intTypePromotion=1

Quyết định 02/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
77
lượt xem
7
download

Quyết định 02/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 02/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường EU và Canada

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 02/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh sè 02/2005/Q§-BTC ngµy 12 th¸ng 01 n¨m 2005 vÒ viÖc b·i bá lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may sang thÞ trêng EU vµ Canada Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø Tho¶ thuËn gi÷a ChÝnh phñ CHXHCN ViÖt Nam vµ Céng ®ång Ch©u ¢u vÒ tiÕp cËn thÞ trêng ngµy 03/12/2004 vµ Th«ng b¸o cña Bé Th¬ng m¹i Canada ngµy 03/12/2004; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Th¬ng m¹i t¹i c«ng v¨n sè 6403 TM/XNK ngµy 16/12/2004 ®Ò nghÞ bá lÖ phÝ h¹n ng¹ch hµng dÖt, may xuÊt khÈu sang thÞ trêng EU vµ Canada; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1: B·i bá lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may sang thÞ trêng EU vµ Canada quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 16/2004/Q§-BTC ngµy 12/02/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh biÓu møc thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may sang thÞ trêng EU, Hoa Kú vµ QuyÕt ®Þnh sè 118/2002/Q§-BTC ngµy 25/9/2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh Ban hµnh biÓu møc thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may sang thÞ trêng EU vµ Canada. §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005. §iÒu 3: Th¬ng nh©n xuÊt khÈu hµng dÖt, may thuéc ®èi tîng nép lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may sang thÞ trêng EU vµ Canada theo QuyÕt ®Þnh sè 118/2002/Q§-BTC ngµy 25/9/2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, QuyÕt ®Þnh sè 16/2004/Q§-BTC ngµy 12/02/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vµ ®¬n vÞ ®îc Bé Th¬ng m¹i giao nhiÖm vô tæ chøc thu lÖ phÝ vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2