intTypePromotion=1

Quyết định 15/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
538
lượt xem
157
download

Quyết định 15/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 15/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng điện tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 15/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 15/2005/Q§-BTC ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2005 VÒ viÖc ®iÒu chØnh thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i ®èi víi mét sè mÆt hµng linh kiÖn, phô tïng ®iÖn tö Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy/05/11/2002 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/07/2003 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø BiÓu thuÕ theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 63/NQ-UBTVQH10 ngµy 10/10/1998 cña Uû ban thêng vô Quèc héi kho¸ X ®· ®îc söa ®æ, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 399/2003/NQ-UBTVQH11 ngµy 19/06/2003 cña Uû ban thêng vô Quèc héi kho¸ XI vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung BiÓu thuÕ theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ nhËp khÈu; C¨n cø §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/5/1998; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ; QUYÕT §ÞNH §iÒu 1: Söa ®æi møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i cña mét sè mÆt hµng linh kiÖn, phô tïng ®iÖn tö thuéc c¸c nhãm 8504, 8522, 8529, 8532, 8534, 8540, 8541 qui ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§-BTC ngµy 25/7/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh thµnh c¸c møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i míi theo Danh môc ®Ýnh kÌm. §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o .
 2. 2
 3. 3 DANH MôC SöA §æI MøC THUÕ SUÊT CñA MéT Sè NHãM MÆT HµNG PHô TïNG, LINH KIÖN §IÖN Tö TRONG BIÓU THUÕ NHËP KHÈU ¦U §·I Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 15 /2005/Q§-BTC ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh
 4. 4 M· hµng M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ suÊt (%) 850 BiÕn thÕ ®iÖn, m¸y biÕn ®æi ®iÖn tÜnh (vÝ dô: bé 4 chØnh lu) vµ cuén c¶m 850 10 00 - ChÊn lu dïng cho ®Ìn phãng hoÆc èng phãng 4 15 - M¸y biÕn thÕ ®iÖn m«i láng: 850 21 - - Cã c«ng suÊt sö dông kh«ng qu¸ 650kVA: 4 850 21 10 - - - Bé æn ®Þnh ®iÖn ¸p tõng nÊc, m¸y biÕn ¸p ®o l- 4 êng cã c«ng suÊt sö dông kh«ng qu¸ 5kVA 30 - - - Lo¹i kh¸c : 850 21 91 - - - - Cã c«ng suÊt sö dông trªn 10 kVA 4 30 850 21 99 - - - - Lo¹i kh¸c 4 30 850 22 - - Cã c«ng suÊt sö dông trªn 650 kVA nhng kh«ng qu¸ 4 10.000 kVA: - - - Bé æn ®Þnh ®iÖn ¸p tõng nÊc: 850 22 11 - - - - Cã ®iÖn ¸p tèi ®a tõ 66.000V trë lªn 4 30 850 22 19 - - - - Lo¹i kh¸c 4 30 850 22 90 - - - Lo¹i kh¸c 4 30 850 23 - - Cã c«ng suÊt sö dông trªn 10.000 kVA: 4 850 23 10 - - - Cã c«ng suÊt sö dông kh«ng qu¸ 15.000 kVA 4 5 850 23 20 - - - Cã c«ng suÊt sö dông trªn 15.000 kVA 4 5 - M¸y biÕn thÕ kh¸c : 850 31 - - Cã c«ng suÊt sö dông kh«ng qu¸ 1kVA: 4 850 31 10 - - - M¸y biÕn ®iÖn thÕ ®o lêng 4 30 850 31 20 - - - M¸y biÕn dßng ®o lêng 4 30 850 31 30 - - - M¸y biÕn ¸p quÐt vÒ (flyback transformer) 4 5 850 31 40 - - - M¸y biÕn ¸p trung tÇn 4 30 850 31 50 - - - M¸y biÕn thÕ t¨ng/gi¶m ®iÖn ¸p (step up/down 4 transformers), biÕn ¸p trît vµ bé æn ®Þnh ®iÖn ¸p 30 850 31 90 - - - Lo¹i kh¸c 4 30* 850 32 - - C«ng suÊt sö dông trªn 1kVA nhng kh«ng qu¸ 4 16kVA:
 5. 5 850 32 10 - - - M¸y biÕn ¸p ®o lêng, (m¸y biÕn ®iÖn thÕ vµ m¸y 4 biÕn dßng) lo¹i c«ng suÊt sö dông kh«ng qu¸ 5kVA 30* 850 32 20 - - - Sö dông cho ®å ch¬i, m« h×nh thu nhá hoÆc c¸c 4 m« h×nh gi¶i trÝ t¬ng tù 30 850 32 30 - - - Lo¹i kh¸c, tÇn sè cao 4 0 - - - Lo¹i kh¸c: 850 32 91 - - - - Cã c«ng suÊt sö dông kh«ng qu¸ 10kVA 4 30* 850 32 99 - - - - Cã c«ng suÊt sö dông trªn 10kVA 4 30* 850 33 - - Cã c«ng suÊt sö dông trªn 16kVA nhng kh«ng qu¸ 4 500 kVA: 850 33 10 - - - Cã ®iÖn ¸p tèi ®a tõ 66.000V trë lªn 4 30* 850 33 90 - - - Lo¹i kh¸c 4 30* 850 34 - - Cã c«ng suÊt sö dông trªn 500kVA: 4 850 34 - - - Cã c«ng suÊt sö dông kh«ng qu¸ 15.000kVA: 4 850 34 11 - - - - Cã c«ng suÊt trªn 10.000kVA hoÆc cã ®iÖn ¸p 4 sö dông tõ 66.000V trë lªn 30 850 34 19 - - - - Lo¹i kh¸c 4 30 850 34 20 - - - C«ng suÊt sö dông trªn 15.000kVA 4 30 850 40 - M¸y biÕn ®æi ®iÖn tÜnh: 4 - - M¸y biÕn ®æi ®iÖn tÜnh dïng cho c¸c thiÕt bÞ xö lý d÷ liÖu tù ®éng vµ m¸y phô trî cña chóng, thiÕt bÞ viÔn th«ng: [ITA1/A-024] 850 40 11 - - - Bé nguån cÊp ®iÖn liªn tôc UPS 4 5 850 40 19 - - - Lo¹i kh¸c 4 0 850 40 20 - - M¸y n¹p ¾c quy, pin cã c«ng suÊt danh ®Þnh trªn 4 100kVA 0 850 40 30 - - Bé chØnh lu kh¸c 4 0 850 40 40 - - Bé nghÞch lu kh¸c 4 0 850 40 90 - - Lo¹i kh¸c 4 0 850 50 - Cuén c¶m kh¸c: 4 - - Cã c«ng suÊt sö dông trªn 2.500kVA ®Õn 10.000kVA:
 6. 6 850 50 11 - - - Cuén c¶m dïng cho bé nguån cÊp ®iÖn cña c¸c 4 thiÕt bÞ xö lý d÷ liÖu tù ®éng vµ m¸y phô trî cña chóng, thiÕt bÞ viÔn th«ng [ITA1/A-025] 0 850 50 12 - - - Cuén c¶m cè ®Þnh kiÓu chip kh¸c [other chip type 4 fixed inductors][ITA/2] 0 850 50 19 - - - Lo¹i kh¸c 4 0 - - Cã c«ng suÊt sö dông trªn 10.000KVA: 850 50 21 - - - Cuén c¶m dïng cho bé nguån cÊp ®iÖn cña c¸c 4 thiÕt bÞ xö lý d÷ liÖu tù déng vµ m¸y phô trî cña chóng, vµ thiÕt bÞ viÔn th«ng 0 850 50 22 - - - Cuén c¶m cè ®Þnh kiÓu chip kh¸c [other chip type 4 fixed inductor] 0 850 50 29 - - - Lo¹i kh¸c 4 0 - - Lo¹i kh¸c: 850 50 91 - - - Cuén c¶m cè ®Þnh kiÓu chÝp[ITA/2] 4 0 850 50 99 - - - Lo¹i kh¸c 4 0 850 90 - C¸c bé phËn: 4 850 90 10 - - Cña hµng ho¸ thuéc m· sè 8504.10.00 4 5 850 90 20 - - TÊm m¹ch in ®· l¾p r¸p (PCA) dïng cho hµng ho¸ 4 thuéc ph©n nhãm 8504.40.11, 8504.40.19 hoÆc 8504.50.11[ITA1/B-199] 0 850 90 30 - - Dïng cho biÕn thÕ ®iÖn cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 4 10.000kVA 5 850 90 40 - - Dïng cho biÕn thÕ ®iÖn cã c«ng suÊt trªn 4 10.000kVA 0 850 90 50 - - Lo¹i kh¸c, dïng cho cuén c¶m cã c«ng suÊt kh«ng 4 qu¸ 2.500kVA 0 850 90 60 - - Lo¹i kh¸c, dïng cho cuén c¶m cã c«ng suÊt trªn 4 2.500kVA 0 850 90 90 - - Lo¹i kh¸c 4 0 852 Bé phËn vµ phô tïng chØ sö dông hoÆc chñ yÕu sö 2 dông cho c¸c thiÕt bÞ thuéc c¸c nhãm tõ 8519 ®Õn 8521 852 10 - §Çu ®äc (pick-up cartridges): 2 852 10 10 - - Lo¹i chuyªn dïng trong ®iÖn ¶nh, truyÒn h×nh, ph¸t 2 thanh 0 852 10 90 - - Lo¹i kh¸c 2 0 852 90 - Lo¹i kh¸c: 2
 7. 7 852 90 10 - - TÊm m¹ch in ®· l¾p r¸p (PCAs) dïng cho m¸y ghi, t¸i 2 t¹o ©m thanh dïng trong truyÒn h×nh, ph¸t thanh vµ ®iÖn ¶nh 5 852 90 20 - - TÊm m¹ch in ®· l¾p r¸p dïng cho m¸y tr¶ lêi ®iÖn 2 tho¹i [ITA1/B-199] 10 852 90 30 - - TÊm m¹ch in ®· l¾p r¸p kh¸c 2 5 852 90 40 - - M©m ghi b¨ng video hoÆc audio; c¬ cÊu ®Üa 2 compact 0 852 90 50 - - §Çu ®äc h×nh hoÆc tiÕng, d¹ng ®Çu tõ; ®Çu 2 hoÆc thanh xãa tõ 0 - - Lo¹i kh¸c: 852 90 91 - - - C¸c bé phËn, phô tïng kh¸c cña m¸y ghi vµ t¸i t¹o 2 ©m thanh dïng trong truyÒn h×nh, ph¸t thanh vµ ®iÖn ¶nh 5 852 90 92 - - - Bé phËn kh¸c cña m¸y tr¶ lêi ®iÖn tho¹i 2 10 852 90 93 - - - Bé phËn vµ phô tïng kh¸c cña hµng hãa thuéc 2 ph©n nhãm 8519.92, 8519.93, 8519.99 vµ 8520 (trõ m¸y tr¶ lêi ®iÖn tho¹i) hoÆc 8521 5 852 90 99 - - - Lo¹i kh¸c 2 5 852 C¸c bé phËn chuyªn dïng hoÆc chñ yÕu dïng cho c¸c 9 thiÕt bÞ thuéc nhãm 85.25 ®Õn 85.28 852 10 - Anten vµ bé ph¶n x¹ cña anten; c¸c bé phËn sö dông 9 kÌm: 852 10 10 - - Anten c¸c lo¹i sö dông víi c¸c m¸y ®iÖn tho¹i v« 9 tuyÕn, ®iÖn b¸o v« tuyÕn [ITA1/A-052]; bé phËn cña thiÕt bÞ c¶nh b¸o b»ng nh¾n tin [ITA1/B-197] 10 852 10 20 - - Ch¶o ph¶n x¹ cña anten Parabol sö dông cho hÖ 9 ph¸t trùc tiÕp ®a ph¬ng tiÖn (Multi Media) vµ c¸c bé phËn kÌm theo 10 852 10 30 - - Anten vÖ tinh, anten lìng cùc vµ c¸c lo¹i Anten roi 9 (rabbit antenae) sö dông cho m¸y thu h×nh hoÆc m¸y thu thanh 20 852 10 40 - - Bé läc vµ bé t¸ch tÝn hiÖu anten [ITA/2] 9 10 - - Nh÷ng bé phËn l¾p r¸p trªn PCB vµ/ hoÆc trong c¸c vá m¸y/ bé phËn cña vá m¸y: 852 10 51 - - - Lo¹i sö dông cho m¸y thu, truyÒn dÉn dïng trong 9 ®iÖn tho¹i, ®iÖn b¸o v« tuyÕn, ph¸t thanh hoÆc truyÒn h×nh 10 852 10 59 - - - Lo¹i kh¸c 9 10 852 10 60 - - èng dÉn sãng (loa hoÆc phÔu tiÕp sãng) 9 10 - - Lo¹i kh¸c: 852 10 91 - - - Lo¹i dïng cho ®iÖn tho¹i, ®iÖn b¸o v« tuyÕn 9 10
 8. 8 852 10 92 - - - Dïng cho m¸y truyÒn dÉn sö dông trong ph¸t 9 thanh, truyÒn h×nh 10 852 10 99 - - - Lo¹i kh¸c 9 10 852 90 - Lo¹i kh¸c: 9 - - C¸c bé phËn kÓ c¶ tÊm m¹ch in ®· l¾p r¸p cña c¸c lo¹i sau: m¸y truyÒn dÉn trõ m¸y truyÒn thanh vµ truyÒn h×nh; camera sè quay h×nh ¶nh nÒn; m¸y thu x¸ch tay dïng ®Ó gäi, b¸o hiÖu [ITA1/A-053], m¸y c¶nh b¸o b»ng tin nh¾n, kÓ c¶ m¸y nh¾n tin [ITA1/B-197 852 90 11 - - - Dïng cho ®iÖn tho¹i di ®éng 9 5 852 90 12 - - - Lo¹i kh¸c 9 0 852 90 20 -- Dïng cho bé gi¶i m·, trõ lo¹i thuéc ph©n nhãm 9 8529.90.11 vµ 8529.90.12 0 - - TÊm m¹ch in, ®· l¾p r¸p, trõ c¸c lo¹i thuéc ph©n nhãm 8529.90.11 vµ 8529.90.12: 852 90 31 - - - Dïng cho hµng ho¸ thuéc ph©n nhãm 8527.13, 9 8527.19, 8527.21, 8527.29, 8527.31, 8527.39 hoÆc 8527.90 (lo¹i chØ dïng cho ®iÖn tho¹i, ®iÖn b¸o v« tuyÕn) 10 852 90 32 - - - Dïng cho hµng ho¸ thuéc ph©n nhãm 8525.10 9 hoÆc 8525.20 (kh«ng bao gåm lo¹i dïng cho ®iÖn tho¹i, ®iÖn b¸o v« tuyÕn) 0 852 90 33 - - - Dïng cho hµng ho¸ thuéc ph©n nhãm 8527.13, 9 8527.19, 8527.21, 8527.29, 8527.31, 8527.39 hoÆc 8527.90 (trõ lo¹i dïng cho ®iÖn tho¹i, ®iÖn b¸o v« tuyÕn) 5 852 90 34 - - - Dïng cho hµng hãa thuéc nhãm 8526 9 0 852 90 35 - - - Dïng cho hµng ho¸ thuéc nhãm 8528 9 5 852 90 36 - - - Dïng cho hµng ho¸ thuéc ph©n nhãm 8525.30 9 0 852 90 37 - - - Dïng cho hµng hãa thuéc ph©n nhãm 8527.12 9 hoÆc 8527.32 5 852 90 39 - - - Lo¹i kh¸c 9 5 - - Lo¹i kh¸c: 852 90 91 - - - Dïng trong truyÒn h×nh 9 5 852 90 92 - - - ChØ dïng cho ®iÖn tho¹i v« tuyÕn, ®iÖn b¸o v« 9 tuyÕn 10 852 90 93 - - - Lo¹i kh¸c, dïng cho hµng ho¸ thuéc nhãm 85.28 9 5 852 90 99 - - - Lo¹i kh¸c 9 5
 9. 9 853 Tô ®iÖn, lo¹i cã ®iÖn dung cè ®Þnh, biÕn ®æi hoÆc 2 ®iÒu chØnh ®îc (theo møc ®Þnh tríc) - Tô ®iÖn cè ®Þnh ®îc thiÕt kÕ dïng trong m¹ch cã 853 10 00 tÇn sè 50/60Hz vµ cã nguån c¶m øng víi c«ng suÊt 5 2 vËn hµnh kh«ng díi 0,5 kvar (tô nguån) - Tô ®iÖn cè ®Þnh kh¸c (ITA1/A-056) : 853 21 00 - - Tô tantali (ITA/A-057) 10 2 853 22 00 - - Tô nh«m (ITA/A-058) 10 2 853 23 00 - - Tô gèm, mét líp (ITA/A-059) 0 2 853 24 00 - - Tô gèm, nhiÒu líp (ITA/A-060) 0 2 853 25 00 - - Tô giÊy hay plastic (ITA/A-061) 5 2 853 29 00 - - Lo¹i kh¸c (ITA/A-062) 5 2 853 - Tô ®iÖn biÕn ®æi hay tô ®iÖn ®iÒu chØnh ®îc 30 00 5 2 (theo møc ®Þnh tríc) (ITA/A-063) 853 90 - C¸c bé phËn (ITA/A-064): 2 853 90 10 - - Dïng cho tô ®iÖn cã c«ng suÊt tõ 500kVA trë lªn 5 2 853 90 90 - - Lo¹i kh¸c 5 2 853 M¹ch in (ITA1/A-072) 4 853 00 10 - Mét mÆt 0 4 853 00 20 - Hai mÆt 0 4 853 00 30 - NhiÒu líp 0 4 853 00 90 - Lo¹i kh¸c 0 4 854 §Ìn ®iÖn tö vµ èng ®iÖn tö dïng nhiÖt ®iÖn tö, catot 0 l¹nh hoÆc catot quang ®iÖn (vÝ dô : ®Ìn ®iÖn tö vµ èng ®Ìn ch©n kh«ng hoÆc n¹p khÝ hoÆc h¬i níc, ®Ìn vµ èng ®iÖn tö chØnh lu hå quang thñy ng©n, èng ®iÖn tö dïng tia ©m cùc, èng ®iÖn tö camera truyÒn - èng ®Ìn h×nh v« tuyÕn dïng tia ©m cùc, kÓ c¶ èng ®Ìn h×nh cña mµn h×nh video dïng tia ©m cùc: 854 11 - - Lo¹i mµu: 0 854 11 10 - - - Mµn h×nh ph¼ng 0 15 854 11 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 20
 10. 10 854 12 00 - - Lo¹i ®en tr¾ng hay ®¬n s¾c kh¸c 0 854 20 - èng camera truyÒn h×nh; bé ®æi h×nh vµ bé t¨ng c- 0 êng h×nh ¶nh; èng ®Ìn catot quang ®iÖn kh¸c: 854 20 10 - - Sö dông víi hµng ho¸ thuéc nhãm 85.25 0 10 854 20 90 - - Lo¹i kh¸c 0 10 854 40 - èng hiÓn thÞ sè liÖu/®å häa lo¹i mµu, víi ®iÓm l©n 0 quang cã bíc nhá h¬n 0,4mm [ITA1/B-195]: 854 40 10 - - Sö dông víi hµng ho¸ thuéc nhãm 85.25 0 0 854 40 90 - - Lo¹i kh¸c 0 0 854 50 - èng hiÓn thÞ sè liÖu/®å häa, lo¹i ®en tr¾ng hoÆc 0 ®¬n s¾c kh¸c: 854 50 10 - - Sö dông víi hµng ho¸ thuéc nhãm 85.25 0 0 854 50 90 - - Lo¹i kh¸c 0 0 854 60 00 - èng ®Ìn tia ©m cùc kh¸c 0 0 - èng ®Ìn sãng cùc ng¾n (vÝ dô : magnetrons, klystrons, èng ®Ìn sãng lan truyÒn, carcinotrons), trõ èng ®Ìn ®iÒu khiÓn líi : 854 71 - - Magnetron: 0 854 71 10 - - - Sö dông víi hµng ho¸ thuéc nhãm 85.25 0 0 854 71 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 0 854 72 - - Klystrons: 0 854 72 10 - - - Sö dông víi hµng ho¸ thuéc nhãm 85.25 0 0 854 72 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 0 854 79 - - Lo¹i kh¸c: 0 854 79 10 - - - Sö dông víi hµng ho¸ thuéc nhãm 85.25 0 0 854 79 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 0 - §Ìn ®iÖn tö vµ èng ®iÖn tö kh¸c : 854 81 - - §Ìn ®iÖn tö vµ èng ®iÖn tö cña m¸y thu hay m¸y 0 khuyÕch ®¹i: 854 81 10 - - - Sö dông víi hµng ho¸ thuéc nhãm 85.25 0 0
 11. 11 854 81 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 0 854 89 - - Lo¹i kh¸c: 0 854 89 10 - - - Sö dông víi hµng ho¸ thuéc nhãm 85.25 0 0 854 89 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 0 - Phô tïng: 854 91 - - Cña èng ®Ìn tia ©m cùc: 0 854 91 10 - - - Sö dông víi hµng ho¸ thuéc nhãm 85.25 0 0 854 91 20 - - - Cuén l¸i tia vµ cuén biÕn ¸p 0 15* 854 91 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 0 854 99 - - Lo¹i kh¸c: 0 854 99 10 - - - Cña èng ®iÖn tö vi sãng 0 0 854 99 20 - - - Sö dông víi hµng ho¸ thuéc nhãm 85.25 0 0 854 99 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 0 §ièt, bãng b¸n dÉn vµ c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn t¬ng tù; bé phËn b¸n dÉn c¶m quang, kÓ c¶ tÕ bµo quang ®iÖn, 854 ®· hoÆc cha l¾p r¸p thµnh c¸c m¶ng m«®un hoÆc 1 thµnh b¶ng; ®ièt ph¸t s¸ng; tinh thÓ ¸p ®iÖn ®· l¾p r¸p hoµn chØnh 854 - §ièt trõ ®ièt c¶m quang hay ®ièt ph¸t quang [ITA1/A- 10 00 0 1 078] - Bãng b¸n dÉn trõ bãng b¸n dÉn c¶m quang ; 854 21 00 - - Cã tû lÖ tiªu t¸n n¨ng lîng díi 1W (ITA1/A-079) 0 1 854 29 00 - - Lo¹i kh¸c (ITA/A-080) 0 1 854 - Tristo, diacs vµ triacs, trõ thiÕt bÞ c¶m quang 30 00 0 1 (ITA1/A-079) - ThiÕt bÞ b¸n dÉn c¶m quang, kÓ c¶ tÕ bµo quang 854 40 ®iÖn ®· hoÆc cha l¾p r¸p thµnh c¸c m¶ng mo®un 0 1 hoÆc thµnh b¶ng; ®ièt ph¸t s¸ng: 854 40 10 - - §ièt ph¸t s¸ng (light emitting diodes - LED) 0 1 854 - - TÕ bµo quang ®iÖn kÓ c¶ ®ièt c¶m quang vµ b¸n 40 20 0 1 dÉn c¶m quang (phototransistor) - - Lo¹i kh¸c: 854 40 91 - - - Sö dông víi hµng ho¸ thuéc nhãm 85.25 0 1
 12. 12 854 40 99 - - - Lo¹i kh¸c 0 1 854 50 00 - ThiÕt bÞ b¸n dÉn kh¸c [ITA1/A-083] 0 1 854 60 00 - Tinh thÓ ¸p ®iÖn ®· l¾p r¸p [ITA1/A-084] 0 1 854 90 00 - C¸c bé phËn 0 1 Ghi chó: T¹i cét møc thuÕ suÊt cña Danh môc nªu trªn, mét sè mÆt hµng cã ghi dÊu (*) bªn c¹nh møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i cña mÆt hµng ®ã. DÊu (*) nµy lµ ghi chó ®Ó nhËn biÕt r»ng cã mét mÆt hµng thuéc m· sè nµy ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i qui ®Þnh t¹i BiÓu sè II ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§-BTC ngµy 25/7/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2