Quyết định 143/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
182
lượt xem
3
download

Quyết định 143/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 143/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 5 tại trạm Quán Toan thành phố Hải phòng đoạn Km 62 đến Km 103

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 143/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é    c h Ý n h  S è  143 /1999/Q§/BT C   ë tµi n g µy  23 th¸ng 11 n¨ m  1999  Ò  viÖc ba n  h µ n h  m ø c   V thu p h Ý  sö  d ô n g    u èc  q lé 5 t¹i  tr¹m Q u¸n T o a n   thµnh p h è  H ¶i P h ß n g  ® o¹n K m   62 ® Õ n   m 1 0 3 K B é  tr ëng bé tµi Ýnh   ch C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy  2/3/1993  cña ChÝnh  phñ  nhiÖm   vÒ  vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm    h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña Bé, C¬      quan  ngang Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  TµichÝnh; Bé    C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  phÝ, lÖ    phÝ thuéc ng©n    s¸ch nhµ      níc;  Sau  khi cã  ý  kiÕn  cña  Bé  Giao th«ng VËn  t¶i (C«ng  v¨n sè  4083/BGTVT­TCKT   ngµy 8/11/1999). Theo    ®Ò nghÞ  cña Tæng    côc  ëng  tr Tæng  côc  ThuÕ, quy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1.­ Ban    hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  nµy BiÓu  møc     thu phÝ  sö dông  quèc    t¹    lé 5  iTr¹m Qu¸n Toan thµnh phè    H¶i Phßng    tõ Km62  ®Õn   Km103  (®o¹n ®Çu      tx©y dùng  míi). Møc   thu quy ®Þnh    t¹ §iÒu  i nµy    ¸p dông         îng thu,nép quy  ®èi víi ®èi t     c¸c   ®Þnh  iTh«ng   57/1998/TT­ t¹     tsè  BTC  ngµy  27/4/1998 cña  TµichÝnh    Bé    híng  dÉn chÕ  thu phÝ  ®é    cÇu  êng  ® cña  Nhµ    nícqu¶n   lý,Th«ng   75/1998/TT­ tsè  BTC   ngµy  2/6/1998 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    söa  æi,bæ   ®   sung  ®iÓm     1.d, môc   phÇn   vµ  A,  IV  ®iÓm   3.n, môc       I Th«ng   sè   t 57/1998/TT­BTC  ngµy  27/4/1998  cña  Tµi chÝnh  Th«ng   sè  Bé    vµ  t 05/1999/BTC   ngµy 13/1/1999   cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  söa  ®æi, bæ     sung  ®iÓm   môc    Th«ng    3  I  t sè  57/1998/TT/BTC  ngµy 27/4/1998. §iÒu 2.­C¬     quan  phÝ  Quèc    t¹  thu    lé 5  itr¹m Qu¸n Toan thùc hiÖn    thu, nép vµ qu¶n lý tiÒn phÝ  thu ® îc theo quy ®Þnh  t¹ Th«ng  t i  sè  54/1999/TT  BTC   ­  ngµy  10/5/1999 cña    Bé Tµi  chÝnh  híng dÉn thùc hiÖn  NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§      sè  ­ CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ thuéc Ng©n    s¸ch nhµ    níc. §iÒu   3.­ QuyÕt  ®Þnh  nµy   thay  thÕ  QuyÕt   ®Þnh   sè    54/1999/Q§/BTC ngµy  19/5/1999 cña  Trëng  TµichÝnh    hiÖu      Bé  Bé    vµ cã  lùc thi  hµnh  sau  ngµy kÓ    15    tõngµy  ký.
  2. 2 §iÒu      4.­Tæ chøc,c¸nh©n      thuéc ®èi t      îng ph¶inép    phÝ, ®¬n  ® îc   vÞ    Bé Giao th«ng VËn    t¶igiao nhiÖm   tæ  vô  chøc thu phÝ  t¹    i tr¹m Qu¸n Toan  thµnh phè H¶i Phßng  c¸c c¬  vµ    quan  ªnquan  li   chÞu tr¸ch nhiÖm       thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy.
  3. 3  m ø c  thu P h Ý  s ö  d ô n g   q u è c lé 5 t¹i  tr¹m Q u¸ n T o a n  thµn h p h è  H ¶i P h ß n g  ® o¹n tõ K m 6 2  ® Õ n  K m 1 0 3   (®o¹n ® ê n g  ® Ç u  t x © y  d ù n g  m íi) (Ban hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  143/1999/Q§/BTC  sè  ngµy    23 th¸ng11    n¨m  1999  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    TT §èit      îng thu phÝ Møc  thu VÐ   th«ng  ­ th VÐ   th¸ng  êng  (®/vР (®/vÐ/lÇn )     th¸ng) 1 Xe  lam,m¸y    kÐo,c«ng    n«ng,b«ng    sen 3.000 30.000 2 ­Xe    con          chç) c¸clo¹ (lo¹díi i i 7  6.000 60.000 3 ­ Xe tõ 7        chç  ngåi®Õn   chç    11  ngåivµ  t¶i   xe    8.000 80.000 cã trängt¶i   tÊn     2  díi 4 ­ Xe    chç    tõ 12  ®Õn   chç  30  ngåi vµ  t¶icã    xe    16.000 160.000 trängt¶i   tÊn      2  ®Õn     tÊn tõ díi4  5 ­ Xe    chç  ngåitrëlªnvµ  t¶icã    tõ 31          xe    träng  20.000 200.000 t¶i   tÊn    4  ®Õn     tÊn  tõ díi10  6 ­Xe    träng t¶i   tÊn    t¶icã      10  ®Õn     tÊn tõ díi15  25.000 250.000 7 ­ Xe    träng t¶itõ 15    t¶icã        tÊn  ®Õn     tÊn  díi18  40.000 400.000 vµ  chë  xe  Container20  t   fi . 8 ­ Xe  träng      tÊn      xe    cã  t¶itõ 18  trë lªn vµ  chë  60.000 600.000 Containertõ40          fi trëlªn. t
Đồng bộ tài khoản