intTypePromotion=1

Quản trị doanh nghiệp

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:60

0
192
lượt xem
57
download

Quản trị doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi bạn biết doanh nghiệp mình sẽ trở thành một doanh nghiệp như thế nào, bạn lại thông thạo vũ khí Marketing, Operation, Finance, bạn lại có trong tay những chiến binh tinh nhuệ và được tổ chức nhịp nhàng thì cơ hội bạn đưa doanh nghiệp đi đến điểm mong đợi là rất lớn. Nhưng muốn xài được vũ khi Marketing, Operation, Finance, và ra lệnh được cho các chiến binh tinh nhuệ, thì bạn lại phải có thêm những KỸ NĂNG MỀM (SOFT SKILL). Nhiều người có thể gộp Kỹ năng mềm này vào QUẢN TRỊ NHÂN...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị doanh nghiệp

 1. Chương 1 Tổng Quan Về Môn Học Quản Trị Doanh Nghiệp
 2. 1. Phương pháp nghiên cứu môn học 1.1 Đối tượng nghiên cứu môn học 1.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu môn học * Quan điểm hệ thống * Quan điểm tổng hợp * Quan điểm lịch sử 2. Sự cần thiết của môn học quản trị doanh nghiệp 2.1 Sự cần thiết của môn học 2.2 Hiệu quả của hoạt động quản trị trong doanh nghiệp 2.3 Tính khoa học và tính nghệ thuật của môn học * Tính khoa học * Tính nghệ thuật
 3. 3. Các loại hình doanh nghiệp 3.1 Khái niệm * Doanh nghiệp là gì? * Kinh doanh là gì? 3.2 Các loại hình doanh nghiệp * Phân tích các loại hình sở hữu + Doanh nghiệp tư nhân + Doanh nghiệp sở hữu nhà nước (Quốc doanh) + Doanh nghiệp sở hữu tập thể (Chung nhiều người) * Phân loại chức năng + Doanh nghiệp sản xuất + Doanh nghiệp dịch vụ + Doanh nghiệp thương mại 4. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp 4.1 Môi trường vĩ mô
 4. + Yếu tố kinh tế + Yếu tố pháp luật + Yếu tố chính trị + Yếu tố xã hội + Yếu tố môi trường tự nhiên + Yếu tố kỹ thuật, công nghệ 4.2 Môi trường vi mô + Cạnh tranh (potential competitors) + Khách hàng + Cung ứng + Sản phẩm thay thế + Cơ sở vật chất hạ tầng - Của xã hội - Của doanh nghiệp 4.3 Môi trường tác nghiệp hay môi trường nội bộ của doanh nghiệp + Hệ thống tổ chức của doanh nghiệp + Văn hoá của doanh nghiệp + Tinh thần đoàn kết và kỷ cương trong doanh nghiệp + Mục tiêu kết quả và hiệu quả của doanh nghiệp
 5. Câu hỏi ôn tập: 1. Môi trường kinh doanh là gì? Doanh nghiệp có cần quan tâm đến môi trường kinh doanh hay không? Tại sao? (2đ_tg 15’). 2. Phân loại doanh nghiệp theo hình thức sở hữu? Theo anh/chị có cần đẩy mạnh loại hình doanh nghiệp tư nhân và cổ phần trong điều kiện kinh tế hiện nay hay không? Vì sao? (2đ_tg 15’). 3. Doanh nghiệp là gì? Kinh doanh là gì? Sau khi ra trường anh/chị muốn trở thành chủ doanh nghiệp có được không? (2đ_tg 15’). 4. Anh/chị cho biết 3 yếu tố quan trọng nhất trong môi trường kinh doanh để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được ổn định? (2đ_tg 15’). 5. Môi trường vĩ mô là gì? Vi mô là gì? (2đ_tg 15’).
 6. Chương 2 CÁC CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ
 7. A_ CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH 1. Một số khái niệm cần biết khi nghiên cứu hoạch định 1.1 Hoạch định 1.2 Sự khác biệt giữa hoạch định chiến lược và kế hoạch 1.3 Chính sách 1.4 Thủ tục 1.5 Chủ trương và chương trình hành động 1.6 Các giai đoạn của việc hoạch định - Giai đoạn 1: Hoạch định chiến lược - Giai đoạn 2: Thiết lập chương trình - Giai đoạn 3: Ngân sách
 8. 2. Hoach định chiến lược kinh doanh 2.1 Hoạch định chiến lược 2.2 Hoạch dịnh tác nghiệp 2.3 Tiến trình hoạch định chiến lược kinh doanh gồm 9 bước: (hình trang 7) B1 Nhận thức một số cơ hội kinh doanh trên thị trường B2 Thiết lập mục tiêu B3 Phát triển các tiền đề để hoạch định B3 Xác định các phương án B4 So sánh và đánh giá các phương án B5 Lựa chọn phương án B6 Hoạch định các kế hoạch phụ trợ B7 Lượng giá bằng hoạch định ngân quỹ B8 Thực hiện chiến lược (hình trang 8) 2.4 Những quy tắc cần tuân thủ khi tiến hành hoạch định
 9.        TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC         Bước 3 Bước 1 Bước 2 Phát triển các tiền Nhận thức cơ hội đế để hoạch định: trên cơ sở khảo Thiêt lập các - Các kế hoạch sát thị trường : mục tiêu: được triển khai, - Sự cạnh tranh. - Mục tiêu cho thực hiện như - Nhu cầu khách đơn vị, cơ sở, thế nào? Ở môi bộ phận hàng. trường nào - Năng lực của ta Bước 6 Bước 5 Bước 4 - Lựa chọn các Xác định các - So sánh và đánh phương án. giá các phương án. phương án. - Chọn chương - Chọn phương án Nghiên cứu ưu trình hành động tối ưu phù hợp với nhược điểm các mục tiêu mà mục tiêu, khả năng p/a để chọn một doanh nghiệp của doanh nghiệp số p/a có triển phải theo đuổi. trên cơ sở phân tích vọng.
 10. TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC Bước 7 Bước 8 Bước 9 Lượng hoá bằng Hoạch định kế hoạch định ngân họach phụ trợ: quỹ. - Cung ứng vật tư, - Chi phí lao động. Thực hiện máy móc hiết bị. - Chi phí vật tư. chiến lược - Đạo tạo, huấn luyện. - Chi phí trang - Phát triển sản phẩm. thiết bị. - Các kế hoạch khác. - Chí phí tác nghiệp. - Các chi phí khác.
 11.  Nội dung phải thật cụ thể  Theo đúng qui trình 6 bước QUY TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH 1 2 3 4 5 6 Nhận Phát Chọn Đánh Có rõ hiện Lượng lựa giá nhu tiêu những hoá khả khả cầu chuẩn khả những năng năng quyết của năng tiêu tối chọn định quyết quyết chuẩn ưu lựa định định 2.4 Những nguyên tắc cần tuân thủ khi tiến hành hoạch định 3. Các yếu tố tác động đến việc thay đổi một chiến lược 3.1 Các yếu tố tác động đến việc thay đổi chiến lược (hình trang 9)
 12. CÁC TÁC NHÂN GÂY NÊN SỰ THAY ĐỔI CỦA MỘT CHIẾN LƯỢC Sự thay đổi cấp quản trị hay chủ sở hữu Thay đổi của Thay đổi Hoạch định môi trường chiến lược chiến lược phù hợp vĩ mô Tổng kết Hoạch định Thay đổi của - Kết quả tác nghiệp môi trường vi mô Thực hiện Các kế hoạch chiến lược phụ trợ
 13. Hội đồngduyệt xét Bộ phận lập kế hoạch Lãnh đạo kế hoạch Không Tập hợp các tư liệu có Thống nhất Phân tích và liên quan đến kế hoạch quyết định đánh giá Đồng ý Đề nghị đươc chuẩn y ở giai đoạn một Không Tổng hợp cac ý kiến, Kiểm tra lại Thống nhất đề nghị bổ sung quyết định và đánh giá có lợi cho kế hoạch Đồng ý kế hoạch được Phát triển các Thống nhất Phân tích chuẩn y ở cấp mục tiêu dài hạn Quyết định đánh giá vi mô ở tầm vĩ mô Đồng ý Không
 14. B_ CHỨC NĂNG TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP 1. Cấu tổ chức của doanh nghiệp Nguyên tắc và các yếu tố ảnh hưởng: - Nguyên tắc - Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức 2. Các loại cấu trúc tổ chức 2.1 Tầm hạn quản trị Quản lý siêu thị 2 cấp Nhân viên bán hàng (hình 9c 3 cấp) 2.2 Cấu trúc tổ chức đơn giản
 15. TỔ CHỨC CÓ 3 CẤP QUẢN TRỊ QUẢN LÝ SIÊU THỊ TRƯỞNG TRƯỞNG TRƯỞNG CỬA HÀNG 1 CỬA HÀNG 2 CỬA HÀNG 3 5 NHÂN VIÊN 5 NHÂN VIÊN 5 NHÂN VIÊN BÁN HÀNG BÁN HÀNG BÁN HÀNG
 16. HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG KÉM HIỆU QUẢ HIỆU QUẢ HƠN HÌNH XÂY DỰNG CƠ CẤU PHÁT SINH THÀNH CHIẾN VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CƠ CẤU LƯỢC CỦ KHÔNG HÀNH TỔ CHỨC MỚI ĐÁP ỨNG CHÍNH MỚI
 17. 2.3 Cấu trúc tổ chức theo chức năng (hình trang 10a) 2.4 Cấu trúc tổ chức theo phân ngành trực tuyến (hình 10 b+c) 2.4.1 Mô hình tổ chức theo sản phẩm 2.4.2 Mô hình tổ chức phân ngành theo khu vực thị trường 2.4.3 Mô hình tổ chức theo khách hàng. (hình 10d) 2.5 Cấu trúc tổ chức hỗn hợp trực tiến hay chức năng (hình trang 10e)
 18. CẤU TRÚC TỔ CHỨC THEO CHỨC NĂNG GIÁM ĐỐC TÀI VỤ KỸ THUẬT KINH DOANH MARKETING SIÊU THỊ CỬA HÀNG THƯƠNG XÁ
 19. CẤU TRÚC TỔ CHỨC PHÂN NGHÀNH (Theo sản phẩm) GIÁM ĐỐC TỔ CHỨC BỘ PHẬN BỘ PHẬN BỘ PHẬN TÀI CHÍNH NHÂN SỰ S/PHẨM A S/PHẨM B S/PHẨM C BỘ PHẬN TRUNG TÂM TIÊU THỤ MARKETING
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2