intTypePromotion=1

Quyết định 175/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
77
lượt xem
2
download

Quyết định 175/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 175/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc dán tem thuốc lá sản xuất trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 175/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  h ñ   T tíng C h Ý n h   h ñ   è    p S 175 /1999/Q§­ T T g   n g µy  25 th¸ng 8 n¨ m  1999 V Ò   viÖc d¸n te m  thuèc l¸   s¶ n xu Êt trong n íc Thñ tíng C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; §Ó  qu¶n    lýchÆt    chÏ viÖc s¶n xuÊt,l th«ng   u  thuèc    l¸trong níc,chèng      hµng    gi¶,chèng      thÊtthu thuÕ; Theo ®Ò  nghÞ  cña Bé  tr ëng Bé  Tµi chÝnh vµ Bé  tr ëng Bé  C«ng  nghiÖp; Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1. KÓ     tõ ngµy  th¸ng 4  1    n¨m  2000, toµn  thuèc      bé  l¸bao s¶n  xuÊttrong níccña          c¸cdoanh nghiÖp ® îcthµnh          lËp hîp ph¸p,khixuÊtxëng,l        ­ u  th«ng    tr trªnthÞ  êng ®Òu   ph¶id¸n tem      theo quy    ®Þnh §iÒu 2. Bé    Tµi chÝnh  tr¸ch nhiÖm   cã    ph¸thµnh  qu¶n      vµ  lý thèng  nhÊt tem    thuèc l¸trong c¶         níc.Mäi  êng          tr hîp inÊn, ph¸thµnh  sö  vµ  dông  tem  kh«ng ®óng quy ®Þnh    xö    sÏbÞ  lýtheo ph¸p luËthiÖn        hµnh. §iÒu 3.   Nghiªm cÊm  viÖc  kinh doanh  thuèc    l¸s¶n xuÊt trong    níc kh«ng  tem    cã  d¸n.C¸c  êng      tr hîp viph¹m, tuú theo      tÝnh chÊt vµ    møc  sÏbÞ  ®é    xö ph¹tvi ph¹m      hµnh chÝnh hoÆc     truy cøu tr¸ch nhiÖm     h×nh  theo  sù  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt.     §iÒu    y  phèihîp víi Khoa  c«ng  4. Bé  tÕ        Bé  häc  nghÖ  M«i  êng  vµ  tr vµ  c¸cc¬    quan  ªnquan    li   ®Ó ban hµnh  ícngµy  th¸ng 12  tr   31    n¨m  1999    hÖ thèng  tiªuchuÈn    ViÖtNam   chÊt l     vÒ   îng s¶n  phÈm  thuèc l¸s¶n     xuÊt trong níc.ChØ         d¸n tem  cho  vµ  phÐp u  l hµnh    trªnthÞ  êng    tr c¸c s¶n phÈm  thuèc        l¸®ñ tiªu chuÈn  ViÖt Nam   ®∙  îc cÊp    vµ  ®   giÊy chøng nhËn  ®¨ng  nh∙n  ký  hiÖu  hµng  ho¸. §iÒu 5.  tr Bé    Bé  ëng  Tµi chÝnh, Bé    C«ng  nghiÖp, Bé    Th¬ng    m¹i cã  tr¸chnhiÖm    híng dÉn  tæ    vµ  chøc  kiÓm    traviÖc  thùc hiÖn    QuyÕt ®Þnh  nµy.
  2. 2 §iÒu 6. Chñ tÞch  ban  Uû  nh©n d©n    c¸c tØnh thµnh phè    trùcthuéc  Trung  ¬ng  tr¸ch nhiÖm   cã    chØ  ®¹o c¸c ngµnh chøc n¨ng cña ®Þa  ph¬ng  kiÓm     tra,ph¸t hiÖn  xö      vµ  lý nghiªm  c¸c  chøc, c¸  tæ    nh©n   s¶n xuÊt, kinh     doanh  thuèc l¸    kh«ng  tem. d¸n  §iÒu 7. C¸c  tr   Bé  ëng, Thñ  ëng  quan  tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  tr c¬  quan thuéc ChÝnh    phñ,Chñ    tÞch  ban  Uû  nh©n d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùc thuéc Trung    ¬ng  chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2