intTypePromotion=1
ADSENSE

QUI CHẾ TÀI CHÍNH

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

550
lượt xem
250
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC ĐÍCH Nhằm phục vụ cho công tác quản lý tài chính kế toán, hóa đơn chứng từ một cách tốt nhất, củng cố và bổ sung các quy định về quản lý tài chính kế toán mà Công ty đã ban hành trước đây, nay ban hành Qui chế Tài chính này để toàn thể cán bộ công nhân viên áp dụng thực hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUI CHẾ TÀI CHÍNH

 1. QUI CHEÁ TAØI CHÍNH I. MUÏC ÑÍCH Nhaèm phuïc vuï cho coâng taùc quaûn lyù taøi chính keá toaùn, hoùa ñôn chöùng töø moät caùch toát nhaát, cuûng coá vaø boå sung caùc quy ñònh veà quaûn lyù taøi chính keá toaùn maø Coâng ty ñaõ ban haønh tröôùc ñaây, nay ban haønh Qui cheá Taøi chính naøy ñeå toaøn theå caùn boä coâng nhaân vieân aùp duïng thöïc hieän. II. QUI ÑÒNH VEÀ HOÙA ÑÔN CHÖÙNG TÖØ - Taát caû caùc khoaûn chi phaûi coù hoùa ñôn cuûa Boä Taøi Chính (Hoùa ñôn ñoû). - Tröôøng hôïp khoâng theå laáy ñöôïc hoùa ñôn Boä Taøi Chính thì phaûi coù hoùa ñôn baùn leõ, ghi ñaày ñuû teân, ñòa chæ kinh doanh cuûa beân baùn vaø cuûa Coâng ty, ghi roõ noäi dung, maët haøng, soá tieàn treân hoùa ñôn, chöõ kyù vaø hoï teân cuûa ngöôøi ngöôøi baùn haøng. Giôùi haïn giaù trò cuûa hoùa ñôn naøy laø töø 100.000 ñoàng trôû xuoáng. - Tröôøng hôïp mua haøng coù giaù trò lôùn hôn 100.000 ñoàng maø khoâng theå laáy ñöôïc hoùa ñôn Boä Taøi Chính thì tröôùc khi mua phaûi thoâng baùo cho Keá toaùn tröôûng xem xeùt, khi ñöôïc Keá toaùn tröôûng chaáp thuaän kyù vaøo phieáu ñeà nghò mua haøng vaø thanh toaùn thì môùi ñöôïc mua, khi thanh toaùn phaûi laáy bieân nhaän nhaän tieàn hoaëc hoùa ñôn baùn leõ ghi ñaày ñuû teân, ñòa chæ kinh doanh cuûa beân baùn vaø cuûa Coâng ty, ghi roõ noäi dung, maët haøng, soá tieàn treân bieân nhaän nhaän tieàn hoaëc treân hoùa ñôn baùn leõ, chöõ kyù vaø hoï teân cuûa ngöôøi ngöôøi baùn haøng.
 2. II I. CAÙC BIEÅU MAÃU SÖÛ DUÏNG KHI MUA HAØNG VAØ THANH TOAÙN BAÈNG TIEÀN MAËT - TRÌNH TÖÏ LUAÂN CHUYEÅN CHÖÙNG TÖØ THU CHI TIEÀN MAËT 1>. Phieáu ñeà nghò mua haøng vaø thanh toaùn (Xem maãu) Ngöôøi ñeà nghò mua haøng tröôùc khi mua phaûi leân keá hoaïch mua haøng, kieåm tra giaù treân thò tröôøng, trình phuï traùch boä phaän kieåm tra vaø kyù, chuyeån Keá toaùn tröôûng kyù sau ñoù trình Toång Giaùm Ñoác kyù duyeät, tieán haønh giao dòch mua haøng. Ñoái vôùi caùc coâng trình thì ngöôøi ñeà nghò mua haøng laäp phieáu ñeà nghò mua haøng vaø thanh toùan treân cô sôû döï toaùn ñaõ ñöôïc duyeät, mua töøng phaàn hoaëc mua toaøn boä vaät tö thieát bò… ñaõ ñöôïc döï toaùn tuyø theo tieán ñoä coâng vieäc, trình phuï traùch coâng trình kyù, chuyeån Keá toùan coâng trình kieåm tra, trình Keá toùan tröôûng kyù, trình Toång Giaùm Ñoác kyù duyeät. Sau khi coù ñaày ñuû chöõ kyù kieåm tra treân phieáu ñeà nghò mua haøng vaø thanh toaùn, keá toaùn thu chi tieàn maët xuaát phieáu chi tieàn maët, trình Keá toaùn tröôûng kieåm tra, kyù, chuyeån thuû quyõ chi tieàn. Phieáu chi ñöôïc laäp thaønh 03 lieân, keá toaùn thu chi tieàn maët löu 01 lieân, thuû quyõ löu 01 lieân, 01 lieân giao cho ngöôøi nhaän tieàn. Sau khi mua haøng xong, ngöôøi mua haøng phaûi cung caáp cho Keá toaùn thu chi tieàn maët taát caû hoùa ñôn chöùng töø do beân baùn xuaát. Phieáu ñeà nghò mua haøng vaø thanh toaùn chæ ñöôïc söû duïng khi bieát ñöôïc giaù chính xaùc, tröôøng hôïp khoâng bieát ñöôïc giaù chính xaùc phaûi döï ñoaùn soá tieàn vaø xin taïm öùng. Tröôøng hôïp Coâng ty thanh toùan tröïc tieáp baèng tieàn maët cho nhaø cung caáp, ngöôøi giao dòch vôùi nhaø cung caáp caên cöù keá hoïach thanh toùan nôï ñaõ ñöôïc duyeät, hôïp ñoàng, hoùa ñôn chöùng töø, giaáy ñeà nghò thanh toùan cuûa nhaø cung caáp, tieán haønh laäp phieáu ñeà nghò mua haøng vaø thanh toùan keøm theo hôïp ñoàng, hoùa ñôn chöùng töø coù lieân quan, giaáy ñeà nghò thanh toùan cuûa nhaø cung caáp chuyeån Keá toùan tröôûng kieåm tra vaø kyù, trình Toång Giaùm Ñoác kyù duyeät, chuyeån Keá toùan thu chi tieàn maët xuaát phieáu chi, chuyeån Keá toùan tröôûng kyù phieáu chi, chuyeån thuû quyõ chi tieàn. Neáu nhaø cung caáp cöû nhaân vieân ñeán Coâng ty thu tieàn, thuû quyõ phaûi löu baûng photo giaáy CMND (coù ñoái chieáu vôùi baûng chính) cuûa ngöôøi nhaän tieàn vaø giaáy giôùi thieäu coù kyù teân ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân chöùc vuï cuûa ngöôøi kyù cuûa Cô quan cöû nhaân vieân ñeán nhaän tieàn. Neáu ngöôøi giao dòch cuûa Coâng ty mang tieàn ñeán nhaø cung caáp ñeå thanh toùan, ngöôøi giao dòch phaûi kyù vaø ghi roõ hoï teân ôû choå ngöôøi nhaän tieàn treân phieáu chi, khi thanh toùan cho nhaø cung caáp phaûi laáy phieáu thu tieàn cuûa nhaø cung
 3. caáp veà noäp laïi cho thuû quyõ, thuû quyõ coù traùch nhieäm theo doõi coâng vieäc naøy. 2>. Phieáu ñeà nghò taïm öùng (Xem maãu) Ngöôøi ñeà nghò taïm öùng döï ñoaùn soá tieàn caàn söû duïng, haïn thanh toaùn taïm öùng vaø trình phuï traùch boä phaän kieåm tra, kyù, chuyeån Keá toaùn tröôûng kyù, sau ñoù trình Toång Giaùm Ñoác kyù duyeät, Keá toaùn thu chi tieàn maët laäp phieáu chi, trình Keá toaùn tröôûng kyù, chuyeån thuû quyõ chi tieàn. Phieáu chi ñöôïc laäp thaønh 03 lieân nhö ñaõ noùi ôû treân. Ñoái vôùi caùc khoaûn taïm öùng cho caùc coâng trình thì cuõng thöïc hieän nhö treân nhöng tröôùc khi chuyeån Keá toaùn tröôûng phaûi qua Keá toaùn theo doõi coâng trình kieåm tra. 3>. Phieáu ñeà nghò thanh toaùn taïm öùng (Xem maãu) Ñeán haïn thanh toaùn soá tieàn ñaõ taïm öùng, ngöôøi ñeà nghò taïm öùng coù traùch nhieäm laäp phieáu ñeà nghò thanh toaùn taïm öùng lieät keâ ñaày ñuû caùc khoaûn chiø, trình phuï traùch boä phaän kieåm tra, kyù, chuyeån Keá toaùn tröôûng kyù, trình Toång Giaùm Ñoác duyeät, chuyeån Keá toaùn thanh quyeát toaùn taïm öùng. Neáu soá tieàn ñaõ taïm öùng lôùn hôn soá tieàn thöïc chi thì ngöôøi ñeà nghò taïm öùng phaûi hoaøn laïi soá tieàn cheânh leäch, Keá toaùn thu chi tieàn maët laäp phieáu thu, trình Keá toaùn tröôûng kyù, chuyeån thuû quyõ thu tieàn. Phieáu thu ñöôïc laäp 03 lieân, Keá toaùn thu chi tieàn maët löu 01 lieân, thuû quyõ löu 01 lieân, giao cho ngöôøi noäp tieàn 01 lieân. Neáu soá tieàn ñaõ taïm öùng nhoû hôn soá thöïc chi thì Coâng ty seõ chi theâm phaàn cheânh leäch cho ngöôøi ñeà nghò taïm öùng, quy trình laäp phieáu chi ñöôïc thöïc hieän nhö ñaõ noùi ôû treân. Tröôøng hôïp soá tieàn ñaõ taïm öùng ñuùng baèng ñuùng soá thöïc chi thì keá toaùn chæ laøm thuû tuïc thanh quyeát toaùn taïm öùng. Keá toaùn thanh toaùn taïm öùng coù traùch nhieäm theo doõi, ñoân ñoác caùc boä phaän, caù nhaân taïm öùng thöïc hieän vieäc thanh quyeát toaùn taïm öùng khi ñeán haïn thanh quyeát toaùn. 4>. Phieáu ñeà xuaát (Xem maãu)
 4. Duøng ñeå ñeà xuaát bieáu taëng quaø caùp, caùc khoaûn muïc khoâng naèm trong caùc noäi dung treân. IV. QUY ÑÒNH VEÀ THU TIEÀN MAËT Ngöôøi giao dòch coù lieân quan ñeán khoaûn thu thu tieàn ñem veà noäp Coâng ty xuaát trình phieáu chi tieàn cuûa nhaø cung caáp vaø caùc chöùng töø lieân quan ñeán khoaûn thu cho Keá toaùn tröôûng kieåm tra, chuyeån Keá toaùn thu chi tieàn maët xuaát phieáu thu, chuyeån Keá toaùn tröôûng kyù, chuyeån thuû quyõ thu tieàn. Phieáu thu ñöôïc laäp thaønh 03 lieân nhö ñaõ noùi ôû treân. Tröôøng hôïp khaùch haøng cöû nhaân vieán ñeán noäp tieàn, ngöôøi giao dòch ñeán khoaûn thu phaûi xuaát trình caùc chöùng töø coù lieân quan ñeán khoaûn thu cho Keá toaùn tröôûng kieåm tra, chuyeån Keá toaùn thu chi tieàn maët xuaát phieáu thu, chuyeån Keá toaùn tröôûng kyù, chuyeån thuû quyõ thu tieàn. Ñònh kyø haøng tuaàn, thuû quyõ trình Toång Giaùm Ñoác kyù caùc phieáu thu, phieáu chi tieàn maët ñaõ phaùt sinh coù keøm theo caùc chöùng töø ñaõ ñöôïc duyeät. V. QUY ÑÒNH VEÀ THU HOÀI VAØ THANH TOAÙN COÂNG NÔÏ - Haøng tuaàn phoøng keá toaùn phaûi laäp keá hoaïch thu hoài coâng nôï ñoái vôùi nôï phaûi thu, laäp keá hoaïch thanh toaùn coâng nôï ñoái vôùi nôï phaûi traû, caân ñoái nguoàn tieàn trình Toång Giaùm Ñoác pheâ duyeät. - Keá toaùn caên cöù keá hoaïch thu hoài vaø thanh toaùn coâng nôï ñaõ ñöôïc duyeät tieán haønh phaân coâng thöïc hieän vaø baùo caùo keát quaû cho Toång Giaùm Ñoác tình hình thöïc hieän keá hoaïch naøy. - Caùc khoaûn nôï ñeán haïn vaø quaù haïn phaûi ñöôïc öu tieân giaûi quyeát tröôùc, tröôøng hôïp khoâng giaûi quyeát ñöôïc phaûi ñeà xuaát, trình baùo vaø xin yù kieán chæ ñaïo cuûa Toång Giaùm Ñoác ñeå tìm bieän phaùp giaûi quyeát. VI. QUY ÑÒNH VEÀ THANH TOAÙN QUA NGAÂN HAØNG Keá toaùn ngaân haøng caên cöù keá hoaïch thanh toaùn ñaõ ñöôïc duyeät, kieåm tra soá dö taøi khoaûn tieàn gôûi ngaân haøng, tieán haønh vieäc thanh toaùn baèng caùch töï laäp hoaëc höôùng daån thö kyù Phoøng Taøi chính Keá toaùn laäp thuû tuïc thanh toaùn qua ngaân haøng, Keá toaùn ngaân haøng trình Toång Giaùm Ñoác kyù, chuyeån thö kyù Phoøng Taøi chính Keá toaùn ñem noäp
 5. chöùng töø cho ngaân haøng, sau ñoù thö kyù ñem chöùng töø coù xaùc nhaän cuûa ngaân haøng veà giao laïi cho Keá toaùn ngaân haøng. Caùc khoaûn thanh toaùn quoác teá, môû thö tín duïng (L/C), thö baûo ñaûm (L/G)… do Keá toaùn ngaân haøng töï laäp, trình Toång Giaùm Ñoác kyù duyeät, höôùng daàn thö kyù Phoøng Taøi chính Keá toaùn ñem noäp chöùng töø cho ngaân haøng, sau ñoù thö kyù ñem chöùng töø coù xaùc nhaän cuûa ngaân haøng veà giao laïi cho Keá toaùn ngaân haøng. Keá toaùn thu chi tieàn maët vaø Keá toaùn ngaân haøng coù traùch nhieäm caäp nhaät, kieåm tra, theo doõi caùc nghieäp vuï phaùt sinh vaø soá dö caùc taøi khoaûn tieàn maët, tieàn gôûi ngaân haøng, cung caáp kòp thôøi caùc thoâng tin chi tieát veà caùc khoaûn thu chi tieàn maët vaø thu chi qua ngaân haøng cho caùc phaàn haønh lieân quan, nhaát laø caùc boä phaän quaûn lyù coâng nôï. Caùc quy ñònh khaùc khoâng thuoäc noäi dung cuûa caùc quy ñònh neâu treân thì thöïc hieän theo caùc quyeát ñònh cuûa Coâng ty ban haønh tröôùc ñaây, theo quy ñònh cuûa Boä Taøi chính vaø nguyeân taéc, chuaån möïc cuûa keá toaùn Vieät Nam, thôøi ñieåm ñoái chieáu soá lieäu keá toaùn laø vaøo ngaøy cuoái thaùng. Ñeà nghò toaøn theå caùn boä coâng nhaân vieân Coâng ty nghieâm tuùc thöïc hieän quy cheá naøy, trong quaù trình thöïc hieän neáu caù nhaân hay boä phaän naøo vi phaïm tuyø theo möùc ñoä naëng nheï seõ bò xöû lyù theo quy ñònh cuûa Coâng ty. Quy cheá naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù, caùc quy ñònh tröôùc ñaây neáu cuøng noäi dung cuûa quy cheá naøy ñeàu ñöôïc baõi boû. TOÅNG GIAÙM ÑOÁC PHIEÁU ÑEÀ NGHÒ MUA HAØNG VAØ THANH TOAÙN Soá: ………………………………………………………………… Ngaøy ………… thaùng …………. naêm 200….
 6. Kính göûi : . …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Toâi teân laø: …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Boä phaän: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. Ñeà nghò: Mua haøng. Thanh toaùn. Lyù do mua haøng/thanh toaùn: …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………… Chi tieát mua haøng/thanh toaùn: Soá Dieãn giaûi Soá tieàn TT Coäng thaønh tieàn: Thaønh tieàn baèng chöõ: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
 7. NGÖÔØI ÑEÀ NGHÒ PT PHOØNG/CT KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG TOÅNG GIAÙM ÑOÁC PHIEÁU ÑEÀ NGHÒ TAÏM ÖÙNG Soá: ……………………………………………………………….. Ngaøy ………… thaùng …………. naêm 200…. Kính göûi : . …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Toâi teân laø: …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Boä phaän: …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. Lyù do taïm öùng : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Haïn thanh toaùn taïm öùng: …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………. Dieãn giaûi chi tieát taïm öùng: Soá Dieãn giaûi Soá tieàn TT
 8. Coäng thaønh tieàn: Thaønh tieàn baèng chöõ: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… NGÖÔØI ÑEÀ NGHÒ PT PHOØNG/CT KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG TOÅNG GIAÙM ÑOÁC PHIEÁU ÑEÀ NGHÒ THANH TOAÙN TAÏM ÖÙNG Soá: ………………………………………………………………… Ngaøy ………… thaùng …………. naêm 200…. Hoï teân ngöôøi ñeà nghò: …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………. Boä phaän: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. Noäi dung: …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. Dieãn giaûi chi tieàt thanh toaùn taïm öùng: Dieãn giaûi Soá Hoùa ñôn Soá tieàn chöùng töø I. Soá tieàn taïm öùng: - Phieáu chi soá: ngaøy / /200 - Phieáu chi soá: ngaøy / /200 - Phieáu chi soá: ngaøy / /200 II. Chi tieát soá tieàn thöïc teá ñaõ chi: 1>. Soá coù hoùa ñôn chöùng töø:
 9. 2>. Soá khoâng coù hoùa ñôn chöùng töø : II I. Cheânh leäch: 1>. Soá taïm öùng chi khoâng heát (I-II) 2>. Chi quaù soá taïm öùng (II-I) NGÖÔØI ÑEÀ NGHÒ PT PHOØNG/CT KT T.TOAÙN KT TRÖÔÛNG TOÅNG GIAÙM ÑOÁC PHIEÁU ÑEÀ XUAÁT Soá: ………………………………………………………………… Ngaøy ………… thaùng …………. naêm 200…. Kính göûi : . …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….. Toâi teân laø: …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Boä phaän: …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Lyù do ñeà xuaát : …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
 10. Noäi dung ñeà xuaát: …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. NGÖÔØI ÑEÀ XUAÁT PT PHOØNG/CT KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG TOÅNG GIAÙM ÑOÁC PHIEÁU ÑEÀ XUAÁT Soá: ………………………………………………………………… Ngaøy ………… thaùng …………. naêm 200…. Kính göûi : . …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….. Toâi teân laø: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Boä phaän: …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Lyù do ñeà xuaát : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Noäi dung ñeà xuaát: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….
 11. NGÖÔØI ÑEÀ XUAÁT PT PHOØNG/CT KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2