intTypePromotion=1

Quyết định 149/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
160
lượt xem
4
download

Quyết định 149/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 149/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí tham quan vườn Quốc gia Bạch Mã

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 149/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  S è  149/1999/Q§/BT C   B tr n g µ y 30 th¸ng 11 n¨ m   1999 V Ò  viÖc  a n  h µ n h   b møc   thu p h Ý  tha m  q u a n  vên g  Q u è c  gia B¹ch m∙ B é  tr ëng B é  T µi chÝnh  C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy  2/3/1993  cña  ChÝnh  phñ  nhiÖm   vÒ  vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm    h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, c¬  ngang  Bé;  C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  TµichÝnh; Bé    C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy  30/01/1999 cña    ChÝnh  phñ  vÒ  phÝ, lÖ    phÝ thuéc ng©n    s¸ch Nhµ    níc; Sau    ý  khicã  kiÕn cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n (C«ng  v¨n sè    4027  BNN/TCKT  ngµy 4/11/1999); Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  ThuÕ, Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu  Møc    1: thu phÝ  tham  quan  vên  quèc    giaB¹ch  nh  M∙  sau: ­VÐ     vµo  tham  quan  khu  trung t©m    (ngêilín) 10.000      : ®ång/lÇn/vÐ ­VÐ     vµo  tham  quan  khu  trung t©m      (tr em):5.000  Î   ®ång/lÇn/vÐ ­VÐ     vµo    c¸c®iÓm   tham  quan  kh¸c:2.000    ®ång/lÇn/vÐ. §iÒu 2:   îng    §èi t thu,nép  qu¶n    vµ  lýtiÒn phÝ tham  quan  vên Quèc  gia B¹ch  thùc hiÖn    M∙    theo  quy ®Þnh  i t¹ NghÞ    ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy  30/1/1999  cña ChÝnh   phñ    vÒ phÝ,  phÝ   lÖ  thuéc ng©n   s¸ch Nhµ     níc vµ  Th«ng   54/1999/TT­ tsè  BTC  ngµy  10/5/1999 híng dÉn      thùc hiÖn.   §iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  ký. §iÒu  4: Tæ  chøc, c¸    nh©n  thuéc ®èi  îng  t ph¶i nép    phÝ,  quan  c¬  qu¶n    lývên Quèc    gia B¹ch  ® îc Bé  M∙    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n  giao nhiÖm   tæ  vô  chøc  phÝ  thu  tham  quan vên quèc    gia B¹ch  vµ    M∙  c¸c c¬  quan  ªnquan  li   chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2