intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quỹ đầu tư - Nhịp cầu đưa mọi người đặt chân vào thị trường chứng khoán

Chia sẻ: Dao Ngoc Bich Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

473
lượt xem
236
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những lợi ích mà quỹ đầu tư đem lại cho những nhà đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quỹ đầu tư - Nhịp cầu đưa mọi người đặt chân vào thị trường chứng khoán

  1. BAØI 1: QUYÕ ÑAÀU TÖ - NHÒP CAÀU ÑÖA MOÏI NGÖÔØI ÑAËT CHAÂN VAØO THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN Treân theá giôùi, vieäc ñaàu tö vaøo caùc quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn (sau ñaây goïi taét laø Quyõ ñaàu tö - QĐT) töø laâu ñaõ trôû thaønh moät keânh ñaàu tö raát phoå bieán vaø ñöôïc öa chuoäng. QÑT coøn laø moät boä phaän caáu thaønh quan troïng goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn vaø neàn kinh teá noùi chung. Tại My,õ treân moät nöûa daân soá mua caùc chöùng chæ quyõ ñaàu tö. Quyõ ñaàu tö laø gì? ÔÛ Vieät Nam, QĐT vaãn coøn laø moät khaùi nieäm raát môùi meû. QĐT ñaàu tieân ñöôïc Theo quy ñònh hieän haønh taïi Vieät giôùi thieäu tôùi coâng chuùng vaøo cuoái naêm Nam, Quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn laø 2004. Maëc daàu vaäy, vôùi nhöõng öu ñieåm quyõ hình thaønh töø voán goùp cuûa ngöôøi vaø lôïi ích maø noù ñem laïi cho caùc nhaø ñaàu ñaàu tö ủy thaùc cho coâng ty quaûn lyù tö cuõng nhö xu theá phaùt trieån taát yeáu cuûa quyõ quaûn lyù vaø ñaàu tö toái thieåu 60% thò tröôøng taøi chính, ñaây laø moät lónh vöïc giaù trò taøi saûn cuûa quyõ vaøo chöùng coù nhieàu tieàm naêng vaø cô hoäi phaùt trieån khoaùn. trong thôøi gian tôùi. Neân löu yù raèng moãi QĐT do coâng ty quaûn lyù quyõ laäp ra ñeàu coù nhöõng muïc tieâu, tieâu chí ñaàu tö rieâng nhaèm ñaùp öùng nhöõng nhu caàu nhaát ñònh cuûa nhaø ñaàu tö. Thoâng thöôøng, moät quyõ ñaàu tö chæ chuyeân theo ñuoåi moät muïc tieâu nhaát ñònh nhö: thu nhaäp ñaàu tö hoặc taêng tröôûng voán ñaàu tö. Tuy nhieân, cuõng coù moät soá quyõ höôùng tôùi caân baèng taát caû caùc muïc tieâu ñoù. Ñieåm chung nhaát cuûa taát caû caùc QĐT Coâng ty quaûn lyù quyõ laø gì? khieán khaùch haøng öa chuoäng laø nhöõng lôïi ích to lôùn QÑT mang laïi Coâng ty quaûn lyù quyõ laø moät loaïi hình cho caùc nhaø ñaàu tö maø chuùng ta seõ toå chöùc trung gian taøi chính, chuyeân tìm hieåu sau ñaây. thaønh laäp vaø quaûn lyù caùc quyõ ñaàu tö, phuïc vuï nhu caàu ñaàu tö trung vaø daøi haïn cuûa coâng chuùng. Nhöõng lôïi ích maø quyõ ñaàu tö mang laïi cho nhaø ñaàu tö ÔÛ Vieät Nam, coâng ty quaûn lyù quyõ ñöôïc UÛy ban Chöùng khoaùn Nhaø nöôùc caáp • Baïn coù theå ña daïng hoùa ñaàu tö giaáy pheùp thaønh laäp vaø giaùm saùt hoaït maø khoâng caàn moät löôïng voán lôùn. ñoäng. Ñaàu tö vaøo moät coâng ty caàn phaûi coù moät quy moâ voán nhaát ñònh maø khoâng phaûi nhaø ñaàu tö caù nhaân naøo cuõng coù ñöôïc. Trong khi ñoù, QĐT taäp hôïp ñöôïc voán cuûa raát nhieàu nhaø ñaàu tö trong moät quyõ lôùn hôn, qua ñoù ñaït ñöôïc quy moâ ñuû lôùn ñeå ñaàu tö vaøo nhieàu ngaønh ngheà, vaøo nhöõng khu vöïc ñòa lyù vaø vaøo nhieàu coâng ty khaùc nhau… Nhö vaäy, vôùi moät soá voán khoâng lôùn, nhöng thoâng qua vieäc tham gia vaøo quyõ ñaàu tö baïn coù theå giaùn tieáp ña daïng hoùa ñaàu tö cuûa mình vaø vì vaäy coù theå giaûm thieåu ruûi ro vaø taêng hieäu quaû ñaàu tö.
  2. • Baïn ñöôïc höôûng dòch vuï cuûa caùc nhaø quaûn lyù ñaàu tö chuyeân nghieäp. Khi tham gia vaøo QĐT, baïn seõ khoâng caàn phaûi maát thôøi gian, coâng söùc ñeå tìm hieåu, caäp nhaät vaø phaân tích thoâng tin ñeå ñaàu tö tröïc tieáp, maø ñöôïc höôûng dòch vuï cuûa caùc nhaø quaûn lyù ñaàu tö chuyeân nghieäp, nhöõng ngöôøi khoâng chæ coù nhieàu kinh nghieäm, raát am hieåu thò tröôøng ñaàu tö, maø coøn taän taâm daønh troïn thôøi gian cho vieäc hoïach ñònh vaø thöïc hieän moät caùch coù kyû luaät nhöõng chieán löôïc ñaàu tö naêng ñoäng cho nhöõng ñoàng voán maø baïn giao phoù. • Baïn luoân naém ñöôïc tình traïng khoaûn ñaàu tö cuûa mình nhôø tính minh baïch cao. Keát quaû hoaït ñoäng ñaàu tö vaø chi phí cuûa quyõ ñöôïc baùo caùo ñaày ñuû vaø thöôøng xuyeân cho coâng chuùng. Do vaäy, baïn luoân bieát ñöôïc tình hình hoaït ñoäng cuûa quyõ vaø bieát quyõ seõ ñem laïi cho baïn nhöõng gì. • Baïn coù nhieàu löïa choïn ñaàu tö. Moät coâng ty quaûn lyù quyõ thöôøng giôùi thieäu nhieàu loaïi quyõ khaùc nhau ñeå nhaø ñaàu tö coù theå löïa choïn phuø hôïp vôùi muïc tieâu ñaàu tö vaø khaû naêng chaáp nhaän ruûi ro cuûa mình. • Baïn thaáy raát thuaän tieän khi giao dòch. Caùc QĐT coâng chuùng ñöôïc nieâm yeát treân trung taâm giao dòch chöùng khoaùn ñeå caùc nhaø ñaàu tö coù theå deã daøng mua baùn chöùng chæ QĐT. • Baïn seõ coù ñöôïc söï an taâm vì quyeàn lôïi cuûa nhaø ñaàu tö luoân ñöôïc baûo veä. Ngoaøi vieäc ñöôïc cung caáp thoâng tin moät caùch roõ raøng, minh baïch thoâng qua caùc taøi lieäu cuûa quyõ (nhö Baûn caùo baïch, Ñieàu leä quyõ), caùc baùo caùo ñònh kyø…, ñeå baûo veä quyeàn lôïi nhaø ñaàu tö, moãi quyõ coâng chuùng ñeàu ñöôïc giaùm saùt bôûi moät ngaân haøng ñoäc laäp vôùi coâng ty quaûn lyù quyõ. Beân caïnh vieäc löu giöõ toaøn boä taøi saûn cuûa quyõ, ngaân haøng giaùm saùt coù traùch nhieäm kieåm tra, giaùm saùt thöôøng xuyeân ñeå ñaûm baûo hoaït ñoäng cuûa coâng ty quaûn lyù quyõ laø phuø hôïp vôùi quy ñònh cuûa phaùp luaät vaø Ñieàu leä Quyõ. Beân caïnh ñoù, baïn coù quyeàn tham gia Ñaïi hoäi caùc nhaø ñaàu tö vaø baàu Ban ñaïi dieän quyõ ñeå theo doõi, giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa coâng ty quyõ, ngaân haøng giaùm saùt vaø caùc toå chöùc cung caáp dòch vuï cho coâng ty quaûn lyù quyõ, cuõng nhö quy trình xaùc ñònh giaù trò taøi saûn roøng cuûa quyõ. Vì nhöõng lôïi theá vaø tieän ích naøy, quyõ ñaàu tö ñaëc bieät thích hôïp vôùi những nhà đầu tư coù voán nhaøn roãi, coù nhu caàu ñaàu tö, nhöng khoâng coù thôøi gian vaø ñieàu kieän ñeå coù theå tìm hieåu, caäp nhaät vaø ñaùnh giaù thoâng tin ñeå ñaàu tö tröïc tieáp moät caùch hieäu quaû.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2