Quyết định 08/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

0
85
lượt xem
26
download

Quyết định 08/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 08/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 333: 2005 “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế” do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 08/2005/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p- T do – H nh phúc ******** ******** S :08/2005/Q -BXD Hà N i, ngày 04 tháng 4 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B XÂY D NG S 08/2005/Q -BXD NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2005 V VI C BAN HÀNH TCXDVN 333: 2005 “CHI U SÁNG NHÂN T O BÊN NGOÀI CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG C NG VÀ K THU T H T NG Ô THN - TIÊU CHU N THI T K ” B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này 01 Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam: TCXDVN 333 : 2005 “Chi u sáng nhân t o bên ngoài các công trình công c ng và k thu t h t ng ô th - Tiêu chuNn thi t k ”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các Ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n H ng Quân ( ã ký) TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXDVN 333: 2005 CHI U SÁNG NHÂN T O BÊN NGOÀI CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG C NG VÀ K THU T H T NG Ô THN - TIÊU CHU N THI T K Artificial outdoor lighting for public buildings and urban infrastructure-Design standard Hà n i 3 - 2005 L I NÓI U
  2. Tiêu chuNn TCXDVN 333: 2005 “Chi u sáng nhân t o bên ngoài các công trình công c ng và k thu t h t ng ô th - Tiêu chu n thi t k “ ư c B trư ng B Xây d ng ban hành theo Quy t nh s /2005/Q -BXD ngày tháng năm 2005. Tiêu chuNn này thay th cho tiêu chuNn TCXD 95: 1983 “Tiêu chu n thi t k chi u sáng nhân t o bên ngoài công trình xây d ng dân d ng “. CHI U SÁNG NHÂN T O BÊN NGOÀI CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG C NG VÀ K THU T H T NG Ô THN - TIÊU CHU N THI T K Artificial outdoor lighting for public buildings and urban infrastructure-Design standard 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này áp d ng tính toán thi t k , giám sát và nghi m thu ánh giá ch t lư ng các công trình xây d ng h th ng chi u sáng nhân t o bên ngoài các công trình công c ng và k thu t h t ng ô th thay th cho tiêu chuNn xây d ng TCXD 95: 1983 - Tiêu chuNn thi t k chi u sáng nhân t o bên ngoài công trình xây d ng dân d ng. Các công trình công c ng và k thu t h t ng ô th ư c hi u bao g m các thành ph n sau: - Các công trình ô th : i m giao thông công c ng ngoài tr i; ư ng, c u và ư ng h m dành cho ngư i i b ; bên ngoài các khu trư ng h c, b nh vi n, trung tâm thương m i, h i ch tri n lãm và các tr s . - Công viên, vư n hoa. - Các công trình ki n trúc - Tư ng ài - ài phun nư c. - Các công trình th d c th thao ngoài tr i. Ghi chú: - Khi thi t k chi u sáng , ngoài vi c tuân theo tiêu chu n này c n ph i tuân theo các tiêu chu n, quy ph m hi n hành có liên quan. - Tiêu chu n này không áp d ng thi t k chi u sáng nhân t o bên trong các công trình ô th (Nhà ga , b n xe ....) và các công trình th d c th thao trong nhà ho c có mái che kín . - Các thu t ng k thu t chi u sáng s d ng trong tiêu chu n này ư c gi i thích trong ph l c 1, ngoài ra có th tham kh o tiêu chu n TCVN 4400: 1987 - K thu t chi u sáng - Thu t ng và nh nghĩa. 2. Tiêu chu n vi n d n 2.1. TCVN 4400: 1987 - Kĩ thu t chi u sáng - Thu t ng và nh nghĩa. 2.2. TCXDVN 259: 2001 - Tiêu chuNn TK chi u sáng nhân t o ư ng, ư ng ph , qu ng trư ng ô th . 2.3. 11 TCN 18: 1984 - Quy ph m trang b i n - Ph n 1: Quy nh chung. 2.4. 11 TCN 19: 1984 - Quy ph m trang b i n - Ph n 2: H th ng ư ng dây d n i n. 2.5. TCVN 5828: 1994 - èn chi u sáng ư ng ph - yêu c u k thu t. 2.6. TCVN 4086: 1985 - Quy ph m an toàn lươ i i n trong xây d ng.
  3. 2.7. TCVN 4756: 1989 - Quy ph m n i t và n i không các thi t b i n. 2.8. Các tiêu chuNn Vi t nam có liên quan trong lĩnh v c b o v môi trư ng sinh thái và c nh quan. 3. Quy nh chung 3.1. Tiêu chuNn này áp d ng thi t k chi u sáng nhân t o s d ng các lo i bóng èn phóng i n (huỳnh quang; Th y ngân cao áp; Metalhalide; Natri cao áp; Natri th p áp) và bóng èn s i t (K c bóng s i t Halogen ). i v i nh ng trư ng h p s d ng các lo i ngu n sáng c thù khác ( èn LED công su t cao, èn c m ng i n t ) có th s d ng phương pháp tra c u tương ương căn c vào các tính năng k thu t c a bóng èn. 3.2. H th ng chi u sáng nhân t o bên ngoài các các công trình công c ng và k thu t h t ng ô th (tr các công trình th d c th thao ngoài tr i) có th là m t thành ph n c u thành c a h th ng chi u sáng công c ng, ư c c p ngu n và i u khI n theo m ng i u khI n chung c a h th ng chi u sáng công c ng c a ô th , ho c cũng có th là m t h th ng công trình ư c qu n lý và v n hành m t cách c l p. H th ng chi u sáng ph c v luy n t p và thi u t i các công trình th d c th thao ngoài tr i c n ư c qu n lý v n hành m t cách c l p. 3.3. Khi xác nh r i tiêu chuNn (Tính b ng lux) ph i theo thang r i quy nh trong b ng 1. B ng 1: Thang r i tiêu chu n B c thang I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII r i 0,5 1 2 3 5 7 10 20 30 50 75 100 (lX) XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV 150 200 300 400 500 600 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000 3.4. Trong quá trình tính toán thi t k c n tính n h s duy trì c a èn ư c quy nh trong b ng 2. B ng 2: H s duy trì c a èn C pb ov c ab èn IP 2X IP 5X IP 6X Chu kỳ Phân lo i môi trư ng Phân lo i môi trư ng Phân lo i môi trư ng
  4. b o ô th ô th ô th ô th ô th ô th l n, v a và l n, v a và l n, v a và dư ng khu nh ,khu khu nh ,khu khu nh , èn công công Nông công công Nông công khu Nông (Tháng) nghi p nghi p thôn nghi p nghi p thôn nghi p công thôn n ng nh n ng nh n ng nghi p nh 12 0,53 0,62 0,82 0,89 0,90 0,92 0,91 0,92 0,93 18 0,48 0,58 0,80 0,87 0,88 0,91 0,90 0,91 0,92 24 0,45 0,56 0,79 0,84 0,86 0,90 0,88 0,89 0,91 36 0,42 0,53 0,78 0,76 0,82 0,88 0,83 0,87 0,90 3.5. Các thi t b chi u sáng ư c s d ng c n ph i có hi u qu s d ng i n năng cao, b n và kh năng duy trì các c tính quang h c trong i u ki n làm vi c ngoài tr i t t và ph i có c p b o v IP t i thi u theo quy nh trong b ng 3. B ng 3: C p b o v IP t i thi u c a thi t b chi u sáng TT c I m - phân lo i môi trư ng làm vi c C p b o v t i thi u 1 èn l p t trong khu v c nông thôn IP 23 2 èn l p t trong ô th v a và nh , khu công nghi p IP 44 nh , khu nhà 3 èn l p t trong ô th l n, khu công nghi p n ng Ph n quang h c : IP 54 Các ph n khác : IP 44 4 èn t dư i cao 3m IP 44 5 èn l p t trong h m, trên thành c u IP 55 6 V trí l p t èn có kh năng xNy ra úng ng p IP 67 7 èn ph i thư ng xuyên làm vi c trong i u ki n ngâm IP 68 nư c 3.6. Thi t k c p i n cho h th ng chi u sáng ph i tuân theo các tiêu chuNn sau: 11 TCN 18: 1984 - Quy ph m trang b i n - Ph n 1: Quy nh chung. 11 TCN 19: 1984 - Quy ph m trang b i n - Ph n 2: H th ng ư ng dây d n i n. 3.7. H th ng chi u sáng ( èn, c t èn, t i n) c n ư c thi t k áp ng các yêu c u v an toàn và b o v ch ng sét, ti p t theo các tiêu chuNn: TCVN 4086: 1985 - Quy ph m an toàn lươ i i n trong xây d ng. TCVN 4756: 1989 - Quy ph m n i t và n i không các thi t b i n. 3.8. Thi t b chi u sáng và các thi t b i kèm ( èn, c t èn, c n èn) ph i có tính thNm m , phù h p v i c nh quan môi trư ng và áp ng các tiêu chuNn quy nh trong lĩnh v c b o v môi trư ng. Khi thi t k chi u sáng cho m t i tư ng hay m t khu v c c th c n
  5. lưu ý n c I m và yêu c u chi u sáng c a các khu v c ph c n tránh gây ra hi n tư ng “ô nhi m ánh sáng“ i v i nh ng khu v c này. 3.9. M c chi u sáng quy nh trong tiêu chuNn này th hi n qua các ch tiêu r i ngang trung bình -En(tb), r i i m trung bình - Ed(tb), chói trung bình - L(tb), cư ng ánh sáng - I ư c hi u là ngư ng t i thi u mà h th ng chi u sáng c n áp ng m b o yêu c u ánh sáng cho i tư ng ư c tiêu chuNn hoá. m b o hi u qu kinh t c a công trình và ti t ki m i n năng tiêu th , i v i các công trình th d c th thao ngoài tr i m c chi u sáng t i a cho phép không quá 2 l n ngư ng t i thi u, các công trình khác không quá 1,5 l n ngư ng t i thi u quy nh trong tiêu chuNn. 4. Yêu c u k thu t 4.1. Chi u sáng các công trình ô th . 4.1.1. Chi u sáng các I m giao thông công c ng ngoài tr i. 4.1.1.1. r i ngang trung bình và r i ngang nh nh t trên m t n n các I m giao thông công c ng ngoài tr i không ư c nh hơn tr s quy nh trong b ng 4: B ng 4: Tiêu chu n chi u sáng các I m giao thông công c ng ngoài tr i TT i tư ng chi u sáng En (tb) (lx) En (min) (lx) 1 B n xe buýt - xe khách liên t nh 50 20 2 Bãi xe ngoài tr i khu v c trung tâm ô th 30 10 3 Bãi xe ngoài tr i khu v c ngo i thành, nông 10 3 thôn 4 Bãi xe - các I m trông gi xe công c ng n m Theo T/C thi t k CS nhân t o ư ng, trên các tuy n ư ng (Chi m 1 ph n lòng ư ng, ư ng ph , qu ng trư ng ô th v a hè) TCXDVN 259: 2001 quy nh cho tuy n ư ng ó Chú thích: - En(tb): r i ngang trung bình, En(min) : r i ngang nh nh t. - Các ch s trên ã tính n y u t suy gi m c a h th ng chi u sáng. 4.1.1.2. H s ng uc a r i En(min) / En(tb) ph i m b o không nh hơn 0,2. 4.1.1.3. èn ph i ư c b trí thích h p m b o không gây chói lóa cho ngư i lái xe . 4.1.1.4. Lư i o ki m và phương pháp tính toán r i ngang i v i bãi xe ngoài tr i ư c quy nh trong ph l c 4. 4.1.2. Chi u sáng ư ng, c u và ư ng h m dành cho ngư i i b . 4.1.2.1. r i ngang trung bình và r i ngang nh nh t trên m t ư ng và khu v c dành cho ngư i i b không ư c nh hơn tr s quy nh trong b ng 5: B ng 5: Tiêu chu n chi u sáng các khu v c dành cho ngư i i b TT i tư ng chi u sáng En (tb) (lx) En (min) (lx) 1 ư ng và khu i b vùng trung tâm ô th , g n các 10 5
  6. câu l c b gi i trí, khu v c mua s m, có m t giao thông cao , tình hình an ninh tr t t ph c t p 2 ư ng và khu i b vùng ngo i thành có m t giao 7 3 thông m c trung bình 3 ư ng và khu i b vùng nông thôn, th tr n, trong 3 1 các khu nhà , m t giao thông th p , tình hình an ninh tr t t t t 4.1.2.2. r i ngang trung bình và r i ngang nh nh t trên c u và trong ư ng h m dành cho ngư i i b không ư c nh hơn tr s quy nh trong b ng 6: B ng 6: Tiêu chu n chi u sáng c u và ư ng h m dành cho ngư i i b Ban ngày Ban êm i tư ng chi u sáng En (tb) En (min) En (tb) En (min) (lx) (lx) (lx) (lx) ư ng h m cho ngư i i b L ( 60m 75 30 75 30 ư ng h m cho ngư i i b L > 60m 300 100 75 30 Khu v c 20 m hai uh m 75 30 75 30 Khu v c gi a h m C u cho ngư i i b H K/a K/a 30 10 Kín 75 30 75 30 C u thang , l i lên xu ng H K/a K/a 30 10 Kín 75 30 75 30 Chú thích: - En(tb): r i ngang trung bình, En(min): r i ngang nh nh t. - Các ch s trên ã tính n y u t suy gi m c a h th ng chi u sáng. - K/a : không áp d ng. 4.1.2.3. i v i ư ng h m cho ngư i i b , èn ph i ư c b trí sao cho t t c các b m t c a h m, c bi t là các m t ng ư c chi u sáng. 4.1.2.4. èn dùng cho chi u sáng ư ng h m dành cho ngư i i b c n có góc b o v không nh hơn 15o, công su t bóng èn s d ng và quang thông t i a ư c quy nh trong b ng 7: B ng 7: T ng công su t bóng và quang thông t i a c a b èn chi u sáng ư ng h m TT Lo i bóng èn s d ng T ng công su t bóng t i a T ng quang thông t i a trong b èn (W) phát ra t b èn (Lm) 1 èn Huỳnh quang, HQ 80 7000 compact
  7. 2 èn Th y ngân cao áp 125 6500 3 èn Sodium cao áp 70 6000 4 èn Metalhalide 70 5500 4.1.2.5. H th ng i u khI n chi u sáng s d ng rơ le th i gian ho c rơ le quang i n c n ư c thi t k có th i u khI n thay i m c chi u sáng áp ng tiêu chuNn quy nh theo th i gian ngày - êm. 4.1.2.6. i v i nh ng ư ng h m có dài l n và ph c t p ho c có lưu lư ng ngư i i b cao (trong khu v c nhà ga, trung tâm thương m i, h i ch trI n lãm vv...) thì ngoài h th ng chi u sáng chung c n có h th ng chi u sáng s c m b o duy trì m c chi u sáng t i thi u En(tb) = 5 lx trong vòng 1 gi khi m t i n lư i. 4.1.2.7. H th ng chi u sáng c u thang ph i t o ra s tương ph n rõ r t gi a các b m t th ng ng và b m t n m ngang c a b c thang ngay c khi chúng ư c lát b ng các lo i v t li u có m u s c khác nha T s gi a r i trung bình trên b m t ngang và r i trung bình trên b m t ng c a các b c c u thang không ư c nh hơn 3 : 1. 4.1.2.8. B trí èn trong h m và trên c u c n xem xét n kh năng b o v ch ng phá ho i và thu n ti n trong v n hành b o dư ng èn. 4.1.3. Chi u sáng bên ngoài các khu trư ng h c, b nh vi n, trung tâm thương m i, h i ch trI n lãm và các tr s . 4.1.3.1. r i ngang trung bình bên ngoài các khu trư ng h c, b nh vi n, trung tâm thương m i - h i ch trI n lãm và các tr s không ư c nh hơn tr s quy nh trong b ng 8: B ng 8: Tiêu chu n chi u sáng bên ngoài các khu trư ng h c, b nh vi n, trung tâm thương m i, h i ch tri n lãm và các tr s TT i tư ng chi u sáng En (tb) (lx) Ghi chú 1 Trư ng h c - C ng vào 10 - ư ng n i b 5 Sân chơi và t p th d c 5 2 B nh vi n - C ng vào, khu v c ti p nh n b nh nhân 20 - ư ng gi a các khu i u tr 5 - Khu v c sân ngh ngơi 3 - Sân xe 10 3 Trung tâm thương m i - H i ch trI n lãm - C ng vào 20 - ư ng gi a các khu trưng b y , bán hàng 10 - Sân trưng b y s n ph m , bán hàng ngoài tr i 50
  8. - Sân xe 10 4 Tr s - C ng vào 20 - ư ng n i b 5 - Sân xe 10 4.1.3.2. T s gi a giá tr r i ngang l n nh t và r i ngang trung bình các i tư ng chi u sáng không ư c vư t quá: - 3 : 1 - Trong trư ng h p r i trung bình tiêu chuNn trên 6 lx. - 5 : 1 - Trong trư ng h p r i trung bình tiêu chuNn t 4 lx n 6 lx. - 10 : 1 - Trong trư ng h p r i trung bình tiêu chuNn nh hơn 4 lx. 4.2. Chi u sáng công viên, vư n hoa 4.2.1. Các nguyên t c chung 4.2.1.1. Trong quá trình thi t k chi u sáng công viên, vư n hoa ngoài vi c m b o m c chi u sáng theo tiêu chuNn quy nh còn c n ph i c bi t quan tâm n y u t trang trí, thNm m . 4.2.1.2. KI u dáng thi t b chi u sáng ( èn, c t èn, c n èn) c n có phong cách ng nh t và phù h p v i c nh quan môi trư ng ki n trúc trong khu v c. 4.2.1.3. Tùy theo hình th c và quy mô c a m i công viên, vư n hoa mà h th ng chi u sáng có th bao g m toàn b ho c m t s trong nh ng thành ph n sau ây: a) Chi u sáng chung khu v c c ng ra vào : mb om c chi u sáng quy nh. b) Chi u sáng sân t ch c các ho t ng ngoài tr i : mb om c chi u sáng quy nh. c) Chi u sáng ư ng d o: Ngoài vi c m b o m c chi u sáng quy nh , thi t k b trí èn ph i m b o tính d n hư ng t o cho ngư i i b có c m nh n rõ ràng v hình d ng và hư ng c a con ư ng. d) Chi u sáng c nh quan th m c , b n hoa, m t nư c. e) Chi u sáng t o phông trang trí: S d ng các èn pha chi u sáng tán lá cây. f) Chi u sáng t o các I m nh n ki n trúc như ài phun nư c, các c m tI u c nh cây xanh - non b . 4.2.2. Ch tiêu k thu t 4.2.2.1. r i ngang trung bình trong các công viên, vư n hoa không ư c nh hơn tr s quy nh trong b ng 9: B ng 9: Tiêu chu n chi u sáng công viên, vư n hoa TT i tư ng chi u sáng En(tb) (lx) Công viên Vư n hoa 1 Công viên vư n hoa khu v c trung tâm ô th l n, có lưu lư ng ngư i qua l i cao, kh năng xNy ra các t i
  9. ph m hình s m c cao - C ng vào chính 20 K/a - C ng vào ph 10 K/a - ư ng tr c chính 10 7 - ư ng nhánh, ư ng d o có nhi u cây xanh 5 3 - Sân t ch c các ho t ng ngoài tr i 10 10 2 Công viên vư n hoa khu v c ngo i thành ô th l n, có lưu lư ng ngư i qua l i trung bình, kh năng xNy ra các t i ph m hình s m c trung bình - C ng vào chính 10 K/a - C ng vào ph 7 K/a - ư ng tr c chính 5 3 - ư ng nhánh, ư ng d o có nhi u cây xanh 3 2 - Sân t ch c các ho t ng ngoài tr i 7 7 3 Công viên vư n hoa khu v c ô th nh , có lưu lư ng ngư i qua l i th p, kh năng xNy ra các t i ph m hình s m c th p - C ng vào chính 7 K/a - C ng vào ph 5 K/a - ư ng tr c chính 5 3 - ư ng nhánh, ư ng d o có nhi u cây xanh 2 1 - Sân t ch c các ho t ng ngoài tr i 5 5 4.2.2.2. T s gi a giá tr r i ngang l n nh t và r i ngang trung bình các i tư ng chi u sáng không ư c vư t quá: - 3 : 1 - Trong trư ng h p r i trung bình tiêu chuNn trên 6 lx. - 5 : 1 - Trong trư ng h p r i trung bình tiêu chuNn t 4 lx n 6 lx. - 10 : 1 - Trong trư ng h p r i trung bình tiêu chuNn nh hơn 4 lx. 4.2.2.3. Thi t b chi u sáng ư c s d ng c n ph i có kh năng h n ch chói lóa t t. V trí, cao t èn và góc chi u c n tính toán không gây c m giác chói lóa cho ngư i s d ng. Ch ng lo i èn s d ng trong chi u sáng công viên vư n hoa ư c quy nh trong b ng 10: B ng 10: Ch ng lo i èn s d ng trong chi u sáng công viên vư n hoa Ch ng lo i èn
  10. TT i tư ng và m c ích èn èn èn èn èn èn pha chi u sáng pha chùm n m ư ng chi u chi u I m nư c 1 Chi u sáng c ng ra vào Có Có Có Có K/a K/a 2 Chi u sáng sân t ch c Có Có Có Có K/a K/a các ho t ng ngoài tr i 3 Chi u sáng ư ng d o K/a Có Có Có K/a K/a 4 Chi u sáng c nh quan K/a Có Có K/a K/a K/a th m c ,b n hoa, m t nư c 5 Chi u sáng t o phông Có K/a K/a K/a K/a K/a trang trí 6 Chi u sáng t o các I m Có K/a K/a K/a Có Có nh n ki n trúc 4.2.2.4. Ngu n sáng ư c l a ch n nên có thành ph n quang ph phù h p v i môi trư ng có nhi u cây xanh, gam màu ánh sáng tr ng l nh t o c m giác mát m , thư giãn. Ch ng lo i và công su t bóng èn s d ng trong chi u sáng công viên vư n hoa ư c quy nh trong b ng 11: B ng 11: Ch ng lo i và công su t bóng èn s d ng trong chi u sáng công viên vư n hoa i tư ng và m c ích Công su t bóng èn (W) TT chi u sáng Metalhalide Ca T.ngân HQ Halogen Ca Natri Compact 1 Chi u sáng c ng ra vào 70 - 400 80 - 250 K/a K/a 70 - 250 2 Chi u sáng sân t ch c 70 - 400 80 - 250 K/a K/a 70 - 400 các ho t ng ngoài tr i 3 Chi u sáng ư ng d o 70 - 150 80 - 125 15 - 40 K/a K/a 4 Chi u sáng c nh quan 70 - 250 80 - 125 15 - 40 K/a K/a th m c , b n hoa, m t nư c 5 Chi u sáng t o phông 70 - 400 K/a K/a K/a K/a trang trí 6 Chi u sáng t o các I m 70 - 400 80 - 125 15 - 40 80 - 300 70 - 250 nh n ki n trúc
Đồng bộ tài khoản