intTypePromotion=1

Quyết định 08/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
169
lượt xem
7
download

Quyết định 08/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 08/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 08/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 08/2005/Q§­BTC  ngµy 20 th¸ng  01  n¨m 2005 Quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép  vµ qu¶n lý, sö dông phÝ, lÖ phÝ trong c«ng t¸c thó y Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH  C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ sè 38/2001/PL­UBTVQH10   ngµy 28/8/2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh Thó y ngµy 29/4/2004; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§­CP ngµy 03/6/2002 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn   N«ng th«n (t¹i c«ng v¨n sè 1925/BNN­TC ngµy 19/8/2004);  Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ, QUYÕT §ÞNH: §iÒu   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc  thu phÝ, lÖ phÝ trong c«ng t¸c thó y ¸p dông thèng nhÊt  trong c¶ níc.  §iÒu   2.   §èi tîng nép phÝ, lÖ phÝ thó y lµ c¸c tæ  chøc, c¸ nh©n trong níc vµ tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi khi  yªu cÇu c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ thó y thùc hiÖn  c¸c c«ng viÖc vÒ thó y ®îc quy ®Þnh thu phÝ, lÖ phÝ t¹i  BiÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ trong c«ng t¸c thó y quy ®Þnh  t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy.  §iÒu   3.  Kh«ng thu phÝ, lÖ phÝ trong c«ng t¸c thó y  ®èi víi c¸c trêng hîp sau ®©y:  1.  S¶n phÈm  ®éng  vËt x¸ch  tay nhËp  khÈu  ®Ó sö dông  trong thêi gian ®i ®êng;  2. KiÓm dÞch ®éng vËt theo nghi thøc ngo¹i giao khi  xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh (nÕu cã). 
 2. 2 §iÒu   4.   Trong   trêng   hîp   ®iÒu  íc   quèc   tÕ   mµ   ViÖt  Nam ký kÕt, tham gia hoÆc tho¶ thuËn vÒ phÝ, lÖ phÝ trong  c«ng t¸c thó y cã quy ®Þnh kh¸c víi quy ®Þnh cña QuyÕt  ®Þnh nµy th× ¸p dông ®iÒu íc quèc tÕ ®ã. §iÒu   5.  C¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ thó y thùc hiÖn  c¸c c«ng viÖc vÒ thó y ®îc quy ®Þnh thu phÝ, lÖ phÝ cã  tr¸ch   nhiÖm   tæ   chøc   viÖc   thu,   nép,   qu¶n   lý   vµ   sö   dông  phÝ, lÖ phÝ trong c«ng t¸c thó y theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh nµy (díi ®©y gäi chung lµ c¬ quan thu).  §iÒu   6.  PhÝ, lÖ phÝ trong c«ng t¸c thó y quy ®Þnh  t¹i QuyÕt ®Þnh nµy lµ kho¶n thu thuéc ng©n s¸ch nhµ níc,  ®îc qu¶n lý, sö dông nh sau: 1.   C¬   quan   thu   ®îc   trÝch   90%   (chÝn   m¬i   phÇn   tr¨m)  trªn sè tiÒn thu phÝ, lÖ phÝ thu ®îc, tríc khi nép vµo  ng©n   s¸ch   nhµ   níc   ®Ó   chi   phÝ   cho   c«ng   t¸c   qu¶n   lý   thu  phÝ, lÖ phÝ theo nh÷ng néi dung sau:  a)   Chi   tr¶   c¸c   kho¶n   tiÒn   l¬ng   hoÆc   tiÒn   c«ng;   c¸c  kho¶n phô cÊp; c¸c kho¶n chi båi dìng ®éc h¹i, lµm thªm  giê, lµm ngoµi giê; chi b¶o hé lao ®éng vµ trang bÞ ®ång  phôc   cho   lao   ®éng   theo   chÕ   ®é   quy   ®Þnh;   chi   båi   dìng  chuyªn m«n nghiÖp vô; c¸c kho¶n ®ãng gãp theo tiÒn l¬ng,  tiÒn c«ng cho lao ®éng (kÓ c¶ lao ®éng thuª ngoµi) phôc  vô ho¹t ®éng thu phÝ, lÖ phÝ (trõ chi phÝ tiÒn l¬ng cho  c¸n bé, c«ng chøc ®∙ hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc) theo  chÕ ®é quy ®Þnh;  b) Chi phÝ trùc tiÕp phôc vô cho viÖc thu phÝ, lÖ phÝ  nh: vËt t v¨n phßng, ®iÖn tho¹i, ®iÖn, níc, c«ng t¸c phÝ,  c«ng vô phÝ; in (mua) tê khai, giÊy phÐp, c¸c lo¹i Ên chØ  kh¸c theo tiªu chuÈn, ®Þnh møc hiÖn hµnh; c)   Chi   söa   ch÷a   thêng   xuyªn,   söa   ch÷a   lín   tµi   s¶n,  m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc thu phÝ, lÖ phÝ; d) Chi héi nghÞ, héi th¶o, tËp huÊn nghiÖp vô, tuyªn  truyÒn phôc vô viÖc thu phÝ, lÖ phÝ thó y; ®) Chi mua s¾m vËt t, nguyªn liÖu, thiÕt bÞ, c«ng cô  lµm viÖc vµ c¸c kho¶n chi kh¸c liªn quan ®Õn c«ng t¸c thu  phÝ, lÖ phÝ theo dù to¸n ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª  duyÖt;  e)   TrÝch   quü   khen   thëng,   quü   phóc   lîi   cho   c¸n   bé,  nh©n viªn trùc tiÕp thu phÝ, lÖ phÝ thó y trong ®¬n vÞ.  Møc trÝch  lËp  hai  quü  khen  thëng vµ quü phóc lîi, b×nh  qu©n   mét   n¨m,   mét   ngêi   tèi   ®a   kh«ng   qu¸   ba   th¸ng   l¬ng  thùc hiÖn nÕu sè thu n¨m nay cao h¬n n¨m tríc vµ b»ng hai 
 3. 3 lÇn th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu n¨m nay thÊp h¬n hoÆc  b»ng n¨m tríc. 2. Trêng hîp trong mét ®¬n vÞ thu phÝ, lÖ phÝ trong  c«ng t¸c thó y, nÕu sè thu phÝ, lÖ phÝ ®îc trÝch (90%)  theo quy ®Þnh trªn ®©y thÊp h¬n sè dù to¸n chi ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt, th× Côc Thó y (®èi víi c¸c ®¬n vÞ  thu phÝ, lÖ phÝ do trung ¬ng qu¶n lý), chi côc Thó y (®èi  víi c¸c ®¬n vÞ thu phÝ, lÖ phÝ do ®Þa ph¬ng qu¶n lý) ®îc  ®iÒu hoµ tõ ®¬n vÞ thõa sang ®¬n vÞ thiÕu trong ph¹m vi  tæng   sè   tiÒn   phÝ,   lÖ   phÝ   ®îc   trÝch   theo   tû   lÖ   90%   quy  ®Þnh trªn ®©y vµ thùc hiÖn nh sau: a) §Þnh kú cuèi th¸ng, cuèi quý, c¸c ®¬n vÞ thu phÝ,  lÖ phÝ trong c«ng t¸c thó y c¨n cø vµo sè tiÒn phÝ, lÖ  phÝ thùc trÝch vµ sè tiÒn ®îc chi theo dù to¸n chi ®îc  cÊp cã thÈm quyÒn  duyÖt  (dù to¸n n¨m chia  ra tõng  quý,  th¸ng),  nÕu sè tiÒn thùc trÝch  lín h¬n sè tiÒn  ®îc chi  theo dù to¸n chi ®îc duyÖt th× ph¶i nép sè chªnh lÖch vµo  tµi kho¶n cña Côc Thó y (®èi víi ®¬n vÞ do Trung ¬ng qu¶n  lý), chi côc Thó y (®èi víi ®¬n vÞ do ®Þa ph¬ng qu¶n lý)  ®Ó ®iÒu hoµ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng ®ñ nguån thu  theo néi dung chi ®îc quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. b)   Côc   Thó   y,   Chi   côc   Thó   y   ®îc   më   thªm   tµi   kho¶n  tiÒn göi t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch ®Ó ®iÒu hoµ  tiÒn phÝ, lÖ phÝ trong c«ng t¸c thó y ®îc trÝch ®Ó l¹i  theo quy ®Þnh gi÷a c¸c ®¬n vÞ thu phÝ, lÖ phÝ trong cïng  cÊp. c) TiÒn phÝ, lÖ phÝ thó y ®îc trÝch ®Ó l¹i chi theo  quy ®Þnh (gåm Côc Thó y, Chi côc Thó y, ®¬n vÞ trùc thuéc  thu phÝ, lÖ phÝ trong c«ng t¸c thó y) trong n¨m nÕu gi¶m  thu th× sÏ gi¶m chi t¬ng øng. KÕt thóc n¨m nÕu cha chi  hÕt th× ®îc phÐp chuyÓn sang n¨m sau ®Ó tiÕp tôc chi theo  chÕ ®é quy ®Þnh.  3. PhÇn phÝ, lÖ phÝ thó y cßn l¹i (10%), c¬ quan thu  phÝ, lÖ phÝ thó y ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo ch­ ¬ng, lo¹i, kho¶n, môc, tiÓu môc t¬ng øng cña môc lôc ng©n  s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh. §iÒu  7. 1. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy,  kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. B∙i bá Th«ng t  sè 53/2001/TT­ BTC ngµy 03/7/2001  cña Bé Tµi  chÝnh  vÒ híng dÉn chÕ ®é  thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ trong c«ng t¸c  thó y.  2. C¸c vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn viÖc thu, nép, qu¶n  lý vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ thó y kh«ng ®Ò cËp t¹i QuyÕt  ®Þnh   nµy   ®îc   thùc   hiÖn   theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  sè 
 4. 4 63/2002/TT­BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn  thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ, lÖ phÝ. §iÒu   8.   Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng nép phÝ,  lÖ phÝ thó y, c¬ quan  thu  phÝ,  lÖ phÝ  thó  y vµ c¸c c¬  quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt   ®Þnh  nµy./.
 5. 5 BIÓU MøC THU PHÝ, LÖ PHÝ TRONG C¤NG T¸C THó Y  (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 08 /2005/TT­BTC ngµy 20  th¸ng 01 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) STT DANH MôC §¥N VÞ  MøC THU  TÝNH (®ång) A LÖ PHÝ CÊP GIÊY CHøNG NHËN KIÓM DÞCH §éNG VËT, KIÓM SO¸T GIÕT  I Mæ,   KIÓM   TRA   VÖ   SINH   THó   Y;   CÊP   PHÐP   S¶N   XUÊT   KINH  DOANH THUèC THó Y CÊp   giÊy   chøng   nhËn   vïng,   c¬   së   an  1 LÇn 50.000 toµn dÞch bÖnh  CÊp   giÊy   chøng   nhËn   kiÓm   dÞch   ®éng  2 vËt, s¶n phÈm ®éng vËt vËn chuyÓn ­ Tõ tØnh nµy sang tØnh kh¸c LÇn 20.000 ­ Néi tØnh LÇn 3.000 CÊp   giÊy   chøng   nhËn   kiÓm   dÞch   ®éng  vËt, s¶n phÈm ®éng vËt xuÊt khÈu, nhËp  3 khÈu, qu¸ c¶nh, t¹m nhËp t¸i xuÊt, t¹m  LÇn 50.000 xuÊt t¸i nhËp, chuyÓn  cöa khÈu (kh«ng  phô thuéc sè lîng, chñng lo¹i).  CÊp   giÊy   chøng   nhËn   kiÓm   dÞch   vËn  chuyÓn qua bu ®iÖn, hµng mang theo ng­ 4 LÇn 20.000 êi   (kh«ng   phô   thuéc   sè   lîng,   chñng  lo¹i) CÊp giÊy chøng nhËn vÖ sinh thó y cho  5 ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn déng vËt vµ s¶n  LÇn 20.000 phÈm ®éng vËt 6 CÊp   l¹i   giÊy   chøng   nhËn   kiÓm   dÞch   do  LÇn 50% møc  kh¸ch hµng yªu cÇu  thu lÇn  ®©u 7 CÊp giÊy phÐp thö nghiÖm thuèc thó y  LÇn 200.000 CÊp giÊy phÐp kh¶o nghiÖm thuèc thó y  8 LÇn 200.000 nhËp khÈu  CÊp giÊy chøng nhËn vÖ sinh thó y ®èi  9 víi   n¬i   tËp   trung   ®éng   vËt,   s¶n   phÈm  LÇn 20.000 ®éng vËt ®Ó bèc xÕp II CÊP CHøNG CHØ HµNH NGHÒ THó Y 1  LÇn ®Çu (h¹n 5 n¨m) LÇn 50.000 2  CÊp l¹i LÇn 25.000 B PHÝ I PHßNG CHèNG DÞCH BÖNH CHO §éNG VËT
 6. 6 KiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ c«ng nhËn mét c¬  së   ch¨n   nu«i   t  nh©n   thuéc   x∙,   huyÖn  1 LÇn 200.000 qu¶n   lý   lµ   c¬   së   an   toµn   dÞch   bÖnh  ®éng vËt (h¹n 2 n¨m) KiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ c«ng nhËn c¬ së,  tr¹i   ch¨n   nu«i   kh«ng   thuéc   ®èi   tîng  2 LÇn 700.000 quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 nªu trªn lµ c¬ së  an toµn dÞch bÖnh ®éng vËt (h¹n 2 n¨m) 3 Tiªm phßng: Tr©u, bß, ngùa: 3.1 ­ 1 mòi tiªm LÇn 2.000 ­ 2 mòi tiªm LÇn 3.000 Lîn: ­ 1 mòi tiªm LÇn 1.000 3.2 ­ 2 mòi tiªm LÇn 1.500 ­ 3 mòi tiªm LÇn 2.000 3.3 Chã, mÌo LÇn 3.000 3.4 Gia cÇm  LÇn 50 VÖ sinh khö trïng, tiªu ®éc: 4 ­ ThÓ tÝch (tÝnh theo mÐt khèi) LÇn/m3 500 ­ DiÖn tÝch (tÝnh theo mÐt vu«ng) LÇn/m2 300 5 Xö lý c¸c chÊt phÕ th¶i ®éng vËt TÊn,  20.000 m3 T¹m gi÷ chã th¶ r«ng bÞ c¬ quan thó y  Ngµy 10.000 6 b¾t (cha tÝnh tiÒn thøc ¨n) II CHÈN §O¸N THó Y 1 LÊy bÖnh phÈm: LÊy m¸u: ­ §¹i gia sóc (tr©u, bß, ngùa...). MÉu 10.000 1.1 ­ TiÓu gia sóc (lîn, chã, mÌo...). MÉu 5.000 ­ Gia cÇm. MÉu 1.000 1.2  LÊy c¸c bÖnh phÈm kh¸c  MÉu 2.000 ChÈn   ®o¸n   cã   ®Þnh   híng   (theo   yªu   cÇu  2 cña kh¸ch hµng) Mæ kh¸m ®¹i thÓ (x¸c ®Þnh bÖnh tÝch): ­ §¹i gia sóc (tr©u, bß, ngùa...) Con 120.000 2.1 ­ TiÓu gia sóc (lîn, chã, mÌo...) Con 30.000 ­ Gia cÇm Con 10.000 XÐt nghiÖm vi thÓ: ­   XÐt   nghiÖm   vi   thÓ   b»ng   ph¬ng   ph¸p  Parafin (ph¸t hiÖn biÕn ®æi tæ chøc tÕ  MÉu 2.2 90.000 bµo) ­   XÐt   nghiÖm   vi   thÓ   b»ng   ph¬ng   ph¸p  MÉu 14.000 c¾t l¹nh 3 ChÈn ®o¸n kh«ng ®Þnh híng  MÉu 400.000 4 XÐt nghiÖm virus 4.1 Ph©n lËp virus Newcastle MÉu 80.000
 7. 7 Ph¸t   hiÖn   kh¸ng   thÓ   Newcastle   b»ng  4.2 MÉu 5.000 ph¶n øng HI Ph¸t   hiÖn   kh¸ng   nguyªn   Avialeukosis  4.3 MÉu 75.000 b»ng ph¬ng ph¸p ELISA. §Þnh   lîng   kh¸ng   thÓ   bÖnh   Avialeukosis  4.4 MÉu 25.000 b»ng ph¬ng ph¸p ELISA Ph¸t hiÖn cã kh¸ng thÓ chèng héi chøng  4.5 MÉu 5.000 gi¶m ®Î EDS b»ng ph¶n øng HI §Þnh lîng kh¸ng thÓ c¸c bÖnh, IB, REO,  4.6 MÉu 20.000 IBD b»ng ph¬ng ph¸p ELISA.  ChÈn ®o¸n bÖnh Gumboro b»ng ph¬ng ph¸p  4.7 MÉu 60.000 c¾t l¹nh vµ AGP Ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ Gumboro b»ng ph¶n  4.8 MÉu 5.000 øng AGP §Þnh lîng kh¸ng thÓ Gumboro b»ng ph¶n  4.9 MÉu 18.000 øng AGP 4.1 Ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ bÖnh CAV (Chicken  MÉu 32.000 0 Anemia Virus) b»ng ph¬ng ph¸p ELISA 4.1 Ph©n lËp Virus Cóm gia cÇm b»ng ph¬ng  MÉu 43.000 1 ph¸p tiªm trøng 4.1 Gi¸m ®Þnh Virus Cóm gia cÇm b»ng ph¬ng  MÉu 10.000 2 ph¸p HA Gi¸m ®Þnh Virus Cóm gia cÇm b»ng ph¬ng  4.1 ph¸p   HI   x¸c   ®Þnh   subtype   H   (H5,   H6,  MÉu 110.000 3 H7, H9) 4.1 Ph©n lËp Virus Cóm gia cÇm b»ng ph¬ng  MÉu 428.000 4 ph¸p m«i trêng tÕ bµo 4.1 X¸c ®Þnh Virus Cóm gia cÇm b»ng ph¬ng  MÉu 395.000 5 ph¸p BD Directigen (type A,B) 4.1 Gi¸m ®Þnh Virus Cóm gia cÇm b»ng ph¬ng  MÉu 305.000 6 ph¸p RT­PCR x¸c ®Þnh 1 serotype H 4.1 Ph¸t   hiÖn   kh¸ng   thÓ   Cóm   gia   cÇm   b»ng  MÉu 25.000 7 ph¶n øng HI 4.1 Ph¸t   hiÖn   kh¸ng   thÓ   Cóm   gia   cÇm   b»ng  MÉu 50.000 8 ph¶n øng khuyÕch t¸n trªn th¹ch AGP 4.1 Ph¸t   hiÖn   kh¸ng   thÓ   Cóm   gia   cÇm   b»ng  MÉu 32.000 9 ph¬ng ph¸p ELISA 4.2 Ph©n lËp virus Viªm gan vÞt MÉu 500.000 0 4.2 Ph¸t   hiÖn   Virus   XuÊt   huyÕt   thá   (VHD)  MÉu 35.000 1 b»ng ph¶n øng HA, HI 4.2 Ph¸t   hiÖn   kh¸ng   thÓ   XuÊt   huyÕt   thá  MÉu 32.000 2 (VHD) b»ng ph¶n øng HI 4.2 ChÈn ®o¸n bÖnh DÞch t¶ lîn (ph¸t hiÖn  MÉu 98.000 3 kh¸ng nguyªn) b»ng ph¬ng ph¸p ELISA. 4.2 ChÈn ®o¸n bÖnh DÞch t¶ lîn b»ng ph¬ng  MÉu 120.000 4 ph¸p kh¸ng thÓ huúnh quang 4.2 Ph¸t   hiÖn   kh¸ng   thÓ   bÖnh   DÞch   t¶   lîn  MÉu 48.000 5 b»ng ph¬ng ph¸p ELISA.
 8. 8 4.2 Ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ Cóm lîn b»ng ph¬ng  MÉu 69.500 6 ph¸p ELISA 4.2 ChÈn   ®o¸n   bÖnh   Aujeszky   b»ng   ph¬ng  MÉu 120.000 7 ph¸p kh¸ng thÓ huúnh quang 4.2 Ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ Aujeszky b»ng ph­ MÉu 39.000 8 ¬ng ph¸p ELISA 4.2 Ph¸t   hiÖn   kh¸ng   thÓ   PRRS   b»ng   ph¬ng  MÉu 82.500 9 ph¸p ELISA  4.3 Ph¸t   hiÖn   kh¸ng   thÓ   bÖnh   TGE,  MÉu 58.500 0 Rotavirus b»ng ph¬ng ph¸p ELISA 4.3 §Þnh   lîng   kh¸ng   thÓ   Porcine  MÉu 25.000 1 Parvovirrus b»ng ph¬ng ph¸p HA­HI. 4.3 ChÈn   ®o¸n   bÖnh   D¹i   b»ng   ph¬ng   ph¸p  MÉu 150.000 2 kh¸ng thÓ huúnh quang  4.3 ChÈn   ®o¸n   bÖnh   D¹i   b»ng   ph¬ng   ph¸p  MÉu 60.000 3 tiªm truyÒn ®éng vËt thÝ nghiÖm  4.3 Ph¸t   hiÖn   kh¸ng   nguyªn   bÖnh   Lë   måm,  MÉu 195.000 4 long mãng b»ng ph¬ng ph¸p ELISA   Ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ bÖnh Lë måm, long  4.3 mãng (01 se rotype 0) b»ng ph¬ng ph¸p  MÉu 80.000 5 ELISA  Ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ bÖnh Lë måm, long  4.3 mãng   (03   se   rotype   0   A­Asia   1)   b»ng  MÉu 160.000 6 ph¬ng ph¸p ELISA  4.3 §Þnh lîng kh¸ng thÓ bÖnh lë måm, long  MÉu 141.000 7 mãng b»ng ph¬ng ph¸p ELISA  §Þnh   lîng   kh¸ng   thÓ   bÖnh   Lë   måm   long  4.3 mãng (03 serotype O­A­Asia 1) b»ng ph­ MÉu 8 226.000 ¬ng ph¸p ELISA  Ph¸t   hiÖn   kh¸ng   thÓ   bÖnh   Lë   måm   long  4.3 mãng   b»ng   ph¬ng   ph¸p   ELISA   dïng   kÝt  MÉu 60.000 9 3ABC 4.4 Ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ Leukosis ë bß b»ng  MÉu 81.000 0 ph¬ng ph¸p ELISA 4.4 Ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ bÖnh Lìi xanh b»ng  MÉu 58.000 1 ph¬ng ph¸p ELISA  Ph¸t   hiÖn   kh¸ng   thÓ   IBR   (Infectious  4.4 Bovinve   Rhinotracheitis)   b»ng   ph¬ng  MÉu 72.500 2 ph¸p ELISA  5 XÐt nghiÖm vi trïng: ChÈn   ®o¸n   ph©n   lËp   vi   trïng   g©y   bÖnh  5.1 MÉu 74.000 CRD ë gia cÇm  KiÓm tra kh¸ng thÓ CRD ë gia cÇm b»ng  5.2 MÉu 7.500 ph¶n øng huyÕt thanh  KiÓm   tra   kh¸ng   thÓ   b¹ch   lþ   ë   gia   cÇm  5.3 MÉu 5.000 b»ng ph¶n øng huyÕt thanh  ChÈn   ®o¸n   ph©n   lËp   vi   trïng   g©y   bÖnh  5.4 MÉu 124.000 E.coli (nu«i cÊy, ph©n lËp, ®Þnh danh)
 9. 9 ChÈn   ®o¸n   ph©n   lËp   vi   trïng   g©y   bÖnh  5.5 Salmonella.sp   (nu«i   cÊy,   ph©n   lËp,  MÉu 90.000 ®Þnh danh) ChÌn ®o¸n, ph©n lËp vi trïng g©y bÖnh  5.6 MÉu 87.000 Tô huyÕt trïng ChÌn ®o¸n, ph©n lËp vi trïng g©y bÖnh  5.7 MÉu 114.000 §ãng dÊu ChÌn ®o¸n, ph©n lËp vi trïng g©y bÖnh  5.8 MÉu 239.000 yÕm khÝ g©y bÖnh ChÈn   ®o¸n   ph©n   lËp   vi   trïng   g©y   bÖnh  5.9 MÉu 105.000 Tô cÇu trïng, Liªn cÇu trïng  5.1 ChÈn   ®o¸n   ph©n   lËp   c¸c   lo¹i   vi   trïng  MÉu 150.000 0 kh¸c (mang tÝnh tæng hîp) 5.1 Ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ SuyÔn lîn b»ng ph­ MÉu 57.500 1 ¬ng ph¸p ELISA. 5.1 KiÓm tra kh¸ng thÓ xo¾n khuÈn b»ng ph­ MÉu 30.000 2 ¬ng ph¸p MAT 5.1 Ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ Mycobacterium b»ng  MÉu 81.000 3 ph¬ng ph¸p ELISA. 5.1 Ph¸t   hiÖn   vi   khuÈn   g©y   bÖnh   S¶y   thai  MÉu 229.000 4 truyÒn nhiÔm. KiÓm   tra   kh¸ng   thã   bÖnh   s¶y   thai  5.1 truyÒn   nhiÔm   b»ng   ph¬ng   ph¸p   huyÕt  5 MÉu 45.000 thanh (ph¶n øng Rose Bengal). 5.1 KiÓm   tra   bÖnh   S¶y   thai   truyÒn   nhiÔm  6 b»ng ph¶n øng kÕt hîp bæ thÓ  MÉu 250.000 Ph¸t   hiÖn   kh¸ng   thÓ   bÖnh   S¶y   thai  5.1 truyÒn nhiÔm b»ng ph¬ng ph¸p ELISA xÐt  MÉu 74.000 7 nghiÖm huyÕt thanh Ph¸t   hiÖn   kh¸ng   thÓ   bÖnh   S¶y   thai  5.1 truyÒn nhiÔm b»ng ph¬ng ph¸p ELISA xÐt  MÉu 74.000 8 nghiÖm s÷a 5.1 Lµm ph¶n øng dß lao (Tuberculine)  néi  MÉu 50.000 9 b× 5.2 Lµm   ph¶n   øng   dß   lao   b»ng   ph¬ng   ph¸p  MÉu 177.000 0 ELISA (Bovigam) 5.2 Ph©n lËp vi trïng lao MÉu 250.000 1 5.2 ChÈn   ®o¸n   ph©n   lËp   vi   trïng   g©y   bÖnh  MÉu 226.000 2 NhiÖt th¸n Ph¸t   hiÖn   kh¸ng   thÓ     APP  5.2 (Actinobaccilus Pleuro Preumonia) b»ng  MÉu 72.500 3 ph¬ng ph¸p ELISA 5.2 Kh¸ng sinh ®å (10 lo¹i kh¸ng sinh) MÉu 56.000 4 6 XÐt nghiÖm ký sinh trïng 6.1 Ký sinh trïng ®êng ruét  MÉu ­ Ph¸t hiÖn trøng b»ng ph¬ng ph¸p soi  MÉu 7.000 t¬i
 10. 10 ­ Ph¸t hiÖn trøng b»ng ph¬ng ph¸p l¾ng  MÉu 16.000 cÆn vµ déi röa ­ Ph¸t hiÖn trøng, no∙n nang b»ng ph­ MÉu 8.800 ¬ng ph¸p phï næi Fuleborn ­ §Þnh lîng trøng b»ng ph¬ng ph¸p ®Õm  MÉu 16.500 trøng MC master ­ §Þnh danh giun s¸n, x¸c ®Þnh loµi MÉu 19.000 ­ XÐt nghiÖm nhanh giun tim (Witness) MÉu 100.000 Ký sinh trïng ®êng m¸u MÉu ­ KiÓm tra b»ng ph¬ng ph¸p xem t¬i MÉu 14.000 ­ KiÓm tra b»ng ph¬ng ph¸p nhuém tiªu  MÉu 30.000 b¶n m¸u ­   KiÓm   tra   tiªn   mao   trïng   b»ng   ph¬ng  6.2 MÉu 13.000 ph¸p Haematocrit ­   KiÓm   tra   tiªn   mao   trïng   b»ng   ph¬ng  MÉu 32.000 ph¸p tiªm chuét  ­   KiÓm   tra   tiªn   mao   trïng   b»ng   ph¶n  MÉu 38.000 øng ngng kÕt trùc tiÕp  6.3 XÐt nghiÖm ký sinh trïng ngoµi da MÉu 6.000 XÐt nghiÖm nÊm da ­ Vi nÊm ngoµi da (xem trùc tiÕp) x¸c  6.4 ®Þnh gièng MÉu 10.000 ­ Vi nÊm ngoµi da, néi t¹ng (nu«i cÊy)  10.000 x¸c ®Þnh loµi g©y bÖnh 6.5 Ph¸t hiÖn n£m mèc MÉu 100.000 6.6 Ph¸t hiÖn thuèc diÖt chuét MÉu 50.000 6.7 Ph¸t hiÖn kim lo¹i nÆng MÉu 100.000 6.8 Ph¸t hiÖn thuèc b¶o vÖ thùc vËt  MÉu 100.000 ChØ  7 XÐt nghiÖm níc tiÓu, dÞch xoang 1.500 tiªu 8 XÐt nghiÖm sinh lý m¸u MÉu 20.000 9 XÐt nghiÖm sinh ho¸ m¸u MÉu 10.000 l0 ChÈn ®o¸n siªu ©m: LÇn ­ Tæng qu¸t. LÇn 20.000 ­ Chuyªn biÖt. LÇn 30.000 ChÈn   ®o¸n   X   quang   (Trêng   hîp   chôp   cã  11 c¶n   quang   tÝnh   thªm   tiÒn   thuèc   c¶n  LÇn quang): ­ Phim lín LÇn 60.000 ­ Phim nhá LÇn 30.000 ­ Phim nhá phøc t¹p LÇn 30.000 KIÓM DÞCH §éNG VËT, S¶N PHÈM §éNG VËT; KIÓM SO¸T GIÕT  III Mæ, KIÓM TRA VÖ SINH THó Y 1 KiÓm tra l©m sµng ®éng vËt 1.1 Tr©u, bß, ngùa, lõa  Con 4.000 1.2 Dª Con 2.000 1.3 Lîn  Con ­ Lîn (trªn 15 kg) Con 1.000
 11. 11 ­ Lîn s÷a (b»ng hoÆc díi 15kg). Con 500 1.4 Chã, mÌo Con 2.000 1.5 KhØ, vîn, c¸o, nhÝm, chån Con 5.000 1.6 Hæ, b¸o, voi, h¬u, nai, s tö, bß rõng Con 30.000 1.7 R¾n, t¾c kÌ, th»n l»n, rïa, kú nh«ng Con 500 1.8 Tr¨n, c¸ sÊu, kú ®µ Con 5.000 1.9 Chim c¶nh c¸c lo¹i Con 5.000 1.1 Chim lµm thùc phÈm Con 30 0 1.1 Gia cÇm c¸c lo¹i Con 50 1 1.1 Thá  Con 500 2 §µ ®iÓu: 1.1 ­ MÐt ngµy tuæi Con 1.000 3 ­ Trëng thµnh Con 5.000 1.1 Ong nu«i §µn 500 4 1.1 Trøng gia cÇm Qu¶ 2 5 1.1 Trøng ®µ ®iãu  Qu¶ 10 6 1.1 Trøng chim cót Kg 50 7 1.1 Trøng t»m Hép 30.000 8 1.1 Tinh dÞch LiÒu 100 9 KiÓm   dÞch   s¶n   phÈm   ®éng   vËt,   thøc   ¨n  2 ch¨n nu«i vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c cã nguån  gèc ®éng vËt  ThÞt ®éng vËt ®«ng l¹nh: ­   VËn   chuyÓn   víi   sè   lîng   lín   b»ng  L«  450.000 2.1 Container, xe l¹nh (tõ 9 tÊn trë lªn) hµng ­   VËn   chuyÓn   víi   sè   lîng   Ýt   (díi   9  Kg 50 tÊn)  2.2 Ruét kh«, b×, g©n, da phång. Kg 100 Phñ   t¹ng,   phô   phÈm,   huyÕt   gia   sóc,  2.3 lßng   ®á   vµ   lßng   tr¾ng   trøng   lµm   thùc  Kg 10 phÈm. 2.4 §å hép c¸c lo¹i (thÞt, gan...) TÊn 25.000 20.000 KiÓm   tra   c¸c   chØ   tiªu   vÖ   sinh   thó   y  (Møc thu  ®èi   víi   s÷a   vµ   c¸c   s¶n   phÈm   s÷a   lµm  tèi ®a 10  2.5 TÊn thùc phÈm triÖu  ®ång/l«  hµng) 2.6 YÕn  Kg 1.250 2.7 MËt ong TÊn 7.500
 12. 12 2.8 S÷a ong chóa Kg 3.000 2.9 S¸p ong TÊn 30.000 2.1 KÐn t»m TÊn 15.000 0 2.1 L«ng vò, l«ng mao, x¬ng, mãng, sõng. TÊn 10.000 1 Da: ­ Tr¨n, r¾n MÐt 100 ­ C¸ sÊu TÊm 5.000 2.1 ­ Da t¬i, da muèi. TÊm 1.000 2 ­   Da   t¬i,   da   muèi   (chøa   trong  L«  250.000 container b»ng hoÆc trªn 12 tÊn) hµng ­ C¸c lo¹i kh¸c. TÊn 5.000 Bét huyÕt, bét x¬ng, bét phô phÈm, bét  2.1 thÞt,   bét   l«ng   vò,   bét   c¸,   bét   v¸ng  TÊn 7.500 3 s÷a vµ c¸c lo¹i kh¸c lµm thøc ¨n ch¨n  nu«i  2.1 Thøc   ¨n   ch¨n   nu«i   cã   nguån   gèc   ®éng  TÊn 2.000 4 vËt  2.1 Sõng mü nghÖ. C¸i 500 5 2.1 PhÕ liÖu t¬ t»m. TÊn 15.000 6 3 KiÓm so¸t giÕt mæ  Tr©u, bß, ngùa, lõa: 3.1 ­ C«ng suÊt díi 50 con/ngµy Con 12.000 ­ C«ng suÊt b»ng hoÆc trªn 50 con/ngµy Con 10.000 3.2 Dª, cõu. Con 3.000 Lîn s÷a (díi 15kg): ­ C«ng suÊt díi 200 con/ngµy Con 700 3.3 ­   C«ng   suÊt   b»ng   hoÆc   trªn   200  Con 500 con/ngµy 3.4 Lîn thÞt: Con ­ C«ng suÊt díi 50 con/ngµy  Con 7.000 ­ C«ng suÊt tõ 50 ®Õn díi 100 con/ngµy Con 6.000 ­ C«ng suÊt tõ 100 ®Õn 200 con/ngµy Con 4.000 ­ C«ng suÊt trªn 200 con/ngµy Con 3.500 3.5 Chã, mÌo, thá Con 2.000 3.6 Gia cÇm Con 70 3.7 Chim Con 50 4 KiÓm tra vÖ sinh thó y  4.1 KiÓm   tra   c¸c   chØ   tiªu   vÖ   sinh   thó   y  ®èi víi thÞt vµ s¶n phÈm ®éng vËt: ­ PH (PH meter) MÉu 10.000 ­ Borate, formol (thö ®Þnh tÝnh) MÉu 10.000 ­ NH3 (TCVN 3699/1990) MÉu 20.000 ­ H2S (TCVN 4834/1998) MÉu 10.000 ­ VKHK (TCVN 5667/1992) MÉu 50.000
 13. 13 ­ Coliform (TCVN 4830/1990) MÉu 40.000 ­ E.coli (TCVN 5155/1990) MÉu 70.000 ­ Salmonella (TCVN 5135/1990) MÉu 50.000 ­ S. aureus (TCVN 5156/1990) MÉu 60.000 ­ C. perfingens (TCVN 4991/1989) MÉu 50.000 ­ Bacillus cereus (ISO 1732/1993) MÉu 50.000 ­   L.   monocystogens   (ISO/Dis  MÉu 70.000 11290/1994) ­ Campylobacter (ISO/Dis 10272/1994) MÉu 100.000 KiÓm   tra   c¸c   chØ   tiªu   vÖ   sinh   thó   y  ®èi víi s÷a t¬i: ­ PH (PH meter) MÉu 10.000 ­ Tû träng (tû träng kÕ) MÉu 5.000 ­ Hµm lîng b¬ MÉu 30.000 ­ Hµm lîng protein (Kieldahl) MÉu 50.000 ­ VËt chÊt kh« (träng lîng) MÉu 30.000 ­ E.coli (ISO/CD 6785/1995) MÉu 70.000 4.2 ­   Salmonella   (International   IDF  MÉu 50.000 Standard 93 B: 1995) ­ S. aureus (FDA, 8/1997) MÉu 60.000 ­ C. perfingens (ISO 1732/1993) MÉu 50.000 ­ Bacillus cereus (ISO 1732/1993) MÉu 50.000 ­   L.   monocystogens   (ISO/Dis  MÉu 70.000 11290/1994) ­ C¸c lo¹i vi sinh vËt g©y bÖnh kh¸c MÉu 50.000 KiÓm   tra   c¸c   chÊt   tån   d  cã   trong   s¶n  phÈm ®éng vËt: ­ D lîng thuèc b¶o vÖ thùc vËt (tõ chØ  ChØ  tiªu thø hai trë ®i b»ng 50% chØ tiªu  tiªu  400.000 ®Çu) ®Çu ChØ  ­ D lîng thuû ng©n  300.000 tiªu 4.3 ChØ  ­ D lîng kim lo¹i nÆng Cd, As, Pb 400.000 tiªu ChØ  ­ D lîng chÊt kh¸ng sinh 300.000 tiªu ChØ  ­ D lîng Aflatoxin 300.000 tiªu ChØ  ­ D lîng Hooc­mon 300.000 tiªu KiÓm tra ®éc tè nÊm mèc trong s¶n phÈm  4.4 LÇn 50.000 ®éng vËt  4.5 KiÓm   tra   vÖ   sinh   thó   y   thøc   ¨n   ch¨n  nu«i: ­ Pb (AOAC 968.08) MÉu 100.000 ­ Aflatoxin (s¾c khÝ ga)  MÉu 300.000 ­   Furazolidon   (LC/MS­Jpurnal   of  MÉu 400.000 Chromatography A939/2001 49­58)
 14. 14 ­ C¸c lo¹i kh¸ng sinh kh¸c  MÉu 300.000 ­ E.coli (TCVN  6848/2001) MÉu 70.000 ­ Salmonella (TCVN 4829/2001) MÉu 50.000 ChØ  ­ C¸c lo¹i nÊm mèc (TCVN 4993/1989) 50.000 tiªu ChØ  ­ Vi sinh vËt kh¸c  50.000 tiªu ChØ  ­ C¸c lo¹i Hooc­mon 300.000 tiªu 4.6 KiÓm tra vÖ sinh thó y ®èi víi c¬ së  ch¨n nu«i, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh  thuèc   thó   y,   c¬   së   giÕt   mæ   ®éng   vËt,  s¬   chÕ,   b¶o   qu¶n   s¶n   phÈm   ®éng   vËt,  b∙i ch¨n th¶ ®éng vËt; c¬ së s¶n xuÊt,  kinh doanh thøc ¨n ch¨n nu«i: * M«i tr     êng kh«ng khÝ  : ChØ  ­ §é bôi kh«ng khÝ 20.000 tiªu ChØ  ­ ¸nh s¸ng  10.000 tiªu ChØ  ­ TiÕng ån 20.000 tiªu ChØ  ­ §é Èm kh«ng khÝ 10.000 tiªu ChØ  ­ NhiÖt ®é kh«ng khÝ  10.000 tiªu ChØ  ­ §é chuyÓn ®éng kh«ng khÝ 10.000 tiªu ChØ  ­ §é nhiÔm khuÈn kh«ng khÝ  10.000 tiªu ChØ  ­ Nång ®é CO2 50.000 tiªu ChØ  ­ Nång ®é khÝ H2S 50.000 tiªu ChØ  ­ Nång ®é khÝ NH3 50.000 tiªu * XÐt nghiÖm n  :    íc ChØ  ­ §é PH 15.000 tiªu ChØ  ­ NhiÖt ®é 3.000 tiªu ChØ  ­ §é dÉn ®iÖn 15.000 tiªu ChØ  ­ §é cøng tæng sè (tÝnh theo CaCO3) 20.000 tiªu ChØ  ­ Clorua  20.000 tiªu ­ Clo d ChØ  20.000 tiªu
 15. 15 ChØ  ­ Sunfat 20.000 tiªu ChØ  ­ Photphat 20.000 tiªu ChØ  ­ §ång 30.000 tiªu ChØ  ­ S¾t tæng sè 30.000 tiªu ChØ  ­ Natri 40.000 tiªu ChØ  ­ Mangan 40.000 tiªu ChØ  ­ Nitrat (tÝnh theo N) 30.000 tiªu ChØ  ­ Nitrit (tÝnh theo N) 20.000 tiªu ­   Ho¸   chÊt   b¶o   vÖ   thùc   vËt   trong   níc  ChØ  250.000 (s¾c ký khÝ) tiªu ChØ  ­ Tæng sè vi khuÈn hiÕu khÝ 20.000 tiªu ChØ  ­ Coliforms 20.000 tiªu ChØ  ­ Feacal coliform 20.000 tiªu ChØ  ­ E.coli 20.000 tiªu ChØ  ­ Cl. Perfringeips 20.000 tiªu ChØ  ­ C¸c vi khuÈn g©y bÖnh kh¸c 40.000 tiªu ­ XÐt nghiÖm  vi sinh vËt níc theo ph­ ChØ  100.000 ¬ng ph¸p mµng läc tiªu ChØ  ­ BOD520C (Biochemical Oxygen Demand) 50.000 tiªu ChØ  ­ COD (Chemical Oxygen Demand) 50.000 tiªu ChØ  ­ Sunphua (H2S) 30.000 tiªu ChØ  ­ Amoniac (NH3) 20.000 tiªu KiÓm   tra   vÖ   sinh   thó   y   ®èi   víi   n¬i  4.8 triÓn   l∙m,   héi   chî,   chî   mua   b¸n   ®éng  LÇn 100.000 vËt vµ s¶n phÈm ®éng vËt VÖ   sinh   tiªu   ®éc   trong   c«ng   t¸c   kiÓm  5 dÞch  LÇn/c¸ 5.1 Xe « t« 30.000 i LÇn/c¸ 5.2 M¸y bay 500.000 i
 16. 16 5.3 Toa tµu ho¶ Toa 50.000 C¸c lo¹i xe kh¸c (®o theo diÖn tÝch bÒ  5.4 m2 10.000 mÆt) S©n,   bÕn   b∙i,   khu   c¸ch   ly   kiÓm   dÞch,  c¬   së   ch¨n   nu«i,   c¬   së   s¶n   xuÊt   con  5.5 m2 300 gièng,   c¬   së   giÕt   mæ   ®éng   vËt,   chÕ  biÕn s¶n phÈm ®éng vËt  IV KIÓM NGHIÖM THUèC THó Y DïNG CHO §éNG VËT 1 KiÓm nghiÖm vacxin vµ chÕ phÈm sinh häc  L«  1.1 Vacxin Tô huyÕt trïng tr©u, bß. 1.350.000 hµng L«  1.2 Vacxin Tô huyÕt trïng lîn 1.250.000 hµng L«  1.3 Vacxin DÞch t¶ lîn 1.250.000 hµng L«  1.4 Vacxin §ãng dÊu lîn VR2 1.350.000 hµng Vacxin NhiÖt th¸n nha bµo v« ®éc chñng  L«  1.5 1.050.000 chñng 34F2 hµng Vacxin NhiÖt th¸n nha bµo v« ®éc chñng  L«  1.6 1.150.000 Trung Quèc hµng L«  1.7 Vacxin DÞch t¶ tr©u, bß thá ho¸ 350.000 hµng L«  1.8 Vacxin Phã th¬ng hµn lîn 1.100.000 hµng L«  1.9 Vacxin Tô dÊu 3­2 1.850.000 hµng 1.1 L«  Vacxin Leptospirosis 1.000.000 0 hµng 1.1 L«  Vacxin Ung khÝ th¸n 1.050.000 1 hµng 1.1 L«  Vacxin Newcastle hÖ I 600.000 2 hµng 1.1 L«  Vacxin Newcastle chñng Lasota 600.000 3 hµng 1.1 L«  Vacxin Newcastle chñng F 600.000 4 hµng 1.1 L«  Vacxin Newcastle chñng chÞu nhiÖt 600.000 5 hµng 1.1 L«  Vacxin §Ëu gµ 700.000 6 hµng 1.1 L«  Vacxin Tô huyÕt trïng gia cÇm 600.000 7 hµng 1.1 L«  Vacxin Gumboro 800.000 8 hµng 1.1 L«  Vacxin DÞch t¶ vÞt nhîc ®éc 850.000 9 hµng
 17. 17 1.2 L«  Vacxin D¹i cè ®Þnh 1.050.000 0 hµng 1.2 L«  Vacxin D¹i v« ho¹t níc ngoµi 1.500.000 1 hµng KiÓm tra gièng vi sinh vËt dïng trong  1.2 thó y: 2 ­ Vi khuÈn Chñng 1.500.000 ­ Vi rus Chñng 1.000.000 KiÓm nghiÖm huyÕt thanh:  L«  ­ Mét gi¸ (mÐt thµnh phÇn)  1.000.000 hµng 1.2 L«  3 ­ Hai gi¸ (hai thµnh phÇn) 1.600.000 hµng L«  ­ Ba gi¸. (ba thµnh phÇn) 1.900.000 hµng 2 KiÓm nghiÖm dîc phÈm thó y  2.1 NhËn xÐt bªn ngoµi b»ng c¶m quang. LÇn 5.000 Thö vËt lý thuèc tiªm, thuèc níc: ­ ThÓ tÝch. LÇn 10.000 2.2 ­ Soi mÉu thuèc tiªm. LÇn 10.000 ­ Soi mÉu níc, ®é trong. LÇn 10.000 Thö thuèc viªn, thuèc bét: ­ Chªnh lÖch khèi níc. LÇn 10.000 2.3 ­ §é tan r∙ trong níc. LÇn 30.000 ­ §é ch¾c cña viªn. LÇn 30.000 2.4 Thö ®é tan trong níc cña nguyªn liÖu. LÇn 30.000 §Þnh tÝnh: ­ §¬n gi¶n (mçi ph¶n øng). LÇn 20.000 ­ Phøc t¹p (mçi chÊt). LÇn 75.000 2.5 ­ Ghi phæ tö ngo¹i toµn bé LÇn 100.000 ­ Ghi phæ hång ngo¹i (dïng chÊt chuÈn) LÇn 100.000 ­ S¾c ký láng cao ¸p (dïng chÊt chuÈn)  LÇn 100.000 Thö ®é Èm: ­ SÊy LÇn 100.000 ­ SÊy ch©n kh«ng LÇn 130.000 2.6 ­ §o ®é Èm b»ng tia hång ngo¹i LÇn 80.000 ­   §o   ®é   Èm   b»ng   ph¬ng   ph¸p   chuÈn   ®é  LÇn 150.000 (Karl fieher) 2.7 §o tû träng kÕ LÇn 10.000 2.8 §o ®é pH LÇn 40.000 2.9 §o ®é cån LÇn 40.000 Thö kh¸c trªn sinh vËt vµ vi sinh vËt: ­ §éc tÝnh bÊt thêng LÇn 220.000 2.1 ­ Thö chÝ nhiÖt tÌ thuèc tiªm LÇn 300.000 0 ­ §Þnh lîng b»ng Oxytoxin LÇn 350.000 ­ Thö ®é v« khuÈn thuèc tiªm LÇn 150.000 ­ Lµm kh¸ng sinh ®å LÇn 30.000 §Þnh lîng b»ng ph¬ng ph¸p thÓ tÝch:
 18. 18 ­ Acid kiÒm LÇn 120.000 ­ Complexon LÇn 150.000 ­ Nitrit LÇn 200.000 2.1 ­ Penicilin LÇn 200.000 1 ­ M«i trêng khan LÇn 180.000 ­ §é b¹c LÇn 150.000 ­ ChuÈn ®é ®iÖn thÕ LÇn 200.000 2.1 LÇn §Þnh lîng b»ng ph¬ng ph¸p c©n. 180.000 2 §Þnh lîng b»ng ph¬ng ph¸p vËt lý: 2.1 ­   Quang   phæ   tö   ngo¹i   (kh¶   kiÕn)   dïng  LÇn 150.000 3 chÊt chuÈn ­ §Þnh lîng long n∙o LÇn 100.000 §Þnh lîng nh÷ng ®èi tîng ®Æc biÖt: 2.1 ­ Nit¬ toµn phÇn LÇn 180.000 4 ­ §Þnh lîng long n∙o LÇn 250.000 §Þnh lîng kÝch dôc tè trªn chuét: 2.1 ­ PMSG (huyÕt thanh ngùa chöa) LÇn 300.000 5 ­ HCG LÇn 200.000 2.1 LÇn §Þnh lîng b»ng ph¬ng ph¸p ®o Iode 200.000 6 §Þnh lîng b»ng s¾c ký láng cao ¸p: LÇn/ch 2.1 ­ ChÊt hçn hîp 300.000 Êt 7 LÇn/ch ­ §¬n chÊt 500.000 Êt KiÓm tra an toµn: 2.1 ­ Trªn tiÓu ®éng vËt LÇn 300.000 8 ­ Trªn lîn LÇn 1.000.000 THÈM §ÞNH KINH DOANH TH¦¥NG M¹I Cã §IÒU KIÖN THUéC LÜNH  V VùC N¤NG NGHIÖP KiÓm tra vµ cÊp giÊy chøng nhËn cho c¬  1 së ®ñ ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn thuèc thó y  LÇn 200.000 (h¹n 1 n¨m) KiÓm tra vµ cÊp giÊy chøng nhËn cho c¬  2 së   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   s¶n   xuÊt   thuèc   thó   y  LÇn (h¹n 1 n¨m) C¬ së míi thµnh lËp: 2.1 ­ Cã 1 d©y chuyÒn (hoÆc 1 ph©n xëng) LÇn 300.000 ­ Cã 2 d©y chuyÒn (hoÆc 2 ph©n xëng) LÇn 500.000 C¬ së ®ang ho¹t ®éng: 2.2 ­ Cã 1 d©y chuyÒn (hoÆc 1 ph©n xëng) LÇn 200.000 ­ Cã 2 d©y chuyÒn (hoÆc 2 ph©n xëng) LÇn 400.000 KiÓm tra vµ cÊp giÊy chøng nhËn cho c¬  3 së “thùc hµnh tèt s¶n xuÊt thuèc” ®¹t  LÇn 3.000.000 tiªu chuÈn GMP
 19. 19 KiÓm tra vµ cÊp giÊy phÐp lu hµnh s¶n  phÈm   cho   mét   lo¹i   thuèc,   mét   nguyªn  4 liÖu lµm thuèc thó y: ­ §¨ng ký míi (h¹n 2 n¨m) LÇn 700.000 ­ T¸i ®¨ng ký (h¹n 5 n¨m) LÇn 350.000 5 KiÓm   tra   vµ   cÊp   giÊy   chøng   nhËn   ®¬n  1 ®¬n  0,1% hµng nhËp khÈu thuèc,  nguyªn liÖu lµm  hµng (tèi  thuèc   thó   y   (thu   theo   gi¸   trÞ   ®¬n  thiÓu  hµng) 100.000  ®ång, tèi  ®a kh«ng  qu¸ 10  triÖu  ®ång) KiÓm   tra   vµ   cÊp   giÊy   chøng   nhËn   ®¬n  1 ®¬n  6 hµng   nhËp   khÈu   dông   cô,   thiÕt   bÞ   s¶n  100.000 hµng xuÊt thuèc thó y KiÓm tra ®iÒu kiÖn c¬ së ®Ó cÊp chøng  7 LÇn 250.000 chØ hµnh nghÒ thó y Ghi chó: a) LÖ phÝ qu¶n lý thuèc thó y quy ®Þnh t¹i A.I ­ Môc 7, 8 cha tÝnh chi phÝ cho viÖc thö nghiÖm, kh¶o  nghiÖm  thuèc thó y thùc hiÖn theo  hîp  ®ång  gi÷a bªn cã  thuèc   thö   nghiÖm,   kh¶o   nghiÖm   víi   bªn   nhËn   thö   nghiÖm,  kh¶o nghiÖm. b)   PhÝ   phßng   chèng   dÞch   bÖnh   cho   ®éng   vËt   quy   ®Þnh  t¹i B.I ­ Môc 3 cha tÝnh tiÒn vacxin; ­ C¸c môc 4,5 cha tÝnh tiÒn ho¸ chÊt. c)   PhÝ   kiÓm   dÞch   ®éng   vËt,   s¶n   phÈm   ®éng   vËt,   kiÓm  so¸t giÕt mæ, kiÓm tra vÖ sinh thó y quy ®Þnh t¹i B.III.5  ­ Môc 5: cha tÝnh tiÒn ho¸ chÊt  d) PhÝ kiÓm nghiÖm thuèc thó y dïng cho ®éng vËt quy  ®Þnh t¹i B.IV ­ Kh«ng  bao  gåm chi  phÝ mua  ®éng  vËt thÝ  nghiÖm  vµ  thøc ¨n ch¨n nu«i; ­   PhÝ   kiÓm   nghiÖm   ®èi   víi   nh÷ng   lo¹i   vacxin   cha   cã  trong danh môc t¹i môc 1 th×  møc thu ¸p dông t¬ng tù nh  vacxin cïng chñng lo¹i. e)   PhÝ   thÈm   ®Þnh   kinh   doanh   th¬ng   m¹i   cã   ®iÒu   kiÖn  thuéc lÜnh vùc n«ng nghiÖp quy ®Þnh t¹i B.V ­ Môc 3: Cha tÝnh chi phÝ kh¸c cho c«ng t¸c KiÓm tra  c¬ së s¶n xuÊt bao gåm: tiÒn vРm¸y bay, tµu, xe; phô cÊp 
 20. 20 c«ng   t¸c   phÝ;   tiÒn   thuª   phßng   ngñ   cho   c¸n   bé   tham   gia  ®oµn KiÓm  tra  thÈm  ®Þnh theo quyÕt  ®Þnh cô thÓ vÒ ®oµn  c«ng t¸c KiÓm tra. ­ Môc 4: KiÓm tra hå s¬ ®¨ng ký s¶n phÈm thuèc thó y  b»ng tiÕng Anh, møc thu thªm ®èi víi c¸c c«ng viÖc dÞch  tõ   tiÕng   Anh   sang   tiÕng   ViÖt   (trêng   hîp   c¬   quan   Thó   y  ph¶i thuª dÞch); biªn tËp vµ hiÖu ®Ýnh tµi liÖu, nh sau:  + DÞch tõ tiÕng Anh sang tiÕng ViÖt: 30.000®/1 trang  (1 trang kh«ng díi 300 ch÷), +   Biªn   tËp   vµ   hiÖu   ®Ýnh   tµi   liÖu:     300.000   ®/hå  s¬/1s¶n phÈm.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2