Quyết định 03/QĐ-BCĐLTTNCN của Ban Chỉ đạo Trung ương

Chia sẻ: Nguyen Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
117
lượt xem
5
download

Quyết định 03/QĐ-BCĐLTTNCN của Ban Chỉ đạo Trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 03/QĐ-BCĐLTTNCN của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân giai đoạn 2008 - 2010 của Ban Chỉ đạo Trung ương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 03/QĐ-BCĐLTTNCN của Ban Chỉ đạo Trung ương

  1. BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ TNCN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 03/QĐ-BCĐLTTNCN Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân giai đoạn 2008 - 2010 của Ban Chỉ đạo Trung ương TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Căn cứ Chỉ thị số 22/2008/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân; Căn cứ Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân giai đoạn 2008 - 2010 của Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành kèm theo Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: TRƯỞNG BAN - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; PHÓ THỦ TƯỚNG - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; - VPCP (KTTH); Nguyễn Sinh Hùng - Lưu: VT, BCĐLTTNCN.
  2. KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân giai đoạn 2008 - 2010 của Ban Chỉ đạo Trung ương (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-BCĐLTTNCN ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương) STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Thời Thời Đơn vị Đơn vị Các Ghi gian gian chủ trì phối đơn vị chú b ắt hoàn thực hợp tham đ ầu thành hiện gia I XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT 1 Nghị định quy định chi tiết Tháng Tháng VP Bộ TàiCác Đã ban thi hành Luật thuế thu nhập 01 năm 9 năm Chính chính,thành hành cá nhân. 2008 2008 phủ Bộ Tư viên pháp Chính phủ 2 Thông tư hướng dẫn về Tháng Tháng Bộ Tài Các Bộ, ngành, thuế thu nhập cá nhân. 01 năm 9 năm chính UBND các địa 2008 2008 phương 3 Thông tư liên tịch hướng Tháng Tháng Bộ Tài Bộ Công an, Bộ dẫn kê khai, nộp thuế thu 9 năm 9 năm chính Quốc phòng nhập cá nhân đối với sỹ 2008 2008 quan, cán bộ, chiến sỹ công tác trong các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. 4 Thông tư hướng dẫn việc Tháng Tháng Bộ Bộ Tư UBND khai đối với cá nhân kinh 8 năm 9 năm KHĐT pháp, các địa doanh, nhóm cá nhân kinh 2008 2008 Bộ Tài phươn doanh trong trường hợp chính g đăng ký là hộ kinh doanh cá thể. 5 Quyết định về việc ban Tháng Tháng Bộ Tài Tổng cục Thuế, hành chứng từ thu thuế thu 8 năm 12 năm chính Cục thuế các địa nhập cá nhân. 2008 2008 phương 6 Quyết định về tỷ lệ thu Tháng Tháng Bộ Tài Tổng cục Thuế, nhập chịu thuế để áp dụng 8 năm 12 năm chính Cục thuế các địa đối với cá nhân kinh doanh 2008 2008 phương nộp thuế khoán. II TỔ CHỨC CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN: 1 Xây dựng Đề án tổng thể Tháng Tháng Bộ Tài Bộ Thông tin và Tuyên truyền Luật thuế thu 9 năm 10 năm chính Truyền thông, nhập cá nhân trình Ban Chỉ 2008 2008 Bộ Tư pháp đạo Trung ương thông qua. 2 Chỉ đạo triển khai công tác Tháng Tháng Bộ Bộ Tài chính, tuyên truyền theo nội dung 10 năm 12 năm Thông Bộ Tư pháp của Đề án Tuyên truyền đã 2008 2010 tin và được thông qua Truyền
  3. thông 3 Tổ chức phổ biến Luật Đang Tháng Bộ Tư Bộ Tài chính Thuế thu nhập cá nhân thực 12 năm pháp hiện 2010 4 Tổ chức tuyên truyền Luật Đang Tháng Bộ Tài Các Đài truyền Thuế thu nhập cá nhân trên thực 12 năm chính, thanh, truyền các phương tiện thông tin hiện 2010 Bộ hình và các báo, đại chúng Thông tạp chí ở cả tin và Trung ương và Truyền địa phương thông 5 Xây dựng và phát hành tờ Đang Tháng Bộ Tài Cục Thuế các rơi tuyên truyền về thuế thu thực 11 năm chính địa phương nhập cá nhân hiện 2008 6 Thiết lập các đường dây nóng và bộ phận giải đáp thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân tại các cơ quan thuế: - Hình thành các đường dây Đang 30/9/ Bộ Tài Cục Thuế các nóng và bộ phận giải đáp thực 2008 chính địa phương thắc mắc về thuế thu nhập hiện cá nhân - Triển khai hoạt động các Tháng Thườn Bộ Tài Cục thuế các địa đường dây nóng và bộ phận 10 năm g chính phương giải đáp thắc mắc về thuế 2008 xuyên thu nhập cá nhân III XÂY DỰNG, TĂNG CƯỜNG CÁC CƠ CHẾ, BIỆP PHÁP QUẢN LÝ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ TNCN: 1 Tổ chức đăng ký thuế và cấp mã số thuế cho đối tượng nộp thuế: - Tổ chức đăng ký thuế và Đang Tháng Bộ Tài Các Bộ, ngành cấp mã số thuế cho các cơ triển 12 năm chính và UBND các địa quan chi trả thu nhập, các cá khai 2008 phương nhân kinh doanh hiện chưa có mã số thuế. - Tổ chức đăng ký thuế, cấp Tháng Tháng Bộ Tài Các Bộ, ngành mã số thuế cho các đối 6 năm 12 năm chính và UBND các địa tượng khác thuộc diện nộp 2009 2009 phương thuế thu nhập cá nhân 2 Đẩy mạnh thực hiện Đề án Đã H ết NHNN Các Bộ, ngành, 291 về quản lý, thanh toán triển năm VN UBND các địa không dùng tiền mặt đã khai 2010 phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 3 Chỉ đạo các địa phương đẩy Tháng Hết Bộ TN Các Bộ, ngành, nhanh việc cấp giấy chứng 9 năm năm & MT UBND các địa nhận quyền sử dụng đất. 2008 2010 phương 4 Chỉ đạo các địa phương đẩy Tháng Hết Bộ Các Bộ, ngành, nhanh việc cấp giấy chứng 9 năm năm Xây UBND các địa nhận quyền sở hữu nhà 2008 2010 dựng phương 5 Điều chỉnh giá đất theo quy thường Thườn Bộ TN UBND các địa định của pháp luật về đất xuyên g & MT phương
  4. đai và phù hợp với giá cả thị xuyên trường 6 Hoàn thiện các cơ chế quản Quý III Thườn Bộ Tài Các Bộ, ngành, lý đối với thị trường tài năm g chính địa phương chính, thị trường vốn, thị 2008 xuyên trường chứng khoán 7 Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Tháng Thườn Bộ Các Bộ, ngành, việc thực hiện các quy định 9 năm g LĐTB địa phương, về lao động, tiền lương để 2008 xuyên &XH Tổng LĐLĐ kiểm soát việc chi trả tiền Việt Nam lương, tiền công thực tế của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật 8 Xây dựng cơ chế, quy chế Tháng Tháng Bộ Tài Các Bộ, ngành trao đổi thông tin giữa cơ 9 năm 12 năm chính có liên quan quan thuế với các cơ quan 2009 2009 quản lý nhà đất, quản lý lao động, xuất nhập cảnh, ngân hàng, Ủy ban chứng khoán, Kho bạc nhà nước để phục vụ công tác quản lý thuế. 9 Kiểm tra, kiểm soát việc Đang Thườn Bộ Các Bộ, ngành chấp hành các quy định về triển g Công có liên quan đăng ký kinh doanh, xử lý khai xuyên Thươn nghiêm các trường hợp vi g phạm 10 Kiểm tra, phát hiện và xử lý Đang Thườn Bộ Các Bộ, ngành kịp thời các trường hợp gian triển g Công có liên quan lận, trốn thuế hoặc không khai xuyên an chấp hành pháp luật về thuế; 11 Tổ chức đào tạo chính sách Tháng 15/12/ Bộ Tài Các đơn vị thuộc thuế, nghiệp vụ quản lý 9 năm 2008 chính ngành tài chính thuế thu nhập cá nhân cho 2008 cán bộ thuế từ trung ương đến địa phương: 12 Tổ chức tập huấn chính sách thuế cho các đơn vị chi trả thu nhập và đối tượng nộp thuế: - Tập huấn cho các đơn vị Tháng 15/11/ Bộ Tài Các Bộ, ngành chi trả thu nhập; 10 năm 2008 chính và UBND các địa 2008 phương - Tập huấn cho các cá nhân Tháng 30/11/ C ục UBND quận kinh doanh; 10 năm 2008 thuế huyện 2008 các địa phươn g - Cho cá nhân có thu nhập Tháng 31/12/ C ục Các đơn vị chi từ tiền công, tiền lương, cá 01 năm 2009 thuế trả thu nhập
  5. nhân có thu nhập từ đầu tư 2009 các địa vốn, chuyển nhượng vốn, phươn …. g 13 Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin - Xây dựng phần mềm kế Tháng Tháng Bộ Tài Tổng cục Thuế, toán hỗ trợ các đơn vị chi 10 năm 12 năm chính Cục thuế các địa trả thu nhập; 2008 2008 phương - Xây dựng Hệ thống ứng Tháng Tháng Bộ Tài Các địa phương dụng cho đăng ký thuế 9 năm 6 năm chính 2008 2009 - Xây dựng Hệ thống ứng Tháng Tháng Bộ Tài Các địa phương dụng cho xử lý tờ khai 9 năm 10 năm chính Tháng và xử lý chứng từ 2008 2009 thu, nộp - Xây dựng Hệ thống ứng Tháng Tháng Bộ Tài Các địa phương dụng cho xử lý tờ khai 9 năm 12 năm chính quyết toán thuế 2008 2009 14 Kiện toán tổ chức bộ máy Đang Tháng Bộ Tài Tổng cục Thuế, ngành thuế đáp ứng yêu cầu thực 12 năm chính Cục thuế các địa quản lý thuế TNCN hiện 2008 phương IV MỘT SỐ CÔNG VIỆC KHÁC 1 Kiểm tra và đôn đốc các địa Đang Tháng Ban phương thành lập Ban Chỉ thực 9 năm Chỉ đạo triển khai thực hiện hiện 2008 đạo Luật thuế thu nhập cá nhân Trung tại địa phương theo đúng ương Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. 2 Kiểm tra các Bộ, ngành, các Tháng Thườn Ban Ban Chỉ đạo địa phương 9 năm g Chỉ trong việc thực hiện Kế 2008 xuyên đạo hoạch triển khai Luật thuế Trung thu nhập cá nhân. ương 3 Kiểm tra công tác chuẩn bị Tháng 31/12/ Ban triển khai Luật thuế thu 11 năm 2008 Chỉ nhập cá nhân tại các địa 2008 đạo phương Trung ương 4 Chỉ đạo các Bộ, ngành, các Tháng Thườn Ban Các đơn vị trực Ban Chỉ đạo địa phương 01 năm g Chỉ thuộc kiểm tra tình hình triển khai 2009 xuyên đạo thực hiện Luật thuế thu Trung nhập cá nhân thuộc phạm vi ương quản lý. và Ban Chỉ đạo địa phươn g 5 Theo dõi, đôn đốc các Ban Hàng Thườn Ban Các Bộ, ngành,
  6. Chỉ đạo địa phương thực tháng g Chỉ địa phương hiện theo đúng kế hoạch đã xuyên đạo được Ban Chỉ đạo Trung TW ương thông qua 6 Nắm tình hình, phát hiện Hàng Thườn Bộ Các Bộ, ngành các hành vi gian lận, vi tháng g Công phạm pháp luật thuế thu xuyên an nhập cá nhân để đề ra các biện pháp phòng ngừa. 7 Chỉ đạo Cơ quan Thuế các cấp: - Kiểm tra, hỗ trợ các đơn Tháng Thườn Bộ Tài Tổng cục Thuế, vị chi trả và đối tượng nộp 01 năm g chính Cục thuế các địa thuế thực hiện đăng ký 2009 xuyên phương thuế, khấu trừ thuế, kê khai, nộp thuế; - Tổ chức tiếp nhận, xử lý Tháng Thườn Bộ Tài Tổng cục Thuế, tờ khai thuế và theo dõi thu 01 năm g chính Cục thuế các địa nộp; 2009 xuyên phương - Chuẩn bị các điều kiện để Tháng Tháng Bộ Tài Tổng cục Thuế, quyết toán thuế TNCN năm 10 năm 6 năm chính Cục thuế các địa 2009; 2009 2010 phương - Tiếp nhận và xử lý các tờ Tháng Tháng Bộ Tài Tổng cục Thuế, khai quyết toán thuế thu 01 năm 6 năm chính Cục thuế các địa nhập cá nhân năm 2009; 2010 2010 phương Tổ chức kiểm tra thí điểm Tháng Hết Bộ Tài Tổng cục Thuế, việc khai thu nhập, gia cảnh 03 năm năm chính Cục thuế các địa của đối tượng nộp thuế; 2010 2010 phương - Tổ chức kiểm tra hoàn Tháng Tháng Bộ Tài Tổng cục Thuế, thuế cho các cá nhân nộp 6 năm 9 năm chính Cục thuế các địa thừa thuế thu nhập cá nhân; 2010 2010 phương - Thực hiện thanh tra, kiểm Tháng Thườn Bộ Tài Tổng cục Thuế, tra các đơn vị chi trả và đối 4 năm g chính Cục thuế các địa tượng nộp thuế và xử lý các 2010 xuyên phương đơn vị, cá nhân vi phạm; - Theo dõi, quản lý nợ, tổ Tháng Hết Bộ Tài Tổng cục Thuế, chức cưỡng chế thu nợ; 03 năm năm chính Cục thuế các địa 2010 2010 phương 8 Tổng hợp nhanh kết quả Tháng Tháng Tổ Ban Chỉ đạo các triển khai thực hiện Luật 6 năm 7 năm Thườn địa phương thuế thu nhập cá nhân 6 2009 2009 g trực tháng đầu năm 2009 trong cả nước; 9 Tổng kết 01 năm thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân - Ban hành văn bản hướng Tháng Tháng Ban Bộ Tài chính và dẫn tổng kết 12 năm 01 năm Chỉ Tổ Thường trực 2009 2010 đạo Trung ương - Chỉ đạo UBND các tỉnh, Tháng Tháng BCĐ Các Cục Thuế
  7. thành phố trực thuộc Trung 02 năm 03 năm các ương thực hiện tổng kết và 2010 2010 tỉnh, gửi báo cáo về BCĐ TW; thành phố - Tổng hợp, đánh giá kết Tháng Tháng Tổ Các thành viên quả triển khai Luật thuế thu 3 năm 4 năm Thườn Ban Chỉ đạo nhập cá nhân trong cả nước 2010 2010 g trực Trung ương và trình Ban Chỉ đạo Trung ương; - Lập báo cáo tổng kết 01 Tháng Tháng Ban Bộ Tài chính và năm triển khai thực hiện 4 năm 5 năm Chỉ Tổ thường trực Luật thuế thu nhập cá nhân 2010 2010 đạo Ban Chỉ đạo trình Thủ tướng Chính phủ; Trung Trung ương ương
Đồng bộ tài khoản