Quyết định 203/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí giám định nội dung và cấp giấy phép xuất, nhập khẩu văn hoá phẩm

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
216
lượt xem
18
download

Quyết định 203/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí giám định nội dung và cấp giấy phép xuất, nhập khẩu văn hoá phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 203/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí giám định nội dung và cấp giấy phép xuất, nhập khẩu văn hoá phẩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 203/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí giám định nội dung và cấp giấy phép xuất, nhập khẩu văn hoá phẩm

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng bé tµi chÝnh Sè 203/2000/Q§-BTC ngµy 21 th¸ng 12n¨m 2000 Ban hµnh møc thu lÖ phÝ gi¸m ®Þnh néi dung vµ cÊp giÊy phÐp xuÊt, nhËp khÈu v¨n ho¸ phÈm Bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc Ng©n s¸ch Nhµ níc; §Ó t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý v¨n ho¸ phÈm xuÊt nhËp khÈu, sau khi thèng nhÊt víi Bé V¨n ho¸ Th«ng tin vµ theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1.- Ban hµnh BiÓu møc thu lÖ phÝ gi¸m ®Þnh néi dung vµ cÊp giÊy phÐp xuÊt, nhËp khÈu v¨n ho¸ phÈm. §iÒu 2.- Tæ chøc, c¸ nh©n xuÊt, nhËp khÈu v¨n ho¸ phÈm mµ ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn gi¸m ®Þnh vÒ néi dung vµ cÊp giÊy phÐp th× ph¶i nép lÖ phÝ theo møc thu quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 3.- C¬ quan thu lÖ phÝ gi¸m ®Þnh néi dung vµ cÊp giÊy phÐp xuÊt, nhËp khÈu v¨n ho¸ phÈm ®îc trÝch 50% (n¨m m¬i phÇn tr¨m) sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó chi phÝ cho viÖc tæ chøc thu lÖ phÝ; Sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc cßn l¹i (sau khi trõ sè ®îc trÝch theo tû lÖ trªn) ph¶i nép NSNN. C¬ quan thu cã tr¸ch nhiÖm thu, nép ng©n s¸ch vµ qu¶n lý sö dông tiÒn lÖ phÝ thu ®îc theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§- CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc. §iÒu 4.- C¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i c¬ quan thu lÖ phÝ cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn thu lÖ phÝ theo ®óng quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy vµ Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi
  2. 2 chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc Ng©n s¸ch Nhµ níc. §iÒu 5.- QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. B·i bá c¸c quy ®Þnh vÒ phÝ, lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu v¨n ho¸ phÈm vµ gi¸m ®Þnh néi dung v¨n ho¸ phÈm xuÊt nhËp khÈu tr¸i quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 6.- §èi tîng nép lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu v¨n ho¸ phÈm vµ gi¸m ®Þnh néi dung v¨n ho¸ phÈm xuÊt nhËp khÈu, c¬ quan ®îc giao nhiÖm vô tæ chøc thu lÖ phÝ vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 biÓu møc thu lÖ phÝ gi¸m ®Þnh néi dung vµ cÊp giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu v¨n ho¸ phÈm (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 203/2000/Q§-BTC ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) A- LÖ phÝ gi¸m ®Þnh néi dung v¨n ho¸ phÈm xuÊt nhËp khÈu: 1. Hµng mËu dÞch: 0,2% (hai phÇn ngh×n) gi¸ trÞ l« hµng xuÊt nhËp khÈu. 2. Hµng phi mËu dÞch, cô thÓ nh sau: Sè V¨n ho¸ phÈm Møc thu T.T 1 B¨ng AUDIO: - NghÖ thuËt, d¹y häc, ngo¹i ng÷. 2.000 ®ång/b¨ng - T liÖu, nh¾n tin... 5.000 ®ång/b¨ng 2 B¨ng, ®Üa VIDEO; Phim chiÕu bãng; §Üa CD- ROM, DVD dïng cho m¸y vi tÝnh; §Üa quang 7.000 ®ång/b¨ng, tõ. ®Üa 3 §Üa CD, MD ca nh¹c, d¹y häc ngo¹i ng÷, ®Üa 2.000 ®ång/®Üa mÒm vi tÝnh. 4 §Üa cøng, b¨ng tõ m¸y vi tÝnh CATRIDGE. 12.000 ®ång/®Üa, b¨ng tõ 5 §Üa nhùa ch¬ng tr×nh ca nh¹c. 500 ®ång/®Üa 6 S¸ch, b¸o, t¹p chÝ (cã néi dung yªu cÇu ph¶i gi¸m ®Þnh): - XuÊt khÈu. 200 ®ång/tê, quyÓn - NhËp khÈu. 1.000 ®ång/tê, quyÓn 7 C¸c tµi liÖu in Ên, sao chôp kh¸c: - TiÕng ViÖt Nam. 100 ®ång/trang - TiÕng níc ngoµi. 500 ®ång/trang 8 LÞch c¸c lo¹i: - LÞch treo têng 1 trang, lÞch bµn. 500 ®ång/quyÓn - LÞch treo têng nhiÒu trang. 1.000 ®ång/quyÓn 9 §å mü nghÖ, t¸c phÈm nghÖ thuËt. 1% (mét phÇn tr¨m) gi¸ trÞ hiÖn vËt {Sè lÖ phÝ ph¶i nép theo møc thu quy ®Þnh b»ng tû lÖ (%) trªn ®©y, tèi thiÓu lµ 200.000 (hai tr¨m ngh×n) ®ång, tèi ®a kh«ng qu¸ 10.000.000 (mêi triÖu) ®ång} B- LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp xuÊt, nhËp khÈu v¨n ho¸ phÈm:
  4. 4 1. Hµng mËu dÞch: 50.000 ®ång/giÊy phÐp. 2. Hµng phi mËu dÞch: 2.000 ®ång/giÊy phÐp.
Đồng bộ tài khoản