intTypePromotion=1

Quyết định 210/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 8704 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
154
lượt xem
17
download

Quyết định 210/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 8704 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 210/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 8704 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 210/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 8704 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 210/2000/Q§/BTC ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2000 VÒ viÖc söa ®æi, bæ sung tªn vµ thuÕ suÊt cña mét sè mÆt hµng thuéc nhãm 8704 trong BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; C¨n cø khung thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ nhËp khÈu theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 63/NQ- UBTVQH10 ngµy 10/10/1998 cña ñy ban thêng vô Quèc héi khãa X; C¨n cø ®iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998; Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc thuÕ vµ sau khi tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c ngµnh cã liªn quan; QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Söa ®æi, bæ sung tªn vµ møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i cña mét sè mÆt hµng thuéc nhãm 8704 quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 41/2000/Q§/BTC ngµy 17/03/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, thµnh tªn vµ møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i míi quy ®Þnh t¹i Danh môc söa ®æi, bæ sung tªn vµ thuÕ suÊt cña mét sè mÆt hµng thuéc 8704 trong BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho c¸c Tê khai hµng nhËp khÈu ®· nép cho c¬ quan H¶i quan b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01/2001. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.
  2. 2 Danh môc söa ®æi, bæ sung tªn vµ thuÕ suÊt cña mét sè mÆt hµng thuéc nhãm 8704 trong biÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 210/2000/Q§-BTC ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) M· sè M« t¶ nhãm mÆt hµng ThuÕ xuÊt (%) Nhãm Ph©n nhãm 8704 Xe cã ®éng c¬ dïng ®Ó vËn t¶i hµng hãa 8704 10 00 - Xe tù ®æ, xe lËt ®îc thiÕt kÕ ®Ó sö 100 dông cho ®êng nhá, hÎm - Lo¹i kh¸c cã ®éng c¬ pÝt-t«ng ®èt trong khëi ®éng b»ng søc nÐn (diesel vµ nöa diesel): 8704 21 - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸ 5 tÊn: 8704 21 10 - - - Xe pick-up, ca bin kÐp, lo¹i võa chë 100 ngêi võa chë hµng (chñ yÕu ®Ó vËn t¶i hµng ho¸), t¶i träng (søc chë) c¶ ngêi vµ hµng tõ 950kg trë lªn 8704 21 90 - - - Lo¹i xe vËn t¶i hµng ho¸ kh¸c 100 8704 22 - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 5 tÊn nhng kh«ng qu¸ 20 tÊn: 8704 22 10 - - - Trªn 5 tÊn nhng kh«ng qu¸ 10 tÊn 60 8704 22 20 - - - Trªn 10 tÊn nhng kh«ng qóa 20 tÊn 30 8704 23 - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 20 tÊn: 8704 23 10 - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 20 10 tÊn ®Õn 50 tÊn 8704 23 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 - Xe kh¸c cã ®éng c¬ ®èt trong ®¸nh löa b»ng tia löa: 8704 31 - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸ 5 tÊn: 8704 31 10 - - - Xe pick-up, ca bin kÐp, lo¹i võa chë 100 ngêi võa chë hµng (chñ yÕu ®Ó vËn t¶i hµng ho¸), t¶i träng (søc chë) c¶ ngêi vµ hµng tõ 950kg trë lªn 8704 31 90 - - - Lo¹i xe vËn t¶i hµng ho¸ kh¸c 100 8704 32 - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 5 tÊn : 8704 32 10 - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 5 60 tÊn nhng kh«ng qu¸ 10 tÊn 8704 32 20 - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 10 30 tÊn nhng kh«ng qu¸ 20 tÊn 8704 32 30 - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 20 10 tÊn ®Õn 50 tÊn 8704 32 90 - - - Lo¹i kh¸c 0
  3. 3 8704 90 - Lo¹i kh¸c: - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸ 5 tÊn: 8704 90 11 - - - Xe pick-up, ca bin kÐp, lo¹i võa chë 100 ngêi võa chë hµng (chñ yÕu ®Ó vËn t¶i hµng ho¸), t¶i träng (søc chë) c¶ ngêi vµ hµng tõ 950kg trë lªn 8704 90 19 - - - Lo¹i xe vËn t¶i hµng ho¸ kh¸c 100 8704 90 20 - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 5 tÊn 60 nhng kh«ng qu¸ 10 tÊn 8704 90 30 - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 10 30 tÊn nhng kh«ng qóa 20 tÊn 8704 90 40 - - - Tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 20 10 tÊn ®Õn 50 tÊn 8704 90 90 - - Lo¹i kh¸c 0 Riªng: * Bé linh kiÖn l¾p r¸p cña xe pick-up, cabin kÐp thuéc c¸c m· sè 87042110, 87043110, 87049011: + D¹ng CKD1 cã th©n vµ vá xe cha cã líp 35 s¬n lãt tÜnh ®iÖn + D¹ng CKD1 cã th©n vµ vá xe ®· cã líp 40 s¬n lãt tÜnh ®iÖn + D¹ng CKD2 cã th©n vµ vá xe cha cã líp 12 s¬n lãt tÜnh ®iÖn + D¹ng CKD2 cã th©n vµ vá xe ®· cã líp 18 s¬n lãt tÜnh ®iÖn + D¹ng IKD 5 * Bé linh kiÖn l¾p r¸p cña xe cã tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qóa 5 tÊn (trõ lo¹i xe thuéc c¸c m· sè 87042110, 87043110, 87049011): + D¹ng CKD1 cã th©n vµ vá xe cha cã líp 15 s¬n lãt tÜnh ®iÖn + D¹ng CKD1 cã th©n vµ vá xe ®· cã líp 20 s¬n lãt tÜnh ®iÖn + D¹ng CKD2 cã th©n vµ vá xe cha cã líp 7 s¬n lãt tÜnh ®iÖn + D¹ng CKD2 cã th©n vµ vá xe ®· cã líp 10 s¬n lãt tÜnh ®iÖn + D¹ng IKD 3 * Bé linh kiÖn l¾p r¸p cña xe cã tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a trªn 5 tÊn nhng kh«ng qu¸ 20 tÊn: + D¹ng CKD1 cã th©n vµ vá xe cha cã líp 7 s¬n lãt tÜnh ®iÖn + D¹ng CKD1 cã th©n vµ vá xe ®· cã líp 12 s¬n lãt tÜnh ®iÖn + D¹ng CKD2 cã th©n vµ vá xe cha cã líp 3 s¬n lãt tÜnh ®iÖn + D¹ng CKD2 cã th©n vµ vá xe ®· cã líp 5
  4. 4 s¬n lãt tÜnh ®iÖn + D¹ng IKD 1 * Xe thiÕt kÕ chë hµng ®«ng l¹nh 10 * Xe thiÕt kÕ chë r¸c 0 * Xe thiÕt kÕ chë tiÒn 10 * Xe xi tÐc, xe thiÕt kÕ chë a xÝt, chë 10 khÝ bi tum * Xe thiÕt kÕ chë bª t«ng ít 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2