Quyết định số 37 /2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 37 /2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37 /2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Bình Tân, khoá I, nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37 /2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 37/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V PHÊ CHU N S ƠN VN B U C , DANH SÁCH CÁC ƠN VN VÀ S I BI U Ư C B U C A M I ƠN VN B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN, KHOÁ I, NHI M KỲ 2004 - 2009. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c i u 11, Lu t b u c i bi u H i ng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Theo ngh c a y ban nhân dân lâm th i qu n Bình Tân t i Công văn s 87/CV- UB ngày 11 tháng 02 năm 2004 và Giám c S N i v t i T trình s 36/TTr-SNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Nay phê chuNn s ơn v b u c , danh sách các ơn v và s i bi u ư c b u c a m i ơn v b u c i bi u H i ng nhân dân qu n Bình Tân, khóa I, nhi m kỳ 2004 – 2009, như sau : -S ơn v b u c : 10 ơn v ; - T ng s i bi u ư c b u : 40 i bi u. ư c chia ra : - ơn v 1 : Phư ng An L c S i bi u ư c b u : 04 - ơn v 2 : Phư ng An L c A S i bi u ư c b u : 04 - ơn v 3 : Phư ng Tân T o S i bi u ư c b u : 04 - ơn v 4 : Phư ng Tân T o A S i bi u ư c b u : 04 - ơn v 5 : Phư ng Bình Tr ông S i bi u ư c b u : 05 - ơn v 6 : Phư ng Bình Tr ông A
  2. S i bi u ư c b u : 04 - ơn v 7 : Phư ng Bình Tr ông B S i bi u ư c b u : 03 - ơn v 8 : Phư ng Bình Hưng Hòa S i bi u ư c b u : 04 - ơn v 9 : Phư ng Bình Hưng Hòa A S i bi u ư c b u : 05 - ơn v 10 : Phư ng Bình Hưng Hòa B S i bi u ư c b u : 03. i u 2. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Ch t ch y ban nhân dân lâm th i qu n Bình Tân ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 2 - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph CH TNCH - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - H i ng b u c thành ph - VPH -UB : CPVP - T VX, NC - Lưu (VX/Nh) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản