intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý trong thế kỷ 21 và vai trò của người quản lí trong xã hội thông tin - TS Bế Trung Anh

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

62
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng trình bày xu hướng biến đổi vai trò của người quản lý. Đó là quản lý trên cơ sở năng lực. Quản lý theo kiểu hệ thống mở và hướng tới quan điểm chung. Quản lý với những quyết đoán sáng suốt và không cầu toàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý trong thế kỷ 21 và vai trò của người quản lí trong xã hội thông tin - TS Bế Trung Anh

 1. QUẢN LÝ TRONG TK 21 & VAI TRÒ CỦA NGƯỜI QUẢN LÍ TRONG XH THÔNG TIN TS. GVC . Bế Trung Anh Gi¸m ®èc trung t©m Hµnh chÝnh ®iÖn tö Häc viÖn Hµnh chÝnh
 2. • “Tõ thuë b×nh minh cña cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ®Õn nay, cha bao giê c¸c nhµ qu¶n l‎ ‎l‎ i cã nhiÒu ý ¹ ®iÒu ph¶i häc (vµ nhiÒu ®iÒu ph¶i quªn ®i) nh hiÖn nay, vµ còng cha bao giê hä l‎ i nhËn ®îc nh÷ng l‎ i ¹ ê khuyªn ®a d¹ng (vµ l‎ n xén) nh hiÖn nay. L‎ ‎do cña é ý sù ®¶o l‎ n trong t duy qu¶n l‎ ‎hiÖn nay l‎ sù xuÊt é ý µ hiÖn trªn thÕ giíi mét ph¬ng thøc míi t¹o ra cña c¶i, cã tÝnh chÊt c¸ch m¹ng.“ • Alvin Toffler vµ Heidi Toffler
 3. Møc ®é thay ®æi cña mét sè lÜnh vùc trong 100 n¨m qua 1 - Tèc ®é di chuyÓn 2 – Khả năng kiÓm so¸t bªnh tËt 3 - Møc tăng d©n sè 4 - Møc sö dông c¸c nguån năng lîng 5 - Tèc ®é xö lý dữ liÖu 6 - Tèc ®é truyÒn th«ng Møc ®é gia tăng (l‎ n) Ç 10 100 1000 10.000 100.000 1.000.000 10.000.000
 4. Cò Míi Con ngêi Ph¬ng thøc M¸y mãc lµm viÖc trong thÕ giíi Th«ng tin C«ng nghiÖp ho¸ Nguyªn liÖu thay ®æi §ång vèn Tµi nguyªn X· héi • Th«ng tin lµ m«t lo¹i c«ng nghiÖp hµng ho¸ cao cÊp • Lùc lîng vËt chÊt cã ý nghÜa X· héi th«ng tin
 5. T¹o thuËn lîi cho viÖc h×nh thµnh tri thøc C¸ch m¹ng CNTT Gi¶i phãng tiÒm n¨ng s¸ng t¹o + tri thøc tiÒm Èn trong mçi ngêi T I Kh«ng ®¬n thuÇn lµ cuéc c¸ch m¹ng vÒ c«ng nghÖ: m¸y mãc, kü thuËt, phÇn mÒm, C¸ch m¹ng tèc ®é,... CNTT C¸ch m¹ng vÒ quan niÖm vµ ®æi míi t duy
 6. X· héi c«ng nghiÖp X· héi th«ng tin Qu¶n lý cò Qu¶n lý kh¸c tríc Vai trò của người Vai trò của người quản lý quản lý CNTT
 7. Vai trß cña người qu¶n lý hiÖn nay díi ¶nh h- ëng cña cuéc c¸ch m¹ng th«ng tin
 8. Gi¶ thuyÕt • C«ng nghÖ th«ng tin khiÕn c¸c ho¹t ®éng cña 1 tæ chøc cã tèc ®é cao h¬n  Vai trß cña ngêi qu¶n lý tæ chøc sÏ biÕn ®æi. – Nh÷ng yÕu tè kinh tÕ x· héi, ®Æc ®iÓm v¨n ho¸, hÖ thèng ®êng lèi chÝnh s¸ch nãi chung, c¸c chÝnh s¸ch vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin, c¸c thuéc tÝnh cña c¸c c¸ nh©n ¶nh hëng ®Õn vai trß cña ng qu¶n lý. – N©ng cao chÊt lîng (vai trß) ng qu¶n lý b»ng viÖc ®a CNTT trî gióp c¸c ho¹t ®éng cña 1 tæ chøc lµ gi¶i ph¸p mang tÝnh quyÕt ®Þnh, vµ lµm t¨ng vai trß trong ho¹t ®éng qu¶n lý cña hä.
 9. C¬ së h¹ tÇng Kinh tÕ – Văn ho¸ – X· héi Đặc trng nh©n khÈu - x· héi cña c¸ nh©n Vai trß cña nhà qu¶n lý Giíi - Tuæi - Häc vÊn Liªn con ngêi Thu nhËp - Ngµnh nghÒ Tîng trng Ngêi l·nh ®¹o C«ng Đặc điểm gia đình Liªn kÕt (*) nghÖ Th«ng tin Møc sèng - TruyÒn thèng th«ng Qui m«, c¬ cÊu ... Ngêi xö lÝ th«ng tin (*) tin Ngêi phæ biÕn th«ng tin (*) Ngêi ph¸t ng«n (*) Mô hình đặc điểm tổ chức Ra quyÕt ®Þnh Khèi chÝnh quyÒn Ngêi s¸ng t¹o Khèi Đảng & Đoµn thÓ Ngêi xö lý r¾c rèi Khèi doanh nghiÖp PiÒu phèi c¸c nguån lùc (*) Nhµ th¬ng lîng HÖ thèng ®êng lèi, chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña Đảng, Nhµ níc
 10. TiÕp cËn x· héi häc vÒ vai trß cña ng QL Kiểm tra Lập kế hoạch Lãnh đạo Tổ chức
 11. C¸ch tiÕp cËn cña Minzberg (m« h×nh hµnh vi) Vai trß Vai trß th«ng tin Vai trß liªn con ngêi (truyÒn th«ng) ra quyÕt ®Þnh Tîng trng Phæ biÕn th«ng tin Ngêi s¸ng t¹o Xö lý r¾c rèi Ngêi l·nh ®¹o Ph¸t ng«n §iÒu phèi c¸c Liªn kÕt c¸c thµnh Xö lý th«ng tin nguån lùc viªn Nhµ th¬ng lîng
 12. Xu híng biÕn ®æi vai trß cña người QL 1. Qu¶n lý trªn c¬ së n¨ng lùc 2. Qu¶n lý theo kiÓu hÖ thèng “më” vµ híng tíi nh÷ng ®iÓm chung 3. Qu¶n lý víi nh÷ng quyÕt ®o¸n s¸ng suèt vµ kh«ng cÇu toµn 4. Qu¶n lý nh÷ng c«ng nghÖ míi
 13. N¨ng lùc lµ chç dùa thùc sù cho Qu¶n lý víi nh÷ng quyÕt ®o¸n nhµ qu¶n lý s¸ng suèt vµ kh«ng cÇu toµn Xu híng biÕn ®æi vai trß Qu¶n lý trªn c¬ së t¬ng t¸c chÐo Vai trß míi: Qu¶n lýc«ng nghÖ, gi÷a c¸c tæ chøc vµ c¸c ®èi t¸c x©y dùng 1 hÖ thèng th«ng tin kh¸c hiÖn ®¹i trong tæ chøc nh 1 hÖ thÇn kinh kü thuËt sè
 14. §Þnh híng, chÝnh s¸ch nh»m n©ng cao vai trß cña nhà QL Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi lµ §Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh ®iÒu kiÖn t¬ng hç víi viÖc chÝnh n©ng cao vai trß CBQL §éng viªn, khuyÕn khÝch, b¾t §µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i CBQL buéc øng dông CNTT trong (më réng cho mäi lo¹i ®èi t- c¸c tæ chøc îng)
 15. Giải ph¸p thực hiện • T¹o ®iÒu kiÖn cho CBQL häc tËp liªn tôc • Coi n¨ng suÊt c«ng viÖc lµ thíc ®o quan träng nhÊt, cao nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ CBQL • NhËn diÖn vµ cã chøc danh chÝnh thøc cho vÞ trÝ CIO (qu¶n lý tæ chøc vµ qu¶n lý HTTT trong tæ chøc ®ã) • C¸c øng dông CNTT nªn theo m« h×nh nhµ níc vµ c¸c tæ chøc cïng gãp søc • T duy ®æi míi (®æi míi liªn tôc vµ kh«ng liªn tôc) • KhÝch lÖ ®éng viªn tÝnh n¨ng ®éng, d¸m chÞu tr¸ch nhiÖm. C¹nh ®ã cã h×nh thøc b·i nhiÖm, gi¸ng chøc, gi¶m l¬ng
 16. HiÓu vµ sö dông c¸c HTTT 86.3 90 77 77.8 80 83.3 70 58.2 60 60 50 40 30 20 10 "BiÕt" MIS 0 ChÝnh quyÒn Sö dông OAS §¶ng&§oµn thÓ Doanh nghiÖp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2