intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quyết định 101/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Nguyen Tony | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

142
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 101/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy định quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 101/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

  1. CONG HOA HQI CHU N G H ~ A VIET NAM DQc l$p - Ty do - H ~ n h phic QUYET DINH r Ban hinh "Quy djnh quHn 1 kinh phi sy nghigp m6i trwang 9 trGn dja bhn thinh ph6 H i NQi". uk BAN NHAN DAN THANH PHO HA NOI CZn ccir Lu$t ~8 chirc HDND v l UBM) ngiy 2611 112003; C5n ch Lu$t B g ve m8i trubng ngly 2911 112005; Bo C5n ch Lu$t N g h sich Nhi nu& ngiy 1611212002; C5n cu Lugt ban h h h v b b h quy phqn phip lu$t ciia HDND v i UBND nHm 2004 v i Nghi djnh s6 91/2006/NE)-CP ngiy 06.9.2006 ciia Chinh phii h u h g dgn chi tidt thi h h h Lu$t ban hBnh v5n b h quy pham phh$lu@t; Can cu Nghj dinh s6 60/2003/ND-CP ngiy 06/06/2003 cua Chinh phii v6 viec quy djnh chi tist v i h u h g d b thi h b h Lu$t Ng8n sach N h i nutrc; ThBng tu s6 5912003lTT-BTC ngiy 23/6/2003 c6a B Tli chinh hubng din thgc hign Nghj G d s6 60/2003/ND-CP cba Chinh phii; m C5n ccir ThBng tu lien tich s6 01/2003/TTLT-BTNMT-B ngiy 15/7/2003 ciia lien B Tii nguy6n m8i trubng vB B NQi WJ h u h g dzn chhc nining, G G nhiem vu, quy&nhan vii t8 chuc c6a ccr quan chuyen man gidp viec UBND T h b h ph6 qu6n 19 nhl nuac v&tii nguyen vh mdi trubng 6. dja phumg; C5n cir ThBng tu lien ttjch $6 114/2006/TnT-BTC-TNMT ngay 29/12/2006 ciia li6n Bi): Tii chinh -Tai nguyh mi3 t r u h g h u h g dgn viec q u h 19 kinh phi sg nghiep m6i trubng; C5n ccir Q U ~ B ~ s6 157/2002/QD-UB ngiy 2 1.1 1.2002 c6a UBND Thinh dinh ph6 ve viec ban hlnh Quy djnh v6 trinh tq, thii tpc s o w t h b , ban hinh v5n bb8n quy phcm phkp lust cua UBND; C h cir Nghtj quy&t s8 0812006lNQ-HDND ngiy 22/7/2006 c6a HDND Thinh ph8 ve phiin cAp m& s8 linh vuc quhn 19 Nhi nuirc v&kinh td-XHhai; phhn chp ngubn thu, nhi4m vp chi giira cPc chp nghn d c h vii djnh rnirc phiin b6 n g h shch nam 2007;
  2. Theo b$ nghj ciia lidn Sb: Tii chinh - Tii nguydn M B truirng v i Nhl dit - Mi ~6 hoach vP D ~ Utu tqi Tir trinh sd 73lTTrLN:TC-TNMTND-KHDT ngly 011 812007; Bbo cbo thkm d w s6 5451STP-W3PQ ngay 30/05/2007 ciia S 6 Tu phip, - Dieu 1. Ban h M kkm theo Quy6t dinh niy 'Quy dinh quhn 19 kinh phi sp nghig m8i trubng tren dia bhn t h M phd H i Noi". £lieu 2. ~ u ~djnht niy c6 hieu lqc sau 10 ngiy k i tir ngly k9. 6 c £lieu 3. C h h h VZn phbng UBND Thinh ph6; Thii tru- c b sb, ban, n g M ; Chii tjch UBND c6c q u k , huyen, phuhg, X I , thj trhn chju t r h h nhiem thi h M Quy6t dinh nay .I. Ncri nh@n: - Nhu diiu 3; - Cac Bij: TC, TN va MT; - TT Thy, TT HDND TP; - D/c C h tjch UBND TP; ~ - Cac d/c PCT UBND TP; - VPUB: chc PVP, c8c phbng CV, TH;
  3. DAN UY BAN N H ~ N CONG HOA fiHOI CHU N G H ~ A VIET NAM THANH PHO HA NOI Dijc I$p - T v do - Hqnh phiic QUY DTNH Quin 1 kinh phi ST nghifp m6i trvivng 9 trBn d[a bhn Thhnh ph6 Hh Niji. (Ban hdnh kGrn theo euYbt &nh s6:4.(04 /2007/QD-UBND ngdy/f8 / 8/2007 ctia UBND thdnh ph6 Hd Noi) Chuung I QUY DJNH CHUNG DiBu 1. Phqm vi bp dyng 1. Quy djnh niy quy djnh viec quHn 19 ltinh phi sy nghi$p m6i truirng trEn dja bin thinh ph6 H i NQi. 2. Cac nhiem vy chi v&bao ve m6i truirng do ngln sach Nha nv6c bao dam thuQc ngu6n kinh phi sy nghi$p khoa hoc, van diu tu xiiy dqng c a ban, ciic chuong trinh muc tidu kh6ng thuac pham vi bi&uchinh cfia Quy dinh nay. Diku 2. NguyBn t i c Pp dung 1. ~ k niim, ng2n ssLh Thinh ph6 b6 tri kinh phi chi cho sq nghidp bio v& n ~ m6i truirng dim bHo kh6ng thhp han 0 1% tang s6 chi ng2n s k h dja phuang. 2. Cac d&in, dq i n v&bHo v&m6i truirng phHi duqc chp c6 thim quy&nph& duyst m6i dd di&ukien d6 b6 tri kinh phi v i tri&nkhai thqc hien. 3. Cbc c a quan, t6 chirc, cL nh2n cc6 trich nhiem sir dyng kinh phi do ng2n sach ckp cho hoat dQng sq nghiep mi5 trulmg bao dam dfing myc dich, dfing ch& do, chju sv ki&mtra, ki&msoit cda c a quan chirc n5ng co thim quy&nva thuc hien quy&tto6n theo d h g qui djnh c6a Luet Ng2n shch N h i nvCrc. 336ng thai, thuc hien ch6 dQ c6ng khai ngln shch theo quy djnh hi&nhinh. Chvcmg I1 N H ~ QUY DJNH CU T H ~ G Dieu 3. Nhifm vy chi ciia ngan sPch cap Thhnh ph6 1. Chi duy tri hoat dong he thang quan tric v i phln tich m8i trulrng do Sb Tii nguygn M6i trrrirng v i N h l dht quHn 19 (bao g6rn cb mang lu6i tram quan trsc va phln tich m6i trubng); Chi xly dung, thqc hi&nchc c h m g trinh quan trac m8i truhng trEn dja bin Thinh ph6.
  4. 2. Chi v& di&u tra, khio sit, dinh g i i hien trang m6i trubng, dinh g i i tic dong m6i trutmg; ~ t 8 hqp, dy bho di6n bi&nm6i trubng trdn dja bhn Thinh ph6. n ~ 3. Chi v&di&utra, th6ng kd, dinh g i i chit thki, tinh hinh 6 nhigm, suy thoii va sg c6 m6i trutmg trdn dja bin Thanh ph6. 4. Chi v& di&u tra nghidn ciru thir nghihgm, i p dung ti&n bo khoa hoc ky thu$t, c6ng nghg v&b b vg m6i t n r h g . h 5. Chi cho cic hoat dong xiy dung n5ng Iuc canh bdo, dy bio vh phong ngira, img ph6 sy c6 m8i trubng trdn dja bin Thanh ph6, k&ca h6 trq trang thi&tbj v i hoat dijng v&img ciru cic sq c6 m6i tnrbng cho cic tt8 chirc, don vj. 6. HB trq xir 19 cic co s(I giiy 6 nhi6m m6i trubng nghi&m trong: cic kho thu6c bio v$ thqc v$t, thu6c blo vg thgc v$t vi pharn bi thu giir, c i c khu vgc tan h luu chit doc h o i hoc do My sir dung trong chi&ntranh 6 Vihgt Nam, cdc bli rac d l d6ng cira, cic b&nh vihgn thuijc danh muc the0 ~ u ~ djnh t s6 6412003lQD-TTg & nghy 22 thing 4 n5m 2003 cda Thd t u h g Chinh phd v&vihgc ph8 duyhgt "K&hoach xir 1 trihgt d6 cic co s(I giy 6 nhi6m m6i t r u h g nghidm trong". 9 7. H8 trq hoat dong phiin log, thu gom, v$n chuy&n,xir 19 giHm thibu, tii ch&,ch6n lip chit thii thbng thabng v i chit thii nguy hai do cic t6 chirc, doanh nghihgp thgc hi&nthe0 phiin chp ciia UBND Thinh ph6; Van hinh hoat dong c i c bli chBn lip chit thii h w vg sinh; HB trq mua shm c i c phuong tien thu gom, v$n h chuy6n chit thii. 8. HB trq vihgc xir 19 chit thii d6i viri cic bhgnh vihgn, co s(I y ti, trubng hoc c6ng l$p do Thinh ph6 quin IS; kh6ng c6 nguan thu ho$c ngu& thu thip. 9. Chi duy tri v$n hinh hg thang xir 19 nvirc thii sinh hoat tai cic tram xir 19 h t$p trung cda Thhnh ph6. 10. Chi xiy d m v i duy tri hoat dong hg th6ng th6ng tin, co s 6 dir lieu v& h m6i trubng (bao g6m thu th$p, xir 19 va trao dt8i th6ng tin); hg thang thBng tin cinh h bi0 m6i trubng tong d6ng. 11. Chi tuy&ntruy&n,ph8 biBn, giioadyc phip lu$t vB m6i truimg; t8p h u h chuy&nm6n nghihgp vu v&b60 vg m6i t r u h g . h 12. Chi hoat dong nghihgp vu thanh tra, kiim tra vihgc thgc hien phip lu$t v& b b vg m6i t r u h g tr&ndja bin Thinh ph6. h 13. Chi hoat dang cda Ban chi dao, Ban di&uhinh, V5n phbng thuimg trgc Thinh ph6 v&b b v$ m8i trubng; Chi v6n d6i irng cic dg i n hqp t i c qu6c t&v&b60 v$ m6i trubng (n&uc6). 14. Chi khen thubng v&b60 v&m6i trubng cho cic t6 chirc, c i nh2n c6 thPnh tich trong nhiern vu bio ve m6i trubng duqc tip cc6 thim cluy&nquy&tdjnh. 15. ~8 trq kinh phi hoat dong Qup Bbo vg mBi t r u h g Thinh phh. h
  5. ' r- - 16. Chi hoat dong tribn khai thyc hien cic chuong trinh, D&an v i du i n tip Thinh ph6 trong chuong trinh hinh dong cGa Thinh ph6 vk tgng cubng c6ng tic bao ve m6i trrrbng trong thM kj. c6ng nghiep h6a, hien dai h6a d i t nuirc (UBND Thhnh ph6 ph&duyet tai ~ u ~djnht s6 20312005lQD-UBND ngiy 3011 112005). 6 17. Chi cac hoat dong bao ve da dang sinh hoc, v h g nggp nuirc. 18. xdy dyng cic dk in, dy an nhim nggn chan sy xdm nhap cba sinh v$t ngoai lai, sinh vgt bi6n dBi gen gdy anh hwang xhu din m6i trubng trinh UBND Thinh ph6 quy6t djnh. 19. ~ i &tra, k h b sit, d6nh gii v i bio tan CAC gi6ng loai dong vat, thyc vat, u vi sinh v3t quf hi6m c6 nguy c a bj tuygt chc6ng trong danh muc c i n bAo v&thuoc thim quyy& cua Thinh ph6. 20. Chi cic hoat dong khhc c6 lien quan din nhiem vu bao v& m6i t r u h g tren dja bin Thinh ph6. ~ i i 4. Nhi@rn chi ciia ngPn s5ch c i p quijn, huyen u vv 1. Chi hoat dong di&utra, thang ke, ddnh g i i ngu6n chit thii va tinh hinh 6 nhi%m,xBy dyng bio ci0 hien trang m6i t r u h g suy thoii va sy c6 m6i trubng tren dja bin quan, huygn. 2. Chi v&tuyen truy&n,ph6 bi&n,gilo duc phip lust vk m6i t r u h g ; Tap huin chuygn man nghiep vv v&bao ve m6i trrrbng. 3. H8 trg boat dong phdn loai, thu gom, vgn chuy&n,xir 19 giam thiku, tai chi, ch6n lip chit thii th6ng thubng the0 phdn tip cc6a UBND Thanh phh, hogc thyc hi&nc i c mi3 hinh thi diem do UBND Thiinh ph6 giao. 4. ~6 trq vigc xir If c h h thii cho chc c a sb y t6, trubng hoc do qu&, huy&n quan 19 kh6ng c6 ngu6n thu host ngu6n thu thhp. 5. Chi ha trq cho c6c t6 chirc, c i nhBn dd&xir 19 6 nhigm m6i trubng tai cac ling ngh&,khu c6ng nghiep t$p trung tr&ndja bin. 6. Chi hoat dang ki6m tra, d6n d6c thyc hi&ncic nhigm vu vk bao v& m6i trutmg ddi viri c6c t6 chirc, doanh nghiep, he gia dinh, c i nhdn c6 co sir san xu& kinh doanh djch vu thuoc d6i tlrqng phli thgc hien cic bien phip bao ve m6i trubng . 7. Xdy d m g bio c b hi&ntrang m8i trutrng djnh kj. va dot xu& tr&nd/a ban quan, huyen. 8. X i y dung quy hoach, k i hoach; XBy d g g vii thim djnh cat dv an, d&i n v&blo ve m6i trutmg tr&ndja bin quan, huyen. 9. ~ i &tra nghien ciru, thir nghiem, Bp dyng tiin b khoa hgc ky thuGt, cbng u Q nghe v&b50 toe m6i truimg tr&ndja bin quan, huyen.
  6. - 10. Cic hoat dong khic cb li&nquan din nhiQm vu bao ve mBi trubng tr6n dja ban quan, huyen. Diku 5. Nhi@m chi c6a ngPn s6ch cap x5, phubng, thj trhn vg 1. Chi v&tuydn truy&n,ph6 biin, giio duc phip lu$t v&bao vg mBi truimg trEn dja bin x5, p h u h g , thj trhn. 2. Chi hoat dong ph6i hqp ki&mtra, dBn d6c thqc hiQn c i c nhiem vu v i b60 ve mBi tmbng d6i v6i c b doanh nghiep, t6 chirc, ho gia dinh, c i nh6n co c a sb sin xuht kinh doanh djch vy tr&ndja ban thuoc d6i tugng phai thqc hien c i c bign phdp bao v$ mBi trubng. 3. HZ trp hoat dong thu gom ric thai thang thubng tr&ndja bln do xZi, thi trhn tB chirc, quan 19. Diku 6. Mot s6 m ~ chi cg th6 c ViQc thqc hiQn c6c noi dung chi ng6n sich v&bao v mBi trulmg thqc hiQn Q the0 quy djnh hien hhnh cha Nha nu6c va ThBnh ph6. Ngoli ra, mot s6 rnhc chi duqc h u h g dgn cu th&tai ThBng tu lidn tjch s6 114/2006/TTLT-BTC-TNMT ngay 29/12/2006 cda lidn BQ: TBi chinh-Tii nguydn m8i trubng h u h g dgn viQc q u h 19 kinh phi sq nghiep m8i trubng. 1. Hang ngm, cic s a nganh, quan, huyQn vB UBND cic x H phubng, th/ trhn x, cHn cu v b nhiem vu chi ngdn sich vk bao ve mBi tmimg cda chp m h h , d&l$p dq toin chi v&nhiem vu bao ve mBi t m h g trinh chp c6 thAm quy&nphd duygt. 2. CHn ccir d& lap dq toin kinh phi thqc hiQn nhiem vq bio ve m6i truhng dupc lap the0 di&ma, muc 3, phAn 11, ThBng tu lien tjch s6 114/2006/TTLT-BTC- TNMT ngiy 29/12/2006 cda li&nBQ Tai chinh, Ba Tai nguyEn va MBi trubng va c i c qui dinh h u h g d8n lap dq toin, chi do, ti&u c h u b , djnh mirc hi&nhanh cda Nhh nutrc v i Thhnh ph6. 3. Hang nZim, viec lap dq toin, phi? b6 dp toin, chip hBnh va cluy6t toin kinh phi sv nghiep mBi t m h g thuQc nhiem vu chi cua mBi chp nggd sach, duqc thqc hien cGng v6i c6c quy djnh v&thbi gian lap, ph6n b8, chhp hhanh va quy6t toan thu, chi NSNN the0 quy djnh cda Lugt NSNN v l cic v5n bin h u h g din thgc hien \ Luat NSNN cda Be Tii chinh va UBND Thanh ph6. i Diiu 8. Thanh tra, kiBm tra C i c c a quan, t8 chirc cb sir dung kinh phi su nghi$p m6i trubng tr&nd/a ban Thanh ph6 co tr6ch nhiem ph6i hqp v6i co quan TBi chinh, TBi nguy&nMBi trubng VB Nhb dit, K&hoach v l D ~ L I chng chp trong viec ki&mtra dinh kj., d6t xuht c6c tu d m vj trvc thuoc v$ tinh hinh thqc hien nhi&mvu bio ve mBi trubng; ki&mtra vi&c quln ly, sir dung, thanh cpy&ttoin kinh phi sq nghigp mBi t r u h g nhim bHo dim sir dung kinh phi d h g muc dich, c6 hi& qui. 6
  7. ~ i i 9. Trich nhiem c l a Sg nginh thugc Thinh ph6 u 1. Trich nhiem cba S6 Tai nguy&nM6i trolmg va NhL bit a) L c a quan t h o h g tryc giiip UBND Thinh ph6 tang hqp cic hoat dong, A kinh phi chi cho linh vqc m6i trlrirng chung toan Thhnh ph6; gihp UBND Thinh ph6 ho6ng dgn v&chuy&nm6n, nhiem vu trong tiim hoat dong bHo v&m6i troimg tr&ndja biin Thlnh ph6. b) in^ niim, ph6i hqp viri Sir TBi chinh tBng hqp dq toin chi v&bio v&m6i tnrbng cua ngdn sich dja phoang, b b cio UBND Thinh ph6 d& trinh HDND ThAnh phhg, bio dim kh6ng thip han chi tigu h o h g d8n chi sy nghigp m6i trobng do Ba Tii chinh th6ng bio; c) Chiu trich nhi&mthyc hien chc c6ng vi&cv i chii tri xiiy dpng dq tohn ngdn sich chi sg nghiep m6i trolmg d6i viri cic nhiem vq n&utai di&m1, 2, 3,4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,20 Di&u3 Quy&tdjnh nay, tBng hqp vho dy toan hang nivn giri S 6 Tai chinh, Sb K&hoach va D&U ttlr tbng hqp b b ci0 UBND Thinh ph6. d) Xdy dung chi& luqc, quy hoach, co ch&,chinh sich, tiBu chuin, dinh muc ky thu$t, quy trinh ky thuat v&bHo ve m6i tmbng Thinh ph6. f) Bio cio m6i trolmg djnh kj., dot xuit the0 chi dao cba UBND Thlnh ph6; g) ChG tri xdy d w g dq in, d&i n bio ve m6i truhng trinh Ul3ND Thinh ph6 ph&duy&t; him djnh dq in, d&i n sq nghiep m6i trolmg tr&ndja ban Thanh ph6. h) Xiy d w g vh chi &o t6 chuc thqc hien cic cam k&tv&blo ve m6i tnrbng tr&ndja bin Thinh ph6. i) ~ h i r djnh Bio cio danh gia tic dong m6i trobng tr&ndia ban Thanh ph6. n 2. Trhch nhiem cba S6 NBng nghiep v l Phit tri&nn8ng th6n. Thqc hien cic noi dung c6ng vi$c vii chb tri xiiy dqng dq toin nghn shch chi sq nghiep m6i t m h g thuoc nganh quin 19 cho cic c6ng vigc doqc n&utai cic di&m 6, 16, 17, 18, 19 ~ i &3u Quy&tdinh nay, giri S 6 TBi nguy&nM6i tmlmg va Nha dkt, d&ngthM tBng hqp vBo dy toin hang niim giri Sb Tii chinh, S 6 K&hoach - D&uto tang hqp bao cao UBND Thinh ph6. 3. Trich nhiem c6a Sb Giao th6ng c6ng chinh. Thqc hien cic nai dung c6ng viec v i chb tri xdy dyng dq tohn nghn sich chi sy nghiep m6i trtlrlmg thuoc nginh quHn 1 cho cic c6ng vi&cdoqc n&utai cic di&m 9 7 , 8 , 9 , 16 Di&u3 ~ u ~djnh nay, giri S6 Tii nguy&nM6i trobng va Nhi dkt, d6ng & t thbi t6ng hqp vlo dq to6n hang niim giri S 6 TBi chinh, S6 K&hoach - D&uttu tang h q bio cio UBND Thanh ph6. 4. Trhch nhiern c6a S6 K&hoach vB D&uto.
  8. - ~ 6 hqp, ctin d6i k6 hoach dtu tu ngan sach hhag n i b trong k6 hoach n ~ chung cua T h M ph6 cho c h niji dung, nhigm vu chi su nghiep m6i tmimg do c6c Sir, nganh dk xuht, b b c b UBND T h M ph6 quy6t djnh. 5. Trach nhiem c6a Sir Tii chinh. ~ h 6hqp vtri S6 ~6 hoach va D& tu ciin d6i va b6 tri nguhn ngin sach thyc i hign c6c nei dung, nhiem vu chi sq nghiep m % ttnrbng do c h Sb, ngknh ch6 tri d6 i xuh, bao d o UBND T h U ph6. 6. Trhch nhiem ciia chc Sir, n g h h khac co lii2n quan. Can cu chuc n b g , nhiem vu duqc giao, chh tri dk xu& k6 hoach, d$ An, nhi$m vy chi vk b v$ m6i t r u h g thui)c linh vuc ngiinh minh php trich, giri Sb b Tai nguyBn M6i truirng v i Nhii dht thng hqp trinh UBND Thanh ph6 phi2 duyet. Thuc hien chc chumg trinh, du An, d&iin trong linh vqc SF nghiep m6i tnrlmg the0 phiin c6ng ciia UBND Thhnh ph6. ~ i 8 lo. Trhch nhitm c6a UBND c6c quen, huytn u 1. C6 trach nhiem xiy dqng, x b nh& vB t&chuc thuc hien cac cam k6t bao ve m6i tmbng thuijc pham vi q u h 1 chp mminh. ~h~ b , b6 tri n g h sich chp 9 n minh chi cho c b hogt dong su nghiep m6i trubng tri2n dja bin the0 phiin chp q u h ly kinh t6-XLhiji vh theo ~ i &4u u ~d6 ht nay, d6ng thbi giri Sir Tai nguygn M6i ~ b t r u h g va Nha bit d6 t6ng hqp. 2. ~ h 6 hpp v6i cac cco. quan chuc n h g ciia Thanh ph8 thanh tra, kiim tra i viec thuc hien phap lu$t vk bho ve m6i t r u h g , gihi quy6t tranh chip, khi6u nqi, t6 c b , ki6n nghj v6 m6i trubng trEn dja bin q u b , huyen. 3. Chi dao, h u h g d& chc x5, phuhg, thj t r k t ~ y c thui)c thyc hien c b nhiem vu vk b b ve m6i t r u h g the0 t h h quykn. ~ i k u Diku khoiin thi hAnh 11. Trong qua trinh thqc hien, n6u c6 v u h g mic ho6c ckn sira d6i b6 sung, cac Sir, nganh, qu&, huyen c6 trach nhiem phhn iinh v6 Sir Thi nguyi2n M6i t r u h g va Nhh dit d6 tang hqp bao c b UBND Thinh ph6 xem xkt, quy6t djnh .I. J- 4- TM. UY BAN NHAN ~h KT. c 3 .TICH 0 / J fJ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2