intTypePromotion=1

Quyết định 1324-TC/TCT/QĐ của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định 1324-TC/TCT/QĐ của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1324-TC/TCT/QĐ của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất của mặt hàng nhiên liệu dùng cho máy bay và mặt hàng dầu hỏa thông dụng trong Biểu thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1324-TC/TCT/QĐ của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT ®ÞNH CñA Bé TRëNG Bé TµI CHÝNH Sè 1324 TC/TCT/Q§ NGµY 21 TH¸NG 12 N¨M 1995 VÒ VIÖC SöA ®æI THUÕ SUÊT CñA MÆT HµNG NHIªN LIÖU DïNG CHO M¸Y BAY Vµ MÆT HµNG DÇU HO¶ TH«NG DôNG TRONG BIÓU THUÕ NHËP KHÈU Bé TRëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø §iÒu 8 LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®îc Quèc héi th«ng qua ngµy 26-12-1991; C¨n cø khung thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ban hµnh t¹i NghÞ quyÕt sè 293 NQ/UBTVQH9 ngµy 8-11-1995 cña Uû ban thêng vô Quèc héi kho¸ 9; C¨n cø thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 - QuyÕt ®Þnh sè 280/TTg ngµy 28-5-1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh BiÓu thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu thuÕ nhËp khÈu kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 54/CP; QUYÕT ®ÞNH: §iÒu 1: Söa ®æi møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña mÆt hµng: Nhiªn liÖu dïng cho m¸y bay - m· sè 27100040 vµ mÆt hµng: DÇu ho¶ th«ng dông - m· sè 27100050 thuéc nhãm 2710 ghi t¹i Danh môc söa ®æi bæ sung BiÓu thuÕ nhËp khÈu kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1233 TC/TCT/Q§ ngµy 9-12-1995 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh thµnh møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu míi nh sau: M· sè Nhãm mÆt hµng ThuÕ suÊt % 2710 - X¨ng dÇu vµ c¸c lo¹i dÇu chÕ biÕn tõ kho¸ng chÊt bi-tum, trõ d¹ng th«; c¸c chÕ phÈm cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c, cã tû träng dÇu löa hoÆc c¸c lo¹i dÇu chÕ biÕn tõ kho¸ng chÊt bi-tum chiÕm tõ 70% trë lªn, nh÷ng lo¹i dÇu nµy lµ thµnh phÇn c¬ b¶n cña c¸c chÕ phÈm ®ã. 2710001 -- X¨ng c¸c lo¹i 55 0 2710002 -- Diezel c¸c lo¹i 25 0 2710003 -- Madót 0 0 2710004 -- Nhiªn liÖu dïng cho m¸y bay (TC1, ZA1...) 10 0
  2. 2 2710005 -- DÇu ho¶ th«ng dông 10 0 2710006 -- Naphtha, Reformate vµ c¸c chÕ phÈm kh¸c ®Ó pha 55 0 chÕ x¨ng 2710007 -- Condensate vµ c¸c chÕ phÈm t¬ng tù 40 0 2710009 -- Lo¹i kh¸c 7 0 §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ®îc ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan b¾t ®Çu tõ ngµy 01-01-1996.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2