyù döï aùn trong buoåi hoïp giao ban TS. LUONG DUC LONG 91 TS. LUONG DUC LONG 92 tröôùc ñoù) B. Haøng thaùng: Hoïp giao ban ñaùnh giaù CAÙC VAÁN ÑEÀ PHAÙT SINH, THAY ÑOÅI vieäc thöïc hieän tieán ñoä thaùng TRONG QUAÙ TRÌNH TIEÁN ÑOÄ Böôùc 1: Ñaàu tieân, caùc beân tham gia, Ñoái vôùi tieán ñoä: thoáng nhaát tieán ñoä caàn thöïc hieän thaùng Gaây ra nguy cô chaäm treã tieán ñoä. döïa theo tieán ñoä goùi thaàu. Phaûi ruùt ngaén tieán ñoä baèng caùch taêng giôø laøm theâm, taêng Böôùc 2: Haøng thaùng, trong buoåi hoïp Giao Ban, keát quaû thöïc ca, taêng soá löôïng coâng nhaân, thueâ theâm thieát bò thi coâng, gia taêng löôïng vaät tö cung öùng => Gia taêng chi phí, xaùo troän hieän tieán ñoä caàn ñöôïc baùo caùo ñaùnh giaù (Ñuùng tieán ñoä, thaønh phaàn toå ñoäi, caùc toå ñoäi caûn trôû coâng vieäc cuûa nhau, Chaäm tieán ñoä, Vöôït tieán ñoä). Vieäc ñaùnh giaù phaûi döïa theo khoái thieáu söï phoái hôïp ñoàng boä. löôïng thöïc teá vaø caùc bieân baûn baùo caùo veà tieán ñoä tuaàn. Ñoái vôùi yeáu toá Chi Phí: Böôùc 3: Döïa vaøo keát quaû ñaùnh giaù, tö vaán quaûn lyù döï aùn seõ Gia taêng chi phí. yeâu caàu nhaø thaàu ñieàu chænh tieán ñoä ñeå ñaûm baûo thôøi gian hoaøn thaønh ôû caáp ñoä thaùng. Taïo nhu caàu söû duïng chi phí thieáu ñònh tröôùc. Giaûm naêng suaát lao ñoäng. Böôùc 4: Tieán ñoä môùi cho thaùng phaûi ñöôc söï pheâ duyeät cuûa Tö vaán quaûn lyù döï aùn vaøo ñaàu thaùng (döïa treân nhöõng yeâu Ñoái vôùi yeáu toá chaát löôïng: caàu cuûa Tö vaán quaûn lyù döï aùn trong buoåi hoïp giao ban tröôùc Giaûm chaát löôïng. ñoù). TS. LUONG DUC LONG 93 TS. LUONG DUC LONG 94 CAÙC DAÏNG PHAÙT SINH LAØM CHAÄM TIEÁN ÑOÄ (Hai Daïng Cô baûn X, Y) (Y) Nhöõng chaäm treã khoâng chaáp nhaän ñöôïc (Inexcusable Delay) : laø söï chaäm treã khoâng ñaùng (X) Nhöõng chaäm treã chaáp nhaän ñöôïc (Excusable Delay): coù, xaûy ra do söï laøm vieäc traùch taéc hay khoâng hieäu bao goàm quaû cuûa beân thöïc hieän hôïp ñoàng. Chaäm treã ñöôïc boài hoaøn (Compensable Delay)- laø do Ví duï do nhaø thaàu thi coâng: Khôûi coâng chaäm, nhöõng thay ñoåi vaø phaùt sinh maø beân thöïc hieän hôïp ñoàng ñöôïc pheùp thanh toaùn chi phí vaø keùo daøi thôøi gian cung öùng vaät tö khoâng phuø hôïp, thieáu thieát bò thi coâng, thieáu khaûn naêng quaûn lyù vaø phoái hôïp coâng Chaäm treã khoâng ñöôïc boài hoaøn (Noncompensable Delay)- laø söï chaäm treã do caùc nguyeân nhaân khaùch quan. vieäc, thieáu coâng nhaân laønh ngheà, tai naïn lao ñoäng, khaû naêng taøi chính giôùi haïn, boû giaù thaàu thaáp. TS. LUONG DUC LONG 95 TS. LUONG DUC LONG 96
 17. Caùc nguyeân nhaân gaây thaát baïi Chuyên đề 2: cho quaûn lyù thôøi gian PHỤ LỤC CÁC CHUYÊN Keá hoaïch ñöôïc xaây döïng döïa treân caùc soá lieäu ĐỀ QUẢN LÝ THỜI GIAN khoâng ñaày ñuû. DỰ ÁN Muïc ñích, muïc tieâu vaø caùc chæ soá kyõ thuaät cuûa döï aùn khoâng ñöôïc hieåu (hoaëc khoâng nhaát trí ôû caùc caáp). Keá hoaïch do moät ngöôøi laøm coøn vieäc thöïc hieän thì bôûi ngöôøi khaùc. Keá hoaïch khoâng coù phaàn theo doõi, kieåm soaùt vaø ñieàu chænh. Keá hoaïch thieáu nhöõng chæ soá ño tieán ñoä ñaëc bieät, hoaëc coù nhöng sai. TS. LUONG DUC LONG 97 TS. LUONG DUC LONG 98 Phuï Luïc 1. QUI TRÌNH QUAÛN LYÙ THÔØI GIAN PHỤ LỤC QUẢN LÝ THỜI GIAN TRONG GIAI ÑOAÏN TIEÀN KHÔÛI COÂNG DỰ ÁN Phuï Luïc 1: Qui trình quaûn lyù thôøi gian trong giai ñoaïn tieàn khôûi coâng Phuï luïc 2: Laäp tieán ñoä thi coâng ña döï aùn (Multilple Project Schedule) Phuïc luïc 3: Laäp tieán ñoä thi coâng daây chuyeàn (Linear Scheduling) Phuïc luïc 4: Laäp tieán ñoä thi coâng vôùi thôøi gian thöïc hieän coâng taùc laø khoâng chaéc chaén (PERT) TS. LUONG DUC LONG 99 TS. LUONG DUC LONG 100 TS. LUONG DUC LONG 101 TS. LUONG DUC LONG 102
 18. Phuï luïc 2: LAÄP TIEÁN ÑOÄ THI Laäp tieán ñoä ña DA laø phaûi cöïc tieåu hoaù COÂNG ÑA DÖÏ AÙN thôøi gian hoaøn thaønh cuûa caùc döï aùn öùng vôùi raøng buoäc veà taøi nguyeân chung. Trong moät thôøi ñieåm naøo ñoù coù nhieàu coâng vieäc cuûa nhieàu döï aùn cuøng tieán haønh vaø caùc döï aùn Raøng buoäc naøy coù naøy cuøng söû duïng nguoàn löïc chung (nhaân löïc, theå thay ñoåi theo maùy moùc,…). quaù trình thi coâng. Laäp tieán ñoä thi coâng ña döï aùn laø quaù trình saép xeáp thôøi ñieåm thöïc hieän caùc coâng taùc, vaø taøi nguyeân söû duïng ôû ñoàng thôøi nhieàu döï aùn nhaèm ñaït toát nhaát muïc tieâu ñaõ choïn öùng vôùi caùc raøng buoäc ñònh tröôùc. TS. LUONG DUC LONG 103 TS. LUONG DUC LONG 104 Ví duï: Laäp tieán ñoä 3 döï aùn 60 80 Coâng nhaân 10 15 Maùy TC 30 05 Bieåu ñoà toái öu nhaân löïc do MS Project 2003 H ìn h 8 : B ie å u ñ o à G an tt c u û a b a d ö ï aù n sau k h i ñ aõ tie á n h aø n h to á i ö u th e o ñ ie à u k ie ä n (1 ) TS. LUONG DUC LONG 105 TS. LUONG DUC LONG 106 Phụ Lục 3: Tiến độ thi công dây chuyền Những dự án nhà nhiều tầng, đường cao tốc, cầu, tunel… thường bao gồm những tầng điển hình có cấu tạo khá giống nhau và được lặp lại nhiều lần theo số tầng của công trình. • Các công tác thi công trong một dự án nêu trên thường mang tính chất lặp lại (vd: Cho 1 nhà nhiều tầng, công tác xây tường ở tầng 1, công tác xây tường ở tầng 2, công tác xây tường ở tầng 3). • Từ đó, được gọi chung là những dự án có Bieåu ñoà Gantt cuûa ba döï aùn khi thöïc hieän toái öu những công tác lặp lại. TS. LUONG DUC LONG 107 TS. LUONG DUC LONG 108
 19. Sự liên tục trong công tác của tài nguyên Tài nguyên có giá trị (vd tổ đội xây dựng chuyên nghiệp, máy móc chuyên dụng) thực hiện những công việc giống nhau (vd công tác xây tường) trong nhiều đơn vị của dự án (những tầng nhà trong một tòa nhà). Sự di chuyển thường xuyên này ⇒ việc tổ chức thi công với tiến độ hữu hiệu là quan trọng để đảm bảo việc sử dụng không gián đọan tài nguyên. ⇒ Tài nguyên nên được sử dụng một cách nhịp nhàng bằng việc dịch chuyển từ một đơn vị này (tầng này) sang một đơn vị khác (tầng khác) TS. LUONG DUC LONG 109 TS. LUONG DUC LONG 110 Sự liên tục của tài nguyên và Mục tiêu việc lập tiến độ thời gian dự án Việc lập tiến độ cho những dự án này cần đáp ứng: Sự liên tục của tài nguyên trong tác công tác ⇒ gia (1) Thời gian hoàn thành dự án nhỏ nhất. tăng khả năng làm việc của các tổ đội và cực tiểu thời (2) Duy trì sự liên tục trong công việc của các gian không sử dụng các tài nguyên. dạng tài nguyên trong những công tác quan Duy trì một cách cứng nhắc sự liên tục trong công trọng (công tác cần thiết thực hiện liên tục). tác của các tổ đội ⇒ kéo dài thời gian hoàn thành dự án. (3) Cực tiểu hóa số ngày gián đọan trong việc sử dụng tài nguyên ở những công tác loại khác * Sự gián đoạn hợp lý trong các công tác (không (công tác cho phép sự gián trong viêc thực thi). quan trọng) có thể làm giảm thời gian hoàn thành dự án mà không ảnh hưởng đến sự liên tục trong các công tác khác. TS. LUONG DUC LONG 111 TS. LUONG DUC LONG 112 Phương pháp lập tiến độ Thời gian thực hiện (dij) của công tác (i) ở mỗi đơn vị (j) có thể khác nhau (bởi vì khối lương công viêc của Dự án nhà nhiều tầng bao gồm công tác ở các đơn vị là có thể khác nhau). nhiều công tác được lặp lại trong Đơn vị 1 B1 D1 nhiều đơn vị (các tầng điển hình) . A1 F1 Hình 1. một dự án gồm Mỗi đơn vị = một mạng công việc trên nút, với N Công tác được … C1 E1 6 đơn vị lặp công tác có quan hệ logic (vd kết thúc-bắt đầu), và biểu diễn bằng (Q=6), và Đơn vị j mỗi đơn vị mạng này được lặp lại Q lần tương ứng với Q đơn nút. lặp gồm 6 vị (Q tầng) trong dự án. Mũi tên biểu công tác diễn quan hệ … (N=6). Tài nguyên cho mỗi công tác sẽ di chuyển từ đơn giữa các công B6 D6 vị thứ nhất (j=1) đến đơn vị cuối cùng (j= Q) để tác A6 F6 thực thi công tác đó. LUONG DUC LONG TS. 113 Đơn vị 6 TS. LUONG DUC LONG 114 C6 E6
 20. Dự án có những công tác lặp nhưng có thể có Phương pháp dây chuyền bao gồm 2 giai đoạn tính chất khác nhau: như sau: Công tác loại X (cần sự liên tục trong việc thực thi). Giai đọan 1: Lập tiến độ để cực tiểu hóa thời gian hòan thành dự án, trong khi duy trì sự liên tục trong Công tác loại Y ( Không nhất thiết phải liên công việc của các công tác loại X (cần sự liên tục tục). trong việc thực thi). Giai đọan 2: Giảm thiểu thời gian gián đoạn không cần thiết trên những công tác loại Y ( Không nhất thiết phải liên tục). TS. LUONG DUC LONG 115 TS. LUONG DUC LONG 116 Ví dụ1: áp dụng Ct Công tác dij- Thời gian để hòan thành công tác i ở đơn vị j Thuộc đứng tính trước Đơn vị Đơn vị Đơn vị Đơn vị Đơn vị Đơn vị 1 2 3 4 5 6 1 - 2 2 4 4 2 2 X 2 1 1 1 1 1 1 1 Y 3 1FS+2ngày 4 4 4 4 0 4 X 4 2FS,3FS 3 3 3 3 3 3 X 5 3FS 1 1 1 1 1 1 X Hình 4: Tiến độ của dự án ví dụ sau khi thực 6 4FS, 5FS 1 1 1 1 1 1 X TS. LUONG DUC LONG 117 hiện thuật toán (Giai LUONG DUC LONG TS. đoạn 1) 118 Ví duï 2: Thi coâng daây chuyeàn cho moät döï aùn caàu Hình 5: Tiến độ cuối cùng của dự án sau khi thực hiện giai đoạn 2. TS. LUONG DUC LONG 119 TS. LUONG DUC LONG 120
Đồng bộ tài khoản