intTypePromotion=1

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BĐS

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
363
lượt xem
176
download

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BĐS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ vào các chỉ tiêu hàng tháng, quý và năm đã được duyệt mà các trưởng bộ phận hoạch định và triển khai kế hoạch thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện trong các báo cáo tuần, tháng, quý và năm cho BGĐ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BĐS

 1. Quy cheá hoaït ñoäng SGD VIETHOMELANDS QUY CHEÁ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA SAØN GIAO DÒCH  BÑS   A . MO THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG SAØN GIAO DÒCH BÑS : 1. Khaùi nieäm Saøn giao dòch BÑS :       ­ Laø nôi hoäïi tuï ña daïng hoaù caùc chuûng loaïi BDS “Saïch” ñaõ ñöôïc thaåm ñònh ñöa leân saøn giao dòch. - Laø nôi ngöôøi mua vaø baùn tröïc tieáp gaêïp nhau vaø giao dòch taïi saøn thoâng qua keát noái vaø tính phaùp lyù an toaøn cao trong caùc hoaït ñoäng giao dòch taïi saøn vôùi chi phí dòch vuï theo quy ñònh. - Laø nôi hoäi tuï vaø cung caáp caùc keânh thoâng tin lieân quan ñeán thò tröôøng BÑS nhö quy hoaïch, kieán truùc, phaùt trieàn ñoâ thò, taøi chính BÑS, haønh lang phaùp lyù BÑS, thoâng tin thò tröôøng saûn phaåm BÑS…vv… - Laø nôi cung caáp vaø thöïc hieän chuoãi cung öùng dòch vuï cho baát kyø nhu caàu BÑS. - Laø trung taâm thaåm ñònh giaù ñoäng saûn vaø baát ñoäng saûn. - Laø nôi toå chöùc ñaáu giaù ñieän töû vaø tröïc tieáp caùc chuûng loaïi BÑS. 2. Yeâu caàu cuûa Saøn giao dòch BÑS : - Coâng khai hoaù, minh baïch hoaù caùc thoâng tin saûn phaåm BÑS vaø caùc keânh thoâng tin lieân quan ñeán thò tröôøng BÑS. - Quy chuaån hoaù chaát löôïng chuoãi dòch vuï cung öùng cho nhu caàu BÑS. - Tính cam keát vaø traùch nhieäm tuyeät ñoái trong töøng hoaït ñoäng cuûa saøn giao dòch. 3. Caùc   chöùc   naêng   hoaït   ñoäng   vaø   dòch   vuï   cuûa   Saøn   giao  dòch BÑS :  - Moâi giôùi chuyeån nhöôïng ña daïng hoaù BÑS. - Quaûn lyù vaø tieáp thò döï aùn . - Vaän haønh vaø quaûn trò cao oác vaên phoøng vaø caùc chung cö. - Tö vaán - thöïc hieän phaùp lyù BÑS : + Hôïp thöùc hoaù BÑS. + Thuû tuïc phaùp lyù chuyeån nhöôïng BÑS. + Hoà sô phaùp lyù thöïc hieän vaø chuyeån nhöôïng döï aùn. + Luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam. -1-
 2. Quy cheá hoaït ñoäng SGD VIETHOMELANDS - Tö vaán taøi chính BÑS : + Vay, theá chaáp, giaûi chaáp taøi chính ngaân haøng. + Phaân tích taøi chính lieân quan BÑS. + Laäp döï aùn baùo caùo vaø phaân tích taøi chính Döï aùn ñaàu tö ñeå huy ñoäng voán. + Caùc nghóa vuï taøi chính lieân quan BÑS + Caùc ñònh cheá taøi chính Vieät Nam vaø Quoác teá. - Tö vaán thieát keá, quy hoaïch vaø kieán truùc : + Giaûi phaùp toái öu hoaù quy hoaïch döï aùn phuø hôïp thò tröôøng vaø xu höôùng mang laïi hieäu quaû cao cho döï aùn. + Quy chuaån quy phaïm veà quy hoaïch vaø xaây döïng. + Thieát keá quy hoaïch, kieán truùc caùc coâng trình xaây döïng vaø coâng nghieäp. + Thieát keá MI vaø thi coâng caùc coâng trình xaây döïng daân duïng vaø coâng nghieäp. - Tö vaán ñaàu tö nöôùc ngoaøi : + Laäp döï aùn vaø thaåm ñònh tính khaû thi vaø hieäu quaû ñaàu tö cuûa döï aùn vaø baát ñoäng saûn phuïc vuï cho coâng taùc tö vaán ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø ñaàu tö tröïc tieáp. + Thaåm ñònh vaø ñònh giaù BÑS laøm cô sôû ñeå chuyeån nhöôïng, theá chaáp, ñaáu giaù, ñaàu tö. + Nghieân cöùu phaân tích thò tröôøng laøm cô sôû ñeå quy hoaïch döï aùn, thöïc hieän caùc keá hoaïch ñaàu tö. + Caùc giaûi phaùp taøi chính ñaàu tö. - Saøn ñaáu gia BÑSù qua maïng vaø ñaáu giaù tröïc tieáp. - Heä thoáng thaåm ñònh giaù baát ñoäng saûn, ñoäng saûn vaø giaù trò Doanh nghieäp. 4. Sô ñoà, cô caáu toå chöùc Saøn Giao Dòch Baát ñoäng saûn : 4.1 Cô caáu bieân cheá nhaân söï :(seõ ñieàu chænh phuø hôïp töøng giai ñoaïn) - Ban GÑ & HÑTÑònh Tö vaán : 03 - Tröôûng Phoù KDoanh K Thaùc : 02 - NV Kdoanh : 09 - Toå Marketing : 02 - Toå thoâng tin + Q lyù Web : 02 - P.QHKTruùc : 02 - Bp TV phaùp lyù : 02 - HC – Ktoaùn : 01 - P.Thaåm ñònh giaù BÑS : 03 - Baûo veä + taïp vuï : 02 Toång coäng : 28 4.2 Sô ñoà toå chöùc : (seõ ñieàu chænh phuø hôïp töøng giai ñoaïn) -2-
 3. Quy cheá hoaït ñoäng SGD VIETHOMELANDS SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC SGD nhaø ñaát vieät   GIAÙM ÑOÁC  P.GIAÙM ÑOÁC    CT HÑ QUAÛN TRÒ    P. GIAÙM  KD – ÑAÀU TÖ ÑOÁC    TÖ VAÁN ­      HOÄI  P.THAÅM ÑÒNH  ÑOÀNG GIAÙ   THAÅM ÑÒNH P. TÖ  P.K DOANH          T P.TÖ VAÁN  H CHÍNH VAÁN KHAI THAÙC OÅ THIEÁT  KEÁ TOAÙN PHAÙP  THOÂNG TIN KEÁ HAØNH CHÍNH THUÛ QUYÕ TOÅ KINH  MAÏNG LÖÔÙI  DOANH1.2.3. CTV 4 TOÅ MAKETING NGHIEÂN CÖÙU  CHAÊM SOÙC  THÒ TRÖÔØNG KHAÙCH HAØNG B. CAÙC QUY TRÌNH  HOAÏT ÑOÄNG CUÛA SGD BÑS : 1. Sô ñoà löu chuyeån thoâng tin : Quy ñònh : - Ban GÑ coù traùch nhieäm theo doõi vaø kieåm soaùt quy trình naøy ñeå baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng cho TGÑ trong cuoäc hôïp giao ban theo ñònh kyø. - Toaøn theå nhaân vieân SGD nhaát quaùn thöïc hieän coâng vieäc theo ñuùng quy trình. -3-
 4. Quy cheá hoaït ñoäng SGD VIETHOMELANDS  BAN GIAÙM  ÑOÁC  PHOÙ PHOÙ G.ÑOÁC G.ÑOÁC       KD ­        TV ­  P. TÖ VAÁN P. TÖ VAÁN  PHAÙP LYÙ     THIEÁT  KEÁ Thoân g tin  KHAÙCH CHUÛÛ  KHAI THAÙC  ­ BAÙN  ÑAÀU  HAØNG BÑS HAØNG TÖ Thaåm  ñònh HAØNH CHÍNH  KEÁ TOAÙN A. Quy trình löu chuyeån thoâng tin ñoái vôùi hoïat ñoäng moâi  giôùi­kinh doanh BDS Böôùc 1 : Nhaân vieân khai thaùc tìm kieám Chuû ñaàu tö ñeå tìm saûn phaåm(ñaàu vaøo) cho Saøn giao dòch.(thöïc hieän theo quy trình khai thaùc) Böôùc 2 : Boä phaän khai thaùc chuyeån giao ñaày ñuû thoâng tin vaø hình aûnh cho toå quaûn lyù thoâng tin vaø Tröôûng P kinh doanh, ñoàng thôøi baùo caùo Ban GÑ. Böôùc 3 : Tröôûng PKD trieäu taäp cuoäc hoïp leân keá hoaïch kinh doanh thöïc hieän chieán dòch baùn haøng. Thaønh phaàn tham döï : Ban GÑ - Tröôûng, Phoù PKD - Toå tröôûng Marketing - Toå thoâng tin. Böôùc 4 : Tröôûng PKD toå chöùc cuoäc hoïp trieån khai keá hoaïch baùn haøng vaø huaán luyeän saûn phaåm cho nhaân vieân kinh doanh. Böôùc 5 : Toaøn boä nhaân vieân kinh doanh thöïc hieän keá hoaïch baùn haøng. -4-
 5. Quy cheá hoaït ñoäng SGD VIETHOMELANDS Böôùc 6 : Ghi nhaän keát quaû giao dòch thaønh coâng. Böôùc 7 : Chuyeån keát quaû cho phoøng keá toaùn. Böôùc 8 : Phoøng keá toaùn tieán haønh thu tieàn hoa hoàng töø Chuû ñaàu tö vaø baùo caùo keát quaû cho Tröôûng PKD vaø Ban GD. B. Quy trình löu chuyeån thoâng tin ñoái vôùi hoïat ñoäng ñaàu  tö – tö vaán ­ dòch vuï  Böôùc 1: Caùc boä phaän ñaàu tö – tö vaán – dòch vuï töï khai thaùc tìm kieám khaùch haøng hoaëc nhaän thoâng tin nhu caàu khaùch haøng töø caùc boä phaän khai thaùc - kinh doanh , toå thoâng tin. Böôùc 2: Trieån khai phaân tích ñaùnh gia sô boä, trieäu taäp cuoäc hoïp xin yù kieán vaø leân keá hoïach trieån khai. Thaûo luaän vaø cho chính saùch veà giaù - phí dòch vuï …. Thaønh phaàn tham döï : BGD – Tröôûng boä phaän – nhaân vieân phuï traùch tröïc tieáp – caùc boä phaän coù lieân quan (theo yeâu caàu). Böôùc 3: Ñaøm phaùn kyù keát hôïp ñoàng vôùi khaùch haøng (Tham vaán yù kieán phoøng Tö vaán phaùp lyù veà noäi dung hôïp ñoàng). Ñaøm phaùn thaønh coäng hoaëc khoâng thaønh coâng phaûi coù baùo caùo keát quûa. Böôùc 4: Tröôûng boä phaän toå chöùc trieån khai thöïc hieän . Thoâng baùo keát quûa ñaøm phaùn , cung caáp thoâng tin cho BGD , lieân heä caùc phoøng chöùc naêng lieân quan . Böôùc 5: Chuyeån keát quûa cho phoøng keá toùan theo doõi thanh toùan vaø coâng nôï. Böôùc 6: Hoøan taát hôïp ñoàng , Thanh lyù hôïp ñoàng . Lieân heä caùc phoøng chöùc naêng lieân quan ñeå thöïc hieän vieäc hoøan taát vaø thanh lyù hôïp ñoàng. Baùo caùo keát quûa cho BGÑ. C. löu yù : Trong suoát quùa trình taùc nghieäp hoïat ñoäng kinh doanh dòch vuï , caùc phoøng ban chuyeân moân phaûi luoân ñaûm baûo vieäc keát noái vaø cung caáp thoâng tin laãn nhau trong töøng quùa trình taùc nghieäp , ñaûm baûo möùc ñoä tin caäy vaø chính xaùc cuûa töøng thoâng tin do mình cung caáp. Thoâng tin phaûi ñöôïc cung caáp nhanh choùng vaø kòp thôøi theo yeâu caàu , ñaëc bieät cho BGÑ .Phoøng thoâng tin thöïc hieän chöùc naêng trung taâm trong vieäc taäp hôïp thoâng tin , löu chuyeån thoâng tin , toång hôïp baùo caùo keát quûa ñònh kyø theo quy ñònh. D. Ngoøai caùc quy trònh treân caùc tröôøng hôïp cuï theå cho töøng coâng vieäc , thoûa thuaän , hôïp ñoàng…. seõ ñöôïc chæ ñaïo cuï theå cho töøng quy trình taùc nghieäp löu chuyeån thoâng tin coù theå baèng vaên baûn hoaëc baèng chæ ñaïo tröïc tieáp. 2. Quy trình hoaït ñoäng boä phaän khai thaùc : -5-
 6. Quy cheá hoaït ñoäng SGD VIETHOMELANDS Lieân heä ñaøm  phaùn Chuû ñaàu tö Chuû ñaàu tö OK Toång hôïp ñaày ñuû thoâng tin             hình aûnh chính xaùc Hình   thöùc  hôïc taùc Thaåm ñònh      Döï AÙn Tính khaû thi vaø hieäu quaû                                                         Keá   hoaïch   baùn haøng                    Kyù keát Hôïp ñoàng Chuyeån giao boä  phaän  Kinh Doanh PKD   cöû   ñaïi   dieän phoái  Toå chöùc huaán luyeän hôïp   thöôøng   tröïc vôùi             CÑT   Theo doõi vaø kieåm  soaùt döï aùn Quy ñònh:  Tröôûng phoøng kinh doanh vaø khai thaùc coù nhieäm vuï ñieàu phoái vaø kieåm soaùt toaøn boä hoaït ñoäng cuûa quy trình naøy baùo caùo tình hình hoaït ñoäng cho Ban Giaùm ñoác.  Heä thoáng khai thaùc theo chöùc naêng vaø khu vöïc ñòa lyù.  Heä thoáng kieåm soaùt thoâng tin khai thaùc.  Heä thoáng baùo caùo ngaøy, tuaàn ,thaùng , quyù. (theo maåu baùo caùo) -6-
 7. Quy cheá hoaït ñoäng SGD VIETHOMELANDS 3. Quy trình kieåm soaùt thoâng tin :   Boä phaän  KDoanh ­  KThaùc Boä  Hoäi Ñoàng     Tö vaán  Haønh  phaän  TÑònh  Tkeá  chính phaùp  ­TVaán ­Ktruùc keá toaùn Boä phaän thoâng tin B GIAÙM ÑOÁC     TOÅNG GIAÙM  ÑOÁC Quy ñònh : Boä phaän thoâng tin coù traùch nhieäm theo doõi hoaït ñoäng cuûa quy trình naøy ñeå ñaûm baûo kieåm soaùt vaø caäp nhaät thoâng tin hoaït ñoäng cho Ban Giaùm ñoác.  Quy trình tieáp nhaän vaø chuyeån giao thoâng tin.  Heä thoáng baùo caùo thoâng tin haøng ngaøy, tuaàn, thaùng, quyù vaø naêm.  Heä thoáng kieåm soaùt thoâng tin baùn haøng. -7-
 8. Quy cheá hoaït ñoäng SGD VIETHOMELANDS 4. Quy trình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc boä phaän :   Böôùc 1 : Xaùc ñònh yeâu caàu veà chæ tieâu kinh doanh cuûa Ban  Toång Giaùm Ñoác (B.TGÑ). - Haèng naêm vaøo ngaøy 31/12, B.TGÑ Cty seõ coâng boá keá hoaïch toång kinh doanh cho Saøn giao dòch, qua ñoù seõ giao chæ tieâu kinh doanh cho töøng boä phaän. Keá hoaïch toång cho töøng naêm seõ ñöôïc thaûo luaän vaø ñöôïc duyeät bôûi Toång Giaùm Ñoác. - Ngaøy 31/12, 31/3, 31/6, 31/9 B.TGÑ seõ caên cöù vaøo keá hoaïch naêm vaø keát quaû kinh doanh töøng quyù cuûa töøng boä phaän ñeå ñieàu chænh vaø giao chæ tieâu haøng quyù cho caùc boä phaän. Chæ tieâu naøy ñöôïc theå hieän trong keá hoaïch quyù cuûa SGD vaø ñöôïc duyeät bôûi Ban Giaùm Ñoác. - Ngaøy cuoái cuøng cuûa moãi thaùng, BGÑ seõ caên cöù vaøo keá hoaïch quyù vaø keát quaû kinh doanh cuûa thaùng tröôùc ñeå giao chæ tieâu cuï theå cho töøng boä phaän, chæ tieâu naøy ñöôïc theå hieän trong keá hoaïch thaùng cuûa SGD vaø ñöôïc duyeät bôûi Giaùm Ñoác SGD. Caên cöù vaøo caùc chæ tieâu haøng thaùng, quyù vaø naêm ñaõ ñöôïc duyeät maø caùc tröôûng boä phaän hoaïch ñònh vaø trieån khai keá hoaïch thöïc hieän vaø baùo caùo keát quaû thöïc hieän trong caùc baùo caùo tuaàn, thaùng, quyù vaø naêm cho BGÑ. Böôùc 2 : Trieån khai thöïc hieän nhieäm vuï kinh doanh :      - Chaäm nhaát 02 ngaøy sau khi nhaän ñöôïc chæ tieâu thaùng, quyù, naêm töø BGÑ caùc tröôûng boä phaän hoaïch ñònh, trieån khai keá hoaïch haønh ñoäng trình BGÑ xeùt duyeät trieån khai. Keá hoaïch haønh ñoäng phaûi cuï theå chi tieát ñoàng thôøi ñaûm baûo chæ tieâu kinh doanh cuûa töøng nhaân vieân, chæ tieâu khai thaùc khaùch haøng vaø saûn phaåm môùi cuûa töøng nhaân vieân vaø caùc yeâu caàu hoå trôï baùn haøng, keá hoaïch naøy ñöôïc duyeät bôûi BGÑ. - Caên cöù vaøo keá hoaïch haønh ñoäng cuûa caùc phoøng ban ñaõ ñöôïc duyeät xeùt, caùc tröôûng boä phaän laäp tôø trình yeâu caàu BGÑ cung caáp kinh phí marketing, PR … Kinh phí naøy seõ ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh cuûa Cty. Böôùc 3 :  Thöïc hieän nhieäm vuï baùn haøng : Sau khi BGÑ duyeät keá hoaïch haønh ñoäng, tröôûng caùc boä phaän trieån khai thöïc hieän nhieäm vuï Böôùc 4 :  Ñaùnh giaù keát quaû kinh doanh : Vaøo ngaøy cuoái cuøng cuûa moãi thaùng, döïa vaøo chæ tieâu ñaõ giao vaø keá hoaïch haønh ñoäng cuûa töøng boä phaän, Ban GÑ ñaùnh giaù laïi -8-
 9. Quy cheá hoaït ñoäng SGD VIETHOMELANDS keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa töøng boä phaän. Caên cöù vaøo Quy ñònh khen thöôûng ­ Kyû luaät cuûa SGD maø Ban TGÑ coù theå ñeà nghò khen thöôûng hay kyû luaät caùc thaønh vieân trong GSD. 4.1 Quy trình nghieäp vuï cuûa nhaân vieân kinh doanh : Thaûo luaän  nghieân cöùu saûn  phaåm Toång hôïp taøi  lieäu coâng cuï  baùn haøng Laäp baûng     Soå tay  giaù vaø  hoïc taäp  lòch goùp  huaán luyeän     No Xeùt  duyeät  giaù vaø  PTTT    Hoïc taäp,  Yes huaán luyeän  vaø kieåm tra  kieán thöùc s  Tieán  haønh  kinh  Ruù Ruù t  Ñaëc  t  coï coïc coï        No Xeùt  Ñoùng  duyeät  ñuû  cho vay tieàn  KYÙ  Yes HÔÏP  ÑOÀNG Thi haønh -9-
 10. Quy cheá hoaït ñoäng SGD VIETHOMELANDS 4.2 Thuû tuïc baùn haøng : Caùc böôùc  Nhaân vieân kinh  Traùch nhieäm Yeâu caàu Bieåu maåu  thöïc hieän doanh baùo caùo 01. Tieáp  Xaùc ñònh ñuùng  Tröôûng P.KD  NVKD phaûi naém  BM­01/TT­KD  caän khaùch  nhu caàu khaùch  vaø caùc toå  vöõng thoâng  (Baûn ghi  haøng tröïc  haøng vaø tö  tröôûng giaùm  tin saûn phaåm  nhaän quaù  tieáp vaø  vaán giôùi  saùt, kieåm  vaø giôùi  trình tieáp  giaùn tieáp thieäu saûn  soaùt vaø hoå  thieäu ñaày  khaùch)  phaåm trôï ñuû, chính xaùc  BM­02/TT­KD  vaø roõ raøng  (Phieáu  cho khaùch  thoâng tin  haøng saûn phaåm) 02. Khaùch  Xaùc ñònh caùc  Tröôûng P.KD  Khoâng ñöôïc  BM­03/TT­KD  haøng  thoâng tin saûn  xaùc ñònh  pheùp sai, chæ  (Phieáu  quyeát  phaåm ñöôïc  vôùi chuû  ñöôïc baùn khi  xaùc nhaän  ñònh,  pheùp baùn (döï  ñaàu tö saûn  bieát 100% saûn  saûn phaåm  tröôùc khi  aùn, maõ vò trí  phaåm coøn  phaåm coøn  ñöôïc baùn) trình  neàn or caên  troáng vaø  troáng (chöa  bieân nhaän  hoä,tieán ñoä  caùc thoâng  coù khaùch  ñaët coïc thanh  tin cung caáp  haøng ñaët  toaùn,dieän  khaùch haøng  coïc) tích, giaù baùn,  chính xaùc  hoã trôï tín  tuyeät ñoái  duïng…) môùi cho  pheùp nhaän  ñaët coïc 03.Quùa  NVKD chuyeån  Tröôûng P.KD  Chuyeån tieàn  BM­04/TT­KD  trình thöïc  thoâng tin  xaùc nhaän  coïc ngay cho  (Bieân  hieän bieân  khaùch haøng vaø  laïi thoâng  ñoái taùc hoaëc  nhaän ñaët  nhaän ñaët  saûn phaåm cho  tin vaø kyù  chuû ñaàu tö coïc) coïc NV thoâng tin  nhaùy chuyeån  thöïc hieän  cho Giaùm  bieân nhaän ñaët  ñoác kyù,  coïc thuû quyõ thu  tieàn 04.Theo  NV Ktoaùn vaø  NV Phaùp lyù  Hôïp ñoàng  Hôïp ñoàng  doõi bieân  NVKD theo doõi  in hôïp ñoàng  tuyeät ñoái  hôïp taùc  nhaän coïc vaø thoâng baùo  (hoaëc chuû  phaûi ñuùng  ñaàu tö,  khaùch haøng  ñaàu tö) vaø  maåu ñaõ ñöôïc  Hôïp ñoàng  tröôùc 01 ngaøy  ñoái chieáu  duyeät vaø  chuyeån  kyù hôïp ñoàng thoâng tin  khaùch haøng  nhöôïng  khaùch haøng ñöùng teân  (coù coâng  trong hôïp  chöùng) ñoàng phaûi laø  ngöôøi kyù 05. Hoaøn  Sau khi khaùch  NV keá toaùn  Xuaát hoaù ñôn  taát thuû  haøng ñaõ kyù  nhaäp döõ  vaø thöïc hieän  - 10 -
 11. Quy cheá hoaït ñoäng SGD VIETHOMELANDS tuïc baùn  hôïp ñoàng, NVKD  lieäu vaø NV  ñuùng quy ñònh  haøng thu tieàn hoa  dòch vuï  nghieäp vuï  hoàng theo tæ  khaùch haøng  taøi chính keá  leä ñaõ kyù vôùi  tieáp nhaän  toaùn chuû ñaàu tö  vaø chaêm  hoaëc ñoái taùc  soùc khaùch  chuyeån giao cho  haøng theo  thuû quyõ  chính saùch  cuûa SGD ñaõ  ban haønh  (neáu coù) C.  QUY ÑÒNH HOÄI HOÏP CUÛA SGD : 1. Quy ñònh hoïp giao ban Cty : - Thaønh phaàn : Toång Giaùm Ñoác, Ban Giaùm ñoác vaø caùc Tröôûng boä phaän SGD. - Thôøi gian : 13h45 – 17h ngaøy thöù hai cuûa tuaàn thöù 02 vaø 04 moãi thaùng. - Noäi dung hoïp (Guûi baùo caùo cho TGÑ  tröôùc 10:00 saùng thöù   hai)  Tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa SGD vaø caùc boä phaän.  Thoâng tin veà thò tröôøng BÑS.  Thu – chi.  Caùc khoù khaên, thuaän lôïi vaø caùc giaûi phaùp thöïc hieän.    Löu yù  : Tuøy yeâu caàu vaø tính khaån caáp, quan troïng cuûa coâng vieäc maø Toång GÑ toå chöùc cuoäc hoïp baát thöôøng. 2. Quy ñònh hoïp Giao ban SGD : - Thaønh phaàn : Toaøn theå caùc thaønh vieân cuûa SGD. - Thôøi gian ñònh kyø: + 13h45 -17h ngaøy thöù hai cuûa tuaàn thöù 01 vaø 03 moãi thaùng. + 13h45 -17h ngaøy thöù ba cuûa tuaàn thöù 02 vaø 04 moãi thaùng. - Noäi dung hoïp : (gôûi baùo caùo cho Ban GÑ vaøo ngaøy thöù baûyhaøng tuaàn)        Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa SGD vaø caùc boä phaän.  Thoâng tin veà thò tröôøng BÑS.  Thu – chi.  Caùc khoù khaên, thuaän lôïi vaø caùc giaûi phaùp khaéc phuïc.  Keá hoaïch haønh ñoäng cuûa töøng boä phaän.    Löu yù  : Tuøy yeâu caàu vaø tính khaån caáp, quan troïng cuûa coâng vieäc maø Ban GÑ toå chöùc cuoäc hoïp baát thöôøng. 3. Quy ñònh hoïp boä phaän :  - Caùc thaønh vieân trong boä phaän. - Thôøi gian : 09h – 11h45 Saùng thöù baûy haøng tuaàn. - 11 -
 12. Quy cheá hoaït ñoäng SGD VIETHOMELANDS    Löu yù  : Tuøy yeâu caàu vaø tính khaån caáp, quan troïng cuûa coâng vieäc maø tröûông caùc boä phaän seõ toå chöùc cuoäc hoïp baát thöôøng noäi boä hoaëc phoái phoái hôïp coâng vieäc vôùi caùc boä phaän khaùc. - Noäi dung hoïp : Taác caû caùc hoaït ñoäng cuûa boä phaän. 4. Quy ñònh veà hoäi thaûo chuyeân ñeà vaø sinh hoaït coäng  ñoäng : - Thaønh phaàn tham gia : toaøn theå thaønh vieân SGD hoaëc töøng boä phaän. - Thôøi gian : 1h30 – 17h ngaøy thöù baûy cuûa tuaàn thöù tö moãi thaùng. - Noäi dung :  Thaûo luaän ñeà taøi chuyeân moân (Trinning our door) .  Sinh hoaït ñoàng ñoäi. - Ñòa ñieåm : Caùc khu vui chôi daõ ngoaïi.        Löu y ù:   Baûng Quy cheá naøy seõ ñöôïc ñieàu chænh vaø  söûa ñoåi cho phuø hôïp vôùi tình hình hoaït ñoäng kinh doanh  cuûa Saøn giao dòch trong töøng giai ñoaïn.  Bieân soaïn: Thạc só, Leâ Baù Chí Nhaân - 12 -
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2