intTypePromotion=3

Quản trị sản xuất và dịch vụ

Chia sẻ: Tieng Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
57
lượt xem
7
download

Quản trị sản xuất và dịch vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch sản xuất kém hiệu quả sẽ tạo ra sự mất cân đối trong luồng sản phẩm, đẩy cao mức ứ đọng, và giảm nguyên liệu đầu vào. Tất cả các nhân tố trên tạo ra lượng tồn kho tăng mạnh, giảm chất lượng dịch vụ với khách hàng. Để giảm thiểu kế hoạch sản xuất kém hiệu quả, công cụ lập kế hoạch linh hoạt của XBS cho phép lập kế hoạch tự động các đơn hàng theo sự vận hành của MRP. Đơn hàng được xử lí từ Module Bán hàng, hoặc từ các đơn hàng nhập...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị sản xuất và dịch vụ

  1. QU N TR S N XU T VÀ D CH V HO CH ð NH NHU C U NGUYÊN V T LI U (MRP) TS. Nguy n Văn Minh, Khoa Qu n tr Kinh doanh N i dung chính Khái quát chung Trình t ti n hành ho ch ñ nh nhu c u nguyên v t li u S phát tri n c a h th ng MRP © Nguy n Văn Minh, 2006-2007 Ho ch ñ nh nhu c u 2 I. Khái quát chung 1.1. MRP (Material Requirements Planing) là gì? Trong quá trình s n xu t, nhà qu n tr luôn ph i tìm câu tr l i cho 3 câu h i cơ b n: C n cái gì (ñ s n xu t)? S lư ng bao nhiêu? Khi nào thì c n? MRP ñư c thi t k ñ tr l i ñ ng b c 3 câu h i này. MRP - là h th ng ho t ñ ng d a trên chương trình máy tính ñ ho ch ñ nh và qu n lý nhu c u nguyên v t li u ph c v s n xu t c a m t doanh nghi p. © Nguy n Văn Minh, 2006-2007 Ho ch ñ nh nhu c u 3 1
  2. 1.1. MRP là gì? M c tiêu c a MRP? T i ưu hóa ngu n nguyên v t li u d tr : k p th i, ñúng, ñ , m c d tr t i thi u. T i ưu hóa th i gian cung ng nguyên v t li u cũng như qui trình s n xu t. Qu n tr hi u qu ho t ñ ng c a các b ph n trong h th ng s n xu t (ph i h p ch t ch , th ng nh t). Nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh cua doanh nghi p. © Nguy n Văn Minh, 2006-2007 Ho ch ñ nh nhu c u 4 1.2. C u trúc cơ b n c a h th ng MRP D li u ñ u vào X lý d li u S li u ñ u vào ðơn hàng Bi u (l ch trình) L ch trình ñ t hàng D báo Hay s n xu t Ki m soát quá trình Thay ñ i ðánh giá, k t lu n File danh m c Chương trình v ch t lư ng th c Nguyên v t li u Máy tính - MRP Hi n k ho ch Nh p File tính toán Thông tin v qu n Xu t Nguyên v t li u Tr d tr D tr © Nguy n Văn Minh, 2006-2007 Ho ch ñ nh nhu c u 5 1.3. M t s yêu c u khi áp d ng MRP Có ñ i ngũ cán b qu n lý am hi u và có kh năng s d ng các ph m m m máy tính chuyên d ng, am hi u v ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý. Có h th ng máy tính và chương trình ph n m m ng d ng MRP. ð m b o chính xác v thông tin cũng như kh năng c p nh t thông tin. Có h th ng lưu gi ñ y ñ h sơ và các d li u c n thi t. © Nguy n Văn Minh, 2006-2007 Ho ch ñ nh nhu c u 6 2
  3. II. Trình t ho ch ñ nh nhu c u Phân tích k t Xác ñ nh th i Tính nhu c u C u s n ph m Gian ñ t hàng L p bi u k ho ch © Nguy n Văn Minh, 2006-2007 Ho ch ñ nh nhu c u 7 2.1. Phân tích k t c u c a s n ph m (File danh m c nguyên v t li u) Trư c khi phân tích k t c u Q c a s n ph m c n phân NC ñ c l p NC ph thu c bi t rõ hai lo i nhu c u: Nhu c u ñ c l p Nhu c u ph thu c Nhu c u ñ c l p là nhu c u ñ i v i các s n ph m hoàn t ch nh. Nhu c u ph thu c là nhu c u ñ i v i các linh ki n, bán thành ph m – c n thi t ñ s n xu t ñư c m t s n ph m hoàn ch nh. K t c u c a s n ph m th hi n các nhu c u ph thu c © Nguy n Văn Minh, 2006-2007 Ho ch ñ nh nhu c u 8 2.1. Phân tích k t c u c a s n ph m (File danh m c nguyên v t li u) C p ð phân tích k t c u c a 0 X s n ph m ngư i ta dùng sơ ñ k t c u hình cây. M i b ph n (chi ti t, linh 1 B (2) C ki n) c u thành nên s n ph m ñư c bi u di n tương ng v i m t c p b c. Ví d : s n ph m (X) ñư c c u thành t 2 b ph n: 2 D(3) E E (2) F(2) B(2) và C. B ph n B ñư c c u thành b i D (3ñơn v ) &E; D -b i E (4 ñơn v ); C – 3 E(4) b i E (2 ñơn v ) và F (2 ñơn v ). © Nguy n Văn Minh, 2006-2007 Ho ch ñ nh nhu c u 9 3
  4. 2.2. Tính nhu c u Nhu c u ñ i v i nguyên v t li u ñư c chia làm hai lo i chính: T ng nhu c u Nhu c u th c. T ng nhu c u là s nhu c u chung ñ i v i m t lo i nguyên v t li u c n có ñ t o nên s n ph m không tính m c d tr hi n có. Nhu c u c p 0 b ng chính s lư ng ñ t hàng ho c d báo. Nhu c u c p th p hơn b ng chính s lư ng ñ t hàng theo k ho ch c a các b ph n trư c ñó nhân h s nhân. © Nguy n Văn Minh, 2006-2007 Ho ch ñ nh nhu c u 10 Tính t ng nhu c u C p Hãy tính t ng nhu c u 0 X các linh ki n B,C,D,E,F c n thi t ñ s n xu t 1 B(2) C 1X? B: 2X1=2 D: 3X2=6 E: 1X2=2 2 D(3) E E (2) F (2) E: 4X3X2=24 C: 1X1=1 E: 2X1=2 3 E(4) F: 2X1=2 © Nguy n Văn Minh, 2006-2007 Ho ch ñ nh nhu c u 11 Tính nhu c u th c Nhu c u th c = T ng NC – D tr hi n có + D tr an toàn. D tr hi n có – là m c d tr ñang có th i ñi m b t ñ u c a t ng th i kỳ. Căn c vào NC th c s lên k ho ch ñ t hàng theo k ho ch. © Nguy n Văn Minh, 2006-2007 Ho ch ñ nh nhu c u 12 4
  5. 2.3. Xác ñ nh th i gian ñ t hàng D a trên sơ ñ c u trúc s n ph m, thi t l p bi u ñ th i gian ñ t hàng (ho c mua) linh ki n c n thi t. C n bi t trư c th i gian s n xu t các linh ki n. Linh ki n B C D E F S lư ng 2 1 6 28 2 Th i gian 2 1 3 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Lăp ráp D (2) S n xu t E Lăp ráp B (2) S n xu t E S n xu t E (2) L p ráp X S n xu t F (2) L p ráp C © Nguy n Văn Minh, 2006-2007 Ho ch ñ nh nhu c u 13 2.4.L p bi u k ho ch Sau khi ñã th c hi n các bư c trên, k t qu tính toán s ñư c t ng h p thanh Bi u K ho ch. Ví d : M t công ty s n xu t s n ph m x nh n ñư c 2 ñơn hàng: 100sp vào tu n th 4 và 150 sp vào tu n th 8. M i s n ph m g m 2 chi ti t A và 4 chi ti t B. Chi ti t A ñư c s n xu t t i công ty m t 2 tu n. Chi ti t B mua bên ngoài v i th i gian cung ng là 1 tu n. Vi c l p r p sp X h t 1 tu n. L ch ti p nh n B tu n ñ u là 70 chi ti t. Hãy l p k ho ch cung ng ñ ñáp ng 2 ñơn hàng trên. Trư ng h p ti p nh n hàng theo lô v i c m i lô nh p hàng là 320sp lo i A và 70 sp lo i B. © Nguy n Văn Minh, 2006-2007 Ho ch ñ nh nhu c u 14 2.4. L p bi u k ho ch L ch trình s n xu t Tu n 1 2 3 4 5 6 7 8 S lư ng 100 150 D ng k t c u c a s n ph m X Tính t ng nhu c u và nhu c u th c A (2) B (4) ð i v i ñơn hàng Tu n 1 2 3 4 5 6 7 8 100 sp: S lư ng 100 150 A: 100x2=200 B B B: 100x4=400 L p ráp X L p ráp X NC th c=400- A A 70=330 chi ti t © Nguy n Văn Minh, 2006-2007 Ho ch ñ nh nhu c u 15 5
  6. 2.4. L p bi u k ho ch Tu n 1 2 3 4 5 6 7 8 ðơn hàng 100 150 X T ng nhu c u 100 150 S n Lư ng ti p nh n ph m theo ti n ñ X, D tr hi n có th i gian Nhu c u th c 100 150 l p ráp 1 Lư ng ti p nh n 100 150 tu n theo k ho ch Lư ng ñ t hàng 100 150 theo k ho ch © Nguy n Văn Minh, 2006-2007 Ho ch ñ nh nhu c u 16 2.4. L p bi u k ho ch Tu n 1 2 3 4 5 6 7 8 ðơn hàng 100 150 Ax2 T ng nhu c u 200 300 Chi Lư ng ti p nh n ti t A, theo ti n ñ th i D tr hi n có gian l p Nhu c u th c 200 300 ráp 2 tu n Lư ng ti p nh n 200 300 theo k ho ch Lư ng ñ t hàng 200 300 theo k ho ch © Nguy n Văn Minh, 2006-2007 Ho ch ñ nh nhu c u 17 2.4. L p bi u k ho ch Tu n 1 2 3 4 5 6 7 8 ðơn hàng 100 150 Bx4 T ng nhu c u 400 600 Chi Lư ng ti p nh n 70 ti t B, theo ti n ñ th i D tr hi n có 70 70 70 gian l p Nhu c u th c 330 600 ráp 1 tu n Lư ng ti p nh n 330 600 theo k ho ch Lư ng ñ t hàng 330 600 theo k ho ch © Nguy n Văn Minh, 2006-2007 Ho ch ñ nh nhu c u 18 6
  7. 2.4. L p bi u k ho ch Trư ng h p nh p hàng theo lô: A-320sp Tu n 1 2 3 4 5 6 7 8 ðơn hàng 100 150 Ax2 T ng nhu c u 200 300 Chi Lư ng ti p nh n ti t A, theo ti n ñ th i D tr hi n có 120 120 120 120 140 gian l p Nhu c u th c 200 180 ráp 2 tu n Lư ng ti p nh n 320 320 theo k ho ch Lư ng ñ t hàng 320 320 theo k ho ch © Nguy n Văn Minh, 2006-2007 Ho ch ñ nh nhu c u 19 2.4. L p bi u k ho ch Trư ng h p nh p hàng theo lô: B-70sp Tu n 1 2 3 4 5 6 7 8 ðơn hàng 100 150 Bx4 T ng nhu c u 400 600 Chi Lư ng ti p nh n 70 ti t B, theo ti n ñ th i D tr hi n có 70 70 70 20 20 20 20 gian l p Nhu c u th c 330 580 ráp 1 tu n Lư ng ti p nh n 350 630 theo k ho ch 5x70 9x70 Lư ng ñ t hàng 350 630 theo k ho ch © Nguy n Văn Minh, 2006-2007 Ho ch ñ nh nhu c u 20 2.5. Bài t p 1. M t s n ph m ñư c c u t o b i 1A, 2B, 1C. A c u t o b i 2D và 3E; B b i 1F, 3G; C b i 2H; H b i 2E. Th i gian ñ s n xu t và l p ráp, cung c p các chi ti t, b ph n ñư c cho trong b ng. C, X, A, B ñư c l p ráp t i công ty; E, H ñư c s n xu t t i công ty; D, F, G mua ngoài. V sơ ñ k t c u s n ph m và ho ch ñ nh th i gian bi u l p ráp. B ph n X A B C D E F G H Th i gian, tu n 1 1 1 2 3 2 1 2 2 © Nguy n Văn Minh, 2006-2007 Ho ch ñ nh nhu c u 21 7
  8. 2.5. Bài t p 2. SP X ñư c c u t o b i 3 chi ti t 1A, 1B, 1C. A ñư c t o b i 1F; B – b i 1D, 2E, 1G; C – b i 2D; D – b i 1F. Th i gian ñ SX, l p ráp và cung c p các chi ti t, b ph n cho trong b ng. V sơ ñ k t c u và th i gian bi u l p r p c a s n ph m X. Doanh nghi p có ñơn ñ t hàng giao 300 s n ph m X vào tu n th 9. L p bi u k ho ch cung ng nguyên v t li u ñ th c hi n ñơn hàng. B ph n X A B C D E F G Th i gian, tu n 1 1 2 1 2 1 3 2 © Nguy n Văn Minh, 2006-2007 Ho ch ñ nh nhu c u 22 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản