intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản trị rủi ro

Chia sẻ: Cho Co | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:42

250
lượt xem
145
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo định nghĩa thông thường rủi ro là một nhân tố gây tổn thất vật chất có thể xảy ra, Mọi quyết định tài chính phải tính đến yếu tố rủi ro

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị rủi ro

 1. QUẢN TRỊ RỦI RO N guyễn  ồng  ắng,U EH H Th  
 2. N ộidung   x N haän  eän  phaân oaï    di vaø  l iruûiro x Löôï hoùa    ( ruûiro  ng  ruûiro ño    baèng  eân  bi ñoä  dao  ñoäng yû  uaátl inhuaän) t s  ôï  x Phaân í ruûiro  l inhuaän  tch    – ôï  x Gi   aûiphaùp 
 3. Đặtvấn      đề  H oâm     n  ua  oätcaên  nay,baï m m   nhaø  aù  gi 200c.G i s     aû öû, baï khoâng öûa  n  s chöõa      uùng  naêm  au,baï baùn  gìcaû.Ñ 1  s   n  caên nhaø  t t ra hò röôøng.  N eáu  nh eá  ki t phaùtt eån,baùn  c:290c,baï ñaï  uaátl    ri   ñöôï     n  ts  ôøi 45% .  N eáu  nh eá  nh höôøng,baùn  c:240c,baï ñaï  uaátl   ki t bì t   ñöôï     n  ts  ôøi 20% .  N eáu  nh eá  ki t baátl i   ôï,baùn  c:208c,baï ñaï  uaátl   . ñöôï     n  ts  ôøi4%  C oâng höùc í t tnh: G1 - G0 TSLN = G0
 4. Tại s NẾU? ao  V ìkhoâng  gìchaéc    coù    chaén.M oï í t   itnh oaùn  vaø  döïbaùo  chiteátvaø    duø   i   chaëtcheõ    ñeán ñaâu  cuõng  khoâng  gi hoaøn  bao  ôø  haûo.  N oùikhaùc  ,ruûiro uoân    ñi    l xuaáthi   hixuaát   eän.K     hi   gaây  t t eän,noù  ra oån haátvaätchaátngoaï        iyù. Chæcoù söï khoâng chaéc chaén laø chaéc chaén.
 5. Rủi ro được hiểu là gì?  The ng o hóa thoângthöôøng ruûi ro laø m nhaân toá g , oät aây toån thaát vaät chaát coù the xaûy ra. å  Tronglónh vöïc kinh te hoïc, coù nhie caùch tie caän á àu áp khaùi nie ruûi ro. Phoå bie hôn caû laø tie caän töø äm án áp khaû naê xuaát hie nhöõngthie haïi taøi chính. ng än ät  Moät hoaït ñoängkinh doanh hay ñaàu tö ñöôïc xe laø coù m ruûi ro khi tyû suaát lôïi nhuaän s ra töø hoaït ñoängñoù inh coù the bie ñoäng å án .  Ruûi ro laø m nhaân toá g bie ñoängtyû s oät aây án uaát lôïi nhuaän coù the xaûy ra. å  Moïi quye ñònh taøi chính phaûi tính ñe ye toá ruûi ro. át án áu  Ñoä lôùn cuûa ruûi ro: =Möùc ñoä bie ñoåi tyû s án uaát lôïi nhuaän =Bie ñoä dao ñoängtyû s ân uaát lôïi nhuaän
 6. Phân rủi ro theo nội dung  R uûiro    hoaï  tñoäng:ruûiro  si t hoaï      naûy  nh öø  t ñoäng  nh  ki doanh:khoâng  ñaép  c    buø  ñöôï ñònh    t phíhoaï  ñoäng,t ñoåicoâng   hay    ngheä,tnh  nh  nh ranh,  ì hì caï t    R uûiro aøit :ruûiro  s duï nguoàn aøi   t  rôï    do öû  ng  t   t   chiphícoá  rôïcoù      ñònh:khoâng hanh oaùn  c aõi    t t ñöôï l , khoâng raû  c  t ñöôï voán, …  R uûiro    chung:ruûiro      chung  m oï  tñoäng: cho  ihoaï    l m  aï phaùt uy hoaùi  nh aùch hueá hay  , ,s t ,chí s t t ñoåi…    R uûiro    quoác eá:ruûiro öø  t     t ngoaøiñaátnöôùc:       t gi hoáiñoaùibi ñoäng,gi daàu  eán  yû  aù      eán    aù  bi ñoäng,   caï t nh ranh  quoác eá, t …
 7. Phân theo mức ảnh hưởng  R uûiro      phiheä hoáng ruûiro  eâng  t (   ri l : eû)  R uûiro aùc    t ñoäng rong  oätphaï     t m   m vinhaátñònh    C où heå  t choáng baèng  caùch  daï hoùa  ña  ng  ñaàu ö t  R uûiro    m ang í heä hoáng ruûiro  tnh  t (   dom i : no)  Lan ruyeàn t  K hoâng heå  t choáng  ñôõ  R uûiro hò röôøng    t t
 8. Phân rủi ro theo khả năng tránh  R uûiro    coù heå raùnh: t t    R uûiro  eâng eû   ri l  Traùnh baèng caùch  daï hoùa  ña  ng  ñaàu ö. t  R uûiro    khoâng heå raùnh: t t    R uûiro hò röôøng    t t  K hoâng heå raùnh  t t baèng  caùch  daï hoùa  ña  ng  ñaàu ö. t
 9. Xác suất  X aùc uaátl khaû  s  aø  naêng xaûy  ( ra probabiiy)m oätbi lt     eán  coá naøo  ñaõ  c   í ñoù  ñöôï döïtnh.  X aùc uaátl t s s  aø aàn uaátxaûy  xuaáthi bi coá    ra/   eän  eán  ñoù.  V íduï ang    ,s naêm  2006,ki t V N   ba raï t   nh eá  coù  t ng haùi  : phaùtt eån,bì t  ri   nh höôøng  s tvaø uy hoaùi  aäy  .V khaû  naêng  xaûy  m oãit ng haùil bao  eâu? ra   raï t  aø  nhi  ng haùiki t ≅   eán  Traï t   nh eá  bi coá  K haû naêng xaûy  ≅   ra  xaùc uaát s
 10. Phân phối xác suất  Toång xaùc uaátcuûa  s   nhöõng  eán  l bi coá uoân  baèng  oät m .  V aäy  nhi khaû  bao  eâu  naêng xaûy  bi coá  ra  eán  naøy,bao    nhi khaû  eâu  naêng xaûy  bi coá  ra  eán  khaùc?  Phaân phoái  khaû naêng xaûy  m oãibi coá aø  nhi ra    eán  l bao  eâu?  Phaân phoáikhaû    naêng xaûy  m oãibi coá  phaân  ra    eán  =  phoáixaùc uaát   s .  Tì   m phaân phoáixaùc uaát   s :  D öïbaùo    nhöõng  eán  coù heå  bi coá  t xaûy  ra  X aùc ñònh aàn  t xuaátxuaáthi m oãibi coá      eän    eán 
 11. Phân phối xác suất  Phaân phoáixaùc uaátl m oätdanh  uï caùc  eán    s  aø    m c  bi coá  coù heå  t xaûy  vaø  ra  khaû  naêng  xaûy  m oãibi coá. ra    eán  Khaû naêng xaûy ra = Xaùc Bieán coá (kj) suaát (pj) p1 K1 p2 k2 ... ... pn… kn… Σpn= 1
 12. PHAÂN PHOÁI XAÙC SUAÁT  Phaân phoáixaùc uaátt hi t   s  heå  eän öông  quan  öõa  gi t s yû uaátl inhuaän  xaùc uaát  ôï  vaø  s .   X aùc  uaát  s X aùc  uaát s 50   50   40   40   30   30   20   20   10   10     13   15   17   7 15 23 Tyû uaátl inhuaän % ) s  ôï  (   Tyû  uaátl inhuaän % ) s  ôï  (
 13. Phân phối xác suất  Ñ oà hò  t phaân phoáixaùc uaátcoù  ng  nh    s   daï hì chuoâng  goï aø  il phaân  phoáichuaån.  
 14. Ví dụ về phân phối xác suất p kA kB 0.1 3% 35% 0.2 10% 20% 0.3 18% 14% 0.24 25% 6% 0.16 42% ­2%
 15. Phân phối xác suất của TSLN của dự án A 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 '3% 10% 18% 25% 42%'
 16. Boán  böôùc í ñoä ôùn  tnh  l cuûa  ruûiro    x 1.Tí t s   nh yû  uaátl inhuaän s  ôï  ( uaátl )bì quaân   ôøi  nh  hay  uaátl   voï s  ôøikyø  ng x 2.Tí phöông  ai oång  nh    nh  s :t bì phöông caùc  ail s  eäch  gi s öõa  uaátl  rong  aãu    uaátl   voï    ôøit m vôùis  ôøikyø  ng.   x 3.Tí ñoä eäch    nh  l chuaån:caên    baäc    haicuûa  phöông  s   ai x 4.Tí heä  oá  eán hi   nh  s bi t eân:t   oá  öõa  l  æ s gi ñoä eäch  chuaån  s vaø  uaátl   voï  ôøikyø  ng
 17. S u ất  ời k ỳ  ọn g   l   v  Laø uaáts nh ôøit s  i l  rung  nh  t ñaï  c öø  tñoäng  bì coù heå  tñöôï t hoaï  ñaàu ö.N oùikhaùc  ,noù  aù rò rung  nh roï s cuûa  t     ñi  gi t t bì t ng oá  nhöõng    keátquaû  t xaûy  coù heå  ra n  = p k + p k + ...+ p k = k 1 1 2 2 n n ∑ pk i=1 i i  Phaân bieät soá trung bình (Mean) vôùi soá trung vò (Median) vaø moát (Mode)
 18. Phương s σ 2 ai,  Laø ais bì phöông í t xaùc uaát s  oá  nh  tnh heo  s .  C oâng höùc: t n σ = ∑ pi (k i − k 2 ˆ) 2 i =1 σ 2=  1( 1­ 2  p2( 2 k)   +  n( n­ p k k) +  k ­ 2 +… p k  k) 2 Phöông sai tính töø soá lieäu thöïc nghieäm 1 n σ2 = ∑ n − 1 j =1 ˆ (k j − k ) 2
 19. Độ ệch  ẩn,σ l chu    Laø  caên  baäc    haicuûa  phöông ai s n σ= σ = 2 ∑i =1 ˆ) 2 p i (k i − k  Phaûn  aùnh  l ñoä eäch  öõa uaátl  rung  nh    gi s  ôøit bì vôùicaùc uaátl   s  ôøi coù heå  t xaûy  ra  Ñ oä eäch  l chuaån  l →  caøng ôùn  caùc uaátl   t xaûy  l s  ôøicoù heå  ra eäch  caøng  eàu  o    nhi s vôùicaùc  uaátl  rung  nh. s  ôøit bì  Ñ oä eäch  l chuaån aø oá  ruûiro  m aëtt l s ño    veà   uyeätñoái   .
 20. Hệ số biến thiên, CV  Laø æ  oá  öõa  l t s gi ñoä eäch  chuaån   uaáts nh ôøikyø  vôùis  i l   voï ng.  Soá  ruûiro  m aëtt ño    veà  σ  öông  . ñoái CV = ˆ k x V D :H aihoaï      tñoäng    Y   s X vaø  coù uaátl   nh   ôøibì quaân  ñoä  vaø  l eäch  chuaån  s nhö au: ˆ k X = 45%, σ X = 15% → CV X = 0,33 ˆ kY = 8%, σ Y = 4% → CVY = 0,5 x K eátl  uaän:hoaï    tñoäng      hôn  tñoäng  Y ruûiro  hoaï  X
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2