Quyết định 143/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định 143/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 143/2006/QĐ-UBND về xác định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 143/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ------------ -------------------- S : 143/2006/Q -UBND Hà N i, ngày 17 tháng 08 năm 2006 QUY T NNH “V VI C XÁC NNH L I CH C NĂNG, NHI M V , T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH C A CHI C C Ê I U VÀ PHÒNG CH NG L T BÃO HÀ N I” U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh ê i u ngày 24/08/2000; Căn c Pháp l nh Phòng, ch ng l t, bão ngày 08/3/1993 và Pháp l nh ngày 24/8/2000 s a i b sung m t s i u c a Pháp l nh Phòng, ch ng l t, bão; Căn c Ngh nh s 171/2003/N -CP ngày 26/12/2003 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh ê i u và Ngh nh s 78/2005/N -CP ngày 10/6/2005 Quy nh v t ch c, nhi m v , quy n h n và s c ph c c a l c lư ng chuyên trách qu n lý ê i u; Căn c Quy t d nh s 1655/Q -UB ngày 29/4/1997 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c thành l p Chi c c ê i u và Phòng, ch ng l t, bão Hà N i; Xét ngh c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Hà N i t i T trình s 63/TTr-SNN-TC ngày 21/7/2006 v vi c xác nh l i ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a Chi c c ê i u và Phòng, ch ng l t, bão Hà N i; Theo ngh c a Giám c S N i v Hà N i, QUY T NNH: i u 1. Xác nh ch c năng, nhi m v , t ch c b máy và biên ch c a Chi c c ê i u và Phòng, ch ng l t, bão Hà N i; * Tr s chính c a Chi c c t t i: S 197, ư ng Nghi Tàm, qu n Tây H , thành ph Hà N i; *S i n tho i giao d ch: (04). 7.160.935; S Fax: (04).7.199.247. 1.V trí và ch c năng: - Chi c c ê i u và Phòng, ch ng l t, bão Hà N i là ơn v qu n lý hành chính tr c thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Hà N i, ng th i là Văn phòng Ban ch huy Phòng, ch ng l t, bão và tìm ki m c u n n thành ph Hà N i; có tư cách pháp nhân y ; có con d u riêng; ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo quy nh hi n hành c a pháp lu t; - Chi c c ê i u & Phòng, ch ng l t, bão Hà N i, có ch c năng tham mưu giúp S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn và UBND thành ph Hà N i th c hi n ch c
  2. năng qu n lý Nhà nư c v ê i u và phòng, ch ng l t, bão trên a bàn thành ph Hà N i; - Chi c c ê i u và Phòng, ch ng l t, bão Hà N i ch u s ch o tr c ti p c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Hà N i, ng th i ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra v chuyên môn nghi p v c a C c qu n lý ê i u và Phòng ch ng l t, bão - B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. 2. Nhi m v và quy n h n: 2.1. Tham mưu cho UBND Thành ph và Ban ch huy Phòng, ch ng l t, bão và tìn ki m c u n n Thành ph trong vi c xây d ng, ch o th c hi n các phương án phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai trên a bàn Thành ph , t ch c h ê và phòng, ch ng l t, bão, kh c ph c h u qu do bão, lũ gây ra; 2.2. Th c hi n nhi m v c a Văn phòng Ban ch huy Phòng, ch ng l t, bão và Tìm ki m c u n n Thành ph ; 2.3. Xây d ng quy ho ch, k ho ch dài h n và hàng năm v công tác qu n lý ê i u và công tác d báo, phòng, ch ng, kh c ph c h u qu l t, bão trên a bàn Thành ph báo cáo Giám c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn trình UBND Thành ph phê chuNn; 2.4. Giúp Giám c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn so n th o các quy t nh, ch th và văn b n qu n lý v lĩnh v c ê, i u, phòng ch ng l t, bão trình UBND Thành ph quy t nh ban hành; 2.5. Hư ng d n, thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các văn b n pháp lu t, k ho ch và các d án v ê i u, phòng ch ng, l t, bão trong ph m vi qu n lý c a Thành ph ; 2.6. Trình c p có thNm quy n c p, thu h i gi y phép ho c các văn b n v các ho t ng có liên quan n ph m vi b o v ê i u và các công trình phòng, ch ng l t, bão theo quy nh; 2.7. T ch c t p hu n, b i dư ng chuyên môn, nghi p v , pháp lu t v ê i u, phòng ch ng l t, bão cho các l c lư ng b o v ê i u c a Thành ph ; 2.8. Ch o các H t qu n lý ê i u th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n theo úng Ngh nh s 78/2005/N -CP, ngày 10/6/2005 c a Chính ph Quy nh v t ch c, nhi m v , quy n h n và s c ph c c a l c lư ng chuyên trách qu n lý ê i u; 2.9. T ch c th c hi n các d án u tư, duy tu, b o dư ng, s a ch a các công trình ê i u, phòng, ch ng l t, bão theo phân c p c a Thành ph ; 2.10. Ph i h p v i các c p, các ngành, tuyên truy n v n ng qu n chúng nhân dân th c hi n Pháp l nh ê i u, các ch th , ngh quy t c p trên v phòng, ch ng l t, bão, ng th i cùng các cơ quan ch c năng x lý nh ng vi ph m pháp lu t v ê i u và phòng, ch ng l t, bão theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c;
  3. 2.11. Thu th p và qu n lý thông tin, tư li u v h th ng ê i u và công trình có liên quan t i an toàn ê và công trình phòng, ch ng l t bão; Th c hi n ch th ng kê, báo cáo theo quy nh; 2.12. Qu n lý tài chính, tài s n, cán b , công ch c, lao ng h p ng c a Chi c c và qu n lý s d ng trang thi t b , v t tư, v t li u phòng ch ng l t, bão c a Thành ph theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c và c a Thành ph ; 2.13. Tri n khai th c hi n các tài, d án nghiên c u khoa h c thu c chuyên ngành qu n lý c a Chi c c; 2.14. Th c hi n m t s nhi m v khác khi ư c UBND Thành ph , Ban ch huy Phòng, ch ng l t, bão, tìn ki m c u n n và Giám c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn giao. i u 2. T ch c b máy và biên ch : T ch c b máy c a Chi c c: a) Lãnh o Chi c c, g m: Chi c c trư ng và 02 (hai) Phó Chi c c trư ng; * Chi c c trư ng do Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Hà N i ngh UBND Thành ph quy t nh b nhi m, mi n nhi m; Chi c c trư ng ch u trách nhi m, trư c pháp lu t, trư c UBND Thành ph và Giám c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn v toàn b ho t ng c a Chi c c ê i u và Phòng, ch ng l t, bão Hà N i và ho t ng c a Văn phòng Ban ch o Phòng, ch ng l t, bão Thành ph trong vi c th c hi n nhi m v ư c giao, có trách nhi m báo cáo UBND Thành ph và Giám c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn v các m t ho t ng c a Chi c c khi ư c yêu c u; * Phó Chi c c trư ng là ngư i giúp vi c Chi c c trư ng, do Chi c c trư ng ngh Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh b nhi m, mi n nhi m; Phó Chi c c trư ng ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c UBND Thành ph , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn và Chi c c trư ng v vi c th c hi n nhi m v ư c giao ho c ư c y quy n ph trách. b) Các Phòng chuyên môn, nghi p v , g m: - Phòng Hành chính-T ch c; - Phòng K ho ch-K thu t; - Phòng Qu n lý ê i u; - Phòng Thanh tra. c) Các H t Qu n lý ê:
  4. - H t Qu n lý ê s 1; - H t Qu n lý ê s 2; - H t Qu n lý ê s 3; - H t Qu n lý ê s 4; - H t Qu n lý ê s 5; - H t Qu n lý ê s 6; - H t Qu n lý ê s 7. Các H t qu n lý ê là l c lư ng chuyên trách qu n lý tr c thu c Chi c c ư c t ch c và ho t ng theo úng quy nh c a Ngh nh 78/2005/N -CP ngày 10/6/2005 c a Chính ph Quy nh v t ch c, nhi m v , quy n h n và s c ph c c a l c lư ng chuyên trách qu n lý ê i u; d) Ban Duy tu b o dư ng ê i u Hà N i là ơn v s nghi p có thu t trang tr i toàn b kinh phí ho t ng do Chi c c quy t nh thành l p có nhi m v duy tu, b o dư ng ê i u và các công trình phòng ch ng l t bão c a Thành ph ; có tư cách pháp nhân không y ; h ch toán ph thu c; ư c s d ng con d u riêng và ư c m tài kho n t i Kho b c theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. 2. Biên ch : Biên ch c a Chi c c là biên ch qu n lý hành chính trong t ng biên ch c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Hà N i ư c UBND Thành ph phân b hàng năm, ư c hư ng qu ti n lương t ngu n ngân sách c a Nhà nư c và c a Thành ph , trư c m t t m giao: - Biên ch cán b , công ch c: 105 (M t trăm linh lăm) ngư i; - Biên ch lao ng h p ng: 47 (B n mươi b y) ngư i. i u 3. Giao Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Hà N i ch trì, ph i h p v i Giám c S N i v hoàn ch nh Quy ch T ch c ho t ng c a Chi c c ê i u và Phòng, ch ng l t, bão Hà N i trình UBND Thành ph phê duy t. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành, k t ngày ký, các Quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S : N i v , Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, K ho ch và u tư; UBND qu n, huy n, Chi c c trư ng Chi c c ê i u và Phòng, ch ng l t, bão Hà N i thi hành quy t nh này./.
  5. TM. U BAN NHÂN DÂN KT.CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - B NN và Phát tri n Nông thôn; -B N iv ; - Thư ng tr c H ND Thành ph ; - /c CT UBND Thành ph ; - Các /c Phó Ch t ch UBND TP; - BCH PCLB&TKCN Thành ph ; - Như i u 4; - Công an Thành ph ; Lê Quý ôn - Kho b c nhà nư c Thành ph ; - Lưu.
Đồng bộ tài khoản