intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 179/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

80
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 179/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí hải quan và an ninh cửa khẩu đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 179/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 179/2000/Q§/BTC ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2000 VÒ viÖc ban hµnh møc thu lÖ phÝ h¶i quan vµ an ninh cöa khÈu ®èi víi chuyÕn bay cña níc ngoµi ®Õn c¸c C¶ng hµng kh«ng ViÖt Nam Bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/01/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc; C¨n cø C«ng v¨n sè 121/CP-KTTH ngµy 03/02/2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc thu lÖ phÝ H¶i quan vµ an ninh cöa khÈu ®èi víi tµu bay cña c¸c h·ng hµng kh«ng níc ngoµi; Sau khi cã ý kiÕn cña Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam (c«ng v¨n sè 2196/CHK-TC ngµy 05 th¸ng 10 n¨m 2000), Bé C«ng an (C«ng v¨n sè 1689 CV/BCA (V11) ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2000), Tæng côc H¶i quan (C«ng v¨n sè 4549/TCHQ-KTTT ngµy 02/10/2000) vµ theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1.- C¸c ph¸p nh©n, thÓ nh©n (tæ chøc, c¸ nh©n) níc ngoµi cã c¸c chuyÕn bay ®Õn c¸c c¶ng Hµng kh«ng cña ViÖt Nam ph¶i nép lÖ phÝ h¶i quan vµ lÖ phÝ an ninh cöa khÈu hµng kh«ng theo quy ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh nµy; trõ c¸c trêng hîp sau ®©y: 1. ChuyÕn bay chuyªn c¬. 2. ChuyÕn bay c«ng vô nhµ níc vÒ h¶i quan, qu©n sù, c«ng an. 3. ChuyÕn bay nh©n ®¹o vÒ vËn chuyÓn hµng viÖn trî nh©n ®¹o, cøu trî thiªn tai, lò lôt.... 4. ChuyÕn bay t×m kiÕm cøu n¹n. §iÒu 2.- Møc thu lÖ phÝ h¶i quan vµ an ninh cöa khÈu hµng kh«ng quy ®Þnh nh sau: 1. LÖ phÝ h¶i quan t¹i C¶ng hµng kh«ng s©n bay: 50 USD/chuyÕn bay ®Õn. 2. LÖ phÝ an ninh cöa khÈu hµng kh«ng: 50 USD/chuyÕn bay ®Õn.
  2. 2 §iÒu 3.- LÖ phÝ h¶i quan t¹i C¶ng hµng kh«ng s©n bay vµ lÖ phÝ an ninh cöa khÈu hµng kh«ng lµ kho¶n thu cña ng©n s¸ch nhµ níc, uû nhiÖm cho Côm c¶ng hµng kh«ng ViÖt Nam tæ chøc thu (sau ®©y gäi lµ c¬ quan thu) khi c¸c chuyÕn bay ®Õn c¸c C¶ng hµng kh«ng ViÖt Nam theo quy ®Þnh sau ®©y: 1. C¬ quan thu lÖ phÝ ®îc trÝch 10% tæng sè tiÒn lÖ phÝ thùc thu ®îc ®Ó chi phÝ cho c«ng t¸c tæ chøc thu. Kho¶n trÝch nµy ®îc coi lµ doanh thu cña ®¬n vÞ vµ ®îc sö dông theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 27/1999/TT-BTC ngµy 11/3/1999 vÒ viÖc híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi c¸c Côm c¶ng hµng kh«ng (doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých). 2. Tæng sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc sau khi trõ sè tiÒn trÝch ®Ó l¹i cho c¬ quan thu theo tû lÖ 10% trªn ®©y, cßn l¹i (90%) ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc (ng©n s¸ch trung ¬ng) theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng, môc 050 môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc quy ®Þnh. 3. C¬ quan thu cã nhiÖm vô tæ chøc thu, nép, qu¶n lý tiÒn lÖ phÝ theo ®óng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc vµ Th«ng t sè 54/1999/ TT-BTC ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn . §iÒu 4.- QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. B·i bá c¸c quy ®Þnh vÒ thu lÖ phÝ h¶i quan vµ an ninh cöa khÈu ®èi víi c¸c chuyÕn bay cña c¸c thÓ nh©n - ph¸p nh©n níc ngoµi ®Õn c¸c C¶ng hµng kh«ng ViÖt Nam tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 5.- Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép lÖ phÝ, c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2