intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

Chia sẻ: Nguyen The Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
120
lượt xem
40
download

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích Quy trình này thống nhất cách thức tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ để xác định: - Mức độ phù hợp của Hệ thống QLCL áp dụng tại Cục QLXDCT so với tiêu chuẩn và với hoạch định của Cục QLXDCT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

 1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ Mã số: QLXDCT/QT-00-03 Ban hành lần 1 ngày 29/9/2008 Soạn thảo Kiểm tra Phê duyệt Họ tên Lâm Thanh Hà Phạm Vũ Chanh Hoàng Tuấn Chức danh Chuyên viên Q. Chánh văn phòng Phó Cục trưỏng Chữ ký 1/5
 2. Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ QLXDCT/QT-00-03 TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI Lần Ngày ban ban hành Mục sửa đổi Nội dung sửa đổi hành 2/6 Lần ban hành 1
 3. Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ QLXDCT/QT-00-03 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ 1. Mục đích Quy trình này thống nhất cách thức tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ để xác định: - Mức độ phù hợp của Hệ thống QLCL áp dụng tại Cục QLXDCT so với tiêu chuẩn và với hoạch định của Cục QLXDCT; - Hệ thống QLCL đã được duy trì và hiệu lực của nó. 2. Phạm vi áp dụng Quy trình áp dụng đối với tất cả các cuộc đánh giá nội bộ định kỳ hoặc đột xuất của Cục QLXDCT. 3. Tài liệu viện dẫn - Sổ tay chất lượng, - Tiêu chuẩn ISO9001:2000; ISO 9000:2000, - Quy trình xử lý sự không phù hợp, khắc phục, phòng ngừa, cải tiến 4. Thuật ngữ, định nghĩa - Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng một yêu cầu (trích mục 3.6.2. của ISO 9000:2000). (là tình trạng thiếu; không thực hiện, duy trì một hoặc nhiều yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và các yêu cầu của văn bản pháp quy, tiêu chuẩn kỹ thuật). - Đơn vị: Phòng, Ban chuyên môn trong Cục QLXDCT. - KPPN: Hành động khắc phục, phòng ngừa; - Cục QLXDCT: Cục Quản lý và Xây dựng công trình. - Ban chỉ đạo: Ban chỉ đạo ISO của Cục Quản lý và Xây dựng công trình. 5. Nội dung quy trình 5.1. Lưu đồ Tài liệu, mẫu biểu Trách nhiệm Trình tự công việc liên quan Lên kế hoạch, phân công Đại diện lãnh đạo/ BM/QT-00-03-01 nhóm đánh giá Thư ký Ban chỉ đạo Phê duyệt Giám đốc BM/QT-00-03-01 3/6 Lần ban hành 1
 4. Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ QLXDCT/QT-00-03 Thông báo cho các đơn vị Thư ký Ban chỉ đạo BM/QT-00-03-01 liên quan A A Chuẩn bị đánh giá, xây Nhóm đánh giá BM/QT-00-03-01 dựng chương trình Lãnh đạo, Họp khai mạc Nhóm đánh giá, Phụ trách đơn vị Thực hiện cuộc đánh giá nội bộ BM/QT-00-03-02 Nhóm đánh giá Tiến hành đánh giá BM/QT-00-03-03 BM/QT-00-03-04 Viết báo cáo Nhóm đánh giá BM/QT-00-04-01 Lãnh đạo, Họp kết thúc BM/QT-00-03-04 Nhóm đánh giá, BM/QT-00-04-01 Phụ trách đơn vị Thực hiện, kiểm tra thực Đại diện lãnh đạo/ QLXDCT/QT-00-04 hiện HĐ KPPN Thư ký Ban chỉ đạo Đại diện lãnh đạo/ Theo mục 6 của quy Lưu hồ sơ trình này Thư ký Ban chỉ đạo 5.2 Lập kế hoạch đánh giá 5.2.1 Cục QLXDCT tiến hành đánh giá chất lượng nội bộ theo định kỳ 1lần/năm. Ngoài ra, Cục QLXDCT còn có thể tổ chức các cuộc đánh giá đột xuất để đánh giá từng phần hoặc toàn bộ các hoạt động của hệ thống khi Giám đốc có yêu cầu. 5.2.2 Căn cứ vào chu kỳ trên, Thư ký Ban chỉ đạo xác định ngày, dự kiến nhóm đánh giá vào mẫu “Thông báo đánh giá” theo biểu mẫu BM/QT-00-03-01 và trình Giám đốc phê duyệt. 5.2.3 Việc lựa chọn thành viên nhóm đánh giá dựa trên cơ sở đã được đào tạo về đánh giá chất lượng nội bộ, am hiểu về TCVN ISO 9001:2000 và các hoạt động của Cục QLXDCT. 4/6 Lần ban hành 1
 5. Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ QLXDCT/QT-00-03 5.2.4 Sau khi kế hoạch đã được duyệt, Thư ký Ban chỉ đạo thông báo cho các đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện. 5.3 Chuẩn bị cho cuộc đánh giá 5.3.1 Nhóm đánh giá tiến hành lập kế hoạch chi tiết theo mẫu BM/QT-00-03-02. Kế hoạch cần đề cập đầy đủ các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng. 5.3.2 Khi phân công đánh giá viên, cần lưu ý theo nguyên tắc người đánh giá không được liên quan trực tiếp đến lĩnh vực được đánh giá. 5.3.3 Từng thành viên nhóm đánh giá cần chuẩn bị các nội dung sau: - Xem xét tài liệu, tìm hiểu hoạt động về bộ phận được đánh giá - Chuẩn bị sẵn phiếu hỏi nếu cần - Chuẩn bị phiếu ghi chép: BM/QT-00-03-03 5.4 Họp mở đầu 5.4.1 Thành phần tham dự họp mở đầu bao gồm: - Lãnh đạo; - Phụ trách các đơn vị; - Nhóm đánh giá; - Cán bộ khác (nếu cần); 5.4.2 Trưởng nhóm đánh giá trình bày kế hoạch, mục đích, phương pháp đánh giá. 5.5 Tiến hành đánh giá, viết báo cáo 5.5.1 Việc đánh giá được tiến hành trên cơ sở các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2000, Hệ thống văn bản chất lượng và các quy định của Cục QLXDCT. 5.5.2 Nhóm đánh giá triển khai đánh giá theo kế hoạch đã lập. Những vấn đề xem xét trong quá trình đánh giá cần được ghi nhận lại. 5.5.3 Đánh giá được tiến hành theo nguyên tắc lấy mẫu đại diện, nhưng cần đảm bảo xem xét hết các yếu tố chính của hệ thống. 5.5.4 Các điểm không phù hợp và lưu ý cần được xem xét, thống nhất trong nhóm đánh giá để tránh sự trùng lặp hoặc bất đồng ý kiến. Trên cơ sở thống nhất đó, Trưởng nhóm đánh giá tiến hành viết báo cáo chung cho cả nhóm. 5.6 Họp kết thúc 5.6.1 Thành phần tham dự họp kết thúc tương tự họp khai mạc. 5.6.2 Từng đánh giá viên trình bày các điểm không phù hợp và các điểm cần lưu ý tại các đơn vị đã đánh giá và nêu ý kiến về cách khắc phục nếu cần. 5/6 Lần ban hành 1
 6. Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ QLXDCT/QT-00-03 5.6.3 Trưởng nhóm đánh giá nêu kết quả chung của cuộc đánh giá. 5.7 Thực hiện, kiểm tra việc thực hiện hành động khắc phục 5.7.1 Trên cơ sở báo cáo các điểm không phù hợp, Cục QLXDCT tiến hành thực hiện khắc phục, phòng ngừa theo quy trình kiểm soát sự không phù hợp và khắc phục, phòng ngừa sai lỗi QLXDCT/QT-00-04. 5.7.2 Thư ký Ban chỉ đạo theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các hành động KPPN. 6. Hồ sơ STT Tên hồ sơ Thời hạn lưu Trách nhiệm lưu Cách lưu 1 Thông báo đánh giá và chương trình đánh giá 2 Danh sách tham gia họp mở đầu, kết thúc Ban ISO Bản gốc 3 Phiếu ghi chép 02 năm 4 Báo cáo đánh giá nội bộ 5 Phiếu KPPN Ban ISO Bản photo Bộ phận liên quan Bản gốc 7. Phụ lục - Thông báo và chương trình đánh giá: BM/QT-00-03-01 - Danh sách tham gia họp mở đầu, kết thúc BM/QT-00-03-02 - Phiếu ghi chép: BM/QT-00-03-03 - Báo cáo đánh giá nội bộ: BM/QT-00-03-04 - Phiếu KPPN BM/QT-00-04-01 6/6 Lần ban hành 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản