intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 2: Dự báo nhu cầu sản xuất

Chia sẻ: Bui Ngoc Ngu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
312
lượt xem
60
download

Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 2: Dự báo nhu cầu sản xuất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 2: Dự báo nhu cầu sản xuất được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên nắm và hiểu được khái niệm, các loại dự báo và quy trình dự báo; biết được các phương pháp dự báo thông dụng; ứng dụng được các phương pháp dự báo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 2: Dự báo nhu cầu sản xuất

 1. Chƣơng 2. DỰ BÁO NHU CẦU SẢN XUẤT
 2. MỤC TIÊU  Hiểu khái niệm, các loại dự báo và quy trình dự báo  Biết đƣợc các phƣơng pháp dự báo thông dụng  Ứng dụng đƣợc các phƣơng pháp dự báo
 3. NỘI DUNG CHÍNH 1. Giới thiệu về dự báo 2. Một số phƣơng pháp dự báo 3. Các phƣơng pháp đánh giá độ tin cậy của dự báo
 4. 1. GIỚI THIỆU VỀ DỰ BÁO 1.1 Khái niệm về dự báo Dự báo là khoa học và nghệ thuật nhằm tiên đoán những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai Mục đích: Tăng hiệu quả, tăng lợi nhuận
 5. Dự báo căn cứ vào: - Dãy số liệu của các thời kz quá khứ + Quá khứ gần + Quá khứ có tính quy luật - Kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lĩnh vực dự báo - Kinh nghiệm thực tế của những người điều hành lâu năm
 6. 1.2 Các loại dự báo  Căn cứ vào thời đoạn dự báo - Dự báo ngắn hạn dƣới 1 năm( thông thƣờng là khoảng 3 tháng): Lập kế hoạch mua hàng, điều độ sản xuất và nhân lực… - Dự báo trung hạn ( 1 năm đến 3 năm): Lập kế hoạch bán hàng, kế hoạch sản xuất và dự thảo ngân sách chu kỳ kinh doanh… - Dự báo dài hạn ( 3 năm trở lên): Lập kế hoạch sản phẩm mới, dây chuyền công nghệ mới, mở rộng doanh nghiệp…
 7. 1.2 Các loại dự báo Căn cứ vào lĩnh vực dự báo - Dự báo kinh tế - Dự báo công nghệ và kỹ thuật sản xuất - Dự báo nhu cầu sản xuất
 8. 1.3 Đặc điểm của dự báo - Tính nhân – quả trong quá khứ vẫn còn lƣu giữ trong tƣơng lai - Luôn luôn có sai số cho phép - Dự báo cho nhóm đối tƣợng thƣờng chính xác hơn dự báo cho từng đối tƣợng riêng lẻ - Thời gian dự báo càng dài thì độ chính xác càng giảm đi
 9. 1.4 Các phƣơng pháp dự báo PHƢƠNG PHÁP DỰ BÁO PHƢƠNG PHÁP PHƢƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH ĐỊNH LƢỢNG Các mô hình Các mô hình nhân quả chuỗi thời gian - Lấy ý kiến của lãnh đạo - Lấy ý kiến của bộ phận bán hàng - Lấy ý kiến của ngƣời tiêu dùng - Hồi quy - Bình quân đơn giản - Phƣơng pháp chuyên gia - Phân tích tƣơng quan - Bình quân di động - San bằng số mũ - Chuỗi thời gian
 10. 1.5 Quy trình dự báo B1: Xác định mục tiêu dự báo B2: Xác định thời đoạn dự báo B3: Chọn phƣơng pháp dự báo B4: Chọn đối tƣợng để thu thập thông tin
 11. B5: Tiến hành thu thập thông tin B6: Xử lý thông tin B7: Xác định xu hƣớng dự báo: Tuyến tính, chu kỳ, thời vụ,ngẫu nhiên B8: Phân tích, tính toán để đƣa ra quyết định về kết quả dự báo Theo bạn, bƣớc nào trong tiến trình dự báo là quan trọng nhất? Chúng ta có thể bỏ qua bƣớc nào trong 8 bƣớc trên?
 12. 2. Một số phương pháp dự báo 2.1 PHƢƠNG PHÁP DỰ BÁO ĐỊNH TÍNH Dựa trên trực giác hoặc phán đoán mang tính chủ quan
 13. 2. Một số phương pháp dự báo 2.1.1 Hội đồng ý kiến của các nhà quản trị Các nhà quản trị cấp cao - những ngƣời có kiến thức chuyên sâu về doanh nghiệp, thị trƣờng, môi trƣờng kinh doanh - họp bàn lại với nhau để tiến hành dự báo. Ưu điểm: Nhược điểm: Nhanh, rẻ Mang tính cảm tính, không khách quan
 14. 2. Một số phương pháp dự báo 2.1.2 Tổng hợp ý kiến của lực lượng bán hàng Lực lƣợng bán hàng là ngƣời trực tiếp dự báo về nhu cầu sản phẩm, dịch vụ Ưu điểm: Sát với nhu cầu khách hàng Nhược điểm: thƣờng có 2 xu hƣớng: - Bi quan quá - Lạc quan quá
 15. 2. Một số phương pháp dự báo 2.1.3 Khảo sát khách hàng Điều tra lấy ý kiến của khách hàng bằng phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn qua điện thoại, phiếu điều tra +Ƣu điểm: Khách quan +Nhƣợc điểm: + Tốn thời gian, tốn chi phí + Khó thu thập thông tin THÍCH HỢP: SẢN PHẨM MỚI
 16. 2. Một số phương pháp dự báo 2.1.4 Phƣơng pháp Delphi 1. Thiết kế bản câu hỏi và mỗi thành viên sẽ trả lời các câu hỏi một cách độc lập & vô danh 2. Các trả lời sẽ đƣợc tập họp lại và in ra 3. Mỗi thành viên sẽ nhận đƣợc một bản trả lời tổng hợp 4. Mỗi thành viên sẽ đƣa ra các giải pháp 5. Lặp lại bƣớc 2, 3 và 4 nhiều lần cho đến khi đạt đƣợc sự nhất trí
 17. 2. Một số phương pháp dự báo 2.1.4 Phƣơng pháp Delphi Ưu điểm : Nhược điểm: - Khách quan - Chi phí cao - Chính xác - Thời gian lâu
 18. 2.2 PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO ĐỊNH LƯỢNG 2.2.1 PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH VÀ SAN BẰNG SỐ MŨ a) Phương pháp tiếp cận đơn giản Ft  At 1 F: Số dự báo A: Số thực tế t: Thời kỳ
 19. a) Phƣơng pháp tiếp cận đơn giản - Ưu điểm: Đơn giản - Khuyết điểm: Mang tính áp đặt thời kz trước cho thời kz sau - Phạm vi áp dụng: + Xí nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ + Xí nghiệp mới thành lập, mới bắt tay vào dự báo
 20. b) Phƣơng pháp bình quân di động Bình quân di động là phương pháp dự báo trên cơ sở lấy trung bình của các giai đoạn gần nhất, trong đó các nhu cầu của các giai đoạn gần nhất đó đều có trọng số như nhau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản