Quyết định 211/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dnt Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
152
lượt xem
21
download

Quyết định 211/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 211/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và Quyết định số 65/2007/QĐ-BTC ngày 30/07/2007 về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ôtô tải và ôtô chuyên dùng có tổng trọng lượng có tải từ 20 tấn trở lên đã qua sử dụng và một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng ôtô của Bộ trưởng Bộ Tài chính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 211/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 211/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc đính chính Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 và Quyết định số 65/2007/QĐ-BTC ngày 30/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. 1. Đính chính sai sót tại Quyết định số 65/2007/QĐ-BTC ngày 30/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ô tô tải và ô tô chuyên dùng có tổng trọng lượng có tải từ 20 tấn trở lên đã qua sử dụng và một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô như sau: Mã số Thuế suất % Đã in Sửa lại 8409.91.11.00 đến 8409.91.39.00 20 15 8409.91.71.00 đến 8409.91.79.00 20 15 8409.99.11.00 đến 8409.99.39.00 20 15 8409.99.61.00 đến 8409.99.69.00 20 15 2. Đính chính áp dụng cho các tờ khai hàng hóa nhập khẩu kể từ Quyết định số 65/2007/QĐ-BTC ngày 30/07/2007 có hiệu lực thi hành ngày 01/09/2007 đến ngày 31/12/2007. Điều 2.
  2. 1. Đính chính sai sót tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi như sau: Mã số Thuế suất % Đã in Sửa lại 2710.19.13.00 0 15 2710.19.14.00 0 15 Bổ sung dòng thuế 8503.00.19.00 5 2. Đính chính áp dụng cho các tờ khai hàng hóa nhập khẩu kể từ ngày 01/01/2008. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Trương Chí Trung

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản