Quyết định 3231/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
5
download

Quyết định 3231/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3231/QĐ-BTP về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3231/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3231/Q -BTP Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CH O T CH C I H I THI UA YÊU NƯ C NGÀNH TƯ PHÁP L N TH III VÀ K NI M 65 NĂM NGÀY TRUY N TH NG NGÀNH TƯ PHÁP VI T NAM B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; t ch c i h i thi ua yêu nư c ngành Tư pháp l n th III và k ni m 65 năm ngày truy n th ng ngành Tư pháp Vi t Nam (1945 - 2010); Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng B và V trư ng V Thi ua - Khen thư ng, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban ch o t ch c i h i thi ua yêu nư c ngành Tư pháp l n th III và k ni m 65 năm ngày truy n th ng ngành Tư pháp Vi t Nam (sau ây g i t t là Ban ch o) g m các ông (bà) có tên sau: 1. Ông Hoàng Th Liên, Th trư ng thư ng tr c B Tư pháp - Trư ng ban; 2. Ông Nguy n c Chính, Th trư ng B Tư pháp - Phó trư ng ban; 3. Bà Nguy n Thúy Hi n, Th trư ng B Tư pháp - Phó trư ng ban; 4. Ông Lê H ng Sơn, Chánh Văn phòng - U viên thư ng tr c; 5. Ông Nguy n Văn Th nh, V trư ng V Thi ua - Khen thư ng - y viên; 6. Ông Tr n Văn Qu ng, V trư ng V T ch c cán b - U viên; 7. Ông Nguy n Duy Lãm, V trư ng V Ph bi n, giáo d c pháp lu t - U viên; 8. Ông Lê H ng H nh, Vi n trư ng Vi n Khoa h c pháp lý - U viên; 9. Ông Nguy n Văn Luy n, C c trư ng C c Thi hành án dân s - U viên; 10. Ông Nguy n ình T p, V trư ng V K ho ch - Tài chính - U viên; 11. Ông Nguy n Thái Phúc, V trư ng, Trư ng Cơ quan i di n c a B Tư pháp t i thành ph H Chí Minh - y viên. i u 2. Ban ch o ch u trách nhi m giúp B trư ng B Tư pháp t ch c i h i thi ua yêu nư c ngành Tư pháp l n th III và k ni m 65 năm ngày truy n th ng ngành Tư pháp Vi t Nam, có nhi m v c th như sau:
  2. - Trình B trư ng ban hành K ho ch t ch c i h i thi ua yêu nư c ngành Tư pháp l n th III và k ni m 65 năm ngày truy n th ng ngành Tư pháp Vi t Nam; - Ch o các ơn v trong Ngành t ch c th c hi n các ho t ng theo K ho ch ã ư c ban hành, b o m úng ti n , ch t lư ng; - Báo cáo k p th i v i B trư ng v tình hình th c hi n K ho ch và nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình t ch c th c hi n K ho ch. i u 3. Ti u ban n i dung i h i thi ua yêu nư c ngành Tư pháp l n th III c a Ban ch og m các ông (bà) có tên sau: 1. Bà Nguy n Thúy Hi n, Th trư ng B Tư pháp - Trư ng ti u ban; 2. Ông Nguy n Văn Th nh, V trư ng V Thi ua - Khen thư ng - y viên thư ng tr c; 3. Ông Tr n Văn Qu ng, V trư ng V T ch c cán b - y viên; 4. Ông Tr n Th t, V trư ng V Hành chính tư pháp - y viên; 5. Bà Hoàng Y n, V trư ng V B tr tư pháp - y viên; 6. Ông Nguy n T t Vi n, Giám c - T ng Biên t p Nhà Xu t b n Tư pháp - y viên; 7. Bà Ph m Th Hòa, Phó V trư ng V Ph bi n, giáo d c pháp lu t - y viên. i u 4. Ti u ban n i dung i h i thi ua yêu nư c ngành Tư pháp l n th III ch u trách nhi m giúp Ban ch o th c hi n các nhi m v sau: - Xây d ng K ho ch t ch c i h i thi ua yêu nư c ngành Tư pháp l n th III trình B trư ng xem xét ban hành; - Xây d ng n i dung các ho t ng ư c nêu trong K ho ch ã ư c ban hành và t ch c tri n khai th c hi n các ho t ng ó; - Báo cáo k p th i v i Ban ch o v tình hình th c hi n các ho t ng theo K ho ch và nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình t ch c th c hi n. - Th c hi n các nhi m v khác thu c v m t n i dung ư c Ban ch o giao. i u 5. Ti u ban n i dung k ni m 65 năm ngày truy n th ng ngành Tư pháp Vi t Nam c a Ban ch o g m các ông (bà) có tên sau: 1. Ông Hoàng Th Liên, Th trư ng thư ng tr c B Tư pháp - Trư ng Ti u ban; 2. Ông Lê H ng H nh, Vi n trư ng Vi n Khoa h c pháp lý - U viên thư ng tr c; 3. Ông Nguy n Duy Lãm, V trư ng V Ph bi n, giáo d c pháp lu t - U viên; 4. Ông Nguy n Văn Luy n, C c trư ng C c Thi hành án dân s - U viên; 5. Ông Nguy n Văn Tuân, T ng Biên t p T p chí Dân ch và Pháp lu t - U viên; 6. Ông Phan Chí Hi u, Phó Chánh Văn phòng - U viên;
  3. 7. Bà Dương Th Thanh Mai, chuyên viên cao c p, nguyên Vi n trư ng Vi n Khoa h c pháp lý - y viên. i u 6. Ti u ban n i dung k ni m 65 năm ngày truy n th ng ngành Tư pháp Vi t Nam ch u trách nhi m giúp Ban ch o th c hi n các nhi m v sau: - Xây d ng K ho ch t ch c k ni m 65 năm ngày truy n th ng ngành Tư pháp Vi t Nam trình B trư ng xem xét ban hành; - Xây d ng n i dung các ho t ng ư c nêu trong K ho ch ã ư c ban hành và t ch c tri n khai th c hi n các ho t ng ó; - Báo cáo k p th i v i Ban ch o v tình hình th c hi n các ho t ng theo K ho ch và nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình t ch c th c hi n. - Th c hi n các nhi m v khác thu c v m t n i dung ư c Ban ch o giao. i u 7. Ti u ban t ch c c a Ban ch o g m các ông (bà) có tên sau: 1. Ông Nguy n c Chính, Th trư ng B Tư pháp - Trư ng Ti u ban; 2. Ông Lê H ng Sơn, Chánh Văn phòng - U viên thư ng tr c; 3. Ông Nguy n ình T p, V trư ng V K ho ch Tài chính - U viên; 4. Ông ào Văn H i, T ng Biên t p Báo Pháp lu t Vi t Nam - U viên; 5. Ông Nguy n Ti n Dũng, C c trư ng C c Công ngh thông tin - y viên; 6. Ông Lê Văn Duyên, Phó V trư ng V Thi ua - Khen thư ng - y viên. 7. Ông àm Văn Tu n, Phó Chánh Văn phòng - y viên; 8. Ông Trương Quang Vinh, Phó hi u trư ng Trư ng i h c Lu t Hà N i - U viên; 9. Ông Phan H ng Sơn, Giám c S Tư pháp thành ph Hà N i - y viên; 10. Bà Ngô Minh H ng, Giám c S Tư pháp thành ph H Chí Minh - y viên. i u 8. Ti u ban t ch c ch u trách nhi m giúp Ban ch o v vi c th c hi n các nhi m v sau: - Xây d ng và th c hi n K ho ch v cơ s v t ch t, k thu t và kinh phí ph c v cho các ho t ng t ch c i h i thi ua yêu nư c ngành Tư pháp l n th III và k ni m 65 năm ngày truy n th ng ngành Tư pháp Vi t Nam; - T ch c tuyên truy n v các ho t ng liên quan n vi c t ch c i h i thi ua yêu nư c ngành Tư pháp l n th III và k ni m 65 năm ngày truy n th ng ngành Tư pháp Vi t Nam trên các phương ti n thông tin i chúng và các báo, b n tin c a ngành Tư pháp; - Th c hi n các nhi m v khác thu c v m t t ch c ư c Ban ch o giao. i u 9. Các công ch c giúp vi c cho các Ti u ban n i dung và Ti u ban t ch c c a Ban ch o do các Trư ng Ti u ban l a ch n các ơn v chuyên môn liên quan n n i dung ho t ng c a các Ti u ban.
  4. i u 10. Th trư ng các ơn v thu c B , các ông (bà) có tên t i các i u 1, 3, 5 và 7 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 10; - Các Th trư ng ( bi t); - Lưu VT, TCCB, HSCC. Hà Hùng Cư ng
Đồng bộ tài khoản