Quyết định 1166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Tony | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
85
lượt xem
4
download

Quyết định 1166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1166/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Về việc hỗ trợ bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương tại công văn số 210/TTr-PCLBTW ngày 30 tháng 8 năm 2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. 1. Trích 49,0 tỷ đồng (bốn mươi chín tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2007 hỗ trợ bổ sung cho các tỉnh để khắc phục hậu quả mưa lũ (mua giống lúa, khôi phục trạm xá, trường học, cơ sở hạ tầng thiết yếu). Phân bổ cụ thể như sau: Hà Tĩnh: 15,0 tỷ đồng; Quảng Bình: 15,0 tỷ đồng; Đắk Lắk: 15,0 tỷ đồng; Hà Giang: 4,0 tỷ đồng. 2. Bổ sung 10,0 tỷ đồng (mười tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2007 cho Bộ Giao thông vận tải để khôi phục đường sắt, đường bộ bị hư hỏng do mưa lũ (đường sắt 8,0 tỷ đồng, đường bộ 2,0 tỷ đồng). 3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên nêu trên chịu trách nhiệm sử dụng khoản kinh phí hỗ trợ, bổ sung đúng mục đích, đúng quy định hiện hành. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như Điều 3; - Thủ tướng, các PTTg CP; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - VPCP: BTCN, các PCN,
  2. Website Chính phủ, Nguyễn Tấn Dũng các Vụ: KTTH, TH, ĐP; - Lưu: VT, NN (5).
Đồng bộ tài khoản