intTypePromotion=3

Quyết định 183/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
83
lượt xem
4
download

Quyết định 183/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 183/2003/QĐ-UB về việc quản lý, phát hành hệ thống báo biểu sử dụng tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 183/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 183/2003/QĐ-UB Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 2003 QUY T Đ NH “V VI C QU N LÝ, PHÁT HÀNH H TH NG BÁO BI U S D NG T I B PH N TI P NH N H SƠ VÀ TR K T QU GI I QUY T TH T C HÀNH CHÍNH” Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân; - Căn c Quy t đ nh s 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành quy ch th c hi n cơ ch m t c a t i các cơ quan hành chính nhà nư c đ a phương; - Căn c Quy t đ nh s 156/2003/QĐ-UB ngày 11/11/2003 c a UBND Thành ph v vi c th c hi n cơ ch “m t c a” trong gi i quy t th t c hành chính t i các cơ quan hành chính; - Xét đ ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph ; QUY T Đ NH Đi u 1. Th ng nh t vi c qu n lý và phát hành h th ng báo bi u s d ng t i B ph n ti p nh n h sơ và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a các cơ quan hành chính c a Thành ph , bao g m các S , Ban, Ngành, UBND các Qu n, Huy n, UBND các Xã, Phư ng, Th tr n theo m u ban hành theo quy t đ nh này. Th i gian áp d ng: - T ngày 01/01/2004 đ i v i B ph n ti p nh n h sơ và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a các S , Ban, Ngành, UBND các Qu n, Huy n; - T ngày 01/01/2005 đ i v i B ph n ti p nh n h sơ và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a các Xã, Phư ng, Th tr n. Đi u 2. H th ng báo bi u s d ng t i B ph n ti p nh n h sơ và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a các cơ quan hành chính c a Thành ph g m có: 1. S nh t ký ghi chép vi c ti p nh n, chuy n giao h sơ gi i quy t th t c hành chính cho các cơ quan có ch c năng th lý h sơ và tr k t qu đã gi i quy t cho công dân, t ch c. 2. Biên b n giao - nh n h sơ th t c hành chính gi a B ph n ti p nh n h sơ và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính v i b ph n hay cơ quan có ch c năng th lý h sơ th t c hành chính. 3. Phi u h n tr k t qu gi i quy t th t c hành chính cho công dân, t ch c. 4. Báo cáo tình hình ho t đ ng tháng, quý, năm c a B ph n ti p nh n h sơ và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính v i cơ quan c p trên. Đi u 3. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân Thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , Giám đ c S Tài chính V t giá, Th trư ng các S , Ban, Ngành , Ch t ch UBND các qu n, huy n thi hành quy t đ nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Qu c Tri u
  2. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bieu mau

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản