intTypePromotion=3

Quyết định số 1704/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyennhi Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
29
lượt xem
4
download

Quyết định số 1704/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ NHẬP, XUẤT, BẢO QUẢN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2012 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1704/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1704/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ NHẬP, XUẤT, BẢO QUẢN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2012 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 14271/BTC-HCSN ngày 18 tháng 10 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung 44.060 triệu đồng (Bốn mươi bốn tỷ sáu mươi triệu đồng) cho Bộ Tài chính từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách Trung ương năm 2012 đã được Quốc hội quyết định để thanh toán chi phí thực hiện nhiệm vụ nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia năm 2012. Việc quản lý và sử dụng số kinh phí nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, TKBT; - Lưu: VT, KTTH(3). Nguyễn Tấn Dũng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản