intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Minh (2007)

Chia sẻ: Hfhgfvhgf Hfhgfvhgf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
103
lượt xem
12
download

Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Minh (2007)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ: Chương 1 Những vấn đề chung về quản trị sản xuất và dịch vụ nhằm trình bày về một số khái niệm cơ bản, đối tượng, nhiệm vụ và phưng pháp nghiêh cứu trị sản xuất và dịch vụ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Minh (2007)

 1. QU N TR S N XU T VÀ D CH V CHƯƠNG TRÌNH CAO H C TS. NGUY N VĂN MINH, KHOA QU N TR KINH DOANH, ð I H C NGO I THƯƠNG 098 311 8969, nguyenvm2002@gmail.com; minhnv@ftu.edu.vn; www.qac.ftu.edu.vn Hà N i, 2007 BÀI M ð U Gi i thi u chung v môn h c ð i tư ng nghiên c u c a môn h c M c đích c a môn h c Yêu c u đ i v i sinh viên Phương pháp gi ng d y ðánh giá quá trình và ki m tra © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 2 Hà n i, 2006-2007. 1
 2. BÀI M ð U Gi i thi u chung v môn h c Qu n tr s n xu t và d ch v (Production and Operation Management – POM). M t s tên g i khác: qu n tr s n xu t và tác nghi p; qu n tr s n xu t; qu n tr tác nghi p. ð i tư ng nghiên c u c a môn h c Ho t đ ng s n xu t và cung ng d ch v c a doanh nghi p. M c đích c a môn h c Trang b cho h c viên nh ng ki n th c cơ b n nh t v qu n tr quá trình s n xu t và cung ng d ch v . Rèn luy n nh ng k năng cơ b n v qu n tr tác nghi p. Yêu c u đ i v i h c viên N m v ng ki n th c cơ b n v lý thuy t kinh t , qu n tr h c đ i cương, toán kinh t , xác su t th ng kê. Ch đ ng trong h c t p nghiên c u: t giác đ c trư c tài li u, làm bài t p, vi t ti u lu n, chu n b th o lu n, ch đông xây d ng bài gi ng. H c đi đôi v i hành: ng d ng th c t thông qua bài t p th c hành. Ch p hành nghiêm túc qui ch c a Trư ng và B © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 3 Hà n i, 2006-2007. BÀI M ð U Tài li u tham kh o 1. Richard B. Chase, Nicholas J. Aquilano, F. Robert Jacobs. Production and Operations Management: Eighth Edition. Irwin McGrawHill. 1998.-690p. 2. Trương ðoàn Th và các tác gi . Qu n tr s n xu t và tác nghi p: Giáo trình. Hà N i: Th ng Kê, 2002. 359tr. 3. ð ng Th Thanh Phương. Qu n tr s n xu t và d ch v . Hà N i: Th ng Kê, 2002. 291 tr. 4. ð ng Minh Trang. Qu n tr s n xu t và tác nghi p. Hà N i: Th ng Kê, 2003. 306tr. 5. Nguy n Văn Nghi n, Gerard Chavulier. Qu n lý s n xu t. Hà N i: Th ng Kê, 1998. 6. Sách bài t p đi kèm v i các giáo trình trên. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 4 Hà n i, 2006-2007. 2
 3. BÀI M ð U Tài li u tham kh o 7. T Th Ki u An và các tác gi . Qu n lý ch t lư ng trong các t ch c. Hà N i: Th ng Kê, 2004. 474 tr. 8. Phó ð c Trù, Ph m Hùng. ISO 9000-2000. Hà N i: Khoa h c và K thu t, 2002. 521tr. 9. Tr n S u. Qu n lý ch t lư ng s n ph m. Hà N i: Th ng Kê, 2004. 214 tr. 10. Phillip Crosby. Quality is Free. NY.: McGraw-Hill, 1979 (b n d ch ti ng vi t: Ch t lư ng là th cho không. Mai Huy Tân, Nguy n Bình Giang d ch. Hà N i: Khoa h c – Xã h i, 1989). 11. Kaoru Ishikawa. What is Total Quality Control? – the Japanrse Way. NY.: Prentice Hall, 1985. (B n ti ng Vi t: Qu n lý ch t lư ng theo phương pháp Nh t. Nguy n Như Th nh, Tr nh Trung Thanh d ch. Hà N i: Khoa h c và K thu t, 1990. 12. Nguy n Văn Minh và các tác gi . Qu n tr s n xu t và d ch v : Bài gi ng. Hà N i: ðHNT, 2007. 13. B sách qu n tr s n xu t và v n hành c a Bussiness Edge. TP.HCM: Tr , 2004-2007. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 5 Hà n i, 2006-2007. CHƯƠNG 1. NH NG V N ð CHUNG V QU N TR S N XU T & D CH V (QTSX&DV) N i dung chính I. M t s khái ni m cơ b n II. ð i tư ng, m c đích, nhi m v và phương pháp nghiên c u qu n tr s n xu t III. N i dung c a QTSX&DV IV. L ch s phát tri n c a QTSX&DV V. Quá trình ra quy t đ nh c a nhà qu n tr s n xu t VI. Phân lo i quá trình s n xu t và d ch v VII. Câu h i, đ tài và tình hu ng th o lu n © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 6 Hà n i, 2006-2007. 3
 4. CHƯƠNG 1 NH NG V N ð CHUNG I. M T S KHÁI NI M CƠ B N 1.1. Doanh nghi p và ho t đ ng s n xu t, cung ng d ch v Doanh nghi p là gì? • Doanh nghi p là t ch c kinh t có tên riêng, có tài s n, có tr s giao d ch n đ nh, đư c đăng ký kinh doanh theo qui đ nh c a pháp lu t nh m m c đích th c hi n các ho t đ ng kinh doanh (Lu t Doanh nghi p – 2005). T ch c kinh t là gì? ð c đi m c a m t t ch c kinh t © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 7 Hà n i, 2006-2007. CHƯƠNG 1. NH NG V N ð CHUNG S n ph m? - S n ph m là k t qu ho t đ ng c a doanh nghi p. - S n ph m là k t qu c a các ho t đ ng hay các quá trình (ISO 9000:2000). - Ho t đ ng gì? Quá trình nào? S n ph m đư c chia làm hai lo i: - s n ph m v t ch t: - là các s n ph m có th nh n bi t đư c b ng các giác quan c a con ngư i; - s n ph m d ch v : - Là s n ph m c a quá trình (ho t đ ng) ti p xúc gi a ngư i cung ng v i ngư i s d ng d ch v . Trong SPDV luôn có s góp m t c a y u t (ho c s n ph m) v t ch t, v i nhi u c p đ khác nhau. - Hàng hóa là nh ng s n ph m đư c trao đ i trên th trư ng. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 8 Hà n i, 2006-2007. 4
 5. CHƯƠNG 1 NH NG V N ð CHUNG Các thu c tính c a SP Giá tr - đo b ng giá tr c a lư ng lao đ ng k t tinh trong SP. Giá tr s d ng – là giá tr mà SP đem l i cho ngư i tiêu dùng khi s d ng. Giá tr này có th : h u hình (ích l i, công d ng), vô hình (c m h ng, s hài lòng). © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 9 Hà n i, 2006-2007. CHƯƠNG 1 NH NG V N ð CHUNG So sánh gi a s n ph m v t ch t và s n ph m d ch v Làm th nào đ so sánh hai ho c nhi u s v t, hi n tư ng? Thi t l p h th ng các tiêu chí. Làm th nào thi t l p tiêu chí đ so sánh hai lo i hình s n ph m? Bám sát đ c tính c a s n ph m. Quan sát so sánh th c t , làm thí nghi m. Phân tích rút ra k t lu n. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 10 Hà n i, 2006-2007. 5
 6. CHƯƠNG 1. NH NG V N ð CHUNG So sánh SP v t ch t và SP d ch v Tiêu chí so sánh S n ph m v t ch t S n ph m d ch v Quá trình s n xu t B n ch t c a s n ph m Ch t lư ng Quy n s h u H u qu c a sai sót Ph m vi ti p xúc v i ngư i s d ng Kh năng d tr © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 11 Hà n i, 2006-2007. CHƯƠNG 1 NH NG V N ð CHUNG S n xu t? S n xu t là m t trong nh ng ch c năng c a doanh nghi p, bao hàm quá trình chuy n hóa các y u t đ u (còn g i là các y u t SX hay ngu n l c) vào thành SP đ u ra nh m đáp ng nhu c u c a th trư ng (ngư i tiêu th ) © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 12 Hà n i, 2006-2007. 6
 7. CHƯƠNG 1 NH NG V N ð CHUNG Sơ đ quá trình s n xu t (cung ng DV) Các y u t đ u vào: S n ph m đ u ra: -Tài nguyên -SP v t ch t Quá trình s n xu t - Lao đ ng -SP d ch v . -V n -Tri th c (Công ngh , -Thông tin) -Tài năng KD Ki m tra, đánh giá H i đáp H i đáp Quá trình chuy n đ i, t o giá tr gia tăng © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 13 Hà n i, 2006-2007. CHƯƠNG 1 NH NG V N ð CHUNG Cung ng d ch v ? Cung ng d ch v là quá trình s n xu t t o ra s n ph m d ch v thông qua ho t đ ng ti p xúc gi a bên cung ng và bên s d ng d ch v . Hãy rút ra đi m khác bi t cơ b n trong quá trình s n xu t SPVC và cung ng d ch v ? © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 14 Hà n i, 2006-2007. 7
 8. CHƯƠNG 1. NH NG V N ð CHUNG S khác bi t gi a quá trình s n xu t SPVC và cung ng DV # Tiêu chí so sánh Quá trình s n Quá trình cung xu t SPVC ng d ch v 1 Quan h v i khách hàng trong quá trình SX 2 Yêu c u đ i v i qui trình SX 3 ð c đi m c a quá trình lao đ ng 4 Thu c tính c a SP cu i cùng 5 Năng su t quá trình SX 6 B o hành ch t lư ng © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 15 Hà n i, 2006-2007. CHƯƠNG I NH NG V N ð CHUNG 1.2. Khái ni m qu n tr s n xu t và d ch v Qu n tr s n xu t và d ch v là gì? Qu n tr SX&DV là qu n tr quá trình bi n đ i các y u t s n xu t đ u vào (ngu n l c) thành s n ph m đ u ra (hàng hóa và d ch v ) nh m th a mãn t i đa nhu c u c a th trư ng, đ th c hi n m c đích kinh doanh c a doanh nghi p. M t s đi m lưu ý xung quanh khái ni m Tên g i c a môn h c: hi n có r t nhi u tên g i, ngoài qu n tr s n xu t và d ch v , còn có qu n lý s n xu t, qu n tr s n xu t và tác nghi p. ? Vì sao như th ? Và gi i quy t như th nào? © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 16 Hà n i, 2006-2007. 8
 9. CHƯƠNG I NH NG V N ð CHUNG II. ð i tư ng, m c đích, nhi m v và phương pháp nghiên c u QTSX&DV 2.1. ð i tư ng ð i tư ng nghiên c u c a QTSX&DV là quá trình s n xu t s n ph m v t ch t và cung ng d ch v c a m t t ch c kinh t . Quá trình này bao g m r t nhi u ho t đ ng có m i li n quan m t thi t v i nhau. Theo b n, đó là nh ng ho t đ ng nào? © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 17 Hà n i, 2006-2007. CHƯƠNG I NH NG V N ð CHUNG 2.2. M c đích M c đích c a QTSX&DV là tìm ra các phương th c qu n tr hi u qu nh t các y u t SX đ t o s n ph m th a mãn t i đa nhu c u c a khách hàng. 2.3. Nhi m v Nghiên c u so n th o các lý thuy t, phương pháp lu n, phương pháp. Tìm cách ng d ng hi u qu lý thuy t vào th c ti n. Không ng ng c i ti n, đ i m i phát tri n các phương pháp qu n tr c v lý thuy t và kh năng ng d ng th c ti n, đáp ng k p th i thay đ i c a môi trư ng. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 18 Hà n i, 2006-2007. 9
 10. CHƯƠNG I NH NG V N ð CHUNG 2.3. Phương pháp Ti p c n h th ng Ti p c n theo quá trình Ti p c n theo tình hu ng Ti p c n t h p Phương pháp mô hình hóa Phương pháp toán kinh t Phương pháp th c nghi m Phương pháp nghiên c u xã h i h c. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 19 Hà n i, 2006-2007. CHƯƠNG 1. NH NG V N ð CHUNG III. N i dung c a qu n tr s n xu t và d ch v D báo nhu c u Qu n tr s n ph m (Ch.2) Thi t k SP Ch t lư ng Ho ch đinh (Ch.8) công su t (Ch.3) Qu n tr T ch c D ch v s n xu t (Ch.7) (Ch.4) Ho ch đ nh Qu n tr Nhu c u D tr Ngu n l c (Ch.6) (Ch.5) © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 20 Hà n i, 2006-2007. 10
 11. CHƯƠNG 1. NH NG V N ð CHUNG IV. L CH S PHÁT TRI N C A QTSX&DV 4.1.Quá trình phát tri n Các h th ng sx v n có t xa xưa, t th i c đ i: V n lý Trư ng thành, Kim T tháp, vư n treo Babylon. Cu c cách m ng công nghi p Anh (nh ng năm 70 c a th k 18) – làm thay đ i b n ch t c a n n s n xu t. Khoa h c qu n lý s n xu t cũng b t đ u hình thành và phát tri n t đây. ? Cách m ng CN b t đ u t Anh, nhưng vì sao khoa h c qu n lý nói chung và qu n tr s n © Nguy n Văn Minh, nói riêng tr si ncót ngu v n g c t xu t Qu n l xu và d ch M ? 21 Hà n i, 2006-2007. CHƯƠNG 1. NH NG V N ð CHUNG M t s m c l ch s đáng ghi nh # Giai đo n Trư ng phái Tác gi 1 ~1770 Cách m ng công nghi p Anh 2 1764 Phát minh máy hơi nư c 3 1785 Phát minh máy d t 4 1776 Tác ph m “C a c i c a các Adam Smit qu c gia” 5 1911 Qu n lý khoa h c F. Taylor 6 1911 Tâm lý công nghi p F. Gibreth 7 1912 Bi u đ k ho ch công Henry Gantt vi c © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 22 Hà n i, 2006-2007. 11
 12. CHƯƠNG 1. NH NG V N ð CHUNG M t s m c l ch s đáng ghi nh # Giai đo n Trư ng phái Tác gi 8 1913 S n xu t dây chuy n H. Ford 9 1930 Nghiên c u đ ng cơ làm Elton Mayo vi c 10 1935 Ki m tra ch t lư ng b ng W.Shewhart th ng kê 11 1950-60 PP qu n tr tác nhi p: mô Nhi u tác gi hình hóa, PERT, CMP 12 1970 ng d ng r ng rãi máy IBM, tính đi n t trong SX: MRP J.Orlicsky 13 1980 Mô hình chi n lư c SX: Harvard 5Ps © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 23 Hà n i, 2006-2007. CHƯƠNG 1. NH NG V N ð CHUNG M t s m c l ch s đáng ghi nh # Giai đo n Trư ng phái Tác gi 14 JIT, TQC, t đ ng hóa Toyota, Deming 15 1990 - nay TQM, qu n lý ch t lư ng toàn di n, ISO 16 Doanh nghi p đi n t 17 C i t qui trình s n xu t M. Hammer kinh doanh (RBP) 18 Ho ch đ nh ngu n l c DN – SAP, Oracle ERP System © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 24 Hà n i, 2006-2007. 12
 13. CHƯƠNG 1 NH NG V N ð CHUNG 4.2. Xu hư ng phát tri n c a t ch c s n xu t hi n đ i 4.2.1. Các y u t nh hư ng đ n ho t đ ng t ch c s n xu t Cu c cách m ng công ngh thông tin và công ngh . Xu th toàn c u hoá. V n đ dân s . V n đ môi trư ng sinh thái. Tính ch t m i c a n n kinh t h u công nghi p (cu i TK 20-đ n nay). © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 25 Hà n i, 2006-2007. CHƯƠNG 1 NH NG V N ð CHUNG Tính ch t m i c a n n kinh t h u công nghi p: công ngh và thông tin đóng vai trò quy t đ nh trong phát tri n; Xu hư ng tích h p, liên k t các ho t đ ng s n xu t kinh doanh; t o công ngh m i là d ng s n xu t quan tr ng nh t, quy t đ nh hi u qu ho t đ ng c a ch th kinh t ; Tri th c là ngu n v n quan tr ng và quí giá nh t đ phát tri n. ? Theo b n, các y u t trên s nh hư ng như th nào đ n t ch c s n xu t hi n đ i? © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 26 Hà n i, 2006-2007. 13
 14. CHƯƠNG 1. NH NG V N ð CHUNG 3.2.2. ð c đi m m i c a t ch c s n xu t hi n đ i Ch c năng s n xu t chuy n t th b đ ng sang ch đ ng Trư c đây: Ch c năng c a DN là bi n đ i ngu n l c đ u vào thành s n ph m đ u ra phù h p v i yêu c u c a th trư ng Ngày nay: DN là các ch th t p trung và sáng t o ngu n l c đ s n xu t đ ng th i góp ph n hình thành các nhu c u m i (t o c u). M m d o trong c u trúc, linh ho t trong qu n lý và b n v ng trong phát tri n: C u trúc có xu hư ng phát tri n theo hư ng r ng và ph ng, rút ng n đ n m c có th s lư ng các c p, tâng trong qu n lý; Chú tr ng ho t đ ng c a t (nhóm) lao đ ng đ c l p; Không ng ng t o n i l c c nh tranh cho DN; Vai trò hàng đ u c a qu n tr tri th c. (Gi i thi u v cách gi i quy t mâu thu n trong các t ch c kinh t hi n đ i và mô hình T ch c gia đình). © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 27 Hà n i, 2006-2007. CHƯƠNG 1 NH NG V N ð CHUNG 3.2.3. M t s đ nh hư ng phát tri n c a các DN SX hi n đ i Chú tr ng qu n tr chi n lư c trong qu n tr s n xu t. ð m b o ch t lư ng toàn di n. Rút ng n th i gian s n xu t, t o l i th c nh tranh. ð u tư c p nh t công ngh m i. Phân quy n trong qu n lý, t o đi u ki n cho phép ngư i lao đ ng tham gia vào quá trình ra quy t đ nh. Không ng n ng i c i t các qui trình s n xu t – kinh doanh. Quan tâm đ c bi t đ n b o v môi trư ng. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 28 Hà n i, 2006-2007. 14
 15. CHƯƠNG 1 NH NG V N ð CHUNG 3.2.4. M t s mô hình s n xu t hi n đ i • Mô hình MRP (Materials Requirements Planing) - Ho ch đ nh nhu c u nguyên v t li u Xu t hi n vào nh ng năm 70 c a TK20 Ngư i kh i xư ng: Joshep Orlicky c a IBM và các chuyên gia c a Hi p h i Qu n lý d tr s n xu t Hoa kỳ (American Production & Inventory Control Society) N i dung: dùng ph n m m đ ho ch đinh, qu n lý và đi u ch nh nhu c u cũng nhu l ch trình v nguyên v t li u © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 29 Hà n i, 2006-2007. CHƯƠNG 1 NH NG V N ð CHUNG • Mô hình MRP (Materials Requirements Planing) - Ho ch đ nh nhu c u nguyên v t li u ng d ng r t hi u qu cho nh ng dây chuy n s n xu t đ s . Hi n đang phát tri n thành mô hình MRP II (Manufacturing Requirements Planing) - ho ch đ nh không ch ngu n nguyên v t li u mà toàn b ngu n l c liên quan đ n quá trình s n xu t./. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 30 Hà n i, 2006-2007. 15
 16. CHƯƠNG 1 NH NG V N ð CHUNG • Mô hình JIT (Just In Time) – Chính xác – đúng th i h n Xu t hi n vào nh ng năm 80 c a TK20 t i Nh t B n. N i dung: T ch c qu n lý đ luôn gi đư c ngu n nguyên li u cung ng và d tr t i thi u chính xác v a đ cho các ho t đ ng s n xu t kinh doanh. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 31 Hà n i, 2006-2007. CHƯƠNG 1 NH NG V N ð CHUNG • Mô hình TQC (Total Quality Control) – Ki m soát ch t lư ng toàn di n Xu t hi n vào nh ng năm 80, g n li n v i tên tu i c a m t s chuyên gia ch t lư ng n i ti ng như: Deming E., Juran J. N i dung: Xây d ng h th ng ki m tra, ki m soát ch t lư ng toàn di n xuyên su t quá trình s n xu t c a DN. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 32 Hà n i, 2006-2007. 16
 17. CHƯƠNG 1 NH NG V N ð CHUNG • Mô hình 5Ps (People, Plants, Parts, Processes, Planning & Control System) – Ho ch đ nh chi n lư c s n xu t Do các nhà kinh t h c thu c ð i h c Harvard Business School kh i xư ng vào nh ng năm 80 c a TK 20. N i dung: D a trên cơ s phân tích 5P - 5 ngu n l c cơ b n đ ho ch đ nh chi n lư c, chi n thu t và tác nghi p phù h p cho quá trình s n xu t c a DN. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 33 Hà n i, 2006-2007. CHƯƠNG 1 NH NG V N ð CHUNG Mô hình TQM (Total Quality Management) - Qu n lý ch t lư ng toàn di n và tiêu chu n hoá ch t lư ng Là bư c phát tri n ti p theo c a mô hình TQC cũng v i các tên tu i như: Deming E., Juran J., Crosby P. N i dung:TQM l y khách hàng làm trung tâm, l y c i ti n liên t c làm công c và s cam k t toàn di n c a m i thành viên trong Dn làm phương châm hành đ ng. H th ng tiêu chu n ch t lư ng ISO là bư c chu n hoá tư tư ng TQM b ng văn b n. ISO là h th n tiêu chu n qu c t do T ch c Tiêu chu n Qu c t đưa ra vào năm 1987, v i phiên b n m i nh t ISO 9000:2000 công b năm 2000. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 34 Hà n i, 2006-2007. 17
 18. CHƯƠNG 1 NH NG V N ð CHUNG • Mô hình RBP (Reengineering Business Processes) – C i t quá trình s n xu t kinh doanh Hình thành vào đ u th p k 90 M . N i dung: Khác v i TQM v i công c ch l c là c i ti n liên t c (kaizen), RBP kêu g i DN m nh d n xem xét và c i t t n g c toàn b quá trình s n xu t kinh doanh – có nghĩa là làm m t cu c cách m ng t ng th ch không d ng l i m c c i ti n. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 35 Hà n i, 2006-2007. CHƯƠNG 1 NH NG V N ð CHUNG • Mô hình xí nghi p đi n t Phát tri n cùng v i s phát tri n c a m ng toàn c u Internet và thương m i đi n t vào gi a nh ng năm 90 c a TK 20. V i d ng xí nghi p này Internet v a là môi trư ng ho t đ ng v a là công c đ s n xu t kinh doanh. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 36 Hà n i, 2006-2007. 18
 19. CHƯƠNG 1 NH NG V N ð CHUNG Mô hình qu n tr chu i cung ng Mô hình đư c xây d ng trên ý tư ng m t h th ng qu n tr DN g m ba chu i (dòng ch y) cơ b n – business process: dòng thông tin; dòng v t ch t và dòng tài chính, ch y t đ u vào đ u tiên (như nhà cung ng)t i đ u ra cu i cùng (như ngư i tiêu dùng). Công c h tr đ c l c cho mô hình này là h th ng ERP-System (Enterprise Resource Planning). © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 37 Hà n i, 2006-2007. CHƯƠNG 1 NH NG V N ð CHUNG 3.2.5. T ch c s n xu t trong th k 21 M ng kinh t T p đoàn liên k t o Công ty đa chi u T ch c trí tu T ch c h c h i © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 38 Hà n i, 2006-2007. 19
 20. CHƯƠNG 1 NH NG V N ð CHUNG V. Quá trình ra quy t đ nh c a nhà qu n tr s n xu t và d ch v 5.1. Ch c năng cơ b n c a nhà qu n tr tác nghi p Ra quy t đ nh Ho ch đ nh chi n lư c T ch c ho t đ ng s n xu t Ki m tra th c hi n Qu n tr nhân l c ði u ph i và qu n lý chung. © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 39 Hà n i, 2006-2007. CHƯƠNG 1 NH NG V N ð CHUNG 5.2. Nhi m v c a nhà qu n tr s n xu t trong đi u ki n hi n đ i © Nguy n Văn Minh, Qu n tr s n xu t và d ch v 40 Hà n i, 2006-2007. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2