Quyết định 140/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định 140/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 140/2002/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ cho học viện Hành chính quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 140/2002/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 140/2002/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 140 /2002/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CHO HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 881/SĐH ngày 03 tháng 10 năm 2002, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 256/BKHCN- TCCBKH ngày 26 tháng 9 năm 2002, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Tiến sĩ cho Học viện Hành chính Quốc gia thuộc Bộ Nội vụ. Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quy định các chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ cho Học viện Hành chính Quốc gia. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phạm Gia Khiêm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản