Quy định tạm thời 673/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
49
lượt xem
8
download

Quy định tạm thời 673/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định tạm thời 673/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thu lệ phí cà phê xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định tạm thời 673/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy   Þ nh   ® t¹m thêi cña  æ n g  c ôc tr g  T æ n g   ôc H ¶i q u a n  sè 673/TC H Q­K T T T  n g µ y 1  T ën c th¸ng 3 n¨ m  1997 v Ò  viÖc thùc hi Ö n  q u y Õt ® Þ n h   ña T h ñ  tíng C h Ý n h   c p h ñ  thu lÖ p h Ý  cµ p hª xu Êt kh È u C¨n  ý  cø  kiÕn  chØ ®¹o  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ trong v¨n b¶n  6595/     sè  KTN  ngµy 23/12/1996  thu  phÝ  phª  vÒ  lÖ  cµ  xuÊt khÈu    ®ãng    niªn liÔm cho  ICO. C¨n  ý  cø  kiÕn cña  Tµi chÝnh  Bé    trong v¨n    b¶n  591  sè  TC/TCDN  ngµy  22/2/1997 vÒ    phÝ  phª xuÊtkhÈu      thu lÖ  cµ      ®Ó ®ãng    niªnliÔm. Theo    ®Ò nghÞ cña HiÖp    phª,ca  héi cµ    cao  ViÖt Nam,  Tµi chÝnh,    Bé    Bé Th¬ng    viÖc  m¹ivÒ  giao cho    ngµnh    H¶i quan thùc hiÖn    phÝ  phª    thu lÖ  cµ  xuÊtkhÈu,thu ngay          khilµm      thñ tôcxuÊtkhÈu  ph¶inép    vµ    Ng©n  s¸ch Nhµ    n­ íc. §Ó   thùc hiÖn      c¸c quyÕt  ®Þnh  trªn,  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan  quy  ®Þnh  thêivÒ  t¹m    viÖc    phÝ  phª xuÊtkhÈu  sau: thu lÖ  cµ      nh  1­ Côc  ëng  tr Côc H¶i quan    c¸c ®Þa  ph¬ng chØ  ®¹o  iÓn khai thu  tr     lÖ  phÝ  phª  cµ  xuÊt khÈu    cña    chøc  c¸c tæ  xuÊt khÈu  phª        c¸c l«   cµ  ®èi víitÊtc¶      hµng  phª xuÊtkhÈu  cµ      trong n¨m    1997.(Tr   êng    hîp cha      truythu ph¶itruythu).     2­ Møc    phÝ  thêithùc hiÖn    thu lÖ  t¹m      theo ®Ò     nghÞ  cña  HiÖp    phª héicµ    ca cao  ViÖt Nam   ® îc Bé      ®∙    Tµi chÝnh chÊp  thuËn    lµ:1USD/1 tÊn  phª  cµ  xuÊtkhÈu.   3­ Chøng    sö  tõ thu  dông      lÖ  biªn laithu  phÝ    H¶i quan (01­ LPHQ); dïng     quyÓn riªng®Ó     thuËn    lîcho  i viÖc  theo dâikiÓm    quyÕt to¸n.     travµ    4­ Thñ        tôc thu nép  phÝ: Thu  lÖ    ngay    khilµm      thñ tôc xuÊt khÈu  ph¶i   vµ    nép  100%   vµo  Ng©n  s¸ch Nhµ    i   níct¹ Kho      b¹c ®Þa  ph¬ng,vµo    môc  044,tiÓu     môc  theo ch¬ng,lo¹   15      ikho¶n ¬ng  , t øng. Tríc khichuyÓn      nép ng©n  s¸ch,sè    tiÒn  thu  phÝ    lÖ  göi vµo    Tµi kho¶n  t¹m    gi÷ cña    H¶i quan    i më t¹ Kho    b¹c.Hµng  th¸ng tæng    thu,®èi chiÕu    hîp sè      víiKho      b¹c lµm  tôc chuyÓn  thñ    nép ng©n  s¸ch vµ    b¸o  vÒ  c¸o  Tæng   côc    H¶i quan. 5­ KÕ       phÝ  phª xuÊtkhÈu  îch¹ch to¸nvµ    to¸nthu lÖ  cµ      ®       ph¶n  thµnh  ¸nh  chØ    tiªuriªngtrong B¶ng      c©n    to¸nvµ    c¸o kÕ    ®èi kÕ    c¸c b¸o    to¸nkh¸c.S¬      ®å kÕ    to¸nthùc hiÖn  s¬  kÕ        nh  ®å  to¸nthu nép  phÝ    lÖ  H¶i quan,më     tiÓu kho¶n    theo dâiriªng.    
  2. 2 6­ Tæng    côc    H¶i qu¶n    sÏlµm viÖc    víiHiÖp    phª  cao  héicµ  ca  ViÖt Nam     vµ  TµichÝnh  sè  Bé    vÒ  trÝch tû lÖ          ®Ó l¹ cho  i ngµnh    H¶i quan    tiÒn lÖ  trªnsè    phÝ    îc. thu ® Kho¶n    phÝ  phª  thu lÖ  cµ  xuÊt khÈu      lµ kho¶n  phÝ    îcquy  lÖ  míi®   ®Þnh  vµ  li   cã  ªnquan ®Õn  nhiÒu    bé, ®ang trong qu¸ tr×nh x©y        dùng    quichÕ h×nh  thµnh,sö    dông  c¬  vµ  chÕ  Nhµ    nícqu¶n    lýviÖc      thu chikho¶n  phÝ  lÖ  nµy. V× vËy,Tæng    côc    H¶i quan    ra quy ®Þnh  thêi®Ó     t¹m    c¸c Côc    H¶i quan  kÞp    iÓnkhaithùc hiÖn  thêitr       theo quyÕt ®Þnh      cña  ChÝnh  phñ. Qu¸  tr×nh thùc hiÖn  g×  cã  thay  æi, Tæng   ®   côc H¶i quan    sÏ híng dÉn  bæ  sung.Yªu    cÇu    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè    thi hµnh ®óng quy  ®Þnh, cã    g× víng m ¾c       Tæng    b¸o c¸o vÒ  côc    H¶i quan (Côc  KTTTXNK)    lý. ®Ó xö 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản