intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên HĐQT, thành vên BKS, BGĐ công ty cổ phần XYZ

Chia sẻ: HUYNH KHANH QUOC | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1.247
lượt xem
572
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo ài liệu tham khảo quy định về Về chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần XYZ dưới đây để hiểu rõ hơn về quy định của một công ty cổ phần cần có. Chúc các bạn thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên HĐQT, thành vên BKS, BGĐ công ty cổ phần XYZ

  1. QUY ĐỊNH Về chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần XYZ. (Ban hành kèm theo Quyết định số : ____/QĐ/HĐQT-……… ngày tháng năm của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XYZ) Điều 1 : Đối tượng áp dụng Đối tượng áp dụng chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm theo Quy định này bao gồm : 1.- Các thành viên Hội đồng Quản trị (kể cả Chuyên viên Cố vấn/Trợ lý cho Hội đồng Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị); 2.- Các thành viên Ban Kiểm soát; 3.- Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty. Điều 2 : Chế độ tiền lương 1.- Các thành viên Hội đồng Quản trị (kể cả Chuyên viên Cố vấn/Trợ lý cho Hội đồng Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị), thành viên Ban Kiểm soát không hưởng lương theo hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương hiện đang áp dụng đối với cán bộ nhân viên các cấp của Công ty mà được hưởng khoản “chi phí hoạt động” trọn gói hàng tháng. Khoản “chi phí hoạt động” cho từng đối tượng sẽ do Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định hàng năm, dựa trên hiệu quả hoạt động của Công ty. 2.- Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty được xếp lương chức vụ theo Quy chế lương hiện hành của Công ty Cổ phần XYZ, được ban hành kèm theo Quyết định số 95/QD-HĐQT/96 ngày 31/10/1996 của Hội đồng Quản trị Công ty; và được bổ sung, sửa đổi theo Quyết định số 040/QĐ-HĐQT.2004 ngày 20/08/2004 của Hội đồng Quản trị Công ty. Điều 3 : Chế độ tiền thưởng 3.1.- Quỹ tiền thưởng hàng năm của các thành viên Hội đồng Quản trị (kể cả Chuyên viên Cố vấn/Trợ lý cho Hội đồng Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị), thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty bao gồm : a). Quỹ thưởng Ban Quản trị và Ban Điều hành Công ty; trích tối đa 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty để lập Quỹ thưởng Ban Quản trị và Ban Điều hành Công ty, với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn cổ phần của Công ty phải bằng hoặc lớn hơn tỷ suất lợi nhuận theo kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. b).- Quỹ thưởng từ quỹ khen thưởng của Công ty được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty, theo tỷ lệ được quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty. 3.2.- Tiền thưởng của các thành viên Hội đồng Quản trị (kể cả Chuyên viên Cố vấn/Trợ lý cho Hội đồng Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị), thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty được thực hiện theo quy chế thưởng của Công ty. 3.3.- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, căn cứ vào quỹ tiền thưởng được hưởng và quy chế thưởng để thưởng cho các thành viên Hội đồng Quản trị (kể cả Chuyên viên Cố vấn/Trợ lý cho Hội 1
  2. đồng Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị), thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch chuyên môn được giao và trách nhiệm của từng người. 3.4.- Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng quy chế thưởng làm cơ sở để thưởng cho các thành viên Hội đồng Quản trị (kể cả Chuyên viên Cố vấn/Trợ lý cho Hội đồng Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị), thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch chuyên môn được giao và trách nhiệm của từng người. Quy chế thưởng phải bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch, đồng thời đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định luật pháp hiện hành. Điều 4 : Chế độ trách nhiệm 4.1.- Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp. 4.2.- Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty, quy định tại Luật Doanh nghiệp và Quy định về quyền hạn, nhiệm vụ của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần XYZ được Hội đồng Quản trị Công ty ký ban hành. 4.3.- Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty và Quy định về quyền hạn, nhiệm vụ của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần XYZ được Hội đồng Quản trị Công ty ký ban hành. 4.4.- Kế toán trưởng Công ty thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định luật pháp hiện hành và quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng Công ty Cổ phần XYZ theo Quyết định do Tổng Giám đốc Công ty ký ban hành. 4.5.- Chuyên viên Cố vấn/Trợ lý Hội đồng Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định tại các Quyết định có liên quan của Hội đồng Quản trị Công ty. 4.6.- Khi để xảy ra một trong các trường hợp sau đây nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì các thành viên Hội đồng Quản trị (kể cả Chuyên viên Cố vấn/Trợ lý cho Hội đồng Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị), thành viên Ban Kiểm soát không được thưởng; Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty không được nâng bậc lương, không được thưởng : a). Để Công ty lỗ lã nghiêm trọng dẫn đến việc không bảo toàn được vốn của Công ty; b). Quyết định dự án đầu tư không hiệu quả, không thu hồi được vốn đầu tư, không trả được nợ; c). Không bảo đảm tiền lương và các chế độ khác cho người lao động ở Công ty theo quy định của pháp luật lao động; d). Để xảy ra sai phạm về quản lý vốn, quản lý tài sản, về chế độ kế toán, kiểm toán và các chế độ khác do nhà nước quy định; đ). Lỗ 2 năm liên tiếp hoặc không đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn 2 năm liên tiếp. Điều 5 : Hiệu lực thi hành Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần XYZ chịu trách nhiệm thi hành Quy định này. 2
  3. 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2